Uncategorizedทัวร์ยุโรป

JUL ’19
ราคา : 52,900.-
BY TK

ทัวร์ยุโรป | (E09_7) BEST OF TURKEY 9D 6N

BEST OF TURKEY 9D 6N

52,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

กรกฎาคม
สิทธิพิเศษ
  • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
    (ยกเว้น American Express)
  • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียด

วันแรก             กรุงเทพฯ – อิสตันบูล >> TK 069 (23.00-05.20+1)

19.30 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ U สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.00 น.        เหินฟ้าสู่ นครอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK 069 (เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) ไป เมืองไกเซรี

 

วันที่สอง           อิสตันบูล  - พระราชวังโดลมาบาห์เช – ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส

                        นั่งเรือเฟอร์รี่ ข้ามฟาก (ชานัคคาเล่ – อิสตันบูล) – ถ่ายภาพกับม้าไม้เมืองทรอย

05.20 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานท่าอิสตันบูล อาตาตูร์ก ประเทศตุรกี

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

                   อิสตันบูล เมืองแห่งมนต์เสน่ห์แห่งอารยธรรมอันเก่าแก่ซึ่งเมืองนี้เปรียบเสมือน พรมแดนของทวีปยุโรปอันสวยงาม และอดีตยังเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันตะวันออกที่เคยรุ่งเรืองกว่า 1,000 ปี ซึ่งรู้จักกันในนาม “กรุงคอนสแตนติโนเปิล” เมืองอิสตันบูลเป็นเมืองสำคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป และทวีปเอเชีย   นำชม พระราชวังโดลมาบาห์เช    สร้างโดยกลุ่มสุลต่านอับดุลเมจิต ในปี ค.ศ. 1843 – 1856 ยุคปลายอาณาจักรออตโตมัน เป็นพระราชวังสุดหรูหราอลังการที่ทุ่มสร้าง คิดเป็นเงินในปัจจุบันถึงประมาณ หนึ่งพันล้านเหรียญสหรัสเลยเดียว ที่นี่สะท้อนถึงความคลั่งไคล้ในยุโรปของสุรต่านอับดุลเมจิตอย่างเต็มเปี่ยมตั้งแต่ปากทางเข้าที่มีหอนาฬิกาสไตล์บารอก ประตูพระราชวังชั้นนอกขนาดใหญ่ ประดับตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นอันวิจิตรงดงาม   จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส (Private Boat) ช่องแคบที่เชื่อมทะเลดำ (The Black sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรปและสุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ ขณะล่องเรือท่านจะได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ข้างทางไม่ว่าจะเป็น พระราชวังโดลมาบาชเช่ หรือ บ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งล้วนแล้วแต่สวยงามตระการตาทั้งสิ้น   

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย                 ล่องเรือเฟอร์รี่ข้ามฟาก (ชานัคคาเล่ – อิสตันบูล) ใช้เวลาประมาณ 40 นาที             ชานัคคาเล่ (ถ่ายภาพกับม้าไม้เมืองทรอย)  ชานัคคาเล่ (Canakkale) เป็นเมืองท่าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของตุรกี มีดินแดนอยู่ในยุโรปและเอเชียเช่นเดียวกับอิสตันบูล เมืองนี้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ของสงครามโลกครั้งที่ 1 นำท่านถ่ายภาพกับม้าไม้เมืองทรอย ที่ทางผู้สร้างหนัง “ทรอย” ที่นำแสดงโดยแบรตพิต ยกให้เมืองชานัคคาเล่ เป็นที่ระลึก สูงและสวยงามมาก

   

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต์)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KOLIN HOTEL, CANAKKALE หรือเทียบเท่า

www.kolinhotel.com/   

 

วันที่สาม          ชานัคคาเล่ – โบราณสถานเมืองทรอย – ม้าโทรจัน (ม้าไม้เมืองทรอย)

