browsing category: ทัวร์ยุโรป

ทัวร์ยุโรปโปรแกรมทัวร์

OCT – NOV’19
ราคา : 91,900.-
BY TG

ทัวร์ยุโรป | (E10_4) BEST OF ENGLAND 8D 5N

BEST OF ENGLAND 8D 5N

thai airway

91,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

ตุลาคม - พฤศจิกายน
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียด

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

20.00 น.         คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

วันที่สอง

กรุงเทพฯ – ลอนดอน >> TG 910 ( 00.15 – 06.20+1 ) – เมืองซาลส์เบอรี่ – สโตนเฮนจ์ – เมืองบาธ – เข้าชมโรมันบาธ – วิหารเมืองบาธ – สะพานพัลท์นีย์

00.15 น.           ออกเดินทางสู่ กรุงลอนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910

06.20 น.          เดินทางถึง สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน เมืองหลวงประเทศอังกฤษ นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์เบอรี่ (SALISBURY) อันเป็นที่ตั้งของกลุ่มแท่งหิน สโตนเฮนจ์ (STONEHENGE) (ระยะทาง 115 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 30 นาที) วงหินปริศนาแห่งเกาะอังกฤษนับเป็น หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า สร้างขึ้นราว 2,000 ปี ได้รับยกย่องให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคหินใหม่ และยังได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1986 โดยองค์การยูเนสโก้

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย                นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) ดินแดนแห่งอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่บนเกาะอังกฤษเมื่อกว่า 2,000 ปี จากนั้นนำท่าน เข้าชมโรมันบาธ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.70 บ่อน้ำภายในเป็นแหล่งน้ำพุร้อนตามธรรมชาติ มีอุณหภูมิสูงถึง 46.5 องศาเซลเซียส โรงอาบน้ำแห่งนี้เป็นที่พบปะสมาคมของผู้คนในเมืองมากกว่าจะเป็นแค่มาอาบน้ำ หรือแช่ตัว ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้ จึงกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญอีกแห่งของเมืองบาธ หลังจากนั้นนำท่านชม เมืองบาธ เพื่อเที่ยวชม วิหารเมืองบาธ ถูกสร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 12 เป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมโกธิคที่ใหญ่ที่สุดทางฝั่งตะวันตกของอังกฤษ ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ภายในวิหารตกแต่งอย่างวิจิตร โดยเฉพาะเพดานกลางวิหารที่ออกแบบให้มีลักษณะแฉกออกคล้ายรูปพัด และชม สะพานพัลท์นีย์ สร้างข้ามแม่น้ำเอวอน เป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่ใช้หินบาธในการก่อสร้าง แต่ความพิเศษอยู่ตรงที่ด้านบนของสะพานมีอาคาร ร้านค้าต่างๆ อยู่ทั้งสองฝั่งของแนวสะพาน ซึ่งมีความยาว 300 เมตร ด้านล่างสะพานมีการสร้างฝายกั้นน้ำลักษณะคล้ายเกือกม้า สายน้ำลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ จึงเกิดเป็นภาพสวยงาม ต่อมานำท่านถ่ายภาพด้านหน้า อาคารรอยัลเครสเซน (ROYAL CRESCENT) เป็นกลุ่มอาคาร 30 หลัง ที่สร้างเชื่อมต่อกันเป็นรูปครึ่งวงกลมคล้ายรูปพระจันทร์เสี้ยว เป็นสถาปัตยกรรมแบบพาลาเดี้ยน อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองบาธตามอัธยาศัย

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Francis Hotel Bath - MGallery, Bath หรือเทียบเท่า

https://www.accorhotels.com/gb/hotel-6636-francis-hotel-bath-mgallery-by-sofitel/index.shtml

วันที่สาม

บาธ – คอทส์โวลส์ – เที่ยวเมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ – สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – บ้านเกิดเชคสเปียร์ (ด้านนอก) – แมนเชสเตอร์

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                       นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ (80 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 30 นาที) เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงในเมืองกลอสเตอร์เชอร์ ซึ่งบ้านที่นี่จะสร้างด้วยหินคอทส์โวลส์ ทั้งหมู่บ้านเป็นเอกลักษณ์ และสวยงาม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำวินด์รัช อิสระให้ท่านเดินชมเมือง นำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (40 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) จากนั้นนำท่านชมเมือง สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน อาคารบ้านเรือนยังคงบรรยากาศดั้งเดิมไว้ คือเป็นบ้านสองชั้น ผนังก่ออิฐ ฝาผนังชั้นสองประดับด้วยไม้ ทำเป็นลวดลายสลับกัน ร้านค้า ผับบาร์ และร้านอาหารมีป้ายแขวนยื่นออกมาถนน และทางเดินถูกประดับด้วยพุ่มไม้ดอก สีสันสวยงาม

