Uncategorizedทัวร์ยุโรป

MAY – SEP ’19
ราคา : 86,900.-
BY TG

ทัวร์ยุโรป | (E06_3) BENELUXE – GERMANY 8D 5N

BENELUX - GERMANY 8D 5N

86,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

พฤษภาคม - กันยายน 2562 |
สิทธิพิเศษ
  • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
    (ยกเว้น American Express)
  • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียด

วันแรก             สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

21.30 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

 

วันที่สอง           กรุงเทพฯ – บรัชเซลส์ (เบลเยี่ยม) >> TG 934 (00.30-07.05) – ชมเมืองลักเซมเบิร์ก – เทรียร์ – โคโลญจน์

00.30 น.        ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานบรัชเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 934

07.05 น.        เดินทางถึง สนามบินบรัชเซลส์ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองลักเซมเบิร์ก (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) ลักเซมเบิร์ก นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป เนื้อที่ประมาณ 2,586 ตร.กม. เป็นศูนย์กลางการปกครอง และการท่องเที่ยวในเขตมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ประกาศยกย่องโดยองค์การยูเนสโก จากนั้นนำท่าน ชมย่านเมืองเก่าลักเซมเบิร์ก ย่านแกรนด์ดยุก จตุรัสปลาซดาร์แมส ชมโบสถ์นอร์ธเทอดามประติมากรรมสำริดของแกรนด์ดัชเชสชาร์ล็อตต์ และศาลาว่าการเมืองพระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุกชื่นชมทิวทัศน์รอบเมือง และเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกในย่านเมืองเก่า    

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย              เดินทางเข้าสู่ เมืองเทรียร์ ประเทศเยอรมันนี (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) เทรียร์เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในเยอรมันสร้างขึ้นตั้งแต่โรมันรุ่งเรือง เมื่อสองพันกว่าปีมาแล้ว ตั้งอยู่เรียบแม่น้ำโมเซล (Mosel) อยู่ทิศตะวันตกของเยอรมันติดกับชายแดนลักเซมเบิร์ก ซึ่งมีอาคารโรมันและยุคกลาง โบสถ์เก่าแก่ ไร่องุ่น และหุบเขาที่มีเสน่ห์ของเมืองนี้ จากประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองจึงได้รับการจดทะเบียนขึ้นเป็นมรดกโลก นำท่านชม ประตูเมืองโรมันโบราณ (Porta Nigra) ประตูเมืองขนาดใหญ่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นประตูเมืองโรมันที่ได้รับการยอมรับว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์ ถูกสร้างขึ้นจากหินทรายสีเทา ในช่วงระหว่างคริสต์ศักราช 186-200 ประตูเดิมประกอบด้วยสองอาคารสี่ชั้น แต่อย่างไรก็ตามประตูถูกใช้มาหลายศตวรรษ จนกระทั่งสิ้นสุดลงในยุคโรมัน จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารเทรียร์ เป็นหนึ่งในมหาวิหารที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมนี เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกและเป็นศาสนาที่เป็นรากฐานที่ใหญ่ที่สุดในเทรียร์ วิหารใช้เวลายาวนานในการออกแบบก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ ส่วนกลางของวิหารถูกสร้างขึ้นจากอิฐโรมันในช่วงต้นศตวรรษที่สี่ และแนวคิดอันหลากหลาย ประกอบด้วยลักษณะที่สำคัญของศิลปะคริสเตียน ในปี ค.ศ.1986 โบสถ์ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอนุสาวรีย์โรมันมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์และโบสถ์ Our Lady in Trier

                        เดินทางเข้าสู่ เมืองโคโลญจน์ ประเทศลักเซมเบิร์ก (ใช้เวลาปะมาณ 2.30 ชม.)

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

3 IN 1 SPECIAL ชนิทเซล ไส้กรอกและเบียร์เยอรมัน อาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อของเยอรมนีที่ใครมาเยือนเป็นต้องได้ลอง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก PULLMAN HOTEL, COLOGNE หรือเทียบเท่า

                        http://pullman-cologne.colognehotel.net/en/

 

วันที่สาม          โคโลญจน์ (เยอรมนี) – มหาวิหารโคโลญจน์ – หมู่บ้านประมงโวเลนดัม (เนเธอร์แลนด์) – หมู่บ้านซานส์สคันส์ – ซานดัม – อัมสเตอร์ดัม

