search for: sakura

ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมทัวร์

06 – 12 MAY’19 BY TG ราคา : 67,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น | (J13_8) HOKKAIDO HAKODATE (SAKURA) 7D 5N

HOKKAIDO HAKODATE (SAKURA) 7D 5N

flat,1000x1000,075,f.u1 (1)

67,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

พฤษภาคม | 06 - 12
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก                  กรุงเทพฯ  

19.30 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

23.45 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

 

วันที่สอง       สนามบินชิโตเซ่ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาอุสึ – ฟาร์มหมีโชวะ ฮาโกดาเตะ  โกดังอิฐแดง – จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) – ออนเซ็น

08.30 น.        เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ เมืองซัปโปโร หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาอุสึ เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของ ภูเขาโชวะ ภูเขาไฟน้องใหม่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี ค.ศ.1946 ซึ่งระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปี จนกลายมาเป็นภูเขาโชวะดังที่เห็น ปัจจุบัน ภูเขาโชวะอยู่ในการดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่นในฐานะเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ นอกจากนี้  บริเวณเชิงเขายังมี ฟาร์มหมีโชวะ ซึ่งเป็นที่อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาลที่หาได้ยากในปัจจุบันและจะพบแต่ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่เมืองฮาโกดาเดะ นำท่านชม โกดังอิฐแดง (Red Brick Warehouse) สร้างตามแบบตะวันตกด้วยอิฐแดง แต่เดิมที่แห่งนี้เป็นโกดังของพ่อค้าผู้มั่งคั่งที่สร้างเอาไว้เก็บสินค้าจากท่าเรือฮาโกดาเตะ แต่ปัจจุบันโกดังจำนวน 5 หลัง ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นร้านค้าของที่ระลึก ร้านอาหาร โรงเบียร์ และอื่นๆ จากนั้นนำท่านไปยัง จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) ภูเขาที่สูง 334 เมตร วิวจากยอดเขาฮาโกดาเตะที่มองกลับลงมายังท่าเรือและตัวเมืองที่โอบล้อมด้วยทะเลทั้งสองข้างในยามค่ำคืนนั้น นับว่าสวยงามแปลกตาและว่ากันว่าเป็นวิวกลางคืนที่สวยงามที่สุด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่นเลยทีเดียว หมายเหตุ : กระเช้าจะไม่สามารถให้บริการได้ภายใต้สภาวะอากาศที่ลมแรง ฝนตกหนัก เนื่องจากไม่ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินค่าบริการ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HEISEIKAN KAIYOTEI HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.kaiyo-tei.com/

คํ่า                รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม – เต็มอิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

----  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น –

 

วันที่สาม       ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – โมโตมาชิ – หอคอยโกะเรียวคะคุ (ชมซากุระ) **ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ** – โนโบริเบทสึ – หุบเขาจิโกคุดานิ – ออนเซ็น

เช้า               ประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านไปยัง ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ เป็นตลาดเช้าที่เปิดตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยง ในตลาดจะจำหน่ายอาหารทะเลสด เช่น ปู ไข่ปลาแซลม่อน และหอยเม่น พร้อมทั้งผลไม้ จากนั้นนำท่านสู่  โมโตะมาชิ ที่แห่งนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงามไม่เหมือนใคร ด้วยลักษณะถนนที่เป็นเนินทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของท่าเรือและสถาปัตยกรรมตะวันตก เช่น โบสถ์ต่างชาติและอาคารกงสุลเก่าแก่ได้อย่างชัดเจน

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านสู่ หอคอย โกะเรียวคะคุ (ชมป้อมโกะเรียวคะคุ) โกะเรียวคะคุเป็นป้อมปราการแบบ ตะวันตกที่สร้างเสร็จเมื่อ 150 ปีมาแล้ว วิวมุมกว้างอันงดงามของป้อมปราการรูปดาวและคูป้อมโดยรอบจะปรากฏแก่สายตาของผู้ชมจากลานสังเกตการณ์ของหอคอยโกเรียวคะคุที่มีความสูง 107 เมตร ซึ่งอยู่ติดกับตัวป้อม คูป้อมรายล้อมไปด้วยต้นซากุระกว่า 1,600 ต้น ทำให้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิหอคอยโกะเรียวคะคุกลายเป็นจุดชมซากุระลำดับต้นๆ ของฮอกไกโด ในฤดูร้อนคูป้อมรายล้อมไปด้วยความเขียวชอุ่ม ซึ่งเปลี่ยนเป็นสีสันเจิดจ้าจากใบไม้สีแดงสดในฤดูใบไม้ร่วง ก่อนจะถูกปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว เกิดเป็นทิวทัศน์ที่งดงามเกินบรรยายในทุกๆ ฤดูกาล จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ นำท่านชม หุบเขาจิโกคุดานิ หุบเขานรกที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาฮิโยริ จึงเห็นว่าการพวยพุ่งของก๊าซสี เหลืองอมเทา อันเกิดจากการทับถมของแร่กำมะถัน เป็นจำนวนมากออกมาจากชั้นหินตลอดเวลา

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NOBORIBETSU MAHOROBA HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.h-mahoroba.jp/

คํ่า                รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม – เต็มอิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

----  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น –

 

 

วันที่สี่           โนโบริเบทสึ – นิกเซ่มารีนพาร์ค – โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ถนนซาไกมาชิ

เช้า               ประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ นำท่านชม นิกเซ่มารีนพาร์ค เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ พบกับขบวนพาเหรดนกเพนกวินที่น่ารักอย่างใกล้ชิดแค่มือเอื้อม ชมโชว์แมวน้ำ และโชว์ปลาโลมา นอกเหนือจากนั้น ท่านยังจะได้รับความเพลิดเพลินจากปลาซาร์ดีนนับหมื่นตัวที่ว่ายวนอยู่ในแท็งก์กระจก โดยความสวยงามอยู่ตรงที่สีเงินเลื่อมของปลาตัดกับน้ำสีน้ำเงิน ซึ่งการว่ายไปในทิศทางเดียวกันอย่างพร้อมเพรียงนั้น หาดูได้ยากในอควาเรียมทั่วไป โดยเฉพาะโชว์การให้อาหารปลา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท่านไม่เคยสัมผัสมาก่อนแน่นอน ท่านยังจะได้เข้าอุโมงค์ใต้น้ำเพื่อดูปลาฉลามและสัตว์ทะเลอนุรักษ์ที่หายาก เช่น ปลาหมึกยักษ์ เต่าทะเล ม้าน้ำ และอื่นๆอีกมากมาย


เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย    เดินทางสู่เมืองโอตารุ นำท่านชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านถ่ายรูปกับวิวคลองซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปที่เป็นไฮไลท์ของเมือง และให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย  ชมอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม พาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำ ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดงแต่โครงสร้างภายในทำจากไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ สำหรับท่านใดสนใจที่จะทำกล่องดนตรีที่มีอันเดียวในโลกด้วยฝีมือของท่านเอง ท่านสามารถเลือกกล่องเพลง และตุ๊กตาประดับต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพื่อที่ท่านจะได้เก็บความประทับใจใส่ลงในกล่องดนตรีและเป็นของที่ระลึกจากเมืองโอตารุ จากนั้นให้ทุกท่านได้อิสระเดินเล่นที่ ถนนซาไคมาจิ (Sakaimachi Street) เป็นถนนค้าขายที่ได้รับการอนุรักษ์ ตั้งอยู่กลางเมืองโอตารุ รวมไปถึงร้านชีสเค้ก อันเลื่องชื่อ Le Tao ก็ตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้ด้วยเช่นกัน

คํ่า                รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND PARK OTARU HOTEL หรือเทียบเท่า

https://grandparkotaru.com/

 

 

วันที่ห้า         โอตารุ – ซัปโปโร – หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ (ด้านนอก) – ศาลเจ้าฮอกไกโด

                   ช้อปปิ้งทานุกิ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม


นำท่านชม หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ แหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ที่นี่ดูคลาสสิคและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่หาจากไหนไม่ได้ โดยช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่คือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่า ช็อกโกแลตขาวของคนรัก  ท่านสามารถเลือกซื้อกลับไปให้คนที่ท่านรักทาน หรือว่าซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ได้ นอกจากนี้ ท่านจะได้เลือกซื้อช็อกโกแลตแบบต่างๆมากมายที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าลัทธิชินโต ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะมะรุยะมะ เดิมชื่อศาลเจ้าซัปโปโร ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นศาลเจ้าฮอกไกโด เพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมือง ฮอกไกโดที่มีศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปี แต่ที่นี่ก็เป็นที่สำหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านช้อปปิ้ง ย่านทานุกิ ถนนทานุกิโคจิเป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของเมือง โดยมีพื้นที่ทั้งหมด  7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกม  เซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย นอกจากนั้นที่ยังมีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีศาลเจ้าทานุกิเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1973 ด้วย

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารทะเลสดใหม่ของฮอกไกโด อาทิ ปูยักษ์ 3 ชนิด

กุ้ง หอยเชลล์ ปลา ซูชิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว และ เครื่องดื่มซอฟดริ้ง

ท่านเข้าสู่ที่พัก SAPPORO GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.grand1934.com/?utm_source=google&utm_medium=maps

 

 

วันที่หก         ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า (ด้านนอก) – หอนาฬิกา (ผ่านชม) 

                   พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร (ฟรีเบียร์ท่านละ 1 แก้ว) – มิตซุย เอาท์เล็ต – ซัปโปโร 

                   เจอาร์ ทาว์เวอร์

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ทำเนียบรัฐบาลเก่า (ด้านนอก) เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี ค.ศ.1886 และใช้ต่อเนื่องยาวมานาน ถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทำการหลังใหม่เป็นอาคารสูง 10 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้ ในปัจจุบันอาคารเก่าที่ยังงดงามอยู่นั้น ได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี ค.ศ.1911 นำท่านผ่านชม     หอนาฬิกา ซึ่งมีความเก่าแก่มากจนกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ ค.ศ.1878 อาคารแรกเริ่มเดิมทีใช้เป็นที่ฝึกงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปัจจุบัน แล้วสร้างหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1881 จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง ด้วยความเก่าแก่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานาน จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาติ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑเบียรซัปโปโร เบียรซัปโปโรเปนเบียรที่ เกาแกที่สุดของญี่ปุนและยังคงเปนเบียรที่ไดรับความนิยมมากอีกดวย ตึกของโรงงานสรางดวยอิฐสีแดง พิพิธภัณฑเบียรแหงนี้ไดเปดใหชมประวัติความเปนมาและขั้นตอนการผลิตเบียรเพื่อจะออกมา  เปนสินคาเพื่อจัดจำหนาย พิเศษ! ใหทานไดลิ้มรสเบียรฮอกไกโดแบบตนตำรับทานละ 1 แกว

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสสุกี้ยากี้น้ำดำสูตรต้นตำรับของฮอกไกโด จุดเด่นคือเนื้อของร้านที่คัดสรรมาอย่างดี ลวกแล้วนำมาจิ้มกับไข่ไก่สดจึงค่อยทาน จะได้รสชาติที่ละมุนนุ่มลิ้น ให้ทุกท่านอิ่มเต็มที่กับเนื้อหมูแบบไม่อั้น

