Uncategorizedทัวร์ยุโรป

MAY – SEP ’19
ราคา : 92,900.-
BY TG

ทัวร์ยุโรป | (E03_2) GRAND ITALY 9D 6N

GRAND ITALY 9D 6N

92,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

พฤษภาคม - กันยายน 2562 |
สิทธิพิเศษ
  • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
    (ยกเว้น American Express)
  • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียด

วันแรก             ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

21.30 น.        พร้อมคณะ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

 

วันที่สอง           กรุงเทพฯ – มิลาน(อิตาลี) – มหาวิหารดูโอโม – เวโรน่า– บ้านจูเลียต – จตุรัสเออร์เบ –  โรมัน  อารีน่า (ด้านนอก)  – เวนิส เมสเตร้

00.40 น.           นำท่านเดินทางสู่  มิลาน ประเทศอิตาลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 940

07.35 น.           เดินทางถึง สนามบินมิลาโน มัลเพนซา กรุงมิลาน ประเทศอิตาลี หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว เดินทางสู่จุดศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์ของเมือง ชม มหาวิหารดูโอโมแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค ที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก เริ่มสร้างในปี 1386 แต่กว่าจะเสร็จต้องใช้เวลากว่า 500 ปี ด้านนอกมีหลังคายอดเรียวแหลมที่ทำจากหินอ่อนจำนวน 135 ยอดและมีรูปปั้นหินอ่อนจากสมัยต่างๆกว่า 3,000 ชิ้นยอดที่สูงที่สุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย                 เดินทางเข้าสู่เมือง เวโรน่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) นำชม บ้านจูเลียต บ้านเลขที่ 23 ของตระกูลคาปูเลติ (Capuleti) กับเรื่องรักโรแมนติกของโรมิโอกับจูเลียต ณ ระเบียงหินอ่อนเล็กๆแห่งนี้ จูเลียตเคยยืนเฝ้ารอพบโรมิโอทุกค่ำคืน ที่สวนด้านล่างมีรูปปั้นสัมฤทธิ์ของจูเลียตตั้งอยู่ คนเชื่อกันว่า ถ้าแตะตรงหัวใจของรูปปั้นนี้จะมีโชคด้านความรัก เดินต่อไปยัง จตุรัสเออร์เบ ในสมัยจักรวรรดิโรมันเป็นที่ชุมนุมทางเศรษฐกิจการเมือง หรือที่รู้จักกันในนาม Roman Forum บริเวณรอบๆจตุรัส เป็นที่ตั้งของสถาปัตยกรรมเก่าแก่หลายแห่ง อาทิ  หอคอยแลมแบร์ตี พระราชวังมัฟเฟสไตล์บารอค เป็นต้น ชมความยิ่งใหญ่ของ โรมัน อารีน่า (ด้านนอก)  โรงละครกลางแจ้งโบราณในยุคโรมัน ใหญ่เป็นอันดับสามของอิตาลี แต่มีความสมบูรณ์ที่สุด สร้างจากหินอ่อนสีชมพู ปัจจุบันก็ยังมีการใช้จัดแสดงโอเปร่า หรือ คอนเสิร์ตใหญ่ๆอยู่

                    เดินทางเข้าสู่ เมืองเวนิส เมสเตร้ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.00 ชม.)

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL MERCURE VENEZIA MARGHERA, VENICE MESTRE หรือเทียบเท่า   www.accorhotels.com

                       

วันที่สาม          เวนิส เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนหายใจ – จัตุรัสซานมาร์โค – พระราชวังดอจ   (ด้านนอก) – ล่องเรือกอนโดล่า - ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ์

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

เดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เพื่อโดยสารด้วยเรือทัศนาจรสู่ เกาะเวนิส (Venice Island) เมืองในฝันของนักท่องเที่ยวหลาย ๆ คน จากนั้นนำท่าน สะพานถอนหายใจ ทอดข้ามด้านหลังวังของผู้ปกครองเวนิสในอดีตไปยังคุกที่อยู่อีกฟากฝั่งคลองว่ากันว่าสะพานแห่งนี้คือจุดหายใจเฮือกสุดท้ายแห่งอิสรภาพของเหล่านักโทษคุกแห่งนี้เป็นที่คุมขังนักรัก  “คาสโนว่า” ซึ่งเป็นนักโทษเพียงคนเดียวที่สามารถแหกคุกนี้หนีออกมาได้  และไปยัง จตุรัสซานมาร์โค ได้รับการตั้งชื่อตามเซนต์มาร์ค นักบุญนิกายอีวานเจลิสต์ จตุรัสแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของเกาะเวนิส กว้างขวางรายล้อมไปด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ ล้อมรอบด้วยโบสถ์นักบุญเซนต์มาร์ค,หอระฆัง,เสาแห่งนักบุญ  จากนั้นนำชม พระราชวังดอจ(ด้านนอก) พระราชวังสไตล์โกธิคของดอจ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 แต่เกิดเพลิงไหม้และได้รับการบูรณะและก่อสร้างเพิ่มเติมในระหว่างศตวรรษที่ 14 และ 15 ภายในพระราชวังงดงามด้วยการประดับทองคำและภาพจิตรกรรมมากมายโดยเฉพาะภาพเขียนที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก

