browsing category: ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่าโปรแกรมทัวร์

JUL – SEP’19
ราคา : 36,900.-
BY UB

ทัวร์พม่า | (M02_3) GRAND MYANMAR 6D 5N

GRAND MYANMAR 6D 5N

Myanmar_National_Airlines_Logo

36,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

กรกฎาคม - กันยายน 2562
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรก
กรุงเทพ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์ – แคมป์คิมปุน – พระธาตุอินทร์แขวน

08.30 น.             คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินเมียนมาร์ แนชั่นแนล มีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร เที่ยวบินที่ UB 202

11.00 น.             เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) จากนั้นให้ท่านเก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางไปยัง เมืองหงสาวดี ด้วยรถโค้ชปรับอากาศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)

** หมายเหตุ : กรุณาแยกกระเป๋าเสื้อผ้าเป็นกระเป๋าใบเล็กที่สามารถหิ้วได้สะดวก ใส่เสื้อผ้าชุดนอน อย่างละ 1 ชุด และของใช้ส่วนตัว สำหรับใช้ 1 วัน เพื่อขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน เพราะต้องเปลี่ยนรถเพื่อขึ้นไปพักที่โรงแรมบนพระธาตุ 1 คืน ส่วนกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ฝากไว้ที่รถบัส หากกระเป๋าเดินทางเป็นใบเล็กสามารถใช้กระเป๋าเพียงใบเดียวได้ **

                      นำท่านชมและสักการะ เจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระธาตุมุเตา โบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใจกลางเมืองหงสาวดี เป็นพระมหาเจดีย์สูงใหญ่คู่บ้านคู่เมืองหงสาวดี ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้า ทั้งชาวพุทธ พม่า มอญ ไทย มีความเชื่อและนับถือกันมากว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของพม่าระบุว่า ก่อนพระเจ้าบุเรงนองจะออกทำศึกจะทรงนมัสการพระธาตุมุเตาก่อนทุกครั้ง รวมถึงห้องบรรทมของพระองค์จะต้องหันหน้าไปสู่ทิศที่พระธาตุตั้งอยู่ พระมหาเจดีย์นี้เป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าจะต้องกราบสักการะให้ได้สักครั้งในชีวิต ต่อมาเดินทางสู่ คิมปูนแคมป์ (เชิงเขาไจท์ทิโย) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง) ถึงคิมปูนแคมป์ หยุดพักเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจท์ทิโย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ระหว่างทางจะได้ชมทัศนียภาพป่าเขา น้ำตก และลำธารอันสวยงามสองข้างทาง พร้อมสัมผัสถึงความเย็นที่ค่อย ๆ เย็นขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเดินทางเกือบถึงพระธาตุอินทร์แขวนแล้วจะถึงที่พักซึ่งเป็นโรงแรมที่อยู่ใกล้พระธาตุอินทร์แขวนมากที่สุด มีทัศนียภาพงดงามมากท่ามกลางขุนเขาทะเลหมอก เชิญท่านเก็บสัมภาระในห้องพัก จากนั้นนำท่านสักการะ พระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งนับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ตั้งสถิตอยู่ปลายก้อนหินบนหน้าผาที่สูงชัน เชื่อกันว่าถูกพระอินทร์แขวนเอาไว้ โดยจะเห็นได้เลยว่าส่วนก้อนหินนั้นไม่ได้ติดกับหน้าผา ถึงแม้จะผ่านกาลเวลามานานนับปี ทั้งแผ่นดินไหว การรุกรานจากกระเหรี่ยงคริสต์ ก็ไม่เคยทำให้องค์พระธาตุนั้นเปลี่ยนแปลงไป ยังตั้งอยู่ได้อย่างน่ามหัศจรรย์เป็นที่กล่าวขานเลื่องลือ และ เป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีจอ อีกด้วย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KYAIKHTO HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

หลังอาหารค่ำ เชิญท่านสักการะองค์พระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์บริเวณพระเจดีย์ได้ตลอดคืน (แต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับสุภาพบุรุษที่เข้าไปปิดทององค์เจดีย์เปิดถึงเวลา 22.00 น. ส่วนสุภาพสตรีสามารถอธิษฐานและฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้) หรือจะไหว้ขอพร เทพทันใจพระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่ง

วันที่สอง
พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี – เจดีย์ชเวดากอง