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอาท์เล็ต ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยแหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบด้วยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมด้วยสินค้าสำหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินค้าทั่วไป นอกจากนี้ภายในห้าง ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ ที่จุได้ 650 ที่นั่ง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเป็นพื้นที่ที่มีสินค้าท้องถิ่นและสินค้าจากฟาร์มสดมาขายอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโอตารุ จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้งกันต่อ เจอาร์ ทาว์เวอร์ เป็นย่านที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากติดอยู่กับสถานีรถไฟฟ้าและรถประจำทางเลย ซึ่งบริเวณนี้จะเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าชั้นนำของญี่ปุ่น อย่างห้างไดมารู ที่รวมร้านขายของและร้านอาหารชื่อดังของซัปโปโรไว้ เช่น ร้านซูชิ Nemuro Hanamaru ร้านหมูทอดทงคัตสึ Tadumura Tonkatsu ห้างสเตลล่า เพลส ที่เน้นขายเสื้อผ้าแฟชั่นของชาวญี่ปุ่นในราคาไม่แพงนัก ห้าง ESTA ที่มีทุกอย่าง ตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า รองเท้า  แบรนด์เนม ไปจนถึงของเล่นเด็กและเครื่องสำอาง เป็นต้น

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

ท่านเข้าสู่ที่พัก SAPPORO GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.grand1934.com/?utm_source=google&utm_medium=maps

 

 

วันที่เจ็ด       ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

10.30 น.        ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671

15.30 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์

เพิ่มเติม
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมทัวร์

16 – 21 APR ’19 BY TG ราคา : 64,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น | (J30_3) TOKYO TOHOKU (BABY BLUE EYES + SAKURA ) 6D 4N

TOKYO TOHOKU (BABY BLUE EYES + SAKURA)6D 4N

flat,1000x1000,075,f.u1 (1)

64,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

เมษายน | 16 - 21
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก                   กรุงเทพฯ

19.00 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

22.10 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 640

 

วันที่สอง       นาริตะ – พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ (ลิฟท์) - ฮิตาชิ ซีไซด พารค

                   (ชมเบบี้ บลูอายสและทิวลิป) ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ – นาสุ – ออนเซ็น

06.20 น.        ถึงท่าอากาศยานนาริตะ เมืองโตเกียว นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เดินทางถึง สนามบินนาริตะ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ (Ushiku Daibutsu) ในปีค.ศ. 1995 ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่า เป็นรูปปั้นพระพุทธรูปปางยืน ที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์ที่สูงที่สุดในโลก ส่วนสูงนั้น 120 เมตร (ส่วนของรูปปั้นสูง 100 เมตร ส่วนฐานสูง20เมตร) สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก และเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆ จะรู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ที่ทรงพลังของรูปปั้นพระพุทธรูปปางยืนนี้

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              จากนั้นท่านเดินทางสู่ ฮิตาชิ ซีไซด พารค (ชมเบบี้ บลูอายสและทิวลิป)  เปนสวนดอกไมที่ตั้งอยูบนเนินครอบคลุมพื้นที่กวา 35,000 ตารางเมตร พันธไมที่จัดแสดงจะผัดเปลี่ยนกันบานตลอดทั้งปในชวงกอนฤดูรอนจะเปนทุงดอกนีโมฟลลา หรือดอกเบบี้ บลูอายส (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นาสุ

                   นำท่านเข้าสู่ที่พัก NASU ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า

                    https://www.daiwaresort.jp/nasu/index.html/

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

----  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

 

วันที่สาม       นาสุ – ฟุคุชิม่า  – หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ  – ไอสึวากามัตสึ – ปราสาทสึรุกะ

                  วาดตุ๊กตาวัวแดง – อินาวาชิโระ – ออนเซ็น

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองฟุคุชิม่า นำท่านไปยัง หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ  หมู่บ้านนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ อดีตเป็นเมืองสำคัญในยุคสมัยเอโดะถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ  40 – 50 หลัง ปัจจุบันบ้านเรือนมุงหลังคาถูกดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร โฮมสเตย์ อาหารที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือน คือบะหมีโซบะที่ใช้ต้นหอมมาทำตะเกียบและปลาเทราต์ย่าง

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              เดินทางสู่ เมืองไอสึวากามัตสึ นำท่านชม ปราสาทสึรุกะ(Tsuruga Castle) ปราสาทนี้ได้ถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ด้วยคอนกรีตในปี 1960 เสร็จสมบูรณ์ในปี 2011 หลังคาเดิมซึ่งเป็นสีเทากลับกลายเป็น    สีแดง เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกับปราสาทแห่งอื่นในญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมภายในปราสาทและขึ้นไปยังชั้นบนสุดเพื่อชมวิวของเมืองเบื้องล่าง และชมพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของปราสาท และวิถีชีวิตของเหล่าซามูไรในยุคก่อน จากนั้นนำท่าน สัมผัสประสบการณ์แสนสนุกกับการเพนส์ตุ๊กตาวัวแดง (AKABEKO) ชาวบ้านเชื่อกันว่าช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไม่ให้ทำอันตรายเด็กๆ เดิมที Akabeko เป็นของเล่นที่ทำจากกระดาษ (เปเปอร์มาร์เช่) โดยใช้สีแดงทาทับ คำว่า beko ในภาษาถิ่นแปลว่าวัว ส่วน aka แปลว่าสีแดง ดังนั้น Akabeko จึงแปลตรงตัวว่า วัวแดงนั่นเอง นับตั้งแต่อดีต ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าสีแดงเป็นสีที่สามารถปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้ ดังนั้นตุ๊กตา Akabeko จึงเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยว พร้อมรับตุ๊กตาวัวแดงที่เพนส์เสร็จเป็นที่ระลึก ท่านละ 1 ชิ้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ACTIVE RESORTS URABANDAI  หรือเทียบเท่า

                   https://www.daiwaresort.jp/urabandai/index.html/

ค่ำ                         รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใส มีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น **

 

วันที่สี่           อินาวาชิโระ - สวนฮะนะมิยะมะ - ซาโอะ – หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ

                  ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ - เซนได

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนฮะนะมิยะมะ ทุกๆ ฤดูใบไม้ผลิทั่วประเทศญี่ปุ่น ผู้คนหลั่งไหลไปฮานามิหรือชมดอกไม้ แม้ว่าดอกซากุระจะเป็นที่ชื่นชมมากที่สุด แต่อากาศอบอุ่นของฤดูใบไม้ผลิได้สร้างสรรสีสันหลากหลายของดอกไม้นานาชนิด

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ(Zao Fox Village) ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองชิโรอิชิในภูเขาของจังหวัดมิยากิ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 1990 ภายในหมู่บ้านมีสัตว์นานาชนิดกว่า 100 ตัว รวมถึงสุนัขจิ้งจอก 6 สายพันธุ์ที่วิ่งไปมาได้อย่างอิสระในพื้นที่กว้าง ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงตัวสัตว์ต่างๆได้อย่างใกล้ชิด และสามารถป้อนอาหารได้อีกด้วย แต่ก็ควรระมัดระวังในการให้อาหารด้วยเช่นกัน ในประเทศญี่ปุ่น สุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์ที่สำคัญชนิดหนึ่ง ตั้งแต่ระดับชาวบ้านมีความเชื่อว่าสุนัขจิ้งจอกมีวิญญาณของเทพอินาริโอคามิ หรือเทพเจ้าของศาสนาพุทธชินโตอยู่ ซึ่งเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ของการเกษตร(ข้าว, ใบช้า) และความเจริญรุ่งเรือง  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฮิโตะเมะเซ็มบงซากุระ (ทิวแถวซากุระพันต้น) ทางเดินริมน้ำยาวกว่า 8 กม.ที่มีทิวแถวต้นซากุระเรียงรายกันกว่า 1200 ต้น ทิวทัศน์ของภูเขาซาโอ้ที่ยังมีหิมะปกคลุม ตัดกับสีสันของซากุระนั้นยิ่งทำให้ดูงดงามมากขึ้นไปอีก ซากุระที่นี่มีนั้นมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นพันธุ์โซเมโยชิโนะ, ชิโระยามะซากุระ, ยาเอะซากุนะ และเซ็นไดโยชิโนะ ในช่วงหน้าซากุระนั้นที่นี่ก็จะจัดงานเทศกาลขึ้นทุกปี มีการออกร้านและนักท่องเที่ยวมากมายมาเยี่ยมชม ช่วงกลางคืนก็มีการจัดไฟไลท์อัพให้ได้ขมซากุระกลางคืนที่สวยงามชวนฝันไปอีกแบบ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนได

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสเมนูสุกี้ขาปู เนื้อปูหวานฉ่ำ รสชาติกลมกล่อม พร้อมเสิร์ฟในทุกฤดูกาลให้ท่านได้สัมผัสรสชาติอาหารสุดพิเศษสไตล์ญี่ปุ่นอย่างมีความสุขอร่อยกับรสชาติปูแบบดั้งเดิมและรายการอาหารอื่นๆ ที่เป็นสูตรเฉพาะของร้าน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL METROPROLITANT SENDAI หรือเทียบเท่า

                   http://sendai.metropolitan.jp/

 

วันที่ห้า         เซนได – นั่งรถไฟชินคันเซ็น (เซนได – ชินจูกุ) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - โอไดบะ

                   ไดเวอร์ซิตี้ – นาริตะ     

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน นั่งรถไฟชินคันเซ็น หรือรถไฟหัวกระสุนจากเมืองเซ็นไดเข้าสู่มหานครโตเกียว รอบเวลาโดยประมาน 09.21 – 10.56 ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 95 นาที ที่นั่งแบบ RESERVED SEAT

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ เป็นย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของกรุงโตเกียวให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องสำอาง สินค้าแบรนด์เนมของกิน และอื่นๆอีกมากมาย  จากนั้น นำท่านไปยัง “Diver City Tokyo Plaza” แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Theatrical City Space” แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่าง ๆ มารวมตัวกันอยู่กว่า 150 ร้าน และยังเป็นที่ตั้งของ “GUNDAM Front Tokyo” ที่ซึ่งเป็นเสมือนหน้าตาของ “DiverCity Tokyo Plaza” แห่งนี้เลยก็ว่าได้ “GUNDAM Front Tokyo” ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น Theme Park แห่งใหม่ที่จะบอกผ่านความยิ่งใหญ่ของ GUNDAM ไปทั่วโลก สิ่งแรกที่พลาดไม่ได้ก็คือ การถ่ายรูปคู่กับเจ้าหุ่นยนต์ GUNDAM RG1/1 RX-78-2 GUNDAM Ver.GFT ขนาดเท่ากับของจริงด้วยอัตราส่วน 1:1 ซึ่งเคยสร้างความฮือฮามาแล้วเมื่อปี 2009 มีความสูงถึง 18 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่ที่ลานกว้างด้านทิศใต้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นาริตะ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NARITA GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า

https://gardennarita.com/

 

วันหก           นาริตะ – วัดนาริตะ – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม วัดนาริตะซัน เป็นวัดที่ชาวญี่ปุ่นและผู้คนจากทั่วโลกให้ความนิยมมาสักการะและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ์มากกว่า 10 ล้านคนต่อปี ตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองนาริตะซึ่งสร้างเสร็จเมื่อกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 940 จุดเด่นองวัดนี้คือ เทวรูปฟุโดเมียวโอซึ่งเป็นเทพระดับสูงของลัทธิชินกอน แกะสลักและถวายโดยโคโบไดชิตามคำสั่งของจักรพรรดิซากะและได้รับความนิยมอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันขึ้นปีใหม่จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลือกซื้อ "เครื่องราง" หรือ "ฮู้" รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมายในราคาที่เป็นกันเอง

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น นำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

17.25 น.        ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

21.55 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์

เพิ่มเติม
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมทัวร์

23 – 28 MAR’19 BY TG ราคา : 57,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น | (J02_11) PANORAMA (STRAWBERRY + ILLUMINATION + SAKURA) 6D 4N

PANORMA 6D 4N (STRAWBERRY + ILLUMINATION + SAKURA)

flat,1000x1000,075,f.u1 (1)

