browsing category: ทัวร์จีน

ทัวร์จีนโปรแกรมทัวร์

SEP’19
ราคา : 28,900.-
BY TG

ทัวร์จีน | (C03_2) CHENGDU-LESHAN-EMEI 4D 3N

CHENGDU-LESHAN-EMEI 4D 3N

thai airway

28,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

กันยายน
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียด

วันแรก

กรุงเทพฯ – เฉินตู – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า (รวมรถกอล์ฟ) – ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

07.00 น.       คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

10.15 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองเฉินตู โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 618

14.25 น.        เดินทางถึง เมืองเฉินตู สาธารณรัฐประชาชนจีน นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ซึ่งศูนย์แห่งนี้ได้ทำการวิจัยและเพาะพันธุ์หมีแพนด้า เนื่องจากปัจจุบันหมีแพนด้ามีจำนวนน้อย การผสมพันธุ์และให้กำเนิดลูกเป็นไปได้ยากดังนั้นทางรัฐบาลจีนจึงทำการเพาะพันธุ์เพื่อเป็นการอนุรักษ์แพนด้าให้สืบเผ่าพันธุ์กันต่อไป ให้ท่านได้ชมความน่ารักของหมีแพนด้าในอิริยาบถต่างๆ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

                 หลังอาหารชม โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ที่ใช้ศิลปะพร้อมความสามารถในการเปลี่ยนหน้ากากแต่ละฉากภายในเสี้ยววินาทีโดยที่ไม่สามารถจับตาได้ทัน เป็นการแสดงที่สงวนและสืบทอดกันมาภายในตระกูลหลายชั่วอายุคน ไม่ถ่ายทอดให้บุคคลภายนอกทั่วไป

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HUANHUAX HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.hiexpress.com/hotels/gb/en/chengdu

วันที่สอง

เฉินตู – เล่อซาน – ล่องเรือชมพระใหญ่แห่งเขาเล่อซาน – ง้อไบ๊ – วัดพระใหญ่

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                  นำท่านมุ่งหน้าสู่ เมืองเล่อซาน ซึ่งเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ เมืองนี้มีอายุกว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่บริเวณที่แม่น้ำ 3 สาย คือ แม่น้ำชิงหยี, แม่น้ำหมินและแม่น้ำเต้าตู้มา เพื่อ ล่องเรือชมพระใหญ่แห่งเขาเล่อซาน ชมเกาะที่มีลักษณะคล้ายพระนอนกลางน้ำและชมหลวงพ่อโตเล่อซาน ที่ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 90 ปี (สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ.713 – 803) โดยหลวงพ่อไห่ทงได้ใช้เงินบริจาคจากชาวบ้านสร้าง เพื่อคอยคุ้มครองภัยน้ำท่วมจากแม่น้ำหมินเจียง หลวงพ่อโตเล่อซานเป็นพระพุทธรูปปางนั่งที่สกัดเข้าไปใน ภูเขาสูงและใหญ่ที่สุดในโลก มีความสูงถึง 71 เมตร

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำทุกท่านเดินทางไปยัง ง้อไบ๊ (เอ๋อเหมยซาน) ที่ได้รับการขนานนามว่า “เมืองในหมอก” ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเฉินตู 160 ก.ม. ถือเป็น 1 ใน 4 พุทธคีรีที่สำคัญของประเทศจีน ซึ่งประกอบไปด้วยเอ๋อเหมยซาน, ผู่ถอซาน, อู่ไถซานและจิ่วหวงซาน สถานที่แห่งนี้มีวัดวาอารามและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งอยู่มากมายและนอกจากนี้ยังมีพระสงฆ์จำวัดอยู่บนเขาหลายพันรูปและยังเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมของสัตว์ในถิ่นเหนือยุคเก่า โดยเฉพาะสัตว์หายากในถิ่นเอเชียใต้ เอเชียตะวันออกและกลุ่มที่อาศัยอยู่บนแถบที่ราบสูงซึ่งมีมาแต่ยุคดึกดำบรรพ์ ความสมบูรณ์แบบและมนต์เสน่ห์ทำให้เขาเอ๋อเหมยซานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแบบผสมร่วมกับพระพุทธรูปเล่อซานภายใต้ชื่อ “ภูมิทัศน์แห่งเขาเอ๋อเหมยซานและพระพุทธรูปเล่อซาน จากนั้นนําทุกท่านเดินทางสู่ วัดพระใหญ่ เป็นวัดเก่าแก่ในสมัยปลายราชวงศ์หมิง เพิ่งได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปีค.ศ. 2009 ปัจจุบันกลายเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเอ๋อเหมย นําท่านนมัสการพระพุทธรูปหลวงพ่อโตเพื่อความเป็นสิริมงคล

