Uncategorizedทัวร์ยุโรป

MAY – SEP ’19
ราคา : 84,900.-
BY TG

ทัวร์ยุโรป | (E10_3) BEST OF ENGLAND 8D 5N

BEST OF ENGLAND 8D 5N

84,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

พฤษภาคม - กันยายน 2562 |
สิทธิพิเศษ
  • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
    (ยกเว้น American Express)
  • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง
รายละเอียด

วันแรก             กรุงเทพฯ

21.00 น.        คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

วันที่สอง           กรุงเทพฯ TG 910 (01.10 – 07.15+1) – ลอนดอน (อังกฤษ) – ซาลส์เบอรี่ – สโตนเฮนจ์ – บาธ – วิหารเมืองบาธ – เข้าชมโรงอาบน้ำโรมัน – สะพานพัลท์นีย์  

00.55 น.           ออกเดินทางสู่ ลอนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910

07.15 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานฮีทโทรว์ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองซาลส์เบอรี่ (ใช้เวลาประมาณ 1.00 ชม.) ชม สโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เป็นก้อนหินพิศวงตั้งอยู่โดดๆ กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ในบริเวณตอนใต้ของเกาะอังกฤษ ตัวอนุสรณ์สถานประกอบด้วยแท่งหินขนาดยักษ์ 112 ก้อน ตั้งเรียงกันเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วง แท่งหินบางอันตั้งขึ้น บางอันวางนอนลงและบางอันก็ถูกวางซ้อนอยู่ข้างบน นักโบราณคดีเชื่อว่ากลุ่มกองหินนี้ถูกสร้างขึ้นจากที่ไหนสักแห่งเมื่อประมาณ 3000–2000 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งสโตนเฮนจ์และบริเวณโดยรอบได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 1986 และยังถูกจัดให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางอีกด้วย  นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย                 นำท่านชม วิหารเมืองบาธ (Bath Abbey) เป็นมหาวิหารใหญ่ประจำเมืองและถือว่าเป็นมหาวิหารในสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษ สร้างในสมัยศตวรรษที่ 7 และมีการปรับปรุงในอีกหลายครั้งต่อมา ตั้งอยู่ด้านหลังโรงอาบน้ำโรมัน ถูกสร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 12 ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ภายในวิหารตกแต่งอย่างวิจิตรโดยเฉพาะเพดานกลางวิหารที่ออกแบบให้มีลักษณะแฉกออกคล้ายรูปพัด จากนั้นนำท่านเข้าชม โรงอาบน้ำโรมัน (ชมด้านใน) ซึ่งโรงอาบน้ำโรมันแห่งนี้สร้างขึ้นในปีค.ศ. 70 บ่อน้ำภายในเป็นแหล่งน้ำพุร้อนตามธรรมชาติ มีอุณหภูมิสูงถึง 46.5 องศาเซลเซียส โดยที่โรงอาบน้ำแห่งนี้เป็นที่พบปะสมาคมของผู้คนในเมืองมากกว่าแค่จะมาอาบน้ำหรือแช่ตัว ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้จึงกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญอีกแห่งของเมืองบาธ ต่อจากนั้นนำท่านชม สะพานพัลท์นีย์  Pulteney Bridge ที่สร้างข้ามแม่น้ำเอวอน เป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่ใช้หินบาธในการก่อสร้าง แต่ความพิเศษเก๋ไก๋อยู่ตรงที่ด้านบนของสะพานมีอาคาร ร้านค้าต่างๆอยู่ทั้งสองฝั่งของแนวสะพาน ซึ่งสะพานนี้มีความยาว 300 เมตร ด้านล่างสะพาน มีการสร้างฝายกั้นน้ำลัษณะคล้ายเกือกม้า สายน้ำลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ จึงเกิดเป็นภาพสวยงามเหมาะสมสำหรับเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านสู่ที่พัก FRANCIS HOTEL BATH, BATH หรือเทียบเท่า

http://francishotel.com/

 

วันที่สาม          บาธ – คอทส์โวลส์ – เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ – สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – บ้านเกิดเชคสเปียร์ – แมนเชสเตอร์