57,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

มีนาคม | 23 - 28
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก                   กรุงเทพฯ – โอซาก้า

19.30 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.15 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

 

วันที่สอง        โอซาก้า – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – มิเอะ  

                  นาบานาโนะ ซาโตะ (BEGONIA+ILUMINATION ) – นาโกย่า  

06.25 น.        ถึงท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซาก้า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

                   นำท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโต นำท่านชม วัดคินคะคุจิ หรือวัดทอง เป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ใน         เมืองเกียวโต ซึ่งในอดีตที่นี่ไม่ใช่วัดหากแต่เป็นบ้านพักตากอากาศของไซออนจิ คิซึเนะ ต่อมาในปี 1397 จึงได้ขายบ้านหลังนี้ให้กับโชกุนอาชิคางะ ซึ่งเป็นโชกุนคนเดียวกับในการ์ตูนเรื่องอิคคิวซัง เพื่อใช้เป็นที่พำนัก จนกระทั่งท่านโชกุนเสียชีวิตจึงได้เปลี่ยนเป็นวัดเซนโดยผู้เป็นลูกชาย แต่วัดที่เห็นในปัจจุบันนี้เป็นแค่แบบจำลองจากของเก่าที่ถูกไฟไหม้เสียหาย โดยตัวอาคารมี 3 ชั้น ตัวเรือนเป็นสีทองจากทองคำเปลว มีรูปปั้นนกฟีนิกซ์บนยอด และมีลำธาร

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางไปยังสถานที่สำคัญอันวิจิตรงดงามอีกแห่งคือ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ให้ท่านสัมผัส และเก็บภาพความสวยงามกับ โทริอิ (ซุ้มประตูสีส้ม) นับหมื่นที่เรียงรายกันเป็นแถวยาวประมาณ 4 กิโลเมตร คล้ายอุโมงค์ที่มีความงดงาม และที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าที่มีผู้คนจำนวนมากมาสักการะขอพร เนื่องจากเชื่อว่ารูปปั้นสุนัขจิ้งจอกที่ศาลเจ้าแห่งนี้ เป็นผู้ส่งสารให้กับเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว และยังถูกนำมาเป็นฉากหนึ่งของภาพยนต์ชื่อดังเรื่อง เดอะ เมมมัวรี่ ออฟ เกอิชา เดินทางสู่ เมืองมิเอะ นำท่านเดินทางสู่ สวนนาบานา โนะ ซาโตะ สวนดอกไมที่มีดอกไมบานสะพรั่งบนเนื้อที่ประมาณ 3 แสนตารางเมตร ทุงดอกไมขนาดใหญเริ่มจากเรือนกระจกเพาะปลูกดอกบีโกเนีย (Begonia) และมีดอกไมบานตามฤดูกาลตั้งแตซากุระในฤดูใบไมผลิ ทิวลิป กุหลาบ ไฮเดรนเยีย ไปจนถึงดอกรักเรหรือดอกดาเลียและ ดอกคอสมอสในฤดูใบไมรวง เปนทัศนียภาพงดงามที่ติดตาตรึงใจชมเทศกาลสุดโรแมนติก กับการลอดอุโมงค์ไฟฟ้าที่ประดับด้วยดวงไฟหลากสีกว่าล้านดวง (ซึ่งจะเริ่มประมาณ 6 โมงเย็น)  ได้เวลาอันสมควรทำท่านเดินทางสู่ นาโกย่า

ค่ำ                รับประทานอาหารคํ่า อิสระตามอัธยาศัย (แจกเงินคืนท่าน 2,000 เยน)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NAGOYA TOKYU HOTELหรือเทียบเท่า

                     https://www.tokyuhotels.co.jp/nagoya-h/

 

วันที่สาม      นาโกย่า – ปราสาทนาโกย่า - สวนสตรอเบอร์รี่ – โกเทมบะเอาท์เล็ท   

                   ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ออนเซ็น

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทนาโกย่า ปราสาทที่มีความสวยงามไม่แพ้ปราสาทอื่น ๆ ของญี่ปุ่นถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1612 โดย โตกุงาวะ อิเอะยาสุ และถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 และ ได้รับการสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1959 และภายในปราสาทแห่งนี้ได้เก็บรวบรวมสิ่งล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ และ ศิลปะอันงดงามอันรวมไปถึง ปลาจิโฮโกะ 1 คู่ ซึ่งลักษณะคล้ายปลาโลมาที่ทำด้วยทองคำบนยอดปราสาทอีกด้วย ให้ท่านได้ถ่ายกับปราสาทเป็นที่ระลึก

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พิเศษ ! เต็มอิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง อาหารสดใหม่ อาทิ ซูชิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว และ เครื่องดื่มซอฟดริ้งค์ไม่อั้น

บ่าย              จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสตรอเบอร์รี่ เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่จากต้นสดๆได้ตามอัธยาศัย พิเศษสุดอิ่มอร่อยไม่อั้น นำท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะเอาท์เล็ท ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมระดับโลก และแบรนด์เนมดังของญี่ปุ่นไว้มากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้าอย่างจุใจ กับ Collection ต่าง ๆ เสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK MichelKlein, Morgen, Elle, Cynthia Rowley, Diffusione Tessile ฯลฯ กระเป๋าสไตล์หรูหรา อาทิ Bally,Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เครื่องประดับและนาฬิกาหรู อาทิ Tag Heuer, Agete, S.T. Dupont,Tasaki, Longines ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น ต่างๆ อาทิ Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ หรือสินค้าสำ หรับคุณหนู เช่น Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย

                   ได้เวลาอันสมควรทำท่านเดินทางสู่  ทะเลสาบยามานาคะโกะ

                   นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJINOBOUKAEN HOTEL หรือเทียบเท่า

                    http://www.mihanagroup.jp/

ค่ำ                         รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

*** ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นขาปูยักษ์ ซูชิ ข้าวปั้นหน้าต่างๆ พร้อมเพิ่มรสชาติด้วยวาซาบิต้นตำรับ หรือจะเป็นเทมปุระที่ทอดจนกรอบน่ารับประทานที่เสิร์ฟผักเครื่องเคียง นอกจากนี้ยังมี ซารุโซบะ เส้นเหนียวนุ่มรสชาติเยี่ยม, ข้าวราดแกงกะหรี่, ข้าวผัดญี่ปุ่น, ไข่ตุ๋น และมิโซะซุป ***

----  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น ---

 

วันที่สี่           ทะเลสาบยามานาคะโกะ – โอชิโนะฮักไก – กระเช้าลอยฟ้า Mt. FUJI        PANORAMIC ROPEWAY – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

          นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) เป็นจุดท่องเที่ยวที่สร้างเป็นหมู่บ้านเล็กๆ จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ และแหล่งรวบรวมของฝากพื้นเมือง เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชาเขียว ผลไม้อบแห้ง และอื่นๆอีกมากมาย ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ และยังมีบ่อน้ำแร่ธรรมชาติ ให้ท่านได้ลองดื่มกันอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Mt. FUJI PANORAMIC ROPEWAYกระเช้าลอยฟ้าที่เชื่อมระหว่างริมฝั่งทะเลสาบคาวากุจิโกะ และยอดเขาเทนโจ ที่มีชื่อเรียกทั่วไปว่าภูเขาคาจิคาจิ เพื่อชมวิวภูเขาไฟฟูจิจาก สวนอุทยานคาวากุจิโกะ เทนโจซัง บนยอดเขา หรือวิวมินามแอลป์ และทะเลสาบคาวากุจิโกะ แบบพาโนราม่า 360 อาศา เป็นจุดที่ไม่ควรพลาดหากได้มาท่องเที่ยวที่บริเวณทะเลสาบคาวากุจิโกะ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              เดินทางสู่เมืองโตเกียว เข้าสู่ย่าน ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไทเกอร์!!!  รวมไปถึงเครื่องสำอางยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสชาบูชาบูเกรดพรีเมี่ยม เต็มอิ่มกับเนื้อหมู เนื้อวัว ที่คัดสรรมาอย่างดี ลวกพร้อมผักสดใหม่และเต้าหู้แสนอร่อย ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด พิเศษ!! ซอฟดริ้งแบบไม่อั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.princehotels.co.jp/sunshine/

 

วันที่ห้า         โตเกียว – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือ ซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์  เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท )

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท) เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ออกไปสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งหรือสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดในโตเกียวดิสนีย์แลนด์

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.princehotels.co.jp/sunshine/

 

 

 

วันที่หก        โตเกียว – สวนอุเอโนะ (ชมซากุระ ) ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ - ห้างอิออน –

                 สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนอุเอโนะ สวนสวยกลางกรุงที่รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนโตเกียว สัมผัส ดอกซากุระ อวดโฉมบานสะพรั่งท่ามกลางสวนสวย รายล้อมด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ นอกจากสวนสวยแล้ว สวนอุเอโนะยังมีสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์กลางสวนอีกด้วย

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น นำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

17.30 น.        ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

22.30 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์

เพิ่มเติม
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมทัวร์

02 – 07 APR ’19 BY TG ราคา : 66,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น | (J02_10) PANORAMA (TOROKKO + STRAWBERRY + SAKURA ) 6D 4N

PANORAMA (TOROKKO + STRAWBERRY + SAKURA)6D 4N

flat,1000x1000,075,f.u1 (1)

66,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

เมษายน | 02 - 07
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก                   กรุงเทพฯ

19.30 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.30 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

 

วันที่สอง        โอซาก้า – อาราชิยาม่า – วัดเท็นริวจิ (ชมสวน) - ป่าไผ่  - รถไฟสายธรรชาติ

                  มิเอะ – นาบานาโนะ ซาโตะ - (บีโกเนีย + ILLUMINATION) – นาโกย่า

07.00 น.        ถึงท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซาก้า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

                   นำท่านเดินทางสู่ อาราชิยาม่า เพื่อนำท่านชม วัดเท็นริวจิ วัดที่มีความสวยงามเป็นอันดับต้นๆของวัดในเกียวโต และยังเป็นหนึ่งใน 5 วัดมรดกโลกที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองเกียวโต ต่อด้วยชม ป่าไผ่ ตั้งอยู่ในย่านอาราชิยาม่า แห่งเมืองเก่าเกียวโตเดินชม จุดถ่ายภาพแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางมาเที่ยวเกียวโต และ นำท่านนั่ง รถไฟสายธรรมชาติ (โทร็อคโกะเทรน) รถไฟสายนี้แล่นเลียบภูเขาตามแนวเทือกเขาอาราชิยาม่าชมวิวแม่น้ำ และทิวเขา

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              เดินทางสู่ เมืองมิเอะ นำท่านเดินทางสู่ สวนนาบานา โนะ ซาโตะ สวนดอกไมที่มีดอกไมบานสะพรั่งบนเนื้อที่ประมาณ 3 แสนตารางเมตร ทุงดอกไมขนาดใหญเริ่มจากเรือนกระจกเพาะปลูกดอกบีโกเนีย (Begonia) และมีดอกไมบานตามฤดูกาลตั้งแตซากุระในฤดูใบไมผลิ ทิวลิป กุหลาบ ไฮเดรนเยีย ไปจนถึงดอกรักเรหรือดอกดาเลียและ ดอกคอสมอสในฤดูใบไมรวง เปนทัศนียภาพงดงามที่ติดตาตรึงใจชมเทศกาลสุดโรแมนติก กับการลอดอุโมงค์ไฟฟ้าที่ประดับด้วยดวงไฟหลากสีกว่าล้านดวง (ซึ่งจะเริ่มประมาณ 6 โมงเย็น)  