เที่ยง                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย                   นำท่านชม บ้านเกิดเชคสเปียร์ (ชมด้านนอก) วิลเลียม เชคสเปียร์ เป็นชื่อเต็มของ ยอดกวีเอกของโลก เกิด และเติบโตที่เมือง สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ลักษณะบ้านเป็นบ้านสองชั้น มีห้องทำงาน ห้องนอน ห้องครัว ห้องรับประทานอาหาร ห้องนั่งเล่น และข้าวของเครื่องใช้ จัดแสดงให้ชมรวมถึงรูปปั้นครึ่งตัวขนาดเท่าจริงตั้งไว้อยู่มหน้าต่างปัจจุบันได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชม จากนั้นผ่านชม Shekespeare's Church หรือ Holy Trinity Church เป็นโบสถ์ที่เชคสเปียร์เข้ารีตทำพิธีล้างศีลบาปในวัยเด็ก และเป็นสุสานของเขา ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (200 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 30 นาที) เมืองใหญ่ และมีประชากรมากอันดับสองรองจากเมืองลอนดอน

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก DoubleTree by Hilton Hotel, Manchester หรือเทียบเท่า

https://doubletree3.hilton.com/en/hotels/united-kingdom/doubletree-by-hilton-hotel-manchester-piccadilly-MANPDDI/

วันที่สี่

แมนเชสเตอร์ – เข้าชมสนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด – พิพิธภัณฑ์ของทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด – ชมเมืองแมนเชสเตอร์ – เมืองเบอร์มิงแฮม  

เช้า                     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                          นำท่านเยือน สโมสรปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เข้าชม พิพิธภัณฑ์ของทีมฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ถ่ายภาพกับถ้วยรางวัลของทีมในดวงใจที่ได้รับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสร หากโชคดีท่านอาจมีโอกาสเห็นนักฟุตบอล พร้อมขอลายเซ็น จากนั้นนำท่าน เข้าชมสนามโอลด์  แทรฟฟอร์ด สนามฟุตบอลที่คนทั่วโลกใฝ่ฝันที่อยากจะเข้ามาเยือนสักครั้งในชีวิต (ในช่วงก่อนที่จะมีการแข่งขัน 1 วัน และวันแข่งขันจะไม่อนุญาตให้เข้าชม) เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก อาทิ ผ้าพันคอ เสื้อ หมวก เป็นต้น

เที่ยง                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย                    นำท่าน ชมเมืองแมนเชสเตอร์ ชม จัตุรัสอัลเบิร์ต จัตุรัสที่มีชื่อเสียงในเรื่องสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และการจัดงานทางวัฒนธรรม และยังถูกล้อมรอบด้วยอาคารมรดกโลกอันเป็นเอกลักษณ์ทั้งสามด้าน มีผู้คนหนาแน่นมากในช่วงที่มีการจัดงานในโอกาสพิเศษ เช่น เทศกาลแข่งขันฟุตบอล โดยแฟนบอลของสองทีมพรีเมียร์ลีกประจำเมืองนี้จะมารวมตัวกันเป็นพันๆ คนที่ จัตุรัสอัลเบิร์ตนี้เพื่อฉลองชัยให้กับทีมของพวกเขา จากนั้นนำท่านเดินทางชม ศาลาว่าการเมืองแมนเชสเตอร์ ศาลากลางเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์นีโอกอธิควิคตอเรียนซึ่งสร้างเสร็จในปีค.ศ.1877 บริเวณภายนอกโดดเด่นด้วยหอระฆังความสูง 285 ฟุต (87 เมตร) ซึ่งมีระฆัง เกรทเอเบิลที่เมืองแมนเชสเตอร์สร้างแข่งกับหอนาฬิกาบิ๊กเบนของลอนดอน ชม วิหารแมนเชสเตอร์ วิหารที่สร้างขึ้นในยุคกลางมีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปีและสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค นำท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์มิงแฮม (ระยะทาง 145 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 30 นาที)

ค่ำ                      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Jurys Inn Hotel, Birmingham หรือเทียบเท่า

https://www.jurysinns.com/hotels/birmingham/?utm_source=google&utm_medium=local

วันที่ห้า

เมืองเบอร์มิงแฮม – เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด – วิทยาลัยไครส์เชิร์ช (ด้านนอก) – บิสเตอร์ – บิสเตอร์วิลเลจ เอ้าท์เล็ต – ลอนดอน     