05.00 น.           เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัย ใส่บาตรพระสงฆ์หรือถวายข้าวพระพุทธ (เมื่อถวายข้าวพระพุทธ นิยมจุดเทียนตามกำลังวันหรือจำนวนอายุ) ท่านจะพบกับบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่นทิวทัศน์งดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไรโดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา การที่ก้อนหินสีทองวางหมิ่นเหม่บนหน้าผามานานนับพันปีโดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นไปก็ดูคล้ายกับลอยอยู่เหนือหน้าผาราวกับพระอินทร์นำไปแขวนไว้กลางอากาศนับเป็นอัศจรรย์เจดีย์

07.00 น.           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                    จากนั้นให้ท่านเก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย               นำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว พระนอนที่มีพุทธลักษณะที่งดงามและยาวที่สุดในพม่า มีอายุประมาณกว่า 1,200 ปี เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักที่มั่นคงดังตำนานการสร้างที่เจ้าชายของมอญผู้นับถือผีต้องการแต่งงานกับหญิงชาวบ้านที่นับถือพุทธ แต่พระบิดาไม่ยอม เพราะหญิงสาวไม่หันมานับถือผีและจะประหารหญิงสาว ก่อนถูกประหารหญิงสาวได้ตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธคุณ ทำให้เกิดพุทธปาฏิหาริย์รูปปั้นผีแตกหักเป็นเสี่ยงๆ เป็นผลให้กษัตริย์มอญนั้นยอมเปลี่ยนมานับถือพุทธ และหญิงสาวได้สร้างพระพุทธไสยาสน์เป็นอนุสรณ์แห่งความรักของทั้งคู่ รวมถึงเป็นพุทธบูชาด้วย จากนั้นให้ท่านซื้อของฝากจากเมืองหงสาวดี นำท่านเดินทางกลับ เมืองย่างกุ้ง สักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระปางไสยาสน์ที่มีความงามที่สุดในพม่า มีพระพักตร์และขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย

                    จากนั้นนำท่านกราบนมัสการ มหาเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่า อายุกว่าสองพันห้าร้อยปี ห่อหุ้มทองคำหนักยี่สิบสามตัน ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวนแปดเส้นและอัฐิบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์ บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ จำนวน 5,428 เม็ด และยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดเจดีย์ ณ จุดอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์ และสรงน้ำพระประจำวันและเรายังให้ท่านได้สักการะเจดีย์ชเวดากอง ตามจุดสำคัญๆ ได้ครบทั้ง 10 จุด นอกจากนี้บริเวณลานอธิษฐาน ยังเชื่อว่าเมื่อได้ตั้งจิตอธิษฐานบริเวณนั้นแล้วจะสมความปรารถนาได้อย่างไม่ยาก

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก TAW WIN GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว   

www.tawwingardenhotel.com

วันสาม
ย่างกุ้ง – พุกาม – พระเจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันทวิหาร – วิหารมนูหะ – วัดธรรมยางจี – เจดีย์สัพพัญญู – ชมทุ่งทะเลเจดีย์ยามพระอาทิตย์อัสดง    

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง)

05.30 น.          นำท่านเดินทางสู่ สนามบินมิงกาลาดง เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระ   

07.00 น.         ออกเดินทางสู่ พุกาม โดยสายการบินภายในประเทศ

08.15 น.          เดินทางถึงเมืองพุกาม “อาณาจักรแรกของพม่าที่ยิ่งใหญ่” ดินแดนแห่งพระเจดีย์สี่พันองค์ จากนั้นเดินทางไป เจดีย์ชเวสิกอง 1 ใน 5 มหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์ของพม่า ที่มีองค์เจดีย์สีทองอร่ามทรงระฆังควํ่า สูง 160 เมตร เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระเขี้ยวแก้วเจดีย์รูปแบบศิลปะพม่าแท้แห่งนี้ สร้างขึ้นโดยกษัตริย์อโนรธามังช่อ ด้วยทรงเชื่อว่าตนเองเป็น “พระมหาจักรพรรดิราช” จึงพยายามรวบรวมพระสารีริกธาตุมาไว้ด้วยกัน จากนั้นทรงปล่อยช้างเผือกที่อัญเชิญมาจากลังกาออกไปเพื่อเสี่ยงทาย พญาช้างเผือกพํานักที่ตรงไหน ก็สร้างเจดีย์ชเวสิกองที่นั้น แต่สร้างฐานไปได้แค่สามชั้นพระเจ้าอโนรธามังช่อก็สิ้นพระชนม์ลง พระเจ้าจันสิตธาจึงสร้างต่อจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปีค.ศ. 1089 ต่อด้วยเที่ยวชม วัดอานันทวิหาร สร้างเสร็จเมื่อปีค.ศ. 1091 โครงสร้างของวัดมีระเบียงทางเดินที่ไม่ซับซ้อน มีซุ้มประตูใหญ่สี่ซุ้มขนาดเท่ากันทุกด้านเปิดจากแนวกึ่งกลางกำแพงไปสู่ห้องคูหากลางวิหาร ด้านบนก่อเป็นแกนทึบสี่เหลี่ยมขึ้นไปรับกับส่วนยอดโครงสร้างวิหารมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนไม้ปิดทอง สูง 9.5 เมตร ประดิษฐานอยู่ทั่วทั้งสี่ซุ้มแทนองค์พระพระพุทธเจ้าทั้ง 4 พระองค์

