browsing category: ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวียดนามโปรแกรมทัวร์

AUG – DEC’19
ราคา : 25,900.-
BY PG

ทัวร์เวียดนาม | (V04_3) DANANG – HUE – HOI AN 4D 3N (BANA HILLS)

DANANG – HUE – HOI AN 4D 3N (BANA HILLS)

255a5d72-c055-4039-ab96-9bba16111ee0

25,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

สิงหาคม - ธันวาคม 2562
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ – เมืองดานัง – เมืองเว้ – เจดีย์เทียนมู – ล่องแม่น้ำหอมพร้อมชมการขับร้องพื้นเมือง

07.30 น.             คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ F สายการบินบางกอก แอร์เวย์ มีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

09.55 น.            ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG947

11.40 น.             เดินทางถึง เมืองดานัง เป็นเมืองท่าเศรษฐกิจสำคัญของเวียดนามตอนกลาง และนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเว้ โดยใช้อุโมงค์ไฮวาน ซึ่งเชื่อมระหว่างดานังกับเว้ สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.2005 ระยะทางประมาณ 6,280 เมตร ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของเวียดนามในรัชสมัยราชวงศ์เหงียน ต่อมานำท่านชม เจดีย์เทียนมู เป็นเจดีย์ที่สวยงามและเก่าแก่ของวัด ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญของเวียดนาม โดยสร้างบนเนินดินเป็นทรงแปดเหลี่ยมสูง 21 เมตร ซึ่งหอระฆังทรงหกเหลี่ยม มีน้ำหนักถึง 2,052 กิโลกรัม เชื่อกันว่าเมื่อตีระฆังแล้วเสียงจะดังไปไกลถึง 10 กิโลเมตร ต่อด้วยนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำหอม หรือภาษาเวียดนามเรียกว่า “ซงเฮือง” มีต้นกำเนิดของลำน้ำมากจากป่าที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม เมื่อดอกไม้ใบไม้ได้ร่วงร่วงหล่นลงไปในแม่น้ำและลอยมากับสายน้ำจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นแม่น้ำหอม ให้ท่านชมบรรยากาศพร้อมชมการขับร้องดนตรีพื้นเมือง ตลอดจนชมวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำหอมอันเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม (หมายเหตุ : การเดินทางไปเมืองเว้จะแวะพักรถให้ทุกท่านผ่อนคลายอิริยาบถที่ร้านขายของที่ระลึกระหว่างทาง 1 ครั้ง)

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Rosaleen Boutique hotel, Hue หรือเทียบเท่า

http://www.rosaleenhotel.com/

วันที่สอง

เมืองเว้ – พระราชวังเมืองเว้ (รวมค่ารถกอล์ฟ) – นั่งเรือกระด้งที่หมู่บ้านกั๊มทาน ฮอยอัน – เมืองโบราณฮอยอัน – ช้อปปิ้งฮอยอันยามเย็น

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                     นำท่านชม พระราชวังเก่าเมืองเว้ ( นั่งรถกอล์ฟ ) ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระจักรพรรดิราชวงศ์เหงียนถึง 13 รัชกาล ชมความเจริญที่เคยรุ่งเรืองในอดีต ชมศิลปะการตกแต่ง ซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นมรดกของโลก     

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน (Cam Thanh Water Coconut Village) ให้ท่านสนุกสนานไปกับกิจกรรม นั่งเรือกระด้งที่หมู่บ้านกั๊มทาน ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในเมืองฮอยอัน ตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณฮอยอัน และชม บ้านไม้เก่า สถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณที่มีอายุกว่า 200 ปี และศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์หลายแห่ง นอกจากนี้ท่านจะได้ชม สะพานญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสะพานเก่าแก่ที่เชื่อมโยงถนนสองแห่ง สร้างขึ้นตั้งแต่ปีค.ศ. 1593 โดยชาวญี่ปุ่นที่มาอาศัยอยู่ในเมืองฮอยอัน ต่อมามีการขยายถนนลอดใต้สะพานเพื่อให้รถผ่านได้โดยชาวฝรั่งเศส เมื่อครั้งที่เข้ามามีบทบาทในการปกครองเวียดนาม และต่อมาได้มีการบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่ในปีค.ศ. 1986 (หมายเหตุ: การเดินทางไปเมืองฮอยอันจะแวะพักรถให้ทุกท่านผ่อนคลายอิริยาบถที่ร้านขายของที่ระลึกระหว่างทาง 1 ครั้ง)

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร **หลังอาหารค่ำ อิสระให้ท่านเที่ยวชมเมืองฮอยอันและบรรยากาศยามค่ำคืน **

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Thuy Duong 3 Hotel, Hoi An หรือเทียบเท่า

http://www.thuyduonghotel-hoian.com/

วันที่สาม

ฮอยอัน – บานาฮิลล์ (เคเบิ้ล + สวนดอกไม้ โดยรถรางเคเบิ้ล + ชมวัดลินห์อึ๋ง + ชมสะพาน Golden Bridge + THE FANTASY PARK) – ดานัง