เช้า                      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                        นำท่านเดินทางสู่ เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองเเห่งมหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นเมืองที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และเป็นเมืองที่มีสถาปัตยกรรมที่งดงามเป็นอย่างมาก จากนั้นนำท่านชม สะพานถอนหายใจ มีชื่อจริงว่า สะพานเฮทฟอร์ด เพราะสะพานนี้เชื่อมอาคารของวิทยาลัยเฮทฟอร์ดเข้าด้วยกัน ทำให้คนรู้จักกันในนามสะพานถอนหายใจ จากสะพานชื่อเดียวกันที่เวนิส แม้ว่าจริงๆแล้วสะพานแห่งนี้มีหน้าตาคล้ายคลึงกับสะพานรีอัลโต้ที่เวนิสเสียมากกว่า นำท่านชม วิทยาลัยไครส์เชิร์ช (ชมด้านนอก) 1 ใน 38 วิทยาลัยของมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1546 โด่งดังจากภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter เนื่องจากมีฉากหลายฉากที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวิทยาลัยแห่งนี้ นอกจากนี้มหาวิหารของวิทยาลัยนี้ก็ยังเป็นมหาวิหารประจำเมืองอีกด้วย

เที่ยง                   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย                    เดินทางเข้าสู่ เมืองบิสเตอร์ (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) นำท่านช้อปปิ้ง บิสเตอร์วิลเลจ เอ้าท์เล็ต สวรรค์ของนักช้อปปิ้ง เป็นสถานที่รวมสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกมากกว่าร้อยแบรนด์ทั้งร้านบูติก ร้านขายของเฉพาะอย่าง  ซึ่งโดดเด่น และดีที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ให้ท่านได้จับจ่ายซื้อของอย่างสะดวกจุใจ  และประทับใจ ซึ่งมีสินค้าหลากหลายแบรนด์ อาทิ GUCCI, ARMANI, PRADA, DKNY เป็นต้น  ให้เวลาท่านเดินช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ กรุงลอนดอน (ระยะทาง 90 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

ค่ำ                      รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Millennium & Copthorne Hotel, London หรือเทียบเท่า

www.millenniumhotels.com/en/london/

วันที่หก

ลอนดอน – อาคารรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ (ชมด้านนอก) – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – สะพานเวสต์มินสเตอร์ – ลอนดอนอาย – พระราชวังบักกิงแฮม (ชมด้านนอก) – อิสระช้อปปิ้งย่านถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด

เช้า                     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                       นำท่าน ชมกรุงลอนดอน มหานครอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นเมืองหลวงแห่งเครือจักรภพ และศูนย์รวมอำนาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน และเป็นศูนย์รวม สถาปัตยกรรมที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก นำท่านชม อาคารรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ (ชมด้านนอก) อาคารสไตล์โกธิค หรือที่คุ้นกันในชื่อ “House of Parliament” เดิมเป็นที่พักของกษัตริย์อังกฤษมาตั้งแต่เมื่อ 900 ปีก่อนแล้วปัจจุบันได้เปลี่ยนมาใช้เป็นอาคารรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร อาคารหลังนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1840 หลังจากอาคารหลังเก่าถูกไฟไหม้ อาคารหลังนี้สร้างบนพื้นที่เดิมกว่า 20 ไร่ ริมแม่น้ำเทมส์ มีห้องกว่า 1,000 ห้อง และหอคอยหลักๆ 3 หอด้วยกัน และชม หอนาฬิกาบิ๊กเบน เป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาอังกฤษ ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกานี้ถูกสร้างหลังจากไฟไหม้พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2377 โดยชาลส์ แบร์รี เป็นผู้ออกแบบ หอนาฬิกามีความสูง 96.3 เมตร ตัวนาฬิกาอยู่สูงจากพื้น 55 เมตร ตัวอาคารสร้างด้วยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย หมายเหตุ : หอนาฬิกาบิ๊กเบน ปิดปรับปรุงครั้งยิ่งใหญ่ ซึ่งจะใช้เวลาในการปรับปรุงถึง 4 ปี  (การดำเนินงานจะเสร็จในปี ค.ศ. 2021) จากนั้นชม สะพานเวสต์มินสเตอร์ สะพานข้ามแม่น้ำเทมส์ในกรุงลอนดอนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1862 สะพานแรกที่สร้างบนทำเลนี้สร้างในปี ค.ศ.1738 ว่ากันว่าสะพานเดิมนั้นแกว่งไกว บ่อยครั้ง และเริ่มจมหลังจากสร้างเสร็จไม่ถึงสิบปี สะพานปัจจุบันยาว 252 เมตร และประกอบด้วยทางลอดโค้งใต้สะพาน 7 ช่อง ต่อมานำท่านชมเมืองลอนด้านบน ลอนดอนอาย (LONDON EYE)  หนึ่งในสิ่งก่อสร้างตามโครงการต้อนรับสหัสวรรษใหม่ เป็นชิงช้าสวรรค์ที่เคย สูงที่สุดในโลก (ปี ค.ศ.2000-2006) ด้วยความสูง 135 เมตร ลอนดอนอายจะทำให้ทุกท่านได้สัมผัสทัศนียภาพ      ทั่วกรุงลอนดอนอย่างตื่นตาตื่นใจ วงล้อแห่งนี้ มีทั้งหมด 32 กระเช้า บรรจุได้แคปซูลละ 25 คน รอบหนึ่งจะใช้เวลาหมุน 30 นาที ที่จะดื่มด่ำบรรยากาศบนท้องฟ้าเหนือกรุงลอนดอนได้อย่างเต็มที่ 