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย               จากนั้นนําท่านชม มนูหะวิหาร สร้างขึ้นโดยกษัตริย์มนูหะ เมื่อพระองค์ตกเป็นเชลยของพระเจ้าอโนรธา ทรงมีพระประสงค์ที่จะสั่งสมบุญไว้สําหรับภพหน้า จึงนําเอาอัญมณีบางส่วนไปขายเอาเงินมาสร้างวัดแห่งนี้ โดยสร้างพระพุทธรูปนั่งขนาดใหญ่ 3 องค์และพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่อีก 1 องค์ ในศาลาสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็ก ที่สะท้อนถึงความคับแค้นใจที่ถูกจับมาขังเป็นเชลยได้อย่างดี ต่อมานำท่านชม วิหารธรรมยางจี เจดีย์ที่ยิ่งใหญ่และแข็งแรงที่สุดในพุกาม ลักษณะอาคารทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุขยื่นออกมาสี่ด้าน สร้างขึ้นโดยกษัตริย์นราธุ ด้วยทรงกระทำปิตุฆาตและเกรงว่ากรรมจะติดตามไปในภพหน้า พระองค์จึงสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นเพื่อล้างบาป และทรงควบคุมดูแลการก่อสร้างด้วยพระองค์เอง จากนั้นนำท่านเดินทางไป เจดีย์สัพพัญญู เจดีย์ที่มีความสูงที่สุดในเมืองพุกาม มีความสูงประมาณ 61 เมตร สร้างขึ้นตามศิลปะแบบปาละของอินเดีย โดยกษัตริย์อลองสิตู ซึ่งแบ่งลักษณะของเจดีย์ออกเป็นระดับจำนวน 5 ชั้น ต่อด้วยปีนเจดีย์สูงชมวิวทุ่งเจดีย์ของพุกามเมื่อยามอาทิตย์ตก ท่านจะได้เห็นภาพหมู่เจดีย์สุดลูกหูลูกตาที่ต้องแสงสีแดงอ่อนแห่งยามเย็นอย่างงดงาม (เจดีย์ที่ปีนขึ้นอยู่กับช่วงที่เดินทาง)

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก MYANMAR TREASURE BAGAN HOTEL หรือเทียบเท่า

www.myanmartreasureresorts.com/bagan/

วันที่สี่
พุกาม – มัณฑะเลย์ – อมรปุระ – วัดมหากันดายงค์ – สะพานไม้อูเบ็ง – วัดมหากันดายงค์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วิหารชเวนันดอร์ – วัดกุโสดอร์ – เนินเขามัณฑะเลย์

เช้า               รับประทานอาหารเช้า (อาหารกล่อง)

07.00 น.        นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินยองอู เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์

08.30 น.        ออกเดินทางสู่ มัณฑะเลย์ โดยสายการบินภายในประเทศ

08.55 น.        ถึงเมืองมัณฑะเลย์ ราชธานีสุดท้ายของราชวงศ์พม่า” และนำท่านเดินทางสู่ วัดมหากันดา-ยงค์ วิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มีภิกษุสามเณรมาศึกษาเล่าเรียนทางธรรมกว่า 1,200 รูป ในช่วงเพล และมีภิกษุสงฆ์นับพันรูปเดินเรียงแถวด้วยอาการสำรวมเพื่อรับอาหาร ต่อมาพาท่านชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลกมีเสาไม้สักถึง 1,208 ต้น และมีอายุมากกว่า 200 ปี เป็นสะพานไม้ที่ใช้ข้ามทะเลสาบคองตามัน