พิเศษ! สัมผัสความโรแมนติก ในการล่องเรือกอนโดล่า สัมผัสความโรแมนติกของสายน้ำ

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ลิ้มรส สปาเก็ตตี้หมึกดำ ต้นตำรับจากอิตาลี เสิร์ฟพร้อมซีฟู๊ดทอด

บ่าย                 เดินทางสู่เมืองปิซ่า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.)  นำชม หอเอนเมืองปิซ่า (Leaning Tower) สร้างขึ้นด้วยหินอ่อนสีขาวเพื่อใช้เป็นหอระฆัง ใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 177 ปี ลักษณะเด่นของหอเอนแห่งนี้คือมีความเอียง 3.97 องศา เมื่อดูแล้วเหมือนจะล้ม ส่วนสาเหตุที่เอียงสันนิษฐานว่าเป็นเพราะสร้างอยู่บนพื้นทราย ในปีค.ศ. 1987 องค์กรยูเนสโก้ประกาศให้หอเอนเมืองปิซ่าเป็นมรดกโลก และเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกด้วย  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองฟลอเรนซ์ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก MERIDIANA COUNTRY, FLORANCE หรือเทียบเท่า

www.meridianacountryhotel.it/it

                       

วันที่สี่               ฟลอเรนซ์ – มหาวิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร – จตุรัสซินญอเรีย – อัสซีซี 
มหาวิหารนักบุญฟรานซิส – โรม

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

ฟลอเรนซ์ เมืองหลวงแคว้นทัส-คานี ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำอาร์โน ต้นกำเนิดของศิลปะแบบเรอเนสซองซ์ อดีตศูนย์กลางด้านสถาปัตยกรรม วรรณกรรม และ วัฒนธรรมอันรุ่งโรจน์ของอิตาลี ที่นี่มีผลงานทางศิลปะที่โด่งดังหลายชิ้น อาทิเช่น รูปปั้นดาวิด และ ภาพวาดกำเนิดวีนัส   ชมความยิ่งใหญ่ของสัญลักษณ์ประจำเมือง มหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร่ (Santa Maria del Fiore) มหาวิหารของเมืองฟลอเรนซ์ หรืออาสนวิหารแม่พระแห่งดอกไม้ แห่งนี้โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้หินอ่อนหลายสีมาใช้ในการก่อสร้าง ทั้งสีชมพู สีเขียว และสีขาว ซึ่งนำมาผสมผสานกันได้อย่างงดงาม ภายในไม่มีเสาหรือคานแต่ใช้วิธีวางอิฐซ้อนกัน ถือเป็นอาคารที่สูงสุดในฟลอเรนซ์เพราะทางการห้ามมิให้สร้างอาคารใดๆ ที่สูงกว่าโดมนี้  นำท่านชม จตุรัสซินญอเรีย บริเวณจตุรัสซินญอเรียนี้มีรูปแกะสลักแสดงอยู่มากมาย อาทิเช่น รูปแกะสลักเพอร์ซุส วีรบุรุษกรีกโบราณตอนบั่นคอเมดูซ่า รูปแกะสลักเฮอร์คิวลีส และ รูปสลัก The Rape of the Sabine Women รวมถึงรูปสลักจำลองของเดวิด ผลงานชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของ ไมเคิล แองเจโล 

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
*ทานอิตาเลียนพิซซ่า แผ่นบางกรอบ ต้นตำรับ ร้อนๆ หอมกรุ่นจากเตา

บ่าย              เดินทางสู่เมือง อัสซีซี (Assisi) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ชมเมืองศักดิ์สิทธิ์ที่นักแสวงบุญ และคริสตศาสนิกชนโดยเฉพาะคาทอลิกจะมาจาริกแสวงบุญกัน เพราะเป็นเมืองเกิดของนักบุญฟรานซิส นักบวชผู้ก่อตั้งคณะฟรานซิสกัน ท่านมีชื่อเสียงมากโดยเฉพาะในเรื่องของความเมตตา และทุกวันนี้มีคนนับถือท่านอยู่ทั่วโลก นำชม มหาวิหารนักบุญฟรานซิส (Basilica of St. Francis) เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกของคณะฟรันซิสกัน ซึ่งเป็นคณะนักบวชที่นักบุญฟรานซิสก่อตั้งขึ้น สร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 13 สร้างขึ้นบนที่ดินที่แต่เดิมเรียกกันว่า เนินนรก แต่ปัจจุบันถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น เนินสวรรค์ มหาวิหารแห่งนี้ได้รับเลือกโดยองค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เมื่อปีค.ศ. 2000 เดินทางเข้าสู่เมือง โรม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