ค่ำ                                          รับประทานอาหารคํ่า อิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.tokyuhotels.co.jp/nagoya-h/

*** หมายเหตุ  จัดเสื้อผ้าใส่กระเป๋าใบเล็กสำหรับพักในคืนแรก เพราะโรงแรมที่พักสไตล์รีสอร์ท ไม่มีลิฟท์บริการ

 

วันที่สาม       นาโกย่า – สวนสาธารณะปราสาทนาโกย่า (ชมสวนซากุระ)

                   ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ – อิสึ – สะพานมิชิม่า สกายวอร์ค – สวนสตรอเบอร์รี่  

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะปราสาทนาโกย่า(ชมสวนซากุระ) ปราสาทนาโกย่าเป็นจุดชมซากุระที่มีชื่อเสียงมาก ที่นี่มีซากุระประมาณ 10 ชนิด โดยส่วนใหญ่เป็นพันธุ์โซเมอิโยชิโนะและซากุระพวงระย้า เทศกาลชมซากุระเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมจนถึงกลางเดือนเมษายน นอกจากนั้นยังมีซากุระพันธุ์หายาก เรียกว่า gioiko ซึ่งบานในช่วงกลางเดือนเมษายน เป็นดอกซากุระสีเขียวหายากและบานช้ากว่าซากุระพันธุ์

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พิเศษ ! เต็มอิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง อาหารสดใหม่ อาทิ ซูชิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว ขนมหวาน และเครื่องดื่มซอฟดริ้งค์ไม่อั้น

บ่าย              จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอิสึ เพื่อนำท่านเดินทางสู่ สะพานมิชิม่า สกายวอร์ค สะพานแขวนที่ยาวที่สุดแห่งใหม่ “Mishima Skywalk ตั้งอยู่บริเวณเมืองมิชิมะ จังหวัดชิสึโอกะ มีความยาวถึง 400 เมตร และสูงจากพื้นดิน 70.6 เมตร จึงกลายเป็นสะพานที่ยาวที่สุดแห่งใหม่ สามารถชมทัศนียภาพแบบ 360 องศา หรือที่เรียกว่าพาโนราม่า สถานที่แห่งนี้มีชื่อเสียงมากจนได้รับสมญานามว่า ทางเดินบนสวรรค์ ผู้ที่มาเยี่ยมเยียนสะพานแห่งนี้จะรู้สึกราวกับว่าเดินอยู่บนทรวงสวรรค์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสตรอเบอร์รี่  เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่จากต้นสดๆได้ตามอัธยาศัย พิเศษสุดอิ่มอร่อยไม่อั้น 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก LAFORET SHUZENJI HOTEL หรือเทียบเท่า

                   https://www.laforet.co.jp/shuzenji_g/

ค่ำ                         รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม   บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

----  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

วันที่สี่           อิสึ – ฮาโกเน่ – หุบเขาโอวาคุดานิ (รถบัส) – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ –

                  คามาคุระ - หลวงพ่อโตไดบุทสึ –  โตเกียว

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                   จากนั้นนำท่านเดินสู่ ฮาโกเน่ เพื่อนำท่านขึ้น หุบเขาโอวาคุดานิ หรือหุบเขานรกเป็นหุบเขาที่มีระดับความสูง 1,040 เมตร ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3 พันปีก่อน และในปัจจุบันก็ยังเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่สงบ โดยด้านบนของหุบเขาจะมีควันสีขาวๆ พวยพุ่งอยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้นด้านบนยังมีบ่อน้ำร้อนแร่กำมะถันที่มีความร้อนถึง 80 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ และไข่ที่ต้มนั้นเมื่อสุกแล้วแกะเปลือกออกจะกลายเป็นไข่สีดำ ที่เชื่อกันว่าหากใครได้กินไข่ดำ 1 ฟอง จะมีอายุยืนขึ้นไปอีก 7 ปี และต่อด้วย ล่องเรือทะเลสาบอาชิ กับเรือแฟนตาซีโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น ซึ่งได้ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามดั่งภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคุระ ที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าไม้ที่คงความอุดมสมบูรณ์แลเป็นเมืองที่ติดทะเล ซึ่งเป็นทำเลที่ถูกต้องตามหลัก ฮวงจุ้ย จากนั้นนำท่านชม พระพุทธรูปไดบุทสึ หรือ พระอมิตตาพุทธ นิโอยุราอิ แปลว่า พระพุทธรูปองค์ใหญ่ สร้างจากสำริด เมื่อปี ค.ศ.1795 ความสูงขององค์พระ 11.35 เมตร มีน้ำหนัก 122 ตัน ตั้งอยู่กลางลานโล่งแจ้ง หันหน้าไปทางมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งอดีตองค์พระได้ประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่เนื่องจากเกิดสึนามิได้พัดผ่านหลายครั้งและทำให้วิหารได้พังทลาย แต่องค์พระไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู เต็มอิ่มกับเนื้อหมู เนื้อวัว ที่คัดสรรมาอย่างดีลวกพร้อมผักสดใหม่ ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

                    https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/

 

วันที่สี่           โตเกียว  - สวนอุเอโนะ (ชมซากุระ ) ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ – ช้อปปิ้งชินจูกุ

         โอไดบะ – DRIVER CITY – นาริตะ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนอุเอโนะ สวนสวยกลางกรุงที่รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนโตเกียว สัมผัส ดอกซากุระ อวดโฉมบานสะพรั่งท่ามกลางสวนสวย รายล้อมด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ นอกจากสวนสวยแล้ว สวนอุเอโนะยังมีสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์กลางสวนอีกด้วย

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              จากนั้นนำท่านเข้าสู่ย่าน ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไทเกอร์!!!  รวมไปถึงเครื่องสำอางยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ นำท่านไปยัง Diver City Tokyo Plaza แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปท์ Theatrical City Space แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่าง ๆ มารวมตัวกันอยู่กว่า 150 ร้าน และยังเป็นที่ตั้งของ “GUNDAM Front Tokyo” ที่ซึ่งเป็นเสมือนหน้าตาของ “DiverCity Tokyo Plaza” แห่งนี้เลยก็ว่าได้ “GUNDAM Front Tokyo” ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น Theme Park แห่งใหม่ที่จะบอกผ่านความยิ่งใหญ่ของ GUNDAM ไปทั่วโลก สิ่งแรกที่พลาดไม่ได้ก็คือ การถ่ายรูปคู่กับเจ้าหุ่นยนต์ GUNDAM RG1/1 RX-78-2 GUNDAM Ver.GFT ขนาดเท่ากับของจริงด้วยอัตราส่วน 1:1 ซึ่งเคยสร้างความฮือฮามาแล้วเมื่อปี 2009 มีความสูงถึง 18 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่ที่ลานกว้างด้านทิศใต้

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NARITA GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า

https://gardennarita.com/

 

วันห้า           นาริตะ – วัดนาริตะ – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม วัดนาริตะซัน เป็นวัดที่ชาวญี่ปุ่นและผู้คนจากทั่วโลกให้ความนิยมมาสักการะและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ์มากกว่า 10 ล้านคนต่อปี ตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองนาริตะซึ่งสร้างเสร็จเมื่อกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 940 จุดเด่นองวัดนี้คือ เทวรูปฟุโดเมียวโอซึ่งเป็นเทพระดับสูงของลัทธิชินกอน แกะสลักและถวายโดยโคโบไดชิตามคำสั่งของจักรพรรดิซากะและได้รับความนิยมอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันขึ้นปีใหม่จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลือกซื้อ "เครื่องราง" หรือ "ฮู้" รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมายในราคาที่เป็นกันเอง

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น นำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

17.25 น.        ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

21.55 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์

เพิ่มเติม
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมทัวร์

สงกรานต์
12 – 18 APR ’19 BY TG ราคา : 79,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น | (J30_4) TOKYO – TOHOKU (SAKURA) 7D 4N

TOKYO-TOHOKU (SAKURA) 7D 4N

flat,1000x1000,075,f.u1 (1)

79,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

เมษายน | 12 - 18
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก                   กรุงเทพฯ

20.30 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.50 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 642

 

วันที่สอง       นาริตะ – พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ (ลิฟท์) – นิกโก้ - ศาลเจ้าโทโชกุ - สะพานชินเคียว

                   นาสุ – ออนเซ็น

08.10 น.        ถึงท่าอากาศยานนาริตะ เมืองโตเกียว นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เดินทางถึง สนามบินนาริตะ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่พระพุทธรูปอุชิคุไดบุทสึ (Ushiku Daibutsu) ในปีค.ศ. 1995 ได้รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่า เป็นรูปปั้นพระพุทธรูปปางยืน ที่หล่อจากทองสัมฤทธิ์ที่สูงที่สุดในโลก ส่วนสูงนั้น 120 เมตร (ส่วนของรูปปั้นสูง 100 เมตร ส่วนฐานสูง20เมตร) สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก และเมื่อเข้าไปดูใกล้ๆ จะรู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ที่ทรงพลังของรูปปั้นพระพุทธรูปปางยืนนี้

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ นิกโก้ เพื่อเที่ยวชม ศาลเจ้าโทโชกุ เป็นศาลเจ้าลัทธิชินโตที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรำลึกถึงโชกุนลำดับที่ 1 ของรัฐบาลทหารในยุคเอโดะ นั่นก็คือโชกุนโทคุกาวะ อิเอยะสึ ตั้งอยู่ในเมืองนิกโก้ทางตอนเหนือของภูมิภาคคันโตบนเกาะฮอนชู ซึ่งภายในประกอบด้วยอาคารทั้งหมด 42 หลัง นอกจากนั้นทางด้านซ้ายของทางเข้าศาลเจ้ายังมีเจดีย์ 5 ชั้น ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี 1650 โดยชั้นแรกมีลวดลายภาพแกะสลัก 12 จักรราศีตามความเชื่อของจีนโบราณ และถัดจากนั้นคือศาลาไม้เก่าอันมีรูปสลักที่มีชื่อเสียงอย่างมาก อันเป็นผลงานของฮิดาริ จินโกโร่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สะพานชินเคียว มีความหมายว่าสะพานศักดิ์สิทธิ์ รูปแบบของสะพานชินเคียวเป็นสะพานไม้โค้งแบบโบราณ ทาด้วยสีแดงด้านหลังสะพานเป็นวิวภูเขาอีกฝั่งของสะพานติดถนน ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีในเดือนตุลาคมจะเห็นต้นไม้สีแดง เหลือง เขียวสลับกับเป็นฉากหลัง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นาสุ

                   นำท่านเข้าสู่ที่พัก NASU ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า

                    https://www.daiwaresort.jp/nasu/index.html/

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

----  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

วันที่สาม       นาสุ – ฟุคุชิม่า  – หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ  – ไอสึวากามัตสึ – ปราสาทสึรุกะ

                  วาดตุ๊กตาวัวแดง – อินาวาชิโระ – ออนเซ็น

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองฟุคุชิม่า นำท่านไปยัง หมู่บ้านโบราณโออุจิจูคุ  หมู่บ้านนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ อดีตเป็นเมืองสำคัญในยุคสมัยเอโดะถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ  40 – 50 หลัง ปัจจุบันบ้านเรือนมุงหลังคาถูกดัดแปลงเป็นร้านค้า ร้านอาหาร โฮมสเตย์ อาหารที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยือน คือบะหมีโซบะที่ใช้ต้นหอมมาทำตะเกียบและปลาเทราต์ย่าง