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ เที่ยวชม พระราชวังมัณฑะเลย์ รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง หรือที่เรียกว่าพระราชวังหลวงในรัชสมัยพระเจ้ามินดง ถูกสร้างขึ้นตามแบบผังภูมิจักรวาลแบบพราหมณ์ปนพุทธ โดยสมมุติให้เป็นศูนย์กลางของโลก (เขาพระสุเมรุ) แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีกำแพงล้อมรอบทั้งสี่ทิศ แต่ละทิศมีทางเข้า 3 ประตู รวมทั้งสิ้น 12 ประตู ที่ประตูทําสัญลักษณ์จักรราศรีประดับเอาไว้ และใจกลางพระราชวังเป็นห้องพระมหาปราสาท (ห้องสีหาสนบัลลังก์) เหนือห้องทําเป็นยอดปราสาทหุ้มด้วยแผ่นทองซ้อนกันเจ็ดชั้น สูง 78 เมตร เชื่อกันว่าในจักรวาลจะลอดผ่านตรงลงมาสู่ “พระแท่นราชบัลลังก์” ช่วยให้กษัตริย์ตัดสินพระทัยในเรื่องต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง จากนั้นพาท่านชม วิหารชเวนันดอร์ เป็นอาคารไม้แกะสลัก เดิมเคยตั้งอยู่ในพระราชวังหลวงเป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามินดง เพียงหลังเดียวที่เหลือรอดมาได้จนสิ้นพระชนม์ที่วิหารแห่งนี้ พระเจ้าตี่ปอก็โปรดฯ ให้ย้ายมาไว้ยังที่ตั้งปัจจุบัน

                 นําท่านเดินทางสู่ วัดพระมหามัยมุนี สักการะพระมหามัยมุณี มหาสิ่งศักดิ์ 1 ใน 5 แห่งที่ชาวพม่านับถือกัน พระมหามัยมุนีถือเป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคําทรงเครื่องกษัตริย์ขนาดใหญ่ ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” จากนั้นเดินทางสู่ เนินเขามัณฑะเลย์ จุดชมวิวธรรมชาติอันสวยงามที่สุด และสามารถชมวิวเมืองมัณฑะเลย์ได้เกือบทั้งหมด อีกทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างพากันแวะเวียนมาเที่ยวชมตลอดทั้งปี

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก MANDALAY HAZEL HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.hotelhazelmandalay.com/

วันห้า
มัณฑะเลย์ – ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เฮโฮ – วัดชเวยันเป – ทะเลสาบอินเล – ล่องเรือทะเลสาบอินเล –
หมู่บ้านผ้าใยบัว – สวนผักลอยลอย – วัดบัวเข็ม – วัดแมวกระโดด

04.30 น.         นําท่านเดินทางสู่ วัดพระมหามัยมุนี เพื่อเข้าร่วม พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี ซึ่งที่นี่จะทําการเป็นประจําทุกวันเป็นพิธีการที่ศักดิ์สิทธิ์มาก หากท่านใดที่ได้เข้าร่วมพิธีจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศแรงศรัทธาที่ชาวมัณฑะเลย์ได้ปฏิบัติทุกวัน มีบรรเลงดนตรีขณะทําพีธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี (แนะนําไม่ควรพลาด) หลังเสร็จจากพิธีนําท่านกลับสู่โรงแรม

06.30 น.         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.30 น.          นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินมัณฑะเลย์ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางสู่ เมืองเฮโฮ

09.20 น.         ออกเดินทางสู่ เมืองเฮโฮ โดยสายการบินภายในประเทศ

09.45 น.          เดินทางถึง เมืองเฮโฮ ประตูสู่รัฐฉาน จากนั้นเดินทางไปยัง วัดชเวยันเป ที่แปลว่า “สมปรารถนา” มีอายุประมาณ 115 ปี สร้างโดยเจ้าฟ้าไทยใหญ่เป็นวัดที่ทำจากไม้สัก ซึ่งท่านจะสามารถพบเห็นสามเณรพากันชะโงกหน้าออกมาพร้อมยิ้มทักทายกับนักท่องเที่ยว จึงเป็นภาพถ่ายที่เห็นได้บ่อยตามหน้าหนังสือทั่วไป

