browsing category: Uncategorized

Uncategorizedทัวร์ยุโรป

OCT – DEC ’19
ราคา : 106,900.-
BY TG

ทัวร์ยุโรป | (E04_4) PKG GRAND SWITZERLAND 9D 6N

PKG GRAND SWITZERLAND 9D 6N

thai airway

106,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

ตุลาคม - ธันวาคม |
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียด

วันแรก

กรุงเทพฯ

20.00 น.      คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

วันที่สอง

กรุงเทพฯ – ซูริค (สวิสเซอร์แลนด์) – เมืองชาฟเฮาเซน – น้ำตกไรน์ – เมืองชไตน์ อัมไรน์ – เมืองลูเซิร์น – สะพานไม้ชาเปล 

00.35 น.       นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970

06.55 น.        เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมือง เมืองชาฟเฮาเซน (ระยะทาง 45 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เที่ยวชม น้ำตกไรน์ เป็นน้ำตกที่เกิดจากแม่น้ำไรน์ ถือเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชไตน์ อัม ไรน์ (ระยะทาง 25 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เป็นเมืองโบราณเล็กๆมีแม่น้ำไรน์ไหลผ่านกลางเมืองและมีถนนสายหลักเพียงสายเดียวอาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณ โดยบางบ้านจะมีมุขหน้าต่างยื่นออกมา ผนังนอกบ้านมีการวาดภาพสีน้ำปูนเปียกบอกเล่าเรื่องราวต่างๆเอาไว้

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชม.) เป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของสวิสเซอร์แลนด์ และเป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่าเป็น “ หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) ” นอกจากจะมีเทือกเขาสูงอย่างเทือกเขาแอลป์แล้วยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขาสลับด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม หลังจากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นชม สะพานไม้ชาเปล เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลย นอกจากนี้ยังมีสินค้าหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อ เช่น ช็อกโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

https://www.astoria-luzern.ch/

วันที่สาม

เมืองลูเซิร์น – แองเกิ้ลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส (นั่งกระเช้า) – อินเทอร์ ลาเกน –  เมืองลูเซิร์น

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                 เดินทางสู่หมู่บ้าน แองเกิ้ลเบิร์ก (ระยะทาง 40 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ซึ่งตั้งอยู่เชิงขุนเขาที่สวยงามมีระดับอีกแห่งหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ ผ่านเส้นทางไฮไลท์ของสวิตเซอร์แลนด์ และวิวทิวทัศน์สวยงามของทุ่งหญ้า เพื่อนั่ง กระเช้าลอยฟ้า เป็นระบบใหม่หมุน 360 องศา เพื่อชมทัศนียภาพอันตระการตาได้รอบทิศทางตามเส้นทางของ ยอดเขาทิตลิส โดยเข้าชมถ้ำน้ำแข็งกัสโต้ที่ไม่เคยละลาย และเพลิดเพลินกับการเล่นหิมะบนลานสกี พร้อมกับเก็บภาพประทับใจกับทิวทัศน์ของยอดเขาต่างๆ ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลน

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองเขาทิตลิส

บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเกน (ระยะทาง 85 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เป็นหนึ่งในเมืองยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวถูกขนาบข้างด้วยทะเลสาบเบรียนซ์และทะเลสาบทูน โดยมีภาพของยอดเขาจุงฟราวเป็นฉากหลัง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และคึกคักตลอดปี มีความงดงามและบรรยากาศที่เงียบสงบและประกอบไปด้วยอาคารโบราณยุคศตวรรษที่ 19 ส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้สไตล์สวิสชาเล่ต์ อิสระให้ท่านเดินเล่นย่านถนนโฮอีเวก ซึ่งเป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้งในอินเทอร์ลาเกน และยังเป็นที่ตั้งของเมืองที่เป็นจุดเริ่มต้นสู่ยอดเขาจุงฟราวที่เป็นส่วนหนึ่งของแนวเทือกเขาแอลป์ฉายา Top of Europe ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) 