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              เดินทางสู่ เมืองไอสึวากามัตสึ นำท่านชม ปราสาทสึรุกะ(Tsuruga Castle) ปราสาทนี้ได้ถูกฟื้นฟูขึ้นมาใหม่ด้วยคอนกรีตในปี 1960 เสร็จสมบูรณ์ในปี 2011 หลังคาเดิมซึ่งเป็นสีเทากลับกลายเป็น    สีแดง เป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำกับปราสาทแห่งอื่นในญี่ปุ่น นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมภายในปราสาทและขึ้นไปยังชั้นบนสุดเพื่อชมวิวของเมืองเบื้องล่าง และชมพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของปราสาท และวิถีชีวิตของเหล่าซามูไรในยุคก่อน จากนั้นนำท่าน สัมผัสประสบการณ์แสนสนุกกับการเพนส์ตุ๊กตาวัวแดง (AKABEKO) ชาวบ้านเชื่อกันว่าช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไม่ให้ทำอันตรายเด็กๆ เดิมที Akabeko เป็นของเล่นที่ทำจากกระดาษ (เปเปอร์มาร์เช่) โดยใช้สีแดงทาทับ คำว่า beko ในภาษาถิ่นแปลว่าวัว ส่วน aka แปลว่าสีแดง ดังนั้น Akabeko จึงแปลตรงตัวว่า วัวแดงนั่นเอง นับตั้งแต่อดีต ชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าสีแดงเป็นสีที่สามารถปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้ ดังนั้นตุ๊กตา Akabeko จึงเป็นที่นิยมอย่างมากในหมู่นักท่องเที่ยว พร้อมรับตุ๊กตาวัวแดงที่เพนส์เสร็จเป็นที่ระลึก ท่านละ 1 ชิ้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก LISTEL INAWASHIRO HOTEL  หรือเทียบเท่า

                   http://www.listel-inawashiro.jp/

 

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใส มีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น **

 

วันที่สี่           อินาวาชิโระ – สวนฮะนะมิยะมะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) - ชมซากุระ ณ สวน Funaoka Joshi Koen (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) –ซาโอะ – หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ

                   ออนเซ็น

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนฮะนะมิยะมะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ทุกๆ ฤดูใบไม้ผลิทั่วประเทศญี่ปุ่น ผู้คนหลั่งไหลไปฮานามิหรือชมดอกไม้แม้ว่าดอกซากุระจะเป็นที่ชื่นชมมากที่สุดแต่อากาศอบอุ่นของฤดูใบไม้ผลิได้สร้างสรรสีสันหลากหลายของดอกไม้นานาชนิดจากนั้นนําท่านเดินทางชมซากุระ ณ สวน Funaoka Joshi Koen เป็นสถานที่ชมซากุระที่น่าสนใจแห่งหนึ่งมีจุดเด่นคือ นั่ง Slope car ลอดอุโมงค์ซากุระระยะทาง 305 เมตร เพื่อไปสักการะพระโพธิ์สิตัวเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่ 24 เมตร และชมวิวซากุระเป็นพันๆต้นที่บานตลอดแนวสองฝั่งแม่นํ้าที่นี่ถือเป็นอีกสถานที่หนึ่งในการชมซากุระของคนญี่ปุ่นในช่วงเทศกาลคนญี่ปุ่น จะมาจับจองพื้นที่เพื่อชมซากุระฉลองกันอย่างสนุกสนานเนื่องจาก1 ปีมี ครั้งเดียวเท่านั้น[สถานที่ชมซากุระอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ]

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ(Zao Fox Village) ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองชิโรอิชิในภูเขาของจังหวัดมิยากิ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปี 1990 ภายในหมู่บ้านมีสัตว์นานาชนิดกว่า 100 ตัว รวมถึงสุนัขจิ้งจอก 6 สายพันธุ์ที่วิ่งไปมาได้อย่างอิสระในพื้นที่กว้าง ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงตัวสัตว์ต่างๆได้อย่างใกล้ชิด และสามารถป้อนอาหารได้อีกด้วย แต่ก็ควรระมัดระวังในการให้อาหารด้วยเช่นกัน ในประเทศญี่ปุ่น สุนัขจิ้งจอกเป็นสัตว์ที่สำคัญชนิดหนึ่ง ตั้งแต่ระดับชาวบ้านมีความเชื่อว่าสุนัขจิ้งจอกมีวิญญาณของเทพอินาริโอคามิ หรือเทพเจ้าของศาสนาพุทธชินโตอยู่ ซึ่งเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ของการเกษตร(ข้าว, ใบช้า) และความเจริญรุ่งเรือง ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนได

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ACTIVE RESORT MIYAGI HOTEL หรือเทียบเท่า

                   https://www.daiwaresort.jp/zaou/index.html/

 

วันที่ห้า         ซาโอะ – กินซังออนเซน – เซนได – ปราสาทอาโอบะ  - ย่านอิจิบันโจ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กินซังออนเซน (Ginzan Onsen) เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่เงียบสงบในภูเขาของจังหวัดยามากาตะ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รอบเหมืองแร่เงินที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาใหม่ มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่นว่าเป็นเมืองออนเซนที่สวยงามที่สุดด้วยห้องพักแบบเรียวกังที่เรียงรายตามสองข้างทางของแม่น้ำ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พิเศษ ! เต็มอิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง อาหารสดใหม่ อาทิ ซูชิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว และ เครื่องดื่มซอฟดริ้งค์ไม่อั้น

บ่าย              จากนั้นนำท่านสู่ เมืองเซนได เพื่อนำท่านสู่ ปราสาทอาโอบะ สร้างโดยขุนนางดาเตะ มาซามุเนะ สำหรับป้องกันเมือง โดยเลือกสร้างป้อมปราการไว้บนภูเขาอาโอบะ สูง 100 เมตรจากระดับเมืองด้านล่าง ในช่วง 400 ปีหลังยุคศักดินาถูกต่อต้านในช่วงสมัยเมจิ เกิดไฟไหม้ในปี 1882 และโดนระเบิดในปี 1945 จึงทำให้ปัจจุบันเหลือเพียงเศษซากกำแพงหินด้านนอก และหอรักษาความปลอดภัย จากทำเลที่ตั้งของปราสาทเดิม สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองด้านล่าง  จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้ง ย่านอิจิบันโจ ย่านที่ครอบคลุมการเชื่อมต่อของถนนหลายเส้นทางในย่านดาวน์ทาวน์กินพื้นที่รูปตัว T ตลอดถนนอิจิบันโจ(Ichibancho) และถนนชูโอโดริ(Chuo dori) ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดของภูมิภาคโทโฮคุ ประกอบด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย เช่น ร้าน 100 เยน, แอปเปิ้ลสโตร์, ร้านอาหาร ร้านเสื้อผ้า และร้านจำหน่ายของที่ระลึกต่างๆ เป็นต้น

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสเมนูสุกี้ขาปู เนื้อปูหวานฉ่ำ รสชาติกลมกล่อม พร้อมเสิร์ฟในทุกฤดูกาลให้ท่านได้สัมผัสรสชาติอาหารสุดพิเศษสไตล์ญี่ปุ่นอย่างมีความสุขอร่อยกับรสชาติปูแบบดั้งเดิมและรายการอาหารอื่นๆ ที่เป็นสูตรเฉพาะของร้าน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL METROPROLITANT SENDAI หรือเทียบเท่า

                   http://sendai.metropolitan.jp/

วันที่หก        เซนได – นั่งรถไฟชินคันเซ็น (เซนได – ชินจูกุ) – โตเกียว – ช้อปปิ้งชินจูกุ - โอไดบะ

                   DRIVER CITY – สนามบินฮาเนดะ     

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน นั่งรถไฟชินคันเซ็น หรือรถไฟหัวกระสุนจากเมืองเซ็นไดเข้าสู่มหานครโตเกียว รอบเวลา

09.21 – 10.56 ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง 95 นาที ที่นั่งแบบ RESERVED SEAT

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ เป็นย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของกรุงโตเกียวให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องสำอาง สินค้าแบรนด์เนมของกิน และอื่นๆอีกมากมาย  จากนั้น นำท่านไปยัง “Diver City Tokyo Plaza” แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Theatrical City Space” แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่าง ๆ มารวมตัวกันอยู่กว่า 150 ร้าน และยังเป็นที่ตั้งของ “GUNDAM Front Tokyo” ที่ซึ่งเป็นเสมือนหน้าตาของ “DiverCity Tokyo Plaza” แห่งนี้เลยก็ว่าได้ “GUNDAM Front Tokyo” ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น Theme Park แห่งใหม่ที่จะบอกผ่านความยิ่งใหญ่ของ GUNDAM ไปทั่วโลก สิ่งแรกที่พลาดไม่ได้ก็คือ การถ่ายรูปคู่กับเจ้าหุ่นยนต์ GUNDAM RG1/1 RX-78-2 GUNDAM Ver.GFT ขนาดเท่ากับของจริงด้วยอัตราส่วน 1:1 ซึ่งเคยสร้างความฮือฮามาแล้วเมื่อปี 2009 มีความสูงถึง 18 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่ที่ลานกว้างด้านทิศใต้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

 

วันเจ็ด         สนามบินฮาเนดะ  – กรุงเทพฯ

00.20 น.        ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 661

04.50 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์

เพิ่มเติม
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมทัวร์

26 – 31 MAR ’19 BY TG ราคา : 63,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น | (J26_2) KANSAI WAKAYAMA (STRAWBERRY+ SAKURA ) 6D 4N

KANSAI WAKAYAMA (STRAWBERRY + SAKURA) 6D 4N

flat,1000x1000,075,f.u1 (1)

63,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

มีนาคม | 26 - 31
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก                   กรุงเทพฯ – โอซาก้า

20.00 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.15 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

 

วันที่สอง      โอซาก้า – วาคายาม่า – วัดคิมิอิเดระ ( ชมซากุระ )**ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ  

                  ตลาดปลาคุโรชิโอ – สวนสตรอเบอร์รี่ – เสาหินฮาชิคุยอิวะ – คัทสึคุระ –ออนเซ็น

06.25 น.        ถึงท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซาก้า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

                   นำท่านเดินทางสู่ เมืองวาคายาม่า นำท่านชม วัดคิมิอิเดระ เป็นสถานที่ชมซากุระชื่อดังที่ดอกซากุระบานเร็วที่สุดในภูมิภาคคันไซ วัดคิมิอิเดระเป็นวัดของศาสนาพุทธในจังหวัดวาคายามะ ถูกค้นพบในปี770 เป็นวัดเก่าแก่และตั้งอยู่บนถนนแสวงบุญคันนอนที่ผู้คนจำนวนมากเดินทางมาสักการะอย่างไม่ขาดสายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เมื่อเดินผ่านประตูใหญ่ท่านต้องขึ้นบันไดหินชัน 231 ขั้นก็จะถึงวิหารหลัก บันไดนี้เรียกว่าความลาดชันของการแต่งงาน พูดกันว่าผู้ชายที่ขึ้นไปบนบันไดทุกขั้นจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกับคนที่เขารัก และอีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้ผู้คนเดินทางมาสักการะที่วัดแห่งนี้คือรูปสลักเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่ในบริเวณวัด โดยเป็นรูปสลักเจ้าแม่กวนอิมที่ทำจากไม้ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นด้วยความสูง12 เมตร จึงเป็นไฮไลท์หนึ่งที่พลาดไม่ได้เด็ดขาด จากนั้นเดินทางสู่ ตลาดปลาคุโรชิโอะ ตลาดปลาและอาหารทะเลตั้งอยู่ไม่ไกลจาก Porto Europa ภายในนอกจากจำหน่ายอาหารทะเลสดๆ แล้ว หากวันไหนไปทันช่วงแสดงการแล่ปลาโชว์ ท่านจะได้พบกับการแสดงการแล่ปลาทูน่าโชว์ (จัดแสดงสามครั้งต่อวัน) ตื่นตาตื่นใจได้กับการแล่ปลาทูน่ายักษ์อย่างชำนาญต่อหน้าต่อตา อิสระให้ท่านเลือกซื้ออาหารทะเลหรือของที่ระลึกซึ่งมีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้เลือกมากมายอีกด้วย (สงวนสิทธิ์ โปรแกรมทัวร์อาจไปไม่ตรงช่วงเวลาแล่ปลา ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย)