12.00 น.         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย               นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบอินเล ชมวิวทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 158 ตารางกิโลเมตร พร้อมชมทิวทัศน์ที่สวยงามและสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านบนทะเลสาบ ชมแปลงผักลอยน้ำ และชมพายเรือด้วยเท้าข้างเดียวทั้งชายและหญิงที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวอินตา ต่อมาพาท่านไป หมู่บ้านผ้าใยบัว ที่หนองน้ำโอบล้อมด้วยทิวเขาสร้างสรรค์ธรรมชาติอันงดงาม วิถีชีวิตของชาวบ้านอินทาในหนองน้ำอินเลดูแปลกตา เห็นได้จากชาวบ้านยืนพายเรือด้วยเท้าและ ปลูกพืชผักบนแปลงสวะในหนองน้ำ นอกจากนี้ที่แห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่รู้จักกันดีว่าเป็นแหล่งผลิตมะเขือเทศแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของพม่า และมีการทอผ้าใยบัวซึ่งถือเป็นงานอุตสาหกรรมพื้นบ้านที่สำคัญงานหนึ่งของชาวอินทามาหลายชั่วอายุคน นับว่าเป็นต้นกำเนิดของผ้าใยบัวที่นำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอ, ผ้าคลุมไหล่, โสร่ง, ผ้าถุง รวมถึงใช้ทอเป็นจีวรถวายให้พระสงฆ์ในงานพิธีต่างๆ ต่อด้วยเดินทางชม วัดผ่องเตาอู หรือที่คนไทยเรียกกันว่า “พระบัวเข็ม” สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1800 โดยกษัตริย์อลองสิทธู ภายในวัดมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ห้าองค์ แกะสลักจากไม้จันทน์อายุเกือบ 1,000 ปี มีขนาดเพียง 5 เซนติเมตรแต่ด้วยความเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนเผ่าต่างๆ ได้นำทองคำเปลวมาปิดทับจนมีขนาดใหญ่กว่าเดิมหลายสิบเท่า จากนั้นนำท่านชม วัดงาเพจอง หรือ วัดแมวกระโดด เป็นสำนักสงฆ์ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในทะเลสาบอินเล จุดเด่นก็คือ วิหารหลังเก่าสร้างด้วยไม้สักถึง 654 ต้น เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ามินดง และยังมีบัลลังก์พระแกะสลักปิดทองอายุกว่า 1,000 ปี อันเป็นสมบัติเก่าแก่ของรัฐฉานเหตุที่เรียก “วัดแมวกระโดด” เพราะพระภิกษุที่วัดนี้เลี้ยงแมวเป็นจำนวนมาก จึงได้ฝึกให้แมวกระโดดรอดห่วงแลกกับการให้อาหาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก MYANMAR TREASURE INLE RESORT หรือเทียบเท่า

www.myanmartreasureresorts.com/inle/

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันห้า
ทะเลสาบอินเล – เฮโฮ – ย่างกุ้ง – เจดีย์กาบาเอ – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.00 น.        นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเฮโฮ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินกลับ เมืองย่างกุ้ง

10.05 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง โดยสายการบินภายในประเทศ

11.10 น.         ถึงสนามบินมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง

12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย             จากนั้นนำท่านชม เจดีย์กาบาเอ เป็นเจดีย์ทรงกลม มีทางเข้าทั้งหมด 5 ด้าน คำว่า กาบาเอ แปลว่า โลกแห่งสันติสุข นายอูนุ นายกคนแรกของพม่าได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎก และอุทิศเพื่อให้บังเกิดสันติสุขแก่ชาวโลก ภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ (ให้ท่านร่วมทำพิธีกรรมทางศาสนาที่เรียกว่า “พิธีครอบเศียร ครอบเกล้า” โดยจะมีการนำพระบรมสารีริกธาตุ หรือพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ามาสักการะไว้เหนือศีรษะ เพื่อเป็นสิริมงคล)

14.00 น.        นำท่านเดินทางสู่ สนามบินมิงกาลาดง สนามบินนานาชาติย่างกุ้ง เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

17.50 น.          เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเมียนมาร์ แนชั่นแนล เที่ยวบินที่ UB 017

19.20 น.         เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2 ท่านเท่านั้น (หมายเหตุ : ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักจะมีความแตกต่างกัน อาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ)
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น, น้ำดื่มบนรถวันละ 2 ขวด/ท่าน/วัน
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ผ้าเปียกเช็ดเท้าวันละ 2 ผืน
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศพม่า เฉพาะชาวต่างชาติ ระยะเวลาการยื่นวีซ่าประมาณ 4 วันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าวีซ่าประมาณ 2,500 บาท/ท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน สายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (ไม่บังคับ ตามแต่ความประทับใจของท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการเมียนมาร์แอร์เวย์ กำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (45 ซม. X 56 ซม. X 25 ซม.)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์

เพิ่มเติม
ทัวร์พม่าโปรแกรมทัวร์

JUL – SEP’19
ราคา : 17,900.-
BY UB

ทัวร์พม่า | (M01_2) MYANMAR 4D 3N

เลือกทัวร์...เลือก PKG JOURNEY ประสบการณ์มากกว่า38ปี การันตี 10 ท่านเดินทางแน่นอน ราคารวมทุกอย่างไม่ต้องจ่ายเพิ่ม รางวัล JAPAN TOURISM AWORD 7 ปีซ้อน ปรึกษาจัดกรุ๊ปส่วนตัวฟรี จัดกรุ๊ปส่วนตัว, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์พม่า, ทัวร์นิวซีแลนด์, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์ออสเตรเลีย, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์จีน แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ
เพิ่มเติม