                        นำท่านเข้าสู่ที่พัก MARRIOTT PARK HOTEL,ROME หรือเทียบเท่า

                        www.marriott.com

*ที่พักในวันรุ่งขึ้นตั้งอยู่บนเกาะคาปรี คณะทัวร์จะต้องเดินทางโดยเรือ และนั่งรถรางต่อเพื่อไปยังโรงแรมเพื่อความสะดวกจึงขอแนะนำให้ท่านแบ่งสัมภาระเป็นกระเป๋าเดินทางขนาดเล็กโดยจะอยู่ในความดูแลของท่านเองจนถึงโรงแรมที่พัก

 

วันที่ห้า             โรม – ปอมเปอี – ซอเรนโต้ – ท่าเรือซอเรนโต้ – เกาะคาปรี

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

เดินทางสู่ ปอมเปอี (Pompeii) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองชายทะเลอันงดงามริมอ่าวเนเปิลส์ทางตอนกลางของประเทศอิตาลี เมื่อประมาณ 2,500 กว่าปีก่อนเป็นเมืองที่มั่งคั่งในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงาม ด้านการค้าที่เจริญรุ่งเรือง หรือแม้กระทั่งด้านวัฒนธรรมของชาวเมืองเองก็ตาม

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

บ่าย                 เดินทางสู่  ซอเรนโต้ (Sorrento) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที เมืองชายทะเลที่มีชื่อเสียงของอิตาลี ตั้งอยู่ริมอ่าวเนเปิลส์ตอนใต้ แม้เมืองแห่งนี้จะเป็นเมืองเล็กๆ แต่เสน่ห์ของตัวเมือง ตึกและอาคารที่สร้างเล่นสีสันไปตามระดับเขา สีของท้องฟ้าครามและน้ำทะเลใส ก็ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมที่แห่งนี้ได้ไม่ขาดสาย และนำท่านนั่งเรือสู่ เกาะคาปรี (Capri Island) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. สวรรค์ของการตากอากาศของเหล่าคนดังนับตั้งแต่ราชาแห่งแคว้น ศิลปิน นักออกแบบดารา จนถึงนักการเมือง ให้ท่านชมเมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยบรรยากาศของการพักผ่อนและจุดชมวิวที่สามารถมองลงไปเห็นบ้านเรือนที่เรียงรายไล่ไปตามลาดเขา นอกจากนี้ท้องฟ้าและทะเลของคาปรียังสวยสดด้วยแสงแดดอุ่นๆเกือบทั้งปี

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม อาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL SYRENE, CAPRI ISLAND หรือเทียบเท่า

www.hotelsyrene.com

 

วันที่หก            เกาะคาปรี – นั่งเรือชมถ้ำบลูกร็อตโต้ –  เนเปิลส์ –  โรม

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

เดินทางไปยังท่าเรือเพื่อขึ้นเรือออกสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อันเป็นที่ตั้งของถ้ำบลูกร็อตโต้ ก่อนเปลี่ยนลงเรือลำเล็กชมความงามของ ถ้ำบลูกร็อตโต้ ถ้ำปิดที่มีปากถ้ำอยู่ในทะเล มีจุดเด่นคือ เมื่อแสงตกกระทบกับน้ำทะเลสีครามจะทำให้ภายในบริเวณถ้ำเปล่งประกายไปด้วยแสงสีน้ำเงินเข้มงดงาม จึงเป็นที่มาของชื่อถ้ำแห่งนี้  

*การเข้าชมถ้ำบลูกร็อตโต้นั้น ขึ้นอยู่กับระดับน้ำทะเลและสภาพอากาศของวันนั้นๆ

เดินทางเข้าสู่ เนเปิลส์ (Naples) เดินทางด้วยเรือโดยสาร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)  หรือที่นิยมเรียกเป็นภาษาอิตาลีว่าเมืองนาโปลี เมืองที่เริ่มมีการทำพิซซ่าขึ้นเป็นครั้งแรก โดยในขณะนั้นจะใช้การทอด ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นการอบในภายหลัง ชมเมืองที่มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี และศาสตร์การทำอาหาร เป็นเมืองที่มีบทบาทสำคัญในคาบสมุทรอิตาลีมาตลอด 2,800 ปีนับแต่ก่อตั้งเมืองขึ้นมา

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย                 เดินทางสู่ เมืองโรม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก MARRIOTT PARK HOTEL, ROME หรือเทียบเท่า

                        www.marriott.com

 