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองคอทส์โวลส์  (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) ชม เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ (Bourton-On-The-Water) เป็นหนึ่งใน COTSWOLD VILLAGE ที่มีชื่อเสียงหมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการโหวตให้เป็นหมู่บ้านที่สวยงามที่สุดในอังกฤษ เนื่องจากมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คือ สร้างด้วย COTSWOLD STONE ทั้งหมู่บ้านและมีแม่น้ำ WINDRUSH ไหลผ่านโดยมีสะพานน่ารักๆ เชื่อมทั้งสองฝั่ง จึงถูกขนานนามว่า LITTLE  OF VENICE ต่อมานำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (Stratford-Upon-Avon) (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) เพื่อชม เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน อาคารบ้านเรือนยังคงบรรยากาศดั้งเดิมไว้คือเป็นบ้านสองชั้น ผนังก่ออิฐ ฝาผนังชั้นสองประดับด้วยไม้ทำเป็นลวดลายสลับกัน ร้านค้า ผับบาร์ และร้านอาหารมีป้ายแขวนยื่นออกมาถนนและทางเดินถูกประดับด้วยพุ่มไม้ดอกสีสันสวยงาม

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย                 นำท่านชม บ้านเกิดเชคสเปียร์ (ด้านนอก)  วิลเลียม เชคสเปียร์ เป็นชื่อเต็มของยอดกวีเอกของโลก เกิดและเติบโตที่เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ลักษณะบ้านเป็นบ้านสองชั้น มีห้องทำงาน ห้องนอน ห้องครัว ห้องกินรับประทานอาหาร ห้องนั่งเล่น และข้าวของเครื่องใช้ จัดแสดงให้ชม รวมถึงรูปปั้นครึ่งตัวขนาดเท่าจริงตั้งไว้อยู่ริมหน้าต่าง ปัจจุบันได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชม จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.)

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านสู่ที่พัก INNSIDE, MANCHESTER หรือเทียบเท่า

https://www.melia.com/innside/manchester/


 

วันที่สี่               แมนเชสเตอร์ – สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด (ด้านนอก)  – จตุรัสอัลเบิร์ต

                        ศาลาว่าการเมืองแมนเชสเตอร์ – เบอร์มิงแฮม

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านชม สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium) (ด้านนอก) มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ Theatre Of The Dream หรือโรงละครแห่งความฝัน เป็นสนามฟุตบอลของทีมปีศาจแดงแมนยู สนามแห่งนี้มีความจุ 76,000 ที่นั่งเก้าอี้ทุกตัวเป็นสีแดงซึ่งเป็นสีประจำสโมสร มีพิพิธภัณฑ์ ร้านค้าขายของที่ระลึก บริเวณประตูทางเข้าจะพบรูปปั้นของท่านเชอร์แมท บัสบี้ อดีตโค้ชคนสำคัญของทีม หมายเหตุ: ท่านที่ต้องการเข้าชมสนามด้านในจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมโดยประมาณ 25 GBP กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย                 นำท่านไปยัง จัตุรัสอัลเบิร์ต (Albert Square) ชื่อเสียงในเรื่องสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และการจัดงานทางวัฒนธรรม และ ยังถูกล้อมรอบด้วยอาคารมรดกโลกอันเป็นเอกลักษณ์ทั้งสามด้าน ซึ่งอาคารที่โดดเด่นที่สุดคือศาลากลาง (ทาวน์ฮอลล์) ขนาดใหญ่นั่นเอง และที่ Albert Square คนจะแน่นมากในช่วงที่มีการจัดงานพิเศษ เช่น เทศกาลแข่งขันฟุตบอลโดยแฟนบอลของสองทีมพรีเมียร์ลีกประจำเมืองนี้จะมารวมตัวกันเป็นพันๆคน ที่จัตุรัสอัลเบิร์ตนี้เพื่อฉลองชัยให้กับทีมของพวกเขา   ศาลาว่าการเมืองแมนเชสเตอร์  ศาลากลางเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์นีโอกอธิควิคตอเรียนซึ่งสร้างเสร็จในปี 1877 บริเวณภายนอกโดดเด่นด้วยหอระฆังความสูง 285 ฟุต (87 เมตร) ซึ่งมีระฆังเกรทเอเบิลที่เมืองแมนเชสเตอร์สร้างแข่งกับหอนาฬิกาบิ๊กเบนของลอนดอน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองเบอร์มิงแฮม (ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชม.)