เที่ยง                   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย                    นำท่านชม พระราชวังบักกิงแฮม (ชมด้านนอก) เป็นพระราชวังที่เป็นที่ประทับเป็นทางการของราชวงศ์อังกฤษ ตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอนในสหราชอาณาจักรเป็นสถานที่สำหรับใช้เพื่อการเลี้ยงรับรองของรัฐ และยังเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวสำคัญที่หนึ่งของกรุงลอนดอน และยังเป็นที่รวมพลังใจทั้งในการฉลอง และในยามคับขันของชาวอังกฤษ และอิสระช้อปปิ้งย่านถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด และผ่านชมห้างแฮร์รอดส์ห้างสรรพสินค้าชื่อดังใจกลางลอนดอน จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งที่ อ๊อกซ์ฟอร์ดสตรีท ถนนเส้นยาวที่มีห้างสรรพสินค้าเรียงรายอยู่ โดยเฉพาะห้างเซลฟริดเจ็ด เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ มีแผนกรองเท้าที่สวยงาม และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ก่อนจะเดินไปช้อปปิ้งต่อที่ถนนสุดหรู  บอร์ทสตรีท ที่เรียงรายด้วยร้านแบรนด์เนมชื่อดัง

ค่ำ                      รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง --- ลิ้มรสเบอร์เกอร์เนื้อหอมกรุ่นนุ่มลิ้น หรือ ล็อบสเตอร์ย่างราดซอสรสเลิศ (เลือกได้ 1 เมนู)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Millennium & Copthorne Hotel, London หรือเทียบเท่า

www.millenniumhotels.com/en/london/

วันที่เจ็ด

ลอนดอน – เข้าชมหอคอยลอนดอน (มีไกด์บรรยายด้านใน) – ทาวเวอร์ บริดจ์ – พิพิธภัณฑ์บริติช (ชมด้านใน) – สนามบินฮีทโธรว์ – กรุงเทพฯ >> TG917 ( 21.35-16.00+1 )

เช้า                      รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                         นำท่านเดินทาง เข้าชมหอคอยลอนดอน (มีไกด์บรรยายด้านใน) เป็นพระราชวัง และป้อมปราการ สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ หอคอยใช้เป็นป้อมพระราชวังของพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่ปี ค.ศ.1303 เป็นที่เก็บรักษามงกุฎ และเครื่องราชาภิเษกของ สหราชอาณาจักร ชม ทาวเวอร์ บริดจ์ สะพานนี้ติดอันดับสะพานที่สวยงามของโลก เป็นทั้งสะพานยก และสะพานแขวนที่มีหอคอยคู่ตั้งเด่นกลางแม่น้ำเทมส์ เปิดให้ใช้เมื่อ ค.ศ.1894 สะพานนี้มีเครื่องสูบพลังงานไอน้ำที่มีกลไกสลับซับซ้อน ทำหน้าที่ยกสะพานให้เรือบรรทุกแล่นผ่าน ผู้คนที่ต้องการจะเดินข้ามแม่น้ำจึงต้องขึ้นหอคอยซึ่งมีบันไดกว่า 300 ขั้น และใช้ทางเดินคู่ขนานด้านบนที่เชื่อมหอคอยทั้งสองแทน

เที่ยง                      รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน --- ลิ้มรสเป็ดย่างยอดนิยม โฟรซีซั่นร้านอาหารชื่อดัง เมนูแนะนำ และเมนูเด็ดของร้าน