วันที่เจ็ด           โรม – นครวาติกัน – เข้าชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – โรมันฟอรัม – น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน – ถนนแฟชั่น เวีย คอนดอตติ – โรม

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

กรุงโรม เมืองหลวงของประเทศอิตาลี อดีตศูนย์กลางทางอำนาจ และการปกครองของอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่ เดินทางสู่ นครวาติกัน (Vatican) รัฐอิสระที่เล็กที่สุดในโลก ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของกรุงโรม โดยมีพระสันตะปาปาเป็นองค์ประมุข เข้าชม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Basilica) มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป บริเวณทางเข้าก่อนถึงตัวมหาวิหาร ท่านจะทึ่งกับความสวยงามของลานกว้างรูปไข่ที่งดงามอย่างมาก เรียกว่า เปียซซา ซาน พิเอโตรซึ่งล้อมรอบด้วยเสา 284 ต้น และรูปปั้นนักบุญ 96 องค์  และบริเวณกลางลานจะเห็นเสาโอบิลิสก์ อายุกว่า 2,000 ปี เมื่อเข้าไปภายในโบสถ์จะพบกับรูปสลักหินอ่อนพิเอต้า (Pieta) พระแม่มารีอุ้มศพของพระเยซูอยู่บนตัก ผลงานแกะสลักหินอ่อนที่มีชื่อเสียงมากของไมเคิล แองเจโล่ พร้อมร่วมจิตภาวนาขอพรกับรูปปั้นนักบุญปีเตอร์อันศักดิ์สิทธิ์ ชมแท่นบูชาสำหรับพระสันตะปาปาทำพิธีมิสซา ตั้งอยู่เหนือที่ฝังศพของนักบุญปีเตอร์  นำท่านชมเมือง โรม เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอิตาลี โรมเป็นหนึ่งในศูนย์กลางของสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาในอิตาลีเช่นเดียวกับฟลอเรนซ์ ศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ ณ ใจกลางเมืองอย่าง โคลอสเซียมได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก นอกจากนี้ โรมยังเป็นที่ตั้งของนครรัฐวาติกันอีกด้วย จากนั้นนำท่าน เข้าชมโคลอสเซี่ยม (Colosseum) ความยิ่งใหญ่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬายุคโบราณที่สามารถจุคนได้ถึง 50,000 คน มีอายุเก่าแก่ถึง 2,000 ปี เป็นสถานที่สำหรับให้ความบันเทิงในยุคนั้น โดยจัดให้มีการต่อสู้ระหว่าง นักสู้ที่เราเรียกว่า กลาดิเอเตอร์ นอกจากนี้ยังมีการต่อสู้ระหว่างนักโทษกับสัตว์ป่าที่ดุร้าย  จากนั้นนำท่านชม โรมันฟอรัม (Roman Forum) อดีตอันยิ่งใหญ่ของกรุงโรม ที่เคยเป็นศูนย์กลางของชุมชน ทั้งการเมือง ศาสนา การค้า และการปกครองด้วย ปัจจุบันคงเหลือแต่ซากปรักหักพังแต่ก็ยังสามารถเห็นเค้าโครงของความยิ่งใหญ่ได้  นำชมความงามของ น้ำพุเทรวี่ (Trevi Fountain) ซึ่งมีรูปปั้นของเทพเจ้าเนปจูนตั้งโดดเด่นอยู่กลางน้ำพุ แห่งนี้ เชื่อกันว่าผู้ที่ได้มาเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้ แล้วหันหลังใช้มือขวาโยนเหรียญข้ามบ่าซ้ายลงไปในน้ำพุ แห่งนี้แล้วจะได้มีโอกาสได้มาเยือนกรุงโรมอีกครั้ง 

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย                 เดินเล่นบริเวณ บันไดสเปน (Spanish Steps) ซึ่งเป็นบันไดที่กว้างที่สุดและยาวที่สุดในทวีปยุโรป ซึ่งมีทั้งหมด 138 ขั้น  เดินช้อปปิ้ง ถนนแฟชั่นเวีย คอนดอตติ ถนนสายนี้ทอดยาวอยู่ตรงข้ามบันไดสเปน คือถนนแฟชั่นแห่งกรุงโรม รายล้อมไปด้วยร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังอย่าง ปราด้า แอร์เมส หลุยส์ วิตตอง ฯลฯ รวมทั้งร้านแบรนด์เนมของอิตาลี

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก MARRIOTT PARK HOTEL, ROME หรือเทียบเท่า

                        www.marriott.com

 

วันที่แปด          โรม  –  กรุงเทพฯ TG 945 (13.55 - 05.45+1)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

                         ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินลีโอนาร์โด ดาวินชี ฟูมิชิโน โรม เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับ

13.55 น.           ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 945

 

วันที่เก้า           กรุงเทพฯ

05.45 น.           เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์