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

เมืองโคโลญจน์ เมืองแห่งน้ำหอม ศูนย์กลางในด้านการค้า ศิลปะวิทยาการและศูนย์กลางศาสนา ที่ตั้งของมหาวิหารแห่งเมืองโคโลญจน์ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ สัมผัสบรรยากาศอันคึกคัก ย่านถนนคนเดินที่เต็มไปด้วยร้านค้าพื้นเมืองมากมาย นำท่านชม มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ สัญลักษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคดั้งเดิมขนานแท้ เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ฐานแคบ สร้างในปี 1248 ใช้เวลาสร้างยาวนานมาราธอน 632 ปี เสร็จสมบูรณ์ในปี 1880 ครั้งหนึ่งสมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ของประเทศไทย ได้เคยเสด็จมาเยือน เมื่อคราวเสด็จประพาสเยอรมัน ครั้งแรกในปี 1897 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ หมู่บ้านประมงโวเลนดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) นำท่านชม หมู่บ้านประมงโวเลนดัม ฉายา “ ไข่มุกแห่งซุยเดอร์ซี” เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองประมงทางทะเลที่มีความโดดเด่นในเรื่องของท่าเรือและหมู่บ้านชาวประมงอันแสนคึกคัก รวมไปถึงลักษณะการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัชต์

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง                                   

บ่าย              นำท่านชม หมู่บ้านซานส์ สคันส์ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ชาวดัชต์ ที่ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17-18 เพื่อผลิตกระดาษหรืองานไม้ ภายในเมืองยังมีพิพิธภัณฑ์เบเกอรี่ ชีสฟาร์ม ร้านขายเครื่องกาแฟและชา โรงหีบน้ำมัน และนำท่านไปยัง ร้านรองเท้าไม้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของฮอลแลนด์ เนื่องด้วยเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศลุ่มน้ำในพื้นที่ตอนเหนือของยุโรป ชาวดัตช์ยุคก่อนจึงนิยมนำไม้เนื้อแข็งมาผลิตเป็นรองเท้าเพื่อป้องกันความชื้นและน้ำกัดเท้า ปัจจุบันยังเป็นอุปกรณ์สำคัญที่เกษตรกรดัตช์นิยมใช้กันอยู่ ต่อมานำท่านสู่ เมืองซานส์ดัม เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีแม่น้ำซานไหลผ่ากลางเมือง เป็นเมืองที่มีความสำคัญมาตั้งแต่ยุคทองของเนอเธอร์แลนด์และเป็นศูนย์กลางผลิตสิ่งต่างๆ เช่น โรงสี โรงเลื่อยที่ใช้พลังงานต้นทุนต่ำที่ได้มาจากกังหันลมป้อนแก่อุตสาหกรรมต่อเรือ มีสถาปัตย์แบบทรงบ้านเนเธอร์แลนด์ขนานแท้ที่นิยมออกแบบหลังคาหน้าจั่วให้ลวดลายไม่ซ้ำกัน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก WESTCORD FASHION HOTEL, AMSTERDAM หรือเทียบเท่า

https://westcordhotels.nl/hotel/fashion-hotel-amsterdam/

 

วันที่สี่               อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียรไนเพชร – จตุรัสดัมสแควร์

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

พาทุกท่าน ล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat) ชมวิวรอบคลองของเมืองที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนของชาวดัตช์ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 โดยมีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน  จากนั้นนำท่านไปยัง โรงงานเจียระไนเพชร เป็นอุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ที่ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยที่ท่านจะได้ชมขั้นตอนการคัดเลือกเพชรอย่างละเอียดจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุด และท่านสามารถเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย พร้อมCertificate รับรอง

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย                 นำท่านไปยัง จตุรัสดัมสแควร์ เป็นศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงครามเพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่สร้างขึ้นในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 17

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

                        นำท่านเข้าสู่ที่พัก WESTCORD FASHION HOTEL, AMSTERDAM หรือเทียบเท่า

https://westcordhotels.nl/hotel/fashion-hotel-amsterdam/

   

วันที่ห้า             อัมสเตอร์ดัม – กรุงเฮก รอตเตอร์ดัม – เกนต์ (เบลเยี่ยม) – บรูจ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงเฮก (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) กรุงเฮก เมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเนเธอร์แลนด์ ที่ตั้งของหน่วยงานราชการ สถานทูต รวมถึงศาลโลกซึ่งเป็นหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ อาคารศาลโลก หรือพระราชวังแห่งสันติภาพ ที่เคยใช้ตัดสินคดีระหว่างไทยกับกัมพูชาในกรณีเขาพระวิหาร เมื่อปี พ.ศ.2505 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองรอตเตอร์ดัม (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) พาทุกท่านชม ตึกทรงลูกเต๋า (Cubic House) ที่ได้ไอเดียมาจากหนังสือนิยายเล่มหนึ่งในอดีต โดยตึกทรงลูกเต๋าติดกันหลายๆ ลูกนี้ คือ อพาร์ทเมนท์ หรือออฟฟิศขนาดเล็กให้คนเช่าอยู่ได้จริง ซึ่งลูกเต๋าหนึ่งลูก คือ หนึ่งยูนิต และความฉลาดของสิ่งก่อสร้างนี้ คือ ลูกเต๋าจะต้องตั้งอยู่แบบเฉียงๆ เพราะใช้เสารับน้ำหนักเพียงแค่ต้นเดียว