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GARDEN HOTEL EMEISHAN หรือเทียบเท่า

http://www.emsyhotel.com/

วันที่สาม

ง้อไบ๊ – ขึ้นยอดเขาจินติ่ง – ขึ้นกระเช้านมัสการพระโพธิสัตว์พักตร์ 10 ทิศ – วัดหัวจ้าง – วัดเป้ากั๋ว – เฉินตู – ถนนคนเดินชุนซีลู่

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                  นำท่านนั่งรถของอุทยานขึ้นภูเขาสู่จุดชมวิวบน ยอดเขาจินติ่ง ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,077 เมตร ชมทิวทัศน์อันสลับซับซ้อนไปด้วยขุนเขาเหนือชั้นเมฆที่สวยงามดุจดั่งสวรรค์ จากนั้นนั่งกระเช้าเพื่อ นมัสการพระโพธิสัตว์พักตร์ 10 ทิศ ผู่เสียนทรงช้าง (สมัตภัทธโพธิสัตว์) พระพักตร์ 10 ทิศ มีความสูง 48 เมตร นอกจากนี้ท่านจะยังได้ชมตำหนักทอง ตำหนักเงิน ตำหนักสำริดและตำหนักเหล็ก ซึ่งจำลอง 4 พุทธคีรี อันได้แก่ ผู่โถวซาน จิ่วหัวซาน อู่ไถซาน และเอ๋อเหมยซานมาไว้ที่ยอดจินติ่ง เดินทางไปยัง วัดหัวจ้าง สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ตุงฮั่น มีประวัติศาสตร์เกือบ 2 พันปีและเมื่อปี1972 ได้ประสบความเสียหายอย่างหนักเนื่องจากไฟไหม้ ต่อมาปี 2003 ทางการที่เกี่ยวข้องได้ลงทุน 3 ร้อยล้านหยวนหรือเท่ากับพันห้าร้อยล้านบาท ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์วัดหัวจ้างอีกครั้ง

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางไปยัง วัดเป้ากั๋ว ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่และสวยงามที่สุดของง้อไบ๊ มีเดิมชื่อว่า ฮุ่ยจงถัง สร้างขึ้นในสมัย หมิงเพื่อบูชาพระโพธิสัตว์ผู่เสียนโพธิสัตว์แห่งปัญญาผู้สถิตย์ ณ เขาง๊อไบ๊ ผสมผสานความเชื่อของ 3 ศาสนาคือ พุทธ เต๋าและลัทธิขงจื๊อ ตั้งอยู่บริเวณด้านล่างของที่ราบฟ้งหวง สูงจากระดับน้ำทะเล 533 เมตรต่อมารัชสมัยคังซีฮ่องเต้ แห่งราชวงศ์ชิงได้ เปลี่ยนชื่อเป็นวัดเป้ากั๋วมาจนปัจจุบัน จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเฉินตู เพื่อ ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่ ให้ท่านเลือกซื้อของฝากคนทางบ้านเป็นที่ระลึก อาทิเช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้าแบรนด์เนม ฯลฯ เป็นถนนที่ไม่ยาวมากนักแต่เป็นแหล่งชุมนุมของหนุ่มสาวเมืองเฉินตูที่เต็มไปด้วยห้างใหญ่และร้านย่อยๆ มากมาย

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร  

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HUANHUAX HOLIDAYINN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.hiexpress.com/hotels/gb/en/chengdu