                        เมืองเปอร์กามัน – วิหารอะโครโปลิส (นั่งเคเบิลคาร์) – คูซาดาซี

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม โบราณสถานเมืองทรอย จัดแสดงแบบจำลองกรุงทรอย และเรื่องราวการค้นพบโดยนักโบราณคดีพร้อมทั้งภาพแผนผังเมืองทรอยที่ถูกสร้างซ้อนทับกันถึง 9 ชั้น มีซากเมืองเก่า กำแพง ประตู และม้าไม้จำลองแห่งทรอย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณโดยเป็นสาเหตุทำให้กรุงทรอยแตก  จากนั้นชมม้าโทรจัน (ม้าไม้เมืองทรอย)  สงครามเมืองทรอยม้าไม้นี้เกิดขึ้นจากอุบายของโอดิสเซียสในการบุกเข้าเมืองทรอย ที่มีป้อมปราการแข็งแรง หลังจากที่รบกันมานานถึง 10 ปีแล้วด้วยการให้ทหารสร้างม้าไม้นี้ขึ้นมาแล้วลากไปวางไว้หน้ากำแพงเมืองทรอย แล้วให้ทหารกรีกแสร้งทำเป็นล่าถอยออกไป ชาวทรอยเห็นแล้วเข้าใจว่าเป็นบรรณาการของอีกฝ่าย ทหารกรีกที่ ซ่อนตัวอยู่ในม้าไม้ก็ไต่ลงมาเผาเมืองและปล้นเมืองทรอยได้สำเร็จ    จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเปอร์กามัน ใช้เวลาประมาณ 3  ชม.   

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง                                   

บ่าย              เมืองเปอร์กามันตั้ งตระหง่านอยู่เหนือตัวเมือง 1,000 ฟุต นครยุคเฮเลนิสติสติคอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ เป็นศูนย์กลางทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม การค้าและการแพทย์ นับเป็นเมืองแห่งศิลปินและนักวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง เมื่อครั้งที่ชาวอียิปต์เลิกส่งกระดาษปาปิรุสมาให้ กระดาษหนังก็ถูกคิดค้นขึ้นที่เมืองนี้ ให้ท่านได้ นั่งเคเบิลคาร์ ชมทัศนียภาพเมืองเปอร์กามัน ไปยังนครเฮเลนิสติส นครเก่าแห่งประวัติศาสตร์ และวิหารเก่า “วิหารอะโครโปลิส” วิหารอะโครโปลิสเป็นสถานที่ซึ่งถูกกล่าวขวัญถึงประหนึ่งดินแดนในเทพนิยาย อะโครโปลิส แปลว่า นครบนที่สูง ซึ่งเป็นโครงสร้างฐานในการป้องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ผู้ตั้งถิ่นฐานในสมัยนั้นมักเลือกที่สูง ซึ่งมักจะเป็นเนินเขาที่ด้านหนึ่งเป็นผาชัน และกลายเป็นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ที่เติบโตรุ่งเรืองอยู่บนที่ราบเบื้องล่างที่รายล้อมป้อมปราการเหล่านี้  นำท่านเดินทางสู่เมืองคูซาดาซี ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND BELISH HOTEL, KUSADASI หรือเทียบเท่า

www.grandbelish.com/

 

วันที่สี่               คูซาดาซี – เมืองโบราณเอเฟซุส – โรงละครเอเฟซุส – บ้านพระเม่มารี

                        โบสถ์นับุญเซนต์จอห์น – ร้านสินค้าเครื่องหนัง – ปามุคคาเล่

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม เมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) รู้จักกันในนามมาร์ก แอนโทนี (Marc Antony) ชู้รักของพระนางคลีโอพัตรา (Clopatra)  และได้สถาปนาให้เป็นเมืองหลวงของเขตการปกครองในเอเซีย เมือง เอเฟซุสยิ่งใหญ่และงดงามจนกระทั่งได้รับการจาลึกว่า มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย เมืองโบราณที่สมบูรณ์และมั่งคั่งที่สุด ถนนทุกสายปูด้วยหินอ่อน ชมห้องสมุดเซลซุสโดยบริเวณประตูทางเข้ามีรูปแกะสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู่    โรงละครเอเฟซุส  ซึ่งจุคนได้ประมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดล้อมด้วยที่นั่งชมไล่ระดับขึ้นไป ปัจจุบันยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่และมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบ้าง     บ้านพระแม่เมรี  สถานที่สำคัญของชาวคริสเตียน และ ชาวมุสลิม เชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ตั้งอยู่บนภูเขาสูง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คริสตศาสนิกชนจะต้องหาโอกาสขึ้นไปนมัสการให้ได้สักครั้ง   โบสถ์นักบุญเซนต์จอห์น  ก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึงกางเขนที่ เนินเขากอลกอธา ได้ฝังนักบุญเซนต์จอห์นให้ดูแลพระแม่มารี นักบุญเซนต์จอห์นจึงได้พาพระแม่มารีมายังดินแดนอนาโตเลียเมืองเอเฟซุสในปัจจุบัน นักบุญเซนต์จอนได้เผยแผ่คำสอนของพระเยซูอยู่ในเมืองเอเฟซุสท่ามกลางความไม่เห็นด้วยและต่อต้านถึงขั้นถูกทำร้ายร่างกายจนกระทั่งเสียชีวิตที่เมืองแห่งนี้ ต่อมามีการสร้างโบสถ์ขึ้นตรงที่ฝังศพในศตวรรษที่ 6 โดยจักรพรรดิจัสติเนียน