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ สวนสตรอเบอร์รี่  เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่จากต้นสดๆได้ตามอัธยาศัย พิเศษสุดอิ่มอร่อยไม่อั้น จากนั้นเดินทางสู่   เสาหินฮาชิคุยอิวะ เสาหินธรรมชาติที่มีหินทั้งก้อนเล็กใหญ่ทอดตัวเป็นแนวยาวกว่า 850 เมตรนี้ ลักษณะภายนอกของหินแปลกๆนั้นมาจาก มีตำนานเล่าว่านักบวชคูไคผู้นำศาสนาพุทธจากจีนมาเผยแพร่ในญี่ปุ่นและก่อตั้งนิกายชินงอน ได้มาถึงเมืองนี้และถูกยักษ์ท้าแข่งสร้างสะพานในคืนเดียว เมื่อท่านสร้างเกือบเสร็จ ยักษ์ที่กลัวแพ้ก็แกล้งทำเสียงไก่ขันให้ท่านเข้าใจว่าเช้าแล้วและหนีหายไป สะพานที่ท่านสร้างจึงอยู่ในสภาพปัจจุบัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง คัทสึอุระ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KATSUURA GYOEN HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.katuuragyoen.co.jp/   

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

----  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

วันที่สาม       คัทสึคุระ – ศาลเจ้าคุมะโนะนะจิไทฉะ – น้ำตกนาจิ – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนโอฮาไรมาจิ

                   ชิมะ – ออนเซ็น

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าคุมะโนะนะจิไทฉะ ตั้งอยู่ในจังหวัดวะกะยะมะ ซึ่งเปรียบเสมือนแดนสวรรค์บนดินที่สมบูรณ์ทั้งธรรมชาติ และเป็นศาสนสถานที่เป็นแหล่งกำเนิดพุทธศาสนาในญี่ปุ่น เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางของผู้เดินทางแสวงบุญตามเส้นทางเดินที่สร้างด้วยหินท่ามกลางป่าไม้เขียวขจี ระยะทาง 600 เมตร ขึ้นสู่ประตูศาลเจ้า ระหว่างทางยังมี วัด SEIGANTOJI และเจดีย์แดงสูง 3ชั้น จากนั้นนำท่านชม      น้ำตกนาจิ เป็นน้ำตกที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ที่ไหลอย่างต่อเนื่องชั้นเดียว มีความสูง 133 เมตรและลึก 10 เมตร และมีปริมาณน้ำที่ไหลจากน้ำตก 1 ตันในทุกๆวินาที น้ำตกดังกล่าวถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสามของน้ำตกหลักในประเทศญี่ปุ่น และได้รับการยกย่องให้เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามในญี่ปุ่น น้ำตกแห่งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของ Sacred Site and Pilgrimage Routes in the Kii Mountain Range  ซึ่งเป็นมรดกโลกที่ขึ้นทะเบียนโดยยูเนสโก้

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเข้าสักการะ ศาลเจ้าอิเสะ ศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากสำหรับชาวญี่ปุ่น ที่ชาวญี่ปุ่นถึงกับเอ่ยว่า “ต้องมาสักการะให้ได้สักครั้งในชีวิต” เพราะที่นี่ถือเป็นศาลเจ้าแห่งแรกของญี่ปุ่น เป็นศาลเจ้าของผู้ที่นับถือชินโต และมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับราชวงศ์ญี่ปุ่น จึงนับได้ว่าเป็นศาลเจ้าที่สำคัญสูงสุด เนื่องจากชาวญี่ปุ่นนั้นมีความเชื่อกันว่าศาลเจ้าอิเสะนั้นเป็นที่สถิตย์ของเทพเจ้า Amaterasu หรือเทพเจ้าพระอาทิตย์ ซึ่งก็ตรงกับอีกชื่อหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นที่ถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนอาทิตย์อุทัย หลังจากนั้นนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศเพลิดเพลินไปกับ ถนนโอฮาไรมาจิ เส้นทางเก่าที่เรียงรายไปด้วยอาคารสไตล์ญี่ปุ่นดั้งเดิม มีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร และที่อยู่อาศัย จากนั้นนำท่านสู่เมือง ชิมะ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHIMA SPAIN MURA HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.miyakohotels.ne.jp/spain/english/

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

                  

วันที่สี่           ชิมะ – เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ – อิงะ – หมู่บ้านนินจาอิงะ (โชว์นินจา) – โอซาก้า

                   ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เกาะไข่มุกมิกิโมโตะ มีชื่อเสียงด้านการผลิตไข่มุกคุณภาพดีเลิศ โดยโคคิชิ มิกิโมโตะ ถือเป็นราชาแห่งไข่มุก ผู้ก่อตั้งกิจการฟาร์มหอยมุกขึ้นในปี 1888 ซึ่งเป็นไข่มุกธรรมชาติทำให้ยากต่อการควบคุมคุณภาพและการผลิต ด้วยความมุ่งมั่นจึงทำให้เขาประสบความสำเร็จในการผลิตมุกเลี้ยงเป็นเจ้าแรกของโลก และในปี 1930 โคคิชิก็ได้รับเกียรติติด 1 ใน 10 นักประดิษฐ์ชั้นนำของญี่ปุ่น และทำให้ไข่มุกของมิกิโมโตะโด่งดังไปทั่วโลก มีอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับเกาะแห่งนี้นั่นก็คือ อามะ (Ama) หรือหญิงสาวนักดำน้ำซึ่งที่ทำหน้าที่ดำลงไปใต้ทะเลเพื่อที่จะเก็บหอยมุก การจะดำน้ำได้อย่างนี้ต้องผ่านการฝึกฝนจนชำนาญและจะต้องมีความคุ้นเคยกับทะเลเป็นอย่างดี ถึงจะเป็นนักดำน้ำหญิงนี้ได้ ซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องแปลกที่ทำสืบต่อๆกันว่าว่านักดำน้ำต้องเป็นผู้หญิง เรียกได้ว่าถ้ามาช่วงพอเหมาะก็อาจได้เห็นการดำน้ำของ อามะ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านนินจาอิงะ (โชว์นินจา)ประกอบด้วยบ้านพักอาศัยในอดีต ห้องแสดงนิทรรศการ 2 ห้อง สำหรับจัดแสดงของสะสมที่เกี่ยวกับการเป็นนินจา รวมถึงงานเขียนโบราณ พร้อมกับอาวุธนินจาประเภทต่างๆ ไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ชมด้วย ชมการแสดงโชว์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ รวมถึงหากใครอยากลองเป็นนินจาดูสักครั้งก็มีชุดนินจาให้เช่าและขายอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ให้ท่านอิสระ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ คือถนนคนเดินเส้นยาว อีกทั้งยังเป็นย่านการค้าชื่อดังของเมืองโอซาก้า ที่เต็มไปด้วยร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และมีสินค้าหลากหลายรูปแบบ ไมว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของเมือง รวมทั้งมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมายในราคาไม่แพงมากนัก ส่วนตรงกลางของถนนจะมีสะพานข้ามคลองซึ่งถือเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยม นั่นก็คือตึกที่มีสัญลักษณ์คนวิ่งชูมืออันเป็นเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ

ค่ำ                รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก OSAKA HINODE HOTEL หรือเทียบเท่า

http://hinode-h.com/en/

 

วันที่ห้า         โอซาก้า - ** อิสระเที่ยวด้วยตัวเองในโอซาก้า หรือซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เดินทางเองโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท // เด็กชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท) **

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระเที่ยวด้วยตัวเองในโอซาก้า ตามย่านดัง โดยการนั่งรถไฟ (ไม่รวมค่ารถไฟ) ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR เพื่อเดินทางเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง อาทิ

- ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ภายในย่านนี้ มีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้ คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง

- โอซาก้า อะควอเรี่ยม เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในร่ม ท่านจะได้พบกับปลาฉลามวาฬที่มีขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก, แล้วเฮฮากับหน้าตาของปลาแสงอาทิตย์ ที่มีขนาดตัวใหญ่ราคาประเมินมิได้และเพลินตากับสัตว์มีชีวิตใต้น้ำนานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก อาทิเช่น ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวิน เป็นต้น

- วัดชิเทนโนจิ วัดที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของเมืองโอซาก้าประมาณ 1,400 ปี และเป็นพุทธสถาน แห่งแรกในญี่ปุ่น โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ เจดีย์ 5 ชั้นอันวิจิตรสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยอาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์

หรือซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้นระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรื่อง “แบ็คดราฟท์”ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง“จูราสสิค พาร์ค” นั่งเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้ทุนสร้าง มหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์) และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอร์แมน” ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ พร้อมทั้งพบกับโซนใหม่ “วันเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ารักชื่อดังของญี่ปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือสนุกสนานกับโซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ที่สร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์รี่พอตเตอร์  ให้ท่านได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆ จากภาพยนตร์ อาทิปราสาทฮอกวอตส์ เพลิดเพลินกับการสำรวจห้องเรียนเวทมนตร์คาถา ย่านฮอกส์มี้ด ร้านขายของแปลกประหลาดของเหล่าพ่อมดและแม่มดทั้งหลาย และที่ไม่ควรพลาดชิมคือ บัตเตอร์เบียร์เครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่งนี้ (ไม่มีแอลกอฮอล์) และที่พลาดไม่ได้คือในโซนนี้ ที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลก คือโซน Harry Potter and the Forbidden Journey ที่มีการสร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ ถ่ายภาพ 4K ที่จะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้ท่านเสมือนท่านได้เดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกับแฮร์รี่พอตเตอร์เลยทีเดียว

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก OSAKA HINODE HOTEL หรือเทียบเท่า

http://hinode-h.com/en/

 

วันที่หก         โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) **ชมซากุระ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ   

                   ห้างอิออน – สนามบินโอซาก้า – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า ปราสาทโบราณ 7 ชั้นที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองซึ่งเป็นปราสาทเก่าแก่ขนาดมหึมาที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยของโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เจ้าเมืองผู้ยิ่งใหญ่และมีบทบาทสำคัญกับการเมืองของญี่ปุ่น  อิสระให้ท่านได้ตื่นตากับความอลังการของการก่อสร้างที่ต้องใช้แรงงานกว่า 2 ล้านคน ในการขนหินก้อนมหึมาจำนวนมากมายมาจากภูเขาเพื่อใช้ในการก่อสร้างปราสาท จากนั้นให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น นำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินโอซาก้า

17.35 น.        ออกเดินทางเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673

21.25 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์

เพิ่มเติม
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมทัวร์

22 – 27 MAR ’19 BY TG ราคา : 58,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น | (J06_1) KANSAI LEGOLAND (ILLUMINATION + SAKURA ) 6D 4N

KANSAI LEGOLAND (STRAWBERRY + SAKURA) 6D 4N

flat,1000x1000,075,f.u1 (1)

58,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

มีนาคม | 22 - 27
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก                   กรุงเทพฯ – โอซาก้า

19.30 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.15 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

 

วันที่สอง       โอซาก้า – อิงะ – หมู่บ้านนินจาอิงะ ( ชมโชว์นินจา + ทดลองปาดาวกระจาย )