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

 https://www.astoria-luzern.ch/

หมายเหตุ : ที่พักในวันถัดไปตั้งอยู่ในเมืองเซอร์แมท คณะทัวร์จะต้องเดินทางโดยรถไฟ และถือกระเป๋าต่อไปยังโรงแรม เพื่อความสะดวกจึงขอแนะนำให้ท่านแบ่งสัมภาระเป็นกระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก สำหรับ 1 คืน โดยกระเป๋าจะอยู่ในความดูแลของท่านเองตลอดการเดินทาง

วันที่สี่

ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – อันเดอร์แมท – รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส – เมืองเซอร์แมท 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                  นำท่านชม อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก เป็นอนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลักอยู่บนหน้าผา โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดีที่เสียชีวิตระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวัง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อันเดอร์แมท (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชม.) เป็นเมืองเล็กน่ารักอีกเมืองของทางรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส ให้ท่านชมเมืองแสนสวยเล็ก ๆ น่ารักในหุบ

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย               นำทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองเซอร์แมท โดย รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส  **หมายเหตุ : ช่วงกลางเดือนตุลาคม – กลางเดือนธันวาคมของทุกปีขนวนรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรสจะถูกนำไปตรวจซ่อมประจำปี โดยทางการรถไฟจะจัดรถไฟขบวนปกติมาวิ่งแทนซึ่งความแตกต่างระหว่างตู้แบบปกติกับกลาเซียร์เอ็กเพรส คือ ตู้รถไฟกลาเซียรเอ็กซ์เพลสหลังคาจะเป็นกระจก** สัมผัสความงามตลอด 2 ข้างทาง ด้วยระยะเวลา 3 ชั่วโมง ที่ทุกท่านจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติจากภูเขาสูงของเทือกเขาแอลป์ ทุ่งหญ้า บ้านทรงชาเล่ต์ สายน้ำธรรมชาติที่งดงามจนถึงเมืองเซอร์แมท เดินทางถึง เมืองเซอร์แมท ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองปลอดมลพิษโลก ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร ภายในเมืองไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่ง อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าสวิส อาทิ นาฬิกาทุกยี่ห้อ, ของที่ระลึก, มีดพับ ฯลฯ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Sunstar Hotel , Zermatt หรือเทียบเท่า

https://zermatt.sunstar.ch/ 

วันที่ห้า

เซอร์แมท – ยอดเขาไคลน์มัทเทอร์ฮอร์น (นั่งกระเช้า) – เมืองทาซ – เมืองโลซานน์ – เมืองเวเว่ย์ – เมืองมองเทรอซ์

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                  นำท่าน นั่งกระเช้ากลาเซียร์พาราไดซ์ ขึ้นสู่ ยอดเขาไคลน์มัทเทอร์ฮอร์น เดินทางขึ้นสู่ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์นที่ความสูง 3,883 เมตร ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 30 นาที ถึงจุดชมวิวกลาเซียร์พาราไดซ์ เพื่อชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นที่ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอลป์ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นหิมะบนลานสกี และเก็บภาพความประทับใจกับทิวทัศน์ของยอดเขาต่างๆ ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะอันขาวโพลนสร้างความงดงามให้กับขุนเขาเป็นอันมาก หมายเหตุ : ท่านสามารถขึ้นไปยังจุดชมวิวบนยอดเขา Gornergrat ได้ โดยรถไฟ8วามสูงเพียง 3,089 เมตร ซึ่งน้อยกว่ายอดเขาไคล์นแมทเทอร์ฮอร์นถึง 800 เมตร ทำให้ความสวยงามของทิวทัศน์ที่มองเห็นแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดและถ้าท่านต้องการถ่ายภาพคู่กับยอดเขาแมเทอร์ฮอร์น แนะนำให้ท่านขึ้นสู่ยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น จะได้ภาพถ่ายที่สวยงามและใกล้ชิดกว่า

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ** บนยอดเขาไคลน์มัทเทอร์ฮอร์น **