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

พิเศษ! ให้ท่านได้ทาน ฟิช แอนด์ ชิพ หรือปลาชุปแป้งทอดเสิร์ฟคู่กับเฟรนฟราย ซึ่งเป็นเมนูอาหารจานด่วนประจำชาติ

นำท่านสู่ที่พัก JURYS INN BIRMINGHAM, BIRMINGHAM หรือเทียบเท่า

https://www.jurysinns.com/hotels/birmingham

 

วันที่ห้า             เบอร์มิงแฮม –  อ๊อกซ์ฟอร์ด – สะพานถอนหายใจ – วิทยาลัยไครสต์เชิร์ช –           บิสเตอร์ – อิสระช้อปปิ้ง ณ บิสเตอร์ วิลเลจ เอ้าท์เล็ต – ลอนดอน

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) เป็นเมืองมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ห่างจากลอนดอนเพียง 90 กิโลเมตร โดยมีมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ดเป็นศูนย์กลางการศึกษาตั้งอยู่ยุคกลาง นับเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในอังกฤษและเก่าแก่เป็นอันดับสองของโลก นายกรัฐมนตรีอังกฤษถึง 25 คนเคยสำเร็จการศึกษาจากที่นี่ จากนั้นนำท่านชม สะพานถอนหายใจ มีชื่อจริงว่า สะพานเฮทฟอร์ด เพราะสะพานนี้เชื่อมอาคารของวิทยาลัยเฮทฟอร์ดเข้าด้วยกันทำให้คนรู้จักกันในนามสะพานถอนหายใจ จากสะพานชื่อเดียวกันที่เวนิสแม้ว่าจริงๆ แล้วสะพานแห่งนี้มีหน้าตาคล้ายคลึงกับสะพานรีอัลโต้ที่เวนิสเสียมากกว่า จากนั้นนำท่านชม วิทยาลัยไครส์เชิร์ช (ชมด้านนอก) หนึ่งใน 38 มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1546 โด่งดังจากภาพยนต์เรื่อง Harry Potter เนื่องจากมีฉากหลายฉากที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวิทยาลัยแห่งนี้ นอกจากนี้มาหาวิหารของวิทยาลัยนี้ก็ยังเป็นมหาวิหารประจำเมืองอีกด้วย

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย                 นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองบิสเตอร์ (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) อิสระให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งที่ บิสเตอร์วิลเลจ เอาท์เล็ต ซึ่งเป็นสวรรค์ของนักช้อปปิ้งและเป็นสถานที่ที่รวมสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกมากกว่าร้อยแบรนด์ทั้งร้านบูติก ร้านขายของเฉพาะอย่าง ซึ่งโดดเด่นและดีที่สุดแห่งหนึ่ง ในยุโรปให้ท่านได้จับจ่ายซื้อของอย่างสะดวกจุใจและประทับใจ ซึ่งมีสินค้า หลากหลายแบรนด์ ให้เวลาท่านเดินช็อปปิ้งอย่างเต็มที่

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงลอนดอน (ใช้เวลาประมาณ 1.30 นาที) เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักร ที่เต็มไปด้วยสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์อังกฤษ เขตเดอะซิตี้ตั้งอยู่ท่ามกลางอาคารเก่าแก่และอาคาร สมัยใหม่ เป็นศูนย์กลางการปกครอง การค้าพาณิชย์ การท่องเที่ยว และการคมนาคมขนส่ง มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก MILLENNIUM AND COPTHORNE HOTEL, LONDON หรือเทียบเท่า

https://www.millenniumhotels.com

 

วันที่หก            ลอนดอน –อิสระช้อปปิ้งท่องเที่ยวด้วยตนเองตามอัธยาศัย (ไม่มีบริการรถรับส่ง)

                        หรือ ซื้อทัวร์เสริม Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry

                        Potter  (บริการจองตั๋ว  แจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

อิสระท่องเที่ยว หรือ ช้อปปิ้งใจกลางกรุงลอนดอน มหานครลอนดอน เมืองหลวงของสหราชอาณาจักร เต็มไปด้วยสถานที่ ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์อังกฤษ เขตเดอะซิตี้ตั้งอยู่ท่ามกลางอาคารเก่าแก่และอาคารทันสมัยเป็นศูนย์กลางการปกครอง การค้าพาณิชย์ การท่องเที่ยว และการคมนาคมขนส่งรวมถึงสถานที่ช้อปปิ้งยอดนิยมของคนไทย เช่น ย่านถนนอ๊อกฟอร์ด ห้างแฮร์รอดส์ เป็นต้น

หมายเหตุ: OPTION TOUR  กรุณาแจ้งความประสงค์เข้าชม วอนเนอร์ บราเธอร์ สตูดิโอล่วงหน้าก่อนเดินทาง กรณีตรงช่วงวันหยุดและช่วง High Season ความต้องการเข้าชมมีจำนวนมากอาจทำให้ตั๋วเต็มไม่สามารถจองได้ (ราคาค่าตั๋วขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา)