                   มิเอะ – นาบานาโนะ ซาโตะ (Begonia Garden+Illumination) – ยคไคจิ

06.25 น.        ถึงท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซาก้า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เดินทางสู่ หมู่บ้านนินจาอิงะ หรือที่รู้จักกันในชื่อ พิพิธภัณฑ์นินจาอิงะ ตั้งอยู่เมืองอิงะในจังหวัดมิเอะ นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เอกลักษณ์ที่ไม่มีที่อื่นๆนอกเหนือไปจากญี่ปุ่นที่เป็นถิ่นกำเนิดของเหล่านินจา ภายในมีการจัดแสดงที่น่าสนใจหลายอย่างรวมถึงการแสดงด้วยทักษะและการฝึกฝนจริงภายในประกอบด้วยบ้านพักอาศัยในอดีต ในส่วนของห้องแสดงนิทรรศการ 2 ห้อง สำหรับจัดแสดงอาวุธและวัตถุสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวกับการเป็นนินจา รวมไปถึงงานเขียนในยุคโบราณ ไม่เพียงแต่สถานที่อย่างบ้านหรือข้าวของเครื่องใช้ของเหล่านินจาเท่านั้น ยังมีโชว์ตื่นตาตื่นใจให้ดูให้ชมกันอีกด้วย 

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              เดินทางสู่เมืองมิเอะ นำท่านเดินทางสู่ สวนนาบานา โนะ ซาโตะ สวนดอกไมที่มีดอกไมบานสะพรั่งบนเนื้อที่ประมาณ 3 แสนตารางเมตร ทุงดอกไมขนาดใหญเริ่มจากเรือนกระจกเพาะปลูกดอกบีโกเนีย (Begonia) และมีดอกไมบานตามฤดูกาลตั้งแตซากุระในฤดูใบไมผลิ ทิวลิป กุหลาบ ไฮเดรนเยีย ไปจนถึงดอกรักเรหรือดอกดาเลียและ ดอกคอสมอสในฤดูใบไมรวง เปนทัศนียภาพงดงามที่ติดตาตรึงใจ ชมเทศกาลสุดโรแมนติก กับการลอดอุโมงค์ไฟฟ้าที่ประดับด้วยดวงไฟหลากสีกว่าล้านดวง (ซึ่งจะเริ่มประมาณ 6 โมงเย็น)  นำท่านเดินทางสู่เมือง ยคไคจิ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย (คืนเงิน คนละ 2,000 เยน)

สมควรแก่เวลา นำท่านเข้าสู่ที่พัก YOKKAICHI MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่า

                   https://www.miyakohotels.ne.jp/yokkaichi/index.html

 

 

วันที่สาม       ยคไคจิ – LEGOLAND JAPAN (เต็มวัน) – มิซูงิ – ออนเซ็น

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางต่อสู่  LEGOLAND JAPAN สวนสนุก LEGOLAND JAPAN ธีมพารคแหงใหมที่เอาใจแฟนตัวตอ LEGO ของเลนคลาสสิคสรางที่เมืองนาโกยาเปดวันที่ 1 เมษายน 2017ซึ่งที่นี่จะถือ       เปนสวนสนุกแหงแรกของญี่ปุนและแหงที่ 8 ของโลกสรางขึ้นบนพื้นที่ 93,000 ตารางเมตร มีเครื่อง เลนและกิจกรรมมากถึง 40 จุด ที่สามารถเลนไดทั้งครอบครัวซึ่งหนึ่งในไฮไลทจะรวมถึงแบบจำลองปราสาทนาโกยา LEGOLAND มี 7 โซนหลักๆ โซนที่ได้รับความนิยมคือ Mini Land ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ถูกจำลองตามจุดที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น สร้างขึ้นด้วยเลโก้ที่นำมาต่อกันกว่า 25 ล้านชิ้น ดังภาพข้างบน คือปราสาทโอซาก้า และบริเวณรอบปราสาท  ในพิธีเปิดสวนสนุก LEGOLAND จะมีเลโก้จำลองเมืองนาโกย่ากว่า 220,000 ชิ้น ซึ่งผู้สร้างเลโก้ต่างตั้งตารอที่จะได้เห็นการแสดงผลงานที่อลังการและน่าทึ่งของพวกเขา

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              สนุกสนาน กับสวนสนุก LEGOLAND JAPAN จากนั้น ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่เมือง

มิซูงิ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HINOTANI ONSEN MISUGI RESORT หรือเทียบเท่า

                   http://www.misugi.com/

ค่ำ                รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

----  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น ---

 

วันที่สี่           มิซูงิ – เกียวโต – วัดไดโกะจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – โกเบ – โกเบพอร์ต ทาวเวอร์

                   (ด้านนอก) – ล่องเรือทานอาหาร  Kobe Cencerto – อะมะกะซากิ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่เมือง เกียวโต นำท่านชม วัดไดโกะจิ (Daigoji Temple) สร้างขึ้นครั้งแรกในยุคเฮอัน มีอายุกว่า 1200 ปี วัดมรดกโลกที่เป็นหนึ่งในวัดสำคัญทางพระพุทธศาสนาของประเทศญี่ปุ่น และยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางนั่งยากูชิ (Yakushi Buddha) และมีเจดีย์ 5 ชั้นสูงถึง 38 เมตร ที่เก่าแก่ที่สุดในเกียวโต และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติแห่งชาติ วัดไดโกะจิ เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่โตซ่อนอยู่ในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยภูเขาทางด้านใต้ของเกียวโต ส่วนของอาคารหลักอยู่บริเวณด้านล่างเชิงเขาและติดกับเส้นทางเดินป่าซึ่งเส้นทางนี้สามารถเดินไปยังวัดอื่นๆ ได้

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                        นำท่านเดินทางไปยังสถานที่สำคัญอันวิจิตรงดงามอีกแห่งคือ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ให้ท่านสัมผัส และเก็บภาพความสวยงามกับ โทริอิ (ซุ้มประตูสีส้ม) นับหมื่นที่เรียงรายกันเป็นแถวยาวประมาณ 4 กิโลเมตร คล้ายอุโมงค์ที่มีความงดงาม และที่นี่ยังเป็นศาลเจ้าที่มีผู้คนจำนวนมากมาสักการะขอพร เนื่องจากเชื่อว่ารูปปั้นสุนัขจิ้งจอกที่ศาลเจ้าแห่งนี้ เป็นผู้ส่งสารให้กับเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว และยังถูกนำมาเป็นฉากหนึ่งของภาพยนต์ชื่อดังเรื่อง  เดอะ เมมมัวรี่ ออฟ เกอิชา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโกเบ นำท่านชม โกเบ พอร์ต ทาวเวอร์ ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1963 มีความสูง 108 เมตร โดยด้านบนนี้จะสามารถชมความงามรอบเมืองโกเบ อ่าวโอซาก้า และเกาะอาวาจิ ได้ในมุมมอง 360 องศา อีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองโกเบ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ - ล่องเรือทานอาหาร Kobe Cencerto

ล่องเรือสำราญลิ้มรสอาหารมื้ออร่อยไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวัน ช่วงบ่าย ช่วงเย็น หรือช่วงค่ำ โดยเรือจะพาคุณออกจากท่าเรือโกเบและล่องไปตามกระแสน้ำผ่านสนามบินโกเบ พร้อมชมกับวิวสะพานอาคาชิ ไคเกียว บนเรือคุณจะได้เพลิดเพลินไปกับการแสดงคนตรีคลาสสิคหรือแจ๊สจากนักดนตรีมืออาชีพ ขณะที่คุณกำลังดื่มด่ำอยู่กับเครื่องดื่มในมือและอาหารที่อยู่ตรงหน้าคุณ ซึ่งปรุงโดยเชฟมากฝีมือซึ่งเลือกใช้แต่วัตถุดิบชั้นดี ไม่ว่าจะเป็นอาหารชุดเทปันยากิหรืออาหารชุดฝรั่งเศสก็ตาม ลิ้มรสสเต็กเนื้อวากิวชั้นเลิศไปพร้อม ๆ กับการชมวิวของเมืองโกเบในมุมที่ดีที่สุดและจบทริปล่องเรือสำราญที่ท่าเรือด้วยความประทับใจ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  VISCHIO AMAGASAKI HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.hotelvischio-amagasaki.jp/

 

 

 

วันที่ห้า         อะมะกะซากิ - ** อิสระเที่ยวด้วยตัวเองในโอซาก้า หรือ ซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เดินทางเองโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท // เด็กชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท) **

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระเที่ยวด้วยตัวเองในโอซาก้า ตามย่านดัง โดยการนั่งรถไฟ (ไม่รวมค่ารถไฟ) ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR เพื่อเดินทางเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง อาทิ

- ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของนครโอซาก้า ภายในย่านนี้ มีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ สัญลักษณ์เด่นของย่านนี้ คือ ตึกรูปเครื่องหมายการค้าของ กูลิโกะ ผลิตภัณฑ์ขนมชื่อดังจากญี่ปุ่นนั่นเอง

- โอซาก้า อะควอเรี่ยม เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในร่ม ท่านจะได้พบกับปลาฉลามวาฬที่มีขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก, แล้วเฮฮากับหน้าตาของปลาแสงอาทิตย์ ที่มีขนาดตัวใหญ่ราคาประเมินมิได้และเพลินตากับสัตว์มีชีวิตใต้น้ำนานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก อาทิเช่น ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวิน เป็นต้น

- วัดชิเทนโนจิ วัดที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของเมืองโอซาก้าประมาณ 1,400 ปี และเป็นพุทธสถาน แห่งแรกในญี่ปุ่น โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ เจดีย์ 5 ชั้นอันวิจิตรสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยอาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์

หรือซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้นระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรื่อง “แบ็คดราฟท์”ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง“จูราสสิค พาร์ค” นั่งเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้ทุนสร้าง มหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์) และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอร์แมน” ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ พร้อมทั้งพบกับโซนใหม่ “วันเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ารักชื่อดังของญี่ปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือสนุกสนานกับโซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ที่สร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์รี่พอตเตอร์  ให้ท่านได้เข้าไปสัมผัสบรรยากาศของโลกเวทมนตร์ในฉากต่างๆ จากภาพยนตร์ อาทิปราสาทฮอกวอตส์ เพลิดเพลินกับการสำรวจห้องเรียนเวทมนตร์คาถา ย่านฮอกส์มี้ด ร้านขายของแปลกประหลาดของเหล่าพ่อมดและแม่มดทั้งหลาย และที่ไม่ควรพลาดชิมคือ บัตเตอร์เบียร์เครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมในโลกของพ่อมดและแม่มดแห่งนี้ (ไม่มีแอลกอฮอล์) และที่พลาดไม่ได้คือในโซนนี้ ที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีที่สุดของโลก คือโซน Harry Potter and the Forbidden Journey ที่มีการสร้างด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ ถ่ายภาพ 4K ที่จะสร้างความตื่นเต้นเร้าใจให้ท่านเสมือนท่านได้เดินทางท่องโลกเวทมนตร์ไปกับแฮร์รี่พอตเตอร์เลยทีเดียว

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              ให้ท่านได้สนุกสนานต่อกับเครื่องเล่นนานาชนิดอย่างจุใจ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  VISCHIO AMAGASAKI HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.hotelvischio-amagasaki.jp/

 