บ่าย              นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองทาซ โดยรถไฟประมาณ 12 นาที จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (ระยะทาง 165 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ซึ่งตั้งอยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 และมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงเป็นจุดที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศที่นี่ นอกจากนี้เมืองนี้ยังเป็นเมืองที่สมเด็จย่าเคยเป็นประทับอีกด้วย ต่อจากนั้นนำท่านชม ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะปาร์ค ดู เดอนองตู สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และเพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญ 2 วาระคือวโรกาสที่ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2552 หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 30 นาที) ตั้งอยู่ในรัฐโวของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยตัวเมืองตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้รับกสนขนานนามให้เมืองเวเว่ย์เป็น "ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส" ที่แม้แต่ศิลปินตลกชื่อดังแห่งฮอลลีวู้ด “ชาลี แชปลิน” ยังหลงไหลและได้อาศัยอยู่ที่เมืองนี้ในบั้นปลายชีวิต ต่อจากนั้นชมเมืองและถ่ายรูปคู่กับ รูปปั้นชาลี แชปลิน โดยที่ส้อมยักษ์ตั้งอยู่ในทะเลสาบใกล้กับสวนสาธารณะของเมืองเวเว่ย์ สร้างเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทเนสเล่ย์ เนื่องจากเป็นบ้านเกิดของบริษัทเนสเล่ย์ ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเนสเล่ย์ ปัจจุบันได้ย้ายไปอยู่ที่ทำการใหม่ใกล้ท่าเรือ และอาคารแห่งเดิมได้กลายเป็นพิพิทธภัณฑ์เนสเล่ย์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร และนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ เป็นเมืองตากอากาศที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา (ระยะทาง 6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที)   

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Eurotel Hotel, Montreux หรือเทียบเท่า

https://www.eurotel-montreux.ch/

วันที่หก

เมืองมองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง (เข้าชม) – กูดสตาร์ด – ยอดเขา กลาเซียร์ 3000 (นั่งกระเช้า) – เมืองเบิร์น

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                 นำท่านเข้าชม ปราสาทชิลยอง เป็นปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างขึ้นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตั้งแต่ยุคโรมันเรืองอำนาจโดยราชวงศ์ซาวอย สัญลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในอดีตเคยเป็นจุดควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและเก็บค่าผ่านทางของขบวนเรือสินค้าที่สัญจรผ่านไปมารวมถึงเคยใช้เป็นคุกลับที่มืดมิดและโหดร้ายอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กูดสตาร์ด (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ไปยัง สถานีโกล ดู ปิยอง เพื่อนั่งกระเช้า 360 องศาขึ้นสู่ ยอดเขากลาเซียร์ 3000 เป็นยอดเขาในสวิสเซอร์แลนด์ที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 3000 เมตร โดยท่านจะได้ท้าความกล้ากับทางเดินอันแสนหวาดเสียว Peak Walk เป็นสะพานแขวนที่มีความยาว 107 เมตร ข้ามผ่านช่องว่างระหว่างภูเขา ซึ่งจากจุดชมวิวทุกท่านจะสามารถเห็นเทือกเขาแอลป์รวมถึงยอดเขามองบลังค์จุงเฟรา ไอเกอร์ และเมินช์

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ** บนยอดเขากลาเซียร์ 3000 **

บ่าย             อิสระให้ท่านสนุกสนานกับกิจกรรมบนลานหิมะ เช่น Snow sled, Snow Bus, alpine coaster (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) หรือเก็บภาพความประทับใจกับวิวภูเขาที่มีหิมะปกคลุม ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์น (ระยะทาง 110 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เป็นเมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ที่มีหมีเป็นสัญลักษณ์ และเป็นเมืองเก่าจากยุคกลางที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศ หรือแม่น้ำที่ยังคงรูปลักษณ์ดั้งเดิมตั้งแต่เมื่อ 800 ปีที่แล้ว นอกจากนี้ยังมีความงดงามทางสถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือนธรรมชาติที่แวดล้อม รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Allegro Bern Hotel, Bern หรือเทียบเท่า