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย              ร้านสินค้าเครื่องหนัง ให้ท่านได้ช็อปปิ้ง กับสินค้าที่ทำจากหนังสัตว์ เช่น กระเป๋า รองเท้า เสื้อ หมวก กระเป๋าสตางค์ และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์อื่นๆอีกมากมาย ในราคาที่ไม่แพง   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองปามุคคาเล่ ใช้เวลาเดินทาง 2.30 น.

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก PAM THERMAL HOTEL, PAMUKKALE หรือเทียบเท่า

** (โรงแรมมี HOT SPRING สามารถเตรียมชุดว่ายน้ำไปใช้บริการได้) **

www.pamthermal.com/index-tr.html

 

วันที่ห้า             ปามุคคาเล่ – ปราสาทปุยฝ้าย – นครโบราณเฮียราโปลิส – อิสปาร์ตา – ทุ่งลาเวนเดอร์ – คอนย่า – คาราวานซาราย (ด้านนอก) – เมืองคัปปาโดเกีย

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ำใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นที่มีแร่หินปูนผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” รินเอ่อล้นขึ้นมาเหนือผิวดิน และทำปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริ้ว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน   จากนั้นนำท่านสู่   นครโบราณเฮียราโปลิส  เมืองแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ถูกสร้างขึ้นก่อนคริสตกาล สันนิษฐานกันว่ามีอายุประมาณ 2,200 ปี ในยุคของกษัตริย์ยูเมเนสที่ 2 แห่งอาณาจักรเพอร์กามอน โดยสร้างให้อยู่ใกล้กับแอ่งน้ำแร่ร้อนปามุคคาเลย์ ภายในเมืองโบราณมีสถานที่น่าสนใจ เช่น โรงอาบน้ำ (บ่อน้ำแร่โบราณอายุนับพันปีที่น้ำใสมาก) โรงละคร วิหาร โบสถ์ ป้อมปราการ ตลาด   จากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองอิปาร์ตา ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย              นำท่านชม ทุ่งลาเวนเดอร์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)  เมืองอิสปาร์ต้าแห่งนี้ จะมีหมู่บ้านเล็กที่มีชื่ว่า Kuyacak Village เป็นหมู่บ้านที่ปลูกลาเวนเดอร์ ให้นักท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก สวนดอกลาเวนเดอร์นี้จะบานสะพรั่งช่วงเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม ของทุกปี ให้ท่านได้เก็บภาพได้ตามอัธยาศัย   สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองคอนย่าใช้เวลาประมาณ 4 ชม.  จากนั้นนำท่านชม คาราวานซาราย (ถ่ายภาพด้านนอก)   สร้างขึ้นสำหรับพ่อค้าวาณิชเข้าไปนอนพัก รวมถึงพักสัตว์และสินค้า ด้านในตรงกลางมีลานโล่งกว้าง ใจกลางมีอาคารทรงกล่องลูกบาศก์ตั้งอยู่ใช้เป็นสุเหร่าสำหรับใช้สวดมนต์ล้อมด้วยระเบียงและห้องนับร้อย จึงทำหน้าที่เป็นป้อมด้วย และมีอยู่นับพันๆ แห่งตลอดเส้นทางสามยไหมเชื่อจากเอเชียตะวันออก เอเชียกลางเปอร์เซีย ผ่านตุรกี ไปสู่ยุโรป     จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองคัปปาโดเกียใช้เวลาประมาณ 1.40 ชม.  เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งในตุรกี ได้ชื่อดินแดนที่มีม้าแสนสวย เมืองแห่งนี้เกิดจากการระเบิดลาวาปกคลุมพื้นที่ ลมฝนกัดกร่อนชั้นลาวาเหล่านี้ทีละเล็กทีละน้อยจนกลายสภาพเป็นหุบเขาร่องลึกแปรรูปพรรณสัณฐานเป็นเสาหิน กรวยหิน กำแพงถ้ำ ในหุบเขาแห่งนี้จนอ่อนนิ่ม จึงเหมาะในการแกะสลัก เจาะ ขุด เป็นห้อง เป็นคอกม้า บ้าน โบสถ์ ค่ายทหาร ที่พัก โรงอาหารของนักบวช ห้องบำเพ็ญเพียร และอยู่อาศัย

