browsing category: ทัวร์นิวซีแลนด์

ทัวร์นิวซีแลนด์โปรแกรมทัวร์

MAY – SEP’19 BY SQ ราคา : 93,900.-
ทัวร์นิวซีแลนด์ | (N01_4) SOUTH NEW ZEALAND 7D 5N

SOUTH NEW ZEALAND 7D 5N

93,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

พฤษภาคม - กันยายน 2562
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง
รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก          กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ไครส์เชิร์ช

09.00 น.      คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K

สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

15.30 น.      ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดย สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 977

18.55 น.        เดินทางถึงสนามบินนานาชาติชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

19.50 น.        เหินฟ้าสู่ เมืองไครส์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่

                     SQ 297

 

วันที่สอง        ไครส์เชิร์ช – ไครส์เชิร์ช (เที่ยวชมเมือง) – ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ

  

09.30 น.      เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองไครส์เชิร์ช นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการ

ทางศุลกากร นำท่านเดินทางสู่ เมืองไครสต์เชิรช์ ที่ได้รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” เมืองนี้เป็นเสมือนเมืองหลวงแห่งเกาะใต้ของนิวซีแลนด์เป็นเมืองที่มีการพัฒนาความทันสมัยหากแต่ยังคงความงามของ ธรรมชาติไว้ได้อย่างกลมกลืน จึงทําให้เราสามารถเห็นเมืองที่สวยงามและเต็มไปด้วยดอกไม้ทั่วเมือง เป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลจากอังกฤษโดยตรง และยังได้รับการคัดเลือกจาก Lonely Planet ให้เป็น 1 ใน 10 เมืองที่น่าอยู่ประจําปี 2013 อีกด้วย

จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอรี่ (CANTERBURY MUSEUM) ตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1870 ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์อันโดดเด่นจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ นกมัว (MAO) ที่ได้สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้เรียบร้อยแล้วจากการล่าของชนเผ่าเมารี ซึ่งเป็นชนเผ่าดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นิวซีแลนด์ในปัจจุบัน ก่อนที่ อเบล แอนชุน ทัสแมน นักล่องเรือชาวดัตช์ และกัปตันเจมส์ คุก จะล่องเรือมาพบเกาะนิวซีแลนด์และทำให้ทั่วโลกได้รู้จักประเทศนิวซีแลนด์ในแผนที่โลก ท่านจะได้ชมความเป็นอยู่ และเครื่องมือดำรงชีพของชาวเมารีในสมัยโบราณ พร้อมทั้งชมการจำลองอาคารบ้านเรือนของชาวเมืองไคร้สเชิร์ท ในยุคแรกๆ  นอกจากเรื่องราวของชาวชนเผ่าเมารี ข้าวของเครื่องใช้ภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีการแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของพวกฟอสซิล, ไดโนเสาร์, นก และอีกหลากหลายเรื่องราวซึ่งหากมีเวลาสามารถเดินชมได้ตลอดวันเลยทีเดียว จากนั้นนำท่านชมสวนโบทานิค (BOTANIC GARDEN) ซึ่งอยู่บริเวณใกล้ๆ กับพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอรี่ และ

ท่านจะได้ชม สวนสาธารณะแฮกลีย์ สวนสาธารณะขนาด ใหญ่ที่ร่มรื่นเขียวขจีซึ่งใกล้ๆกันนั้นจะมีพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอรี่ ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของ ชาวนิวซีแลนด์ให้ท่านได้เรียนรู้ ในเมืองยังมี แม่นํ้าเอว่อน (AVON) สายยาวที่ไหลผ่านสวนสาธารณะ และกลางเมืองอย่างสงบเยือกเย็นจะได้เห็นคนถ่อเรือไปตามสายนํ้าที่ไหลเอื่อย มีกิ่งหลิวระย้าอยู่เหนือนํ้า เหมือนในสวนสาธารณะกลางเมืองผู้ดีไม่มีผิด

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเทคาโป ทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ ซึ่งเกิดจากหิมะบนเทือกเขาเมาท์
คุ้กละลายสู่ทะเลสาบจนทำให้มีสีเทอร์ควอยซ์ ให้ท่านได้ชมความงามของทิวทัศน์สองข้างทางที่เต็มไปด้วยเทือกเขา ทุ่งหญ้า และฝูงแกะนับร้อยนับพันที่จะทำให้ท่านประทับใจมิรู้ลืม พร้อมชม อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ และโบสถ์คนเลี้ยงแกะ Good Shepherd ริมทะเลสาบ เป็นโบสถ์เล็กๆ น่ารักที่ปัจจุบันยังใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ อยู่

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารญี่ปุ่น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  PEPPERS BLUEWATER RESORT, LAKE TEKAPO หรือ

เทียบเท่า 4 ดาว

http://www.peppers.co.nz/bluewater/

หมายเหตุ :ไม่มีห้องแบบ 3 เตียง ( TRIPLE ROOM )

 

วันที่สาม        ทะเลสาบเทคาโป – ทะเลสาบปูคากิ – สะพานคารารัว (ชมการกระโดดบันจี้จั๊ม) –