https://kursaal-hotel.ch/

วันที่เจ็ด

เมืองเบิร์น – ชมเมืองเบิร์น – เมืองซูริค – ชมเมืองซูริค – ช้อปปิ้งถนนบาห์นฮอล์ฟ

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม        

                 นำท่านชม ย่านเมืองเก่า ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 1983 และก่อตั้งขึ้นในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่บนภูเขาล้อมรอบด้วยแม่น้ำอาเร ชมมาร์คกาสเซย่านเมืองเก่าที่ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้ และร้านเสื้อผ้าบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว ชมอาคารเก่าอายุ 200 – 300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ เป็นถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้ และเต็มไปด้วยร้านภาพวาด นอกจากนี้ยังมีร้านขายของเก่าในอาคารโบราณอีกด้วย ต่อมาชม นาฬิกาไซ้ท์กล็อคเค่ เป็นหอนาฬิกายุคกลางที่มีชื่อเสียงที่สุดของย่านเมืองเก่าเบิร์น ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 มีอายุถึง 800 ปี โดยนาฬิกาตีบอกเวลาทุกๆ ชั่วโมง ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของกรุงเบิร์น และไปชมบริเวณด้านนอก อพาร์ทเมนต์ไอน์สไตน์ เป็ยบ้าน 1 ใน 5 หลังของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก ตั้งอยู่ที่บ้าน หมายเลข 49 ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเขาพักอยู่ที่ชั้นสองของบ้านหลังนี้ระหว่างปีค.ศ.1903-1905 ปัจจุบันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์และคาเฟ่ ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศแต่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลก และเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศ

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย             นำท่านไปยัง เมืองเก่าลินเดนฮอล์ฟ เพื่อชม มหาวิหารกรอส มุนเตอร์ ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูริค ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำลิมมัต ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของซูริค จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านถนนบาห์นฮอล์ฟ เป็นย่านช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในเมืองซูริค และใหญ่ที่สุดในสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งถนนสายนี้ทอดยาวจากสถานีรถไฟผ่านเมืองเก่าไปจนถึงสุดริมน้ำเดิมที่เคยเป็นทางรถม้า แต่ปัจจุบันเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของเมืองซูริค สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านค้าทั้งแบรนด์เนม และร้านอาหาร ขึ้นชื่อว่าเป็นถนนคนเดินที่สวยและหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

https://www.accorhotels.com/gb/hotel-0884-novotel-zurich-airport-messe/index.shtml

 

วันที่แปด

ซูริค – กรุงเทพฯ

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี

13.15 น.         ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971

วันที่เก้า

กรุงเทพฯ

06.10 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และเส้นทางตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง พร้อมคนขับ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชม./วัน
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป 1 ท่าน
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ โดยเฉลี่ย 2 ยูโร /ท่าน /วัน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) พร้อมค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือ การประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยใน วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท ของบริษัทประกันภัยนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ + หมอนรองคอ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆ จากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่าน ตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัด ที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์

เพิ่มเติม
Uncategorizedทัวร์ยุโรป

OCT – DEC ’19
ราคา : 97,900.-
BY TG

ทัวร์ยุโรป | (E01_5) PKG EAST EUROPE 10D 7N

เลือกทัวร์...เลือก PKG JOURNEY ประสบการณ์มากกว่า38ปี การันตี 10 ท่านเดินทางแน่นอน ราคารวมทุกอย่างไม่ต้องจ่ายเพิ่ม รางวัล JAPAN TOURISM AWORD 7 ปีซ้อน ปรึกษาจัดกรุ๊ปส่วนตัวฟรี จัดกรุ๊ปส่วนตัว, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์พม่า, ทัวร์นิวซีแลนด์, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์ออสเตรเลีย, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์จีน แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ
เพิ่มเติม