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                    นำท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ โดยท่านจะได้นั่งกระเช้าบานาฮิลล์ที่มีระยะทาง 5 ก.ม.ผ่านภูเขาและสายหมอกสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดปี ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาฮายเวิ่น ซึ่งสมัยก่อนชาวฝรั่งเศสตั้งใจจะสร้างเป็นเมืองตากอากาศอีกแห่งหนึ่งของเวียดนาม ทั้งนี้กระเช้าที่บานาฮิลล์ได้ถูกบันทึกสถิติโลกกินเนสส์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 2009 โดยถูกบันทึก 2 เหตุผล คือ กระเช้าที่ยาวที่สุด (5,042 เมตร) โดยไม่หยุดแวะ และกระเช้าที่สูงที่สุด (1,291 เมตร) ต่อมานำชม สวนดอกไม้ (โดยรถรางเคเบิ้ล) ซึ่งมีคำกล่าวว่า “หากมาเที่ยวชมบานาฮิลล์แล้วไม่ได้มาเที่ยวสวนดอกไม้ เสมือนมาไม่ถึงบานาฮิลล์” ด้วยอากาศที่เย็นเกือบตลอดปีบนยอดเขาบานาฮิลล์ทำให้ดอกไม้บนเขาแห่งนี้มีสีสันที่สวยงาม ต่อด้วยสักการะพระศากยมุนี ณ วัดลินห์อึ๋ง ซึ่งภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนขาวสูง 27 เมตร เด่นสง่ากลางภูเขาบานาฮิลล์ จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินชม สะพาน Golden Bridge ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมเมื่อไม่นานมานี้

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคาร

บ่าย                ให้ท่านอิสระกับสวนสนุก THE FANTASY PARK พร้อมเครื่องเล่นมากมายบนยอดเขาบานาแห่งนี้ ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์ของหนัง 4D, ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง, ไดโนเสาร์ เกมส์ และเครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ(Alpine Coster), แมงมุมเวียนหัว ตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมาย  หรือสนุกกับการช้อปปิ้งของที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจ (เครื่องเล่นและพิพิธภัณฑ์บางรายการจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น WAX MUSEUM, COTTON ANIMAL, CARNIVAL) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hung Anh, Da Nang หรือเทียบเท่า

https://hung-anh-hotel.business.site/

วันที่สี่

ดานัง – องค์เจ้าแม่กวนอิม – สะพานแห่งความรัก (ถ่ายภาพกับสะพานมังกร และรูปปั้นปลามังกร) – ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

               นําท่านชม รูปปั้นปลามังกร ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง และชม สะพานมังกร สัญลักษณ์แห่งใหม่เมืองดานังในโอกาสครบรอบ 38 ปี ที่เมืองดานังได้รับอิสรภาพและเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเมืองดานังต้องมาเที่ยวชม จากนั้นนำท่านไปสักการะ องค์เจ้าแม่กวนอิม สร้างขึ้นตามหลักศาสตร์ฮวงจุ้ยเพื่อป้องกันพายุที่จะพัดเข้ามาสู่เมืองดานัง และเป็นสถานที่น่าเที่ยวชมอีกแห่งหนึ่งของเมืองดานัง หากมองจากตัวเมืองดานังจะเห็นวัดหลินอึ๋งอยู่อีกด้านหนึ่งติดภูเขา ซึ่งชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรช่วยปกปักรักษา จากจุดวัดหลินอึ๋งสามารถมองเห็นตัวเมืองดานังได้อย่างชัดเจน

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย          นำท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮานไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำ ด้านหน้าตลาดมีประติมากรรมริมแม่น้ำเป็นรูปปั้นหญิงสวยงาม มีทั้งของสดและของที่ระลึกให้เลือกซื้อ จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินดานัง เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

18.55 น.      เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 998

20.45 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และเส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น, น้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน/วัน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และมัคคุเทศก์ ประเทศเวียดนาม ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม เฉพาะชาวต่างชาติ ระยะเวลาการยื่นวีซ่าประมาณ 5 วันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าวีซ่าประมาณ 2,100 บาท/ท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น
 • ค่าทิปพนักงานขนกระเป๋า กรณีลูกค้าที่ต้องการใช้บริการกรุณาเตรียมทิป 1 USD/เที่ยว
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าทิปนั่งซิโคล่ 3 UDS /ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆ จากสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ กำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)
 • ในบางรายการทัวร์ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์

เพิ่มเติม
ทัวร์เวียดนามโปรแกรมทัวร์

AUG – OCT’19
ราคา : 21,900.-
BY VN

ทัวร์เวียดนาม | (V01_3) HANOI – HALONG – NINH BINH 4D 3N

เลือกทัวร์...เลือก PKG JOURNEY ประสบการณ์มากกว่า38ปี การันตี 10 ท่านเดินทางแน่นอน ราคารวมทุกอย่างไม่ต้องจ่ายเพิ่ม รางวัล JAPAN TOURISM AWORD 7 ปีซ้อน ปรึกษาจัดกรุ๊ปส่วนตัวฟรี จัดกรุ๊ปส่วนตัว, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์พม่า, ทัวร์นิวซีแลนด์, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์ออสเตรเลีย, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์จีน แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ
เพิ่มเติม
ทัวร์เวียดนามโปรแกรมทัวร์

AUG – OCT’19
ราคา : 31,900.-
BY VN

ทัวร์เวียดนาม | (V02_1) VIETNAM DISCOVERY 6D 5N

เลือกทัวร์...เลือก PKG JOURNEY ประสบการณ์มากกว่า38ปี การันตี 10 ท่านเดินทางแน่นอน ราคารวมทุกอย่างไม่ต้องจ่ายเพิ่ม รางวัล JAPAN TOURISM AWORD 7 ปีซ้อน ปรึกษาจัดกรุ๊ปส่วนตัวฟรี จัดกรุ๊ปส่วนตัว, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์พม่า, ทัวร์นิวซีแลนด์, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์ออสเตรเลีย, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์จีน แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ
เพิ่มเติม