บ่าย                     นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์บริติช (ชมด้านใน) พิพิธภัณฑ์นี้เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของโลกผ่านทางวัตถุโบราณจากอารยธรรมต่างๆ ของมนุษยชาติ โครงกระดูกมัมมี่ของชาวอียิปต์โบราณรูปปั้นของเทพเจ้ากรีกทั้ง 12 องค์ จากขุนเขาโอลิมปัส ศิลปวัตถุ         จากตะวันออกจนถึงสมบัติล้ำค่าจากยุคมืดในยุโรป เป็นพิพิธภัณฑ์เก่าที่รวบรวมของ ล้ำค่าหายากนับไม่ถ้วนให้ได้ชมกันอย่างเต็มที่  ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี

21.35 น.                ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 917

วันที่แปด

กรุงเทพฯ

16.00 น.               เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง พร้อมคนขับ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชม./วัน
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป 1 ท่าน
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ โดยเฉลี่ย 2 ยูโร /ท่าน /วัน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) พร้อมค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือ การประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยใน วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท ของบริษัทประกันภัยนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยหมอนรองคอ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • สายการบินไทยสามารถสำรองที่นั่ง LONG LEG และ Exit Seat โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของสายการบิน ลูกค้าที่ประสงค์นั่งตรงนี้สามารถแจ้งหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทางได้
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไป และขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์

เพิ่มเติม
ทัวร์ยุโรปโปรแกรมทัวร์

OCT – DEC’19
ราคา : 108,900.-
BY TG

ทัวร์ยุโรป | (E02_4) ITALY-SWISS-FRANCE 10D 7N

เลือกทัวร์...เลือก PKG JOURNEY ประสบการณ์มากกว่า38ปี การันตี 10 ท่านเดินทางแน่นอน ราคารวมทุกอย่างไม่ต้องจ่ายเพิ่ม รางวัล JAPAN TOURISM AWORD 7 ปีซ้อน ปรึกษาจัดกรุ๊ปส่วนตัวฟรี จัดกรุ๊ปส่วนตัว, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์พม่า, ทัวร์นิวซีแลนด์, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์ออสเตรเลีย, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์จีน แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ
เพิ่มเติม
ทัวร์ยุโรปโปรแกรมทัวร์

OCT – NOV’19
ราคา : 69,900.-
BY TG

ทัวร์ยุโรป | (E05_1) GERMANY CZECH AUSTRIA 7D 4N

เลือกทัวร์...เลือก PKG JOURNEY ประสบการณ์มากกว่า38ปี การันตี 10 ท่านเดินทางแน่นอน ราคารวมทุกอย่างไม่ต้องจ่ายเพิ่ม รางวัล JAPAN TOURISM AWORD 7 ปีซ้อน ปรึกษาจัดกรุ๊ปส่วนตัวฟรี จัดกรุ๊ปส่วนตัว, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์พม่า, ทัวร์นิวซีแลนด์, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์ออสเตรเลีย, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์จีน แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ
เพิ่มเติม
ทัวร์ยุโรปโปรแกรมทัวร์

OCT – NOV’19
ราคา : 86,900.-
BY TG

ทัวร์ยุโรป | (E03_3) GRAND ITALY 9D 6N

เลือกทัวร์...เลือก PKG JOURNEY ประสบการณ์มากกว่า38ปี การันตี 10 ท่านเดินทางแน่นอน ราคารวมทุกอย่างไม่ต้องจ่ายเพิ่ม รางวัล JAPAN TOURISM AWORD 7 ปีซ้อน ปรึกษาจัดกรุ๊ปส่วนตัวฟรี จัดกรุ๊ปส่วนตัว, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์พม่า, ทัวร์นิวซีแลนด์, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์ออสเตรเลีย, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์จีน แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ
เพิ่มเติม
ทัวร์ยุโรปโปรแกรมทัวร์

OCT – DEC’19
ราคา : 79,900.-
BY TG

ทัวร์ยุโรป | (E12_1) FRANCE-BELGIUM-NETHERLAND-GERMANY 8D 5N

เลือกทัวร์...เลือก PKG JOURNEY ประสบการณ์มากกว่า38ปี การันตี 10 ท่านเดินทางแน่นอน ราคารวมทุกอย่างไม่ต้องจ่ายเพิ่ม รางวัล JAPAN TOURISM AWORD 7 ปีซ้อน ปรึกษาจัดกรุ๊ปส่วนตัวฟรี จัดกรุ๊ปส่วนตัว, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์พม่า, ทัวร์นิวซีแลนด์, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์ออสเตรเลีย, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์จีน แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ
เพิ่มเติม
1 2
Page 2 of 2