เที่ยง                อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

ค่ำ                    อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก MILLENNIUM AND COPTHORNE HOTEL, LONDON หรือเทียบเท่า

https://www.millenniumhotels.com

 

วันที่เจ็ด           ลอนดอน – อาคารรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ (ด้านนอก) – ทาวเวอร์บริดจ์ – อิสระช้อปปิ้งย่านถนนอ๊อกฟอร์ด

                        สนามบินฮีทโธรว์  - กรุงเทพฯ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านชม อาคารรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ (ด้านนอก) เป็นอาคารสไตล์กอธิคหรือที่คุ้นกันในชื่อ House of Parliament เดิมเป็นที่พักของกษัตริย์อังกฤษมาตั้งแต่เมื่อ 900 ปีก่อน แล้วได้เปลี่ยนมาใช้เป็นอาคารรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร อาคารหลังนี้สริ้างขึ้นในปี ค.ศ.1840 หลังจากอาคารหลังเก่าถูกไฟไหม้ อาคารหลังนี้สร้างบนพื้นที่เดิมกว่า 20 ไร่ ริมแม่น้ำเทมส์ มีห้องกว่า 1,000 ห้อง และหอคอยหลักๆ 3 หอด้วยกัน ต่อด้วยชม หอนาฬิกาบิ๊กเบน เป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาอังกฤษ ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกานี้ถูกสร้างหลังจากไฟไหม้ พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2377 โดยชาลส์ แบร์รี เป็นผู้ออกแบบ หอนาฬิกามีความสูง 96.3 เมตร ตัวนาฬิกาอยู่สูงจากพื้น 55 เมตร ตัวอาคารสร้างด้วยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย

จากนั้นเข้าชม มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ (ด้านนอก) มหาวิหารนิกายแองกลิคัน เป็นสถานที่จัดพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์ในราชวงศ์อังกฤษมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าวิลเลี่ยมที่ 1 ปี ค.ศ.1066 จนถึงปัจจุบัน และเป็นสถานที่ฝังพระศพของกษัตริย์และราชินีอังกฤษจาก 17 ราชวงศ์ มหาวิหารแห่งนี้แม้แต่ภายนอกก็มีความสวยงามไม่แพ้ภายใน นำท่านชม ทาวเวอร์ บริดจ์ โดยที่สะพานนี้ติดอันดับสะพานที่สวยงามของโลกเป็นทั้งสะพานยกและสะพานแขวนที่มีหอคอยคู่ตั้งเดินกลางแม่น้ำเทมส์ สะพานนี้เปิดให้ใช้เมื่อ ค.ศ.1894 สะพานนี้ มีเครื่องสูบพลังงานไอน้ำที่มีกลไกสลับซับซ้อนที่สุดในยุคนั้น ทำหน้าที่ยกสะพานให้เรือบรรทุกแล่นผ่าน ผู้คนที่ต้องการจะเดินข้ามแม่น้ำจึงต้องปั้นหอคอย มีบันไดกว่า 300 ขั้นและใช้ทางเดินคู่ขนานด้านบนที่เชื่อมหอคอยทั้งสองแทน

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! ให้ท่านได้เลือกทานอาหารตามใจท่านเองไม่ว่าจะเป็น เบอร์เกอร์เนื้ออันหอมกรุ่นนุ่มลิ้น หรือล็อบสเตอร์ย่างราดซอสรสเลิศ

บ่าย                 ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ถนนอ๊อกฟอร์ด กันอย่างจุใจ ซึ่งที่แห่งนี้จะเป็นถนนเส้นยาวที่มีห้างสรรพสินค้าเรียงรายอยู่ โดยเฉพาะ SELFRIDGES ห้างสรรพสินค้ามหึมาที่เดินทั้งวันก็ไม่หมด แต่ที่ห้ามพลาดไม่ได้เลยก็คือ แผนกรองเท้าที่สวยงามและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ก่อนที่จะเดินไปช้อปกันต่อที่ถนนสุดหรูอย่าง BOND STREER ที่เรียงรายด้วยร้านแบรนด์เนมชื่อดัง

16.30 น.           นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฮีทโธรว์ ลอนดอน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี

21.25 น.        นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 917

วันที่แปด          กรุงเทพฯ

15.00 น.           เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์