วันที่สี่

ศาลเจ้าสามก๊ก (ศาลเจ้าขงเบ้ง) – ร้านบัวหิมะ  – ร้านใบชา – เฉินตู – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                 นำทุกท่านเดินทางไปยัง ศาลเจ้าสามก๊ก (ศาลเจ้าขงเบ้ง) สร้างในสมัยซีจิ้น ปี ค.ศ. 395 เพื่อระลึกถึงพระมหาอุปราชของก๊กสู่ (จ๊ก) สมัยสามก๊ก ภายในศาลเจ้ามีรูปปั้นเล่าปี่ ขงเบ้ง กวนอู เตียวหุย พร้อมทั้ง 14 ทหารเอก และ 14 เสนาบดีเอก ชมสุสานเล่าปี่และมเหสี 2 องค์ จากนั้น นำท่านแวะ ร้านบัวหิมะ ซึ่งเป็นต้นตำรับครีมบัวหิมะ ที่มีสรรพคุณรักษาแผลจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวกฯลฯ และนําท่านแวะชิม ร้านใบชา ให้ท่านเลือกเป็นของฝากอีกหนึ่งสินค้าขึ้นชื่อของจีน

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ อาหารสมุนไพรจีน

                 นำคณะเดินทางสู่ สนามบินเฉินตู เพื่อตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

15.30 น.        เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 619

17.35 น.        เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และเส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีน (ใช้ระยะเวลาในการยื่นวีซ่า 4 วันทำการ)
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และมัคคุเทศก์ประเทศไต้หวัน ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด

 อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์

เพิ่มเติม
ทัวร์จีนโปรแกรมทัวร์

JUN-AUG’19
ราคา : 39,900.-
BY WE

ทัวร์จีน | (C05_8) BEST OF CHANGSHA-ZHANGJIAJIE 5D 4N (VIP)

เลือกทัวร์...เลือก PKG JOURNEY ประสบการณ์มากกว่า38ปี การันตี 10 ท่านเดินทางแน่นอน ราคารวมทุกอย่างไม่ต้องจ่ายเพิ่ม รางวัล JAPAN TOURISM AWORD 7 ปีซ้อน ปรึกษาจัดกรุ๊ปส่วนตัวฟรี จัดกรุ๊ปส่วนตัว, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์พม่า, ทัวร์นิวซีแลนด์, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์ออสเตรเลีย, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์จีน แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ
เพิ่มเติม
ทัวร์จีนโปรแกรมทัวร์

JUN-AUG’19
ราคา : 41,900.-
BY TG

ทัวร์จีน | (C01_8) BEIJING 5D 4N

เลือกทัวร์...เลือก PKG JOURNEY ประสบการณ์มากกว่า38ปี การันตี 10 ท่านเดินทางแน่นอน ราคารวมทุกอย่างไม่ต้องจ่ายเพิ่ม รางวัล JAPAN TOURISM AWORD 7 ปีซ้อน ปรึกษาจัดกรุ๊ปส่วนตัวฟรี จัดกรุ๊ปส่วนตัว, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์พม่า, ทัวร์นิวซีแลนด์, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์ออสเตรเลีย, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์จีน แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ
เพิ่มเติม
ทัวร์จีนโปรแกรมทัวร์

JUN-AUG’19
ราคา : 35,900.-
BY WE

ทัวร์จีน | (C05_7) CHANGSHA-ZHANGJIAJIE 5D 4N

เลือกทัวร์...เลือก PKG JOURNEY ประสบการณ์มากกว่า38ปี การันตี 10 ท่านเดินทางแน่นอน ราคารวมทุกอย่างไม่ต้องจ่ายเพิ่ม รางวัล JAPAN TOURISM AWORD 7 ปีซ้อน ปรึกษาจัดกรุ๊ปส่วนตัวฟรี จัดกรุ๊ปส่วนตัว, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์พม่า, ทัวร์นิวซีแลนด์, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์ออสเตรเลีย, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์จีน แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ
เพิ่มเติม
ทัวร์จีนโปรแกรมทัวร์

JUN-AUG’19
ราคา : 45,900.-
BY TG

ทัวร์จีน | (C01_9) BEST OF BEIJING 5D 4N

เลือกทัวร์...เลือก PKG JOURNEY ประสบการณ์มากกว่า38ปี การันตี 10 ท่านเดินทางแน่นอน ราคารวมทุกอย่างไม่ต้องจ่ายเพิ่ม รางวัล JAPAN TOURISM AWORD 7 ปีซ้อน ปรึกษาจัดกรุ๊ปส่วนตัวฟรี จัดกรุ๊ปส่วนตัว, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์พม่า, ทัวร์นิวซีแลนด์, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์ออสเตรเลีย, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์จีน แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ
เพิ่มเติม
ทัวร์จีนโปรแกรมทัวร์