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย              นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเกนต์ ประเทศเบลเยี่ยม (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) เมืองเกนต์ เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่ของเบลเยี่ยม ซึ่งเมืองแห่งนี้มีเสน่ห์ไม่แพ้เมืองบรูจ ถนนหนทางทั่วเมืองปูหินแบบโบราณ ในยุคกลางเมืองเกนต์ได้ชื่อว่าเป็นรองปารีสเพียงแห่งเดียว หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) ซึ่งเมืองบรูจเป็นเมืองเก่าที่ล้อมรอบด้วยสะพานเล็กๆ ที่ตั้งคร่อมอยู่เหนือลำคลองบ้านหลังคาทรงจั่ว ซึ่งได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในเบลเยี่ยมและได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีจนเป็นเมืองที่สวยมากอีกแห่งหนึ่งของยุโรป

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

พิเศษ! ให้ท่านได้ลองทานหอยแมลงภู่อบ BELGIAN CUISINE อาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อของบรัสเซลที่ใครมาเยือนเป็นต้องได้ลอง

                   นำท่านเข้าสู่ที่พัก NH HOTEL, BRUGGE หรือเทียบเท่า

https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-brugge

 

วันที่หก            บรูจ – บรัสเซลส์ (เบลเยี่ยม) – อะตอมเมี่ยม – จตุรัสกรองด์ ปลาซ – พระราชวัง  บรัชเซล – แมนเนเกน – ช้อปปิ้ง

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

                   นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.)

เมืองบรัสเซลส์ เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม และเป็นศูนย์กลางหรือเมืองหลวงอย่างไม่เป็นทางการของสหภาพยุโรป นำท่านชมหนูน้อยแมนเนเก้นพิส สัญลักษณ์ของบรัสเซล ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง เด็กชายที่มาพบสายชนวนระเบิดกำลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ได้ นำท่านชม อะตอมเมี่ยม เป็นสถาปัตยกรรมสำหรับโลกอนาคต เป็นสิ่งก่อสร้างที่สำคัญเมื่อครั้งจัดงานแสดงสินค้าโลก เวิลด์เอ็กซ์โป เมื่อปี ค.ศ.1958 ได้มีการบูรณะให้เงางามเมื่อปี ค.ศ.2004 และเปิดให้ชมอีกครั้ง ในปี ค.ศ.2006 เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี ต่อมานำท่านชม จตุรัสกรองด์ ปลาซ หรือ Market Square เป็นจตุรัสที่สวยงามที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 บริเวณโดยรอบเป็นกลุ่มอาคารที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรม ทั้งบารอค โกธิค นีโอ-โกธิค ที่มีความเก่าแก่มากกว่า 300 ปี ซึ่งยูเนสโก้ยกย่องให้เป็นมรดกโลกตั้งแต่ปี ค.ศ.1983 จากนั้นให้ท่านได้ชม แมนเนเกน เด็กชายกำลังปัสสาวะ บางครั้งเรียกเป็นภาษาฝรั่งเศสว่า le Petit Julien แปลว่า จูเลียนน้อย เป็นน้ำพุขนาดเล็กหล่อด้วยทองแดงเป็นรูปเด็กชายยืนเปลือยกายกำลังปัสสาวะใส่อ่าง มีความสูงประมาณ 61 ซ.ม. ตั้งอยู่ใจกลางกรุงบรัสเซลส์ โดยช่างหล่อชาวฝรั่งเศสถูกนำมาติดตั้งราวปี ค.ศ.1618 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศเบลเยี่ยม 

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย              นำท่านชม พระราชวังบรัชเซล เป็นพระราชวังที่พำนักของพระราชวงศ์แห่งเบลเยี่ยม ตั้งอยู่ในเขตกรุงบรัสเซลส์ อยู่ห่างจากใจกลางเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร พระราชวังหลวงสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 และพระราชวังแห่งนี้ก็ยังคงได้รับการใช้งานอยู่จนถึงปัจจุบัน จากนั้นนำท่านสู่ Boulevard de Waterloo ย่านช้อปปิ้งยอดฮิตที่สุดของเบลเยี่ยมในกรุงบรัสเซลส์ ตั้งอยู่บนถนนสองสายที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการเป็นศูนย์รวมของร้านขายสินค้าเป็นย่านการค้าที่ทันสมัยเป็นแหล่งช้อปปิ้งยอดนิยม เป็นจุดจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมนานาชนิดที่ทันสมัยมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ท่านจะได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง อาทิเช่น Gucci, Hermes, Louis Vuitton, CHANEL เป็นต้น

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก PULLMAN HOTEL, BRUSSELS หรือเทียบเท่า

www.pullmanhotels.com

 

วันที่เจ็ด           บรัชเซลส์ – สนามบินบรัชเซลส์ กรุงเทพฯ TG 935 (13.10 – 06.10 +1)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

10.00 น.        นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานบรัชเซลส์ เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี

13.10 น.           นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 935

    

วันที่แปด          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

06.10 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์