                     ทไวเซิล – ยอดเขาบ็อบส์พีค – นั่งกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค (เล่นลูจจ์ฟรี!) ควีนส์ทาวน์

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ เมืองที่ล้อมรอบด้วยภูเขาและทะเลสาบที่มีทิวทัศน์อันงดงามตลอดปี เป็นเมืองตากอากาศริมทะเลสาบวาคาทีปู ที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในนิวซีแลนด์ ซึ่งเต็มไปด้วยกิจกรรมทั้งกีฬา และการผจญภัยที่โลดโผนและท้าทายความสามารถมากมาย จากนั้น

นำท่านเดินทางผ่านชม ทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด ให้ท่านแวะจุด ชมวิวของทะเลสาบที่สามารถมองเห็น ยอดเขาเม้าท์คุ้ก สวยที่สุดของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ที่มียอดเขาเม้าท์คุ้กที่โดดเด่น ด้วยความสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปีและนำท่านเดินทางสู่ สะพานคาวารัว ถ่ายรูปที่สะพานประวัติศาสตร์ ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นต้นกำเนิดของการเล่นบันจี้จั๊มแห่งแรกของโลก ชม          การกระโดดบันจี้จั๊ม กีฬาที่ท้าทาย วัดใจคนกล้า ซึ่งมีความสูงถึง 43 เมตร ใช้เวลาในการเล่น 35 นาที (ท่านที่สนใจกระโดดบันจี้จั๊ม สามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์)

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร – INTERNATIONAL BUFFET

บ่าย              นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ โดย TSS EARNSLAW ให้อิสระท่านช้อปปิ้งในเมือง

                     ควีนส์ทาวน์ หรืออีกกิจกรรมที่น่าสนใจ คือนั่งเรือเร็ว Shotover Jet สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1970 มีผู้มาท้าทายความหวาดเสียวนี้แล้วกว่า 2 ล้านคน เป็นเรือที่ได้รับการออกเเบบเป็นพิเศษ ลำตัวทำด้วยอลูมิเนียมอย่างหนาแน่น เเล่นด้วยความเร็วสูง ตื่นเต้นเร้าใจ ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลก (การนั่งเรือเจ็ทโบ๊ทซึ่งเป็นทัวร์นอกรายการ ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ สำหรับท่านที่สนใจ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาบ็อบส์พีค นั่งกระเช้ากอนโดล่า ดื่มด่ำกับความสวยงามของเมืองสวยริมทะเลสาบบนบ็อบส์พีค ต่อด้วยความสนุกสนานกับการเล่นลูจจ์ตามทางคดเคี้ยว ผ่านอุโมงค์อันสุดหวาดเสียวระยะทางกว่า 800 เมตร ซึ่งท่านจะตื่นเต้นและประทับใจมิรู้ลืม ( ฟรี! เล่นลูจจ์ท่านละ 1 รอบ )

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร **บุฟเฟต์บนยอดเขาบ๊อบพีคพร้อมเครื่องดื่มด่ำกับวิว

ที่สวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ **

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  RYDGES LAKELAND RESORT QUEENSTOWN HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.rydges.com/accommodation/new-zealand/queenstown-resort/

 

วันที่สี่            ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ – วอลเตอร์พีคฟาร์มโชว์ –

                     แอร์โรว์ทาวน์  – ควีนส์ทาวน์ – Gibbston Valley ( ชิมไวน์ ) – Wine Cave Tour

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วอลเตอร์พีค ฟาร์ม โดยการ นั่งเรือกลไฟโบราณ TSS EARNSLAW ที่มีอายุเกือบ 100 ปี ชมทิวทัศน์อันงดงามของทะเลสาบวาคาทีปูและเมืองควีนส์ทาวน์ ในบรรยากาศแสนโรแมนติกบนเรือ ชมการสาธิตการตัดขนแกะและโชว์สุนัขต้อนแกะจากฟาร์มพื้นเมือง ในบรรยากาศริมทะเลสาบวาคาทีปู

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร - BBQ

บ่าย              เดินทางสู่ เมืองแอร์โรว์ทาวน์ เมืองเล็กๆ น่ารัก ที่ในสมัยโบราณนั้นเป็นเมืองแห่งการขุดทอง ภายในเมืองยังคงรักษาสภาพบ้านเรือนร้านค้าในรูปแบบเดิมไว้ให้ท่านเที่ยวชม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Gibbston Valley เป็นโรงไวน์ดัง ยี่ห้อยอดนิยมอีกแห่งของ Central Otago ตัวโรงไวน์อยู่ในเขตเมืองควีนส์ทาวน์ เพิ่งเริ่มกิจการในปี 1980 แต่ด้วยเพราะรสชาติ และคุณภาพ จึงทำให้มีชื่อเสียงขึ้นมา ผู้ก่อตั้งคือ Alan Brady เริ่มปลูกในปี 1983 แล้วเริ่มผลิตขายในปี 1987 เป็น 1 ใน 3 อันดับแหล่งปลูกองุ่น Pinot Noir ที่ยอดเยี่ยม (อีก 2 ที่คือ Burgandy ในฝรั่งเศส และ Oregon ในสหรัฐอเมริกา ) นอกจากการชิมไวน์แล้ว ที่นี่ก็ยังมีร้านชีสและร้านอาหาร รวมถึงทัวร์โรงไวน์ที่มีจุดเด่นคือ Wine Cave Tour ที่จะได้ชมการผลิตและการหมักบ่มไวน์ในถ้ำ