                   นำท่านเข้าสู่ที่พัก GEREME KAYA HOTEL  (โรงแรมสไตล์ถ้ำ) หรือเทียบเท่า

www.goremekayaotel.com/en/index.html

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)

                        กรณีโรงแรมถ้ำเต็ม ขอสงวนในการเปลี่ยนเป็นโรงแรม 5 ดาว

 

วันที่หก            คัปปาโดเกีย – ทัวร์เสริมนั่งบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

                        นครไต้ดินไคมัคลึ – หุบเขานกพิราบ – ปราสาทอุชิซาร์ – ร้านขายพรม – ร้านเครื่องปั้นดินเผา – ร้านจิวเวอร์รี่ – ชมโชว์ระบำหน้าท้อง (BELLY DANCE)

                        ทัวร์เสริม นั่งบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมในค่าทัวร์  ** ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วย) นั่งบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย ชมพระอาทิตย์ขึ้นยังจุดชมวิว ดื่มด่ำกับบรรยากาศแสนพิเศษ ท่านสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ซื้อแพกเกจเสริม เพื่อขึ้นบอลลูน ชมเมืองพร้อมกับพระอาทิตย์ขึ้น ในราคาระหว่าง 230 - 250 USD (ออกจากโรงแรม 4.30 น.) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านไปยัง นครใต้ดินไคมัคลึ (Kaymakli Underground City) เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไป 10 กว่าชั้น เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศรัตรูในยามสงคราม ของชาวคัปปาโดเกียในอดีต เมืองใต้ดินแห่งนี้มีครบเครื่องทุกอย่างทั้ง ห้องโถง ห้องน้ำ ห้องถนอมอาหาร ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ ทางหนีฉุกเฉิน ฯลฯ แม้จะเป็นเมืองขนาดใหญ่ขุดลึกลงไปใต้ดินหลายชั้น แต่ว่าอากาศในนั้นถ่ายเทเย็นสบาย หน้าร้อนอากาศเย็น หน้าหนาวอากาศอบอุ่น      หุบเขานกพิราบ (Pigeon Valley) จุดชมวิวหน้าผาที่ชาวเมืองโบราณได้จุดเจาะเป็นรู เพื่อให้นกพิราบเข้าไปทำรังอาศัยอยู่อย่างมากมาย ณ จุดนี้ ท่านจะสามารถมองเห็นปราสาทอุชิซาร์ ได้ในระยะไกล

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย              นำท่านไปยัง ร้านขายพรม  พบกับกรรมวิธีการทอพรม ร้านขายพรมจำนวนมากเรียงราย ให้ท่านได้ช็อปจุใจเพลิดเพลินกับความอลังการของพรม หลากหลายแบบ ทีมีสไตล์เฉพาะตัวของท้องถิ่นงานปักอันวิจิตร และสีสันฉูดฉาดสวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจได้อย่างเต็มอิ่ม  อีกทั้ง ร้านเครื่องปั้นดินเผา นำท่านมาพบกับศิลปะการปั้น กับร้านเครื่องปั้นดินเผา ที่มีทั้งแจกัน ถ้วย จาน ชาม และภาชนะอื่นๆนับพัน ที่มีลวดลายงดงามสีสันสดใส สวยงาม เป็นของที่ระลึกขึ้นชื่อของคัปปาโดเกีย  จากนั้นนำท่านไปยัง ร้านจิวเวอร์รี่ ซึ่งตุรกีมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานด้านการผลิตเครื่องประดับ และผู้นำในอุตสาหกรรมเครื่องประดับโลก เป็นแหล่งจัดอบรมการเจียระไนอัญมณี และห้องปฏิบัติการด้านอัญมณีศาสตร์ งานเครื่องประดับที่ผลิตในตุรกีมีคุณภาพและรูปแบบชิ้นงานที่สะท้อนถึงฝีมือช่างอย่างชัดเจน มีสินค้าโดดเด่นเพราะผลิตมาเป็นอย่างดีและงานออกแบบก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่าง