SEP-NOV’19
ราคา : 55,900.-
BY TG

ทัวร์จีน | (C04_4) BEST OF SHANGHAI 5D 4N (VIP)

เลือกทัวร์...เลือก PKG JOURNEY ประสบการณ์มากกว่า38ปี การันตี 10 ท่านเดินทางแน่นอน ราคารวมทุกอย่างไม่ต้องจ่ายเพิ่ม รางวัล JAPAN TOURISM AWORD 7 ปีซ้อน ปรึกษาจัดกรุ๊ปส่วนตัวฟรี จัดกรุ๊ปส่วนตัว, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์พม่า, ทัวร์นิวซีแลนด์, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์ออสเตรเลีย, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์จีน แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ
เพิ่มเติม
ทัวร์จีนโปรแกรมทัวร์

04-08, 11-15, 18-22, 25-29 SEP’19
ราคา : 27,900.-
BY TG

ทัวร์จีน | (C02_3) KUNMING-DALI-LIJIANG 5D 4N

เลือกทัวร์...เลือก PKG JOURNEY ประสบการณ์มากกว่า38ปี การันตี 10 ท่านเดินทางแน่นอน ราคารวมทุกอย่างไม่ต้องจ่ายเพิ่ม รางวัล JAPAN TOURISM AWORD 7 ปีซ้อน ปรึกษาจัดกรุ๊ปส่วนตัวฟรี จัดกรุ๊ปส่วนตัว, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์พม่า, ทัวร์นิวซีแลนด์, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์ออสเตรเลีย, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์จีน แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ
เพิ่มเติม
ทัวร์จีนโปรแกรมทัวร์

07-11, 14-18, 21-25 AUG’19
ราคา : 27,900.-
BY TG

ทัวร์จีน | (C02_3) KUNMING-DALI-LIJIANG 5D 4N

เลือกทัวร์...เลือก PKG JOURNEY ประสบการณ์มากกว่า38ปี การันตี 10 ท่านเดินทางแน่นอน ราคารวมทุกอย่างไม่ต้องจ่ายเพิ่ม รางวัล JAPAN TOURISM AWORD 7 ปีซ้อน ปรึกษาจัดกรุ๊ปส่วนตัวฟรี จัดกรุ๊ปส่วนตัว, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์พม่า, ทัวร์นิวซีแลนด์, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์ออสเตรเลีย, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์จีน แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ
เพิ่มเติม
ทัวร์จีนโปรแกรมทัวร์

03-07, 10-14, 17-21, 24-28 JUL’19
ราคา : 27,900.-
BY TG

ทัวร์จีน | (C02_3) KUNMING-DALI-LIJIANG 5D 4N

เลือกทัวร์...เลือก PKG JOURNEY ประสบการณ์มากกว่า38ปี การันตี 10 ท่านเดินทางแน่นอน ราคารวมทุกอย่างไม่ต้องจ่ายเพิ่ม รางวัล JAPAN TOURISM AWORD 7 ปีซ้อน ปรึกษาจัดกรุ๊ปส่วนตัวฟรี จัดกรุ๊ปส่วนตัว, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์พม่า, ทัวร์นิวซีแลนด์, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์ออสเตรเลีย, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์จีน แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ
เพิ่มเติม
ทัวร์จีนโปรแกรมทัวร์

05-09, 12-16, 19-23, 26-30 JUN’19
ราคา : 27,900.-
BY TG

ทัวร์จีน | (C02_3) KUNMING-DALI-LIJIANG 5D 4N

เลือกทัวร์...เลือก PKG JOURNEY ประสบการณ์มากกว่า38ปี การันตี 10 ท่านเดินทางแน่นอน ราคารวมทุกอย่างไม่ต้องจ่ายเพิ่ม รางวัล JAPAN TOURISM AWORD 7 ปีซ้อน ปรึกษาจัดกรุ๊ปส่วนตัวฟรี จัดกรุ๊ปส่วนตัว, ทัวร์ญี่ปุ่น, ทัวร์ยุโรป, ทัวร์พม่า, ทัวร์นิวซีแลนด์, ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์ไต้หวัน, ทัวร์เกาหลี, ทัวร์ออสเตรเลีย, ทัวร์สิงคโปร์, ทัวร์จีน แพ็คเกจทัวร์ต่างประเทศ
เพิ่มเติม
1 2
Page 1 of 2