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ กุ้งมังกรนิวซีแลนด์ และหอยเป๋าฮื้อ

นิวซีแลนด์**

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  RYDGES LAKELAND RESORT QUEENSTOWN HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.rydges.com/accommodation/new-zealand/queenstown-resort/

วันที่ห้า          ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาคา – เมืองฮาสท์ – ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบวานาคา โดยชมทัศนียภาพที่สวยงามระหว่างทางที่เป็นภูเขาสูง   ผ่านไร่องุ่นที่นำมาผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงก่อนเข้าสู่ เมืองวานากา แวะชมเมืองวานาก้าริมทะเลสาบที่สวยงามโดยมีภูเขาสูงอยู่อีกฟากหนึ่งของทะเลสาบที่ทำให้เป็นเมืองที่มีทัศนียภาพที่สวยงามและน่าอยู่อีกเมืองของนิวซีแลนด์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ โดยผ่าน เมืองฮาสท์ เป็นเส้นทางที่สวยงามมากซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านชม ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ ธารน้ำแข็งที่มีความสวยงาม และมีชื่อเสียงในวนอุทยานแห่งชาติ เวสท์แลนด์ ชาวเมารีเชื่อกันว่าธารน้ำแข็งแห่งนี้เกิดจากตำนานชาย-หญิงคู่หนึ่งพากันปีนเขาแล้วฝ่ายชายพลัดตกมา ฝ่ายหญิงร้องไห้เสียใจมากจนน้ำตาเต็มพื้นที่นี้ จนต่อมากลายเป็นน้ำแข็งในที่สุด  เป็นธารน้ำแข็งอยู่ในเขตป่าชื้น  ชมความมหัศจรรย์ของธารน้ำแข็งอันงดงามที่เคลื่อนตัวลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ และยังเคลื่อนตัวอย่างไม่หยุดยั้ง ธารน้ำแข็งสีขาวระยิบระยับสลับกับสีเขียวมรกตอันงดงามประดับด้วยป่าเฟิร์นยักษ์ที่เขียวชอุ่มตลอดทั้งขุนเขา (ท่านใดสนใจนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมความงามของธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ค่าใช้จ่ายนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์)

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

                     นำท่านเข้าสู่ที่พัก  SCENIC HOTEL FRANZ JOSEF GLACIER หรือเทียบเท่า

https://www.scenichotelgroup.co.nz/locations/new-zealand/franz-josef/scenic-hotel-franz-josef-glacier

 

วันที่หก         ฟรานโจเซฟ – โฮกิติกะ (เมืองแห่งหยก) – เกรย์เมาท์ – นั่งรถไฟสายโรแมนติก
ทรานซ์อัลไพน์ – ไครส์เชิร์ช

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกรย์เมาท์ ระหว่างทางผ่าน เมืองโฮกิติกะ เมืองแห่งหยกซึ่งชาวเมารี เชื่อกันว่าหินสีเขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ ทำให้สุขภาพแข็งแรง และจะนำอำนาจโชคลาภมาสู่ตนและครอบครัว เชิญท่านเลือกซื้อเป็นของฝากและของที่ระลึก

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร – อาหารพื้นเมือง

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟอาร์เทอร์พาสเพื่อ นั่งรถไฟสายโรแมนติกทรานซ์อัลไพน์ ที่สะดวกและสะอาดเหมือนในยุโรปซึ่งเป็นรถไฟสายเดียวที่วิ่งผ่านเทือกเขาต่างๆ ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี ระหว่างที่ท่านนั่งรถไฟสองข้างทางนั้น ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ที่งดงามยิ่งนักเป็นภาพแนวเขาทอดยาวสีเขียวสบายตาซึ่งโอบล้อมสองข้างทางรถไฟไปเกือบตลอดเส้นทางสลับกับภูเขาหิมะสีขาวสะอาดตา และน้ำตกสายไหมเกิดจากการละลายของหิมะบนยอดเขา ซึ่งเป็นทัศนียภาพหนึ่งที่สวยที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ จนมาถึงสถานีรถไฟ เมืองไครส์เชิร์ช

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร – อาหารไทย

                     นำท่านเข้าสู่ที่พัก  CROWNE PLAZA CHRISTCHURCH HOTEL หรือเทียบเท่า

https://christchurch.crowneplaza.com/

 

 

 

 

 

วันที่เจ็ด        ไครส์เชิร์ช – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหาร นำท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานเมืองไครส์เชิร์ช เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

10.50 .      เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 298

17.40 น.      เดินทางถึง สนามบินสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

18.30 น.      เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน สิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ 978

20.00 น.      เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์

เพิ่มเติม