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

SPECIAL DINNER “Belly Dance” รับประทานอาหาร ในค่ำคืนสุดพิเศษ และเพลิดเพลินกับการแสดงโชว์ท้องถิ่นกับ “ระบำหน้าท้อง”

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GEREME KAYA HOTEL  (โรงแรมสไตล์ถ้ำ) หรือเทียบเท่า

                                กรณีโรงแรมถ้ำเต็ม ขอสงวนในการเปลี่ยนเป็นโรงแรม 5 ดาว

www.goremekayaotel.com/en/index.html

 

วันที่เจ็ด           อิสตันบูล – ทัวร์เสริมนั่งบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม – บินภายในประเทศ ไกเซรี – อิสตันบูล (14.40 – 16.20) – จตุรัสทักซิม

                        ทัวร์เสริม นั่งบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมในค่าทัวร์  ** ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วย) นั่งบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย ชมพระอาทิตย์ขึ้นยังจุดชมวิว ดื่มด่ำกับบรรยากาศแสนพิเศษ ท่านสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ซื้อแพกเกจเสริม เพื่อขึ้นบอลลูน ชมเมืองพร้อมกับพระอาทิตย์ขึ้น ในราคาระหว่าง 230 - 250 USD (ออกจากโรงแรม 4.30 น.) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่ตั้งถิ่นฐานของผู้คนมาตั้งแต่สมัยโรมัน และเป็นที่ที่ชาวคริสเตียนยุคแรกใช้ในการเป็นที่หลบหนีภัยจากการไล่ทำร้ายและสังหารก่อนที่คริสตศาสนา จะได้รับการประกาศเป็นศาสนาของจักรวรรดิจึงพบโบสถ์ถ้ำมากมาย และภาพวาดฝาผนังเฟรสโก้อันประเมินค่าไม่ได้ ที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติเกอเรเม อุทยานแห่งชาตินี้ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยยูเนสโกในปี ค.ศ.1985 ร่วมกับแหล่งหินแห่งคัปปาโดเกีย   จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองไกเซรี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชม.

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

14.40 น.                 ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานอิสตันบูล อาตาตูร์ก โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ TK 2013

16.20 น.                 ถึงสนามบิน เมืองอิสตันบูล    นำท่านชม จตุรัสทักซิม (Taksim Square)  จตุรัสกลางใจเมืองแห่งนี้มีอนุสาวรีย์แห่งการประกาศอิสระภาพและการรวมชาติของอตาเติร์ก ผลงานของศิลปินชาวอิตาเลียน ปิแอโตร คาโนนิคา บริเวณรอบจัตุรัสเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่คึกคักเสมอ เป็นที่นิยมของคนพื้นเมืองและชาวต่างชาติมีรถรางแล่นเป็นแนวขนานรับรถตลอดสาย เมื่อเดินเข้าไปตามถนนต่างๆซึ่งเรียงรายด้วยร้านอาหารนานาประเภทร้านขายของเก่า และสินค้าที่ทันสมัยปะปนและกลมกลืนอย่างมีเสน่ห์

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก CROWNE PLAZA ISTANBUL OLD CITY HOTEL หรือ                     เทียบเท่า  www.ihg.com/crowneplaza/hotels/us/en/istanbul/

 

วันที่แปด          อิสตันบูล – มัสยิดสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดม – วิหารเซนต์โวเฟีย – สไปซ์มาร์เก็ต

                         ร้านขนมหวานพื้นเมืองของตุรกี – สนามบินอิสตันบูล – กรุงเทพ >> TK 064 (20.10-09.40+1)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม มัสยิดสีน้ำเงิน เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของเมืองอิสตันบูล สร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1609-1616 สร้างมาจากความต้องการเอาชนะหรือสร้างมัสยิดที่มีขนาดใหญ่กว่าวิหารเซนต์โซเฟียของคริสต์ เพราะแต่เดิมนั้นวิหารเซนต์โซเฟียได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ภายในสีของกระเบื้องอิซนิคบนกำแพงชั้นในที่มีสีฟ้าสดใส ลายดอกไม้ต่างๆ เช่น กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชั่น ฯลฯ งดงามอย่างมาก

หมายเหตุ: การเข้าชมมัสยิดสีน้ำเงินต้องแต่งกายสุภาพ ผู้หญิงควรสวมกระโปรงหรือกางเกงคลุมหัวเข่าและ ผ้าคลุมตอนเข้าชมมัสยิด  จากนั้นนำท่านชม ฮิปโปโดม เป็นสนามแข่งม้าที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และเสาโอเบลิสค์พื้นที่โล่งกว้างและยาวแห่งนี้ แต่ก่อนถูกล้อมรอบด้วยสเตเดียม หรืออัฒจรรย์ ซึ่งมีที่นั่งให้ผู้คนมากมายได้เข้ามาชม เสาโอเบลิสค์ธีโอโดซิส   นำท่านชม วิหารเซนต์โซเฟีย เป็นงานสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ คือ มีลักษณะผสมผสานระหว่างศิลปวัฒนธรรมกรีกและโรมัน กับศิลปวัฒนธรรมเปอร์เซีย มียอดโดมใหญ่อยู่กลางวิหารภายในวิหารใช้กระจกสีประดับ เหนือประตูหน้าต่างอย่างงดงามมีเสาค้ำสลักและประดับประดาอย่างงดงามถึง 108 ต้น ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เดิมเป็นโบสถ์ในคริสตศาสนา กลายมาเป็นมัสยิดของศาสนาอิสลาม ซึ่งถือเป็นศิลปะที่เก่าแก่และสวยงามยิ่ง จนได้จดทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย

    

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย                 นำท่านชม พระราชวังทอปกาปี เดิมเป็นที่ประทับหลักของสุลต่านแห่งจักรวรรดิออตโตมันเป็นเวลาราว 400 ในช่วง 600 ปีที่มีอำนาจ ในปัจจุบันพระราชวังโทพคาปึเป็นสถานที่จัดงานรับรองของรัฐ และเป็นที่เก็บรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิม เช่น เสื้อคลุมและดาบของมูฮัมมัด และตั้งอยู่ในบริเวณประวัติศาสตร์ของอิสตันบูล ที่ได้รับการสถาปนาให้เป็นมรดกโลก โดยองค์การ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ในปี ค.ศ.1985 จากนั้นนำท่านไปยัง  สไปซ์ มาร์เก็ต   เป็นตลาดพื้นเมืองของชาวเมืองอิสตันบูล ที่มีเครื่องเทศอันลือชื่อและ นอกจากนั้นยังมีอาหารขึ้นชื่อและของฝากมากมาย เช่น ถั่วสารพัดชนิด น้ำผึ้ง ไข่ปลาคาร์เวียร์ ขนมอร่อยๆ แบบเตอร์กิชดีไลน์ เป็นต้น นอกจากช้อปปิ้งสนุก ขนมอร่อยแล้วการได้มาถ่ายรูปที่ตลาดแห่งนี้ถือว่าได้บรรยากาศที่สนุกสนานมาก เพื่อหาเลือกซื้อสินค้าคุณภาพราคาถูกมากมายโดยเฉพาะอาหารสำเร็จรูปต่างๆได้ในที่เดียว ต่อด้วยร้านขนมหวาน โบราณ แสนอร่อย ที่สีสันสวยงามและราคาถูกที่มีให้เลือกอย่างมากมาย อย่างจุใจ เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของคนที่รักของหวานอย่างแท้จริง  สมควรแก่เวลานำท่านไปยังสนามบินอิสตันบูล อาตาตูร์ก

17.00 น.           เดินทางถึง ท่าอากาศยานท่าอิสตันบูล อาตาตูร์ก ประเทศตุรกี อิสระให้ท่านรับประทานอาหารภายในสนามบิน อิสตันบูล

20.10 น.           ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิช แอน์ไลน์ TK 064

 

วันที่เก้า           กรุงเทพฯ

09.40 น.           เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์