วันที่หก         อะมะกะซากิ – ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก)**ชมซากุระ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ        อิออน – สนามบินโอซาก้า – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ปราสาทโอซาก้า ซึ่งเป็นสัญญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองโอซาก้า สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกบนบริเวณที่เคยเป็นวัด Osaka Hongan-ji เมื่อปี ค.ศ.1583 โดย Toyotomi Hideyoshi (ค.ศ.1537-1598) นักรบระดับไดเมียวผู้พยายามรวบรวมประเทศเป็นครั้งแรก ปราสาทโอซาก้าปัจจุบันสูง 55 เมตร มี 5 ส่วน 8 ชั้น เครื่องประดับหลังคาและภาพเสือบนกำแพงตัวปราสาทและหลายๆส่วนลงทองสีอร่ามสวยงาม (ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกสำคัญของประเทศ) ส่วนบริเวณรอบๆปราสาทก็เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีดอกไม้ใบไม้งามสะพรั่งในทุกๆฤดู เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองด้วย

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              ให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้ง ณ ห้างอิออน ซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่โต ใกล้สนามบินคันไซ (โอซาก้า) เพียง 15 นาที ภายในห้างแห่งนี้ ได้รวมร้านค้า ร้านเสื้อผ้า ร้านรองเท้า ร้านอาหารอีกมากมาย รวมไปถึงซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ที่เพียบพร้อมไปด้วยสินค้าหลากหลาย ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินโอซาก้า

17.25 น.        ออกเดินทางเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673

22.00 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภา

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์

เพิ่มเติม
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมทัวร์

26 – 31 MAR ’19 BY TG ราคา : 63,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น | (J02_9) PANORAMA (TOROKKO + STRAWBERRY + SAKURA ) 6D 4N

PANORAMA (TOROKKO + STRAWBERRY + SAKURA) 6D 4N

flat,1000x1000,075,f.u1 (1)

63,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

มีนาคม | 26 - 31
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก                   กรุงเทพฯ – โอซาก้า

19.30 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.15 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

 

วันที่สอง        โอซาก้า – อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ทสึเคียว – ป่าไผ่ – วัดเท็นริวจิ

                    รถไฟสายธรรมชาติ – ฮามามัตสึ

06.25 น.        ถึงท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซาก้า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

                   นำท่านเดินทางสู่ อาราชิยาม่า เพื่อนำท่านชม สะพานโทเก็ทสึเคียว นำท่านชมสะพานที่สวยงาม และถูกเลื่องลือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งในเกียวโต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริเวณที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบมาพักผ่อนหย่อนใจ ต่อด้วยชม ป่าไผ่ ตั้งอยู่ในย่านอาราชิยาม่า แห่งเมืองเก่าเกียวโตเดินชม จุดถ่ายภาพแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางมาเที่ยวเกียวโต และ วัดเท็นริวจิ วัดที่มีความสวยงามเป็นอันดับต้นๆของวัดในเกียวโต และยังเป็นหนึ่งใน 5 วัดมรดกโลกที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองเกียวโต

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านนั่ง รถไฟสายธรรมชาติ (โทร็อคโกะเทรน) รถไฟสายนี้แล่นเลียบภูเขาตามแนวเทือกเขาอาราชิยาม่าชมวิวแม่น้ำ และทิวเขา  จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองฮามามัตสึ (ใช้เวลาในการเดินทาง 03.20 ชั่วโมง)

ค่ำ                รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

พิเศษ !! เต็มอิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง อาหารสดใหม่ อาทิ ซูชิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว ขนมหวาน และเครื่องดื่มซอฟดริ้งค์ไม่อั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HAMAMATSU OKURA ACT CITY HOTEL หรือเทียบเท่า

                     https://www.act-okura.co.jp/

 

 

 

 

วันที่สาม      ฮามามัตสึ – นั่งรถไฟชินคันเซ็น (ฮามามัตสึ – ชิซึโอกะ) – สวนสตรอเบอร์รี่

                   ฮาโกเน่ –ล่องเรือทะเลสาบอาชิ –โอวาคุดานิ (รถบัส)–ทะเลสาบยามานาคะโกะ

                   ออนเซ็น

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                   นำท่าน นั่งรถไฟชินคันเซ็น หรือรถไฟหัวกระสุน ไดชื่อวาเปนรถไฟที่มีความเร็วสูงติดอันดับโลก โดยมีความเร็วถึง 240 ก.ม./ชั่วโมง นำท่านเดินทางสู่ สวนสตรอเบอร์รี่ เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่จากต้นสดๆได้ตามอัธยาศัย พิเศษสุดอิ่มอร่อยไม่อั้น

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบอาชิ กับเรือแฟนตาซีโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น ซึ่งได้ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามดั่งภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หุบเขาโอวาคุดานิ หรือหุบเขานรกเป็นหุบเขาที่มีระดับความสูง 1,040 เมตร ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3 พันปีก่อน และในปัจจุบันก็ยังเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่สงบ โดยด้านบนของหุบเขาจะมีควันสีขาวๆ พวยพุ่งอยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้นด้านบนยังมีบ่อน้ำร้อนแร่กำมะถันที่มีความร้อนถึง 80 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ และไข่ที่ต้มนั้นเมื่อสุกแล้วแกะเปลือกออกจะกลายเป็นไข่สีดำ ที่เชื่อกันว่าหากใครได้กินไข่ดำ 1 ฟอง จะมีอายุยืนขึ้นไปอีก 7 ปี ได้เวลาอันสมควรทำท่านเดินทางสู่  ทะเลสาบยามานาคะโกะ

                   นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJIMATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า

                   http://fujimatsuzono.com/

ค่ำ                         รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

*** ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นขาปูยักษ์ ซูชิ ข้าวปั้นหน้าต่างๆ พร้อมเพิ่มรสชาติด้วยวาซาบิต้นตำรับ หรือจะเป็นเทมปุระที่ทอดจนกรอบน่ารับประทานที่เสิร์ฟผักเครื่องเคียง นอกจากนี้ยังมี ซารุโซบะ เส้นเหนียวนุ่มรสชาติเยี่ยม, ข้าวราดแกงกะหรี่, ข้าวผัดญี่ปุ่น, ไข่ตุ๋น และมิโซะซุป ***

----  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น ---

 

วันที่สี่           ทะเลสาบยามานาคะโกะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – โตเกียว

          ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) – ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

          นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) เป็นจุดท่องเที่ยวที่สร้างเป็นหมู่บ้านเล็กๆ จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ และแหล่งรวบรวมของฝากพื้นเมือง เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชาเขียว ผลไม้อบแห้ง และอื่นๆอีกมากมาย ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ และยังมีบ่อน้ำแร่ธรรมชาติ ให้ท่านได้ลองดื่มกันอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ สวนอุเอโนะ สวนสวยกลางกรุงที่รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนโตเกียว สัมผัส ดอกซากุระ อวดโฉมบานสะพรั่งท่ามกลางสวนสวย รายล้อมด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ นอกจากสวนสวยแล้ว สวนอุเอโนะยังมีสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์กลางสวนอีกด้วย หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ย่าน ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไทเกอร์!!!  รวมไปถึงเครื่องสำอางยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสชาบูชาบูเกรดพรีเมี่ยม เต็มอิ่มกับเนื้อหมู เนื้อวัว ที่คัดสรรมาอย่างดี ลวกพร้อมผักสดใหม่และเต้าหู้แสนอร่อย ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด พิเศษ!! ซอฟดริ้งแบบไม่อั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/

 

 

 

วันที่ห้า         โตเกียว – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์  เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท )

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท) เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ออกไปสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งหรือสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดในโตเกียวดิสนีย์แลนด์

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/

 

วันที่หก        โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำชม วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่  ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น นำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

17.25 น.        ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

21.55 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์

เพิ่มเติม
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมทัวร์

01 – 07 APR ’19 BY TG ราคา : 69,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น | (J01_8) PANORAMA DELUXE (STRAWBERRY + SAKURA) 7D 5N

PANORAMA DELUXE (STRAWBERRY + SAKURA) 7D 5N

flat,1000x1000,075,f.u1 (1)

69,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

เมษายน | 01 - 07
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก                   กรุงเทพฯ – โอซาก้า

19.30 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.30 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

 

วันที่สอง        โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (ชมซากุระ **ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ตลาดคุโรมง

                   ช้อปปิ้งชินไซบาชิ

07.00 น.        ถึงท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซาก้า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า ปราสาทโบราณ 7 ชั้นที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองซึ่งเป็นปราสาทเก่าแก่ขนาดมหึมาที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยของโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เจ้าเมืองผู้ยิ่งใหญ่และมีบทบาทสำคัญกับการเมืองของญี่ปุ่น  อิสระให้ท่านได้ตื่นตากับความอลังการของการก่อสร้างที่ต้องใช้แรงงานกว่า 2 ล้านคน ในการขนหินก้อนมหึมาจำนวนมากมายมาจากภูเขาเพื่อใช้ในการก่อสร้างปราสาท จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตลาดคุโรมง ตลาดสดซึ่งมีร้านค้าส่งและปลีกเรียงรายอยู่ มีประวัติมาตั้งแต่สมัยเอโดะตอนปลาย กินอาณาเขตตั้งแต่แถว Sennichimae สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านปลาสด ผัก ผลไม้ ผักดอง ร้านอาหาร ฯลฯ ราว 180 ร้าน ในวันธรรมดาจะมีพ่อค้าหรือพ่อครัวร้านอาหารในโอซาก้าพากันมาจับจ่ายซื้อหาวัตถุดิบไปประกอบอาหาร

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              จากนั้นนำท่านอิสระ ช้อปปิ้งชินไซบาชิ คือถนนคนเดินเส้นยาว อีกทั้งยังเป็นย่านการค้าชื่อดังของเมืองโอซาก้า ที่เต็มไปด้วยร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และมีสินค้าหลากหลายรูปแบบ ไมว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องสำอาง ฯลฯ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งบันเทิงชั้นนำแห่งหนึ่งของเมือง รวมทั้งมีร้านอาหารทะเลขึ้นชื่อมากมายในราคาไม่แพงมากนัก ส่วนตรงกลางของถนนจะมีสะพานข้ามคลองซึ่งถือเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยม นั่นก็คือตึกที่มีสัญลักษณ์คนวิ่งชูมืออันเป็นเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ

ค่ำ                                          รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRANVIA OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า

                     https://www.granvia-osaka.jp/

                  

 

วันที่สาม       โอซาก้า – อาราชิยาม่า – รถไฟสายธรรมชาติ – ป่าไผ่ – วัดเท็นริวจิ

                   สะพานโทเก็ทสึ – เอะนะเคียว – สวนสตรอเบอร์รี่ – ออนเซ็น

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                   นำท่านเดินทางสู่ อาราชิยาม่า เพื่อนำท่านนั่ง รถไฟสายธรรมชาติ (โทร็อคโกะเทรน) รถไฟสายนี้

แล่นเลียบภูเขาตามแนวเทือกเขาอาราชิยาม่าชมวิวแม่น้ำ และทิวเขา ต่อด้วยชม ป่าไผ่ ตั้งอยู่ในย่านอาราชิยาม่า แห่งเมืองเก่าเกียวโตเดินชม จุดถ่ายภาพแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางมาเที่ยวเกียวโต และ วัดเท็นริวจิ วัดที่มีความสวยงามเป็นอันดับต้นๆของวัดในเกียวโต และยังเป็นหนึ่งใน 5 วัดมรดกโลกที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองเกียวโต นำท่านชม สะพานโทเก็ทสึเคียว นำท่านชมสะพานที่สวยงาม และถูกเลื่องลือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดอีกแห่งในเกียวโต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริเวณที่ชาวญี่ปุ่นชื่นชอบมาพักผ่อนหย่อนใจ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ สวนสตรอเบอร์รี่ เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่จากต้นสดๆได้ตามอัธยาศัย พิเศษสุดอิ่มอร่อยไม่อั้น 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก  ENAKYO KOKUSAI HOTEL หรือเทียบเท่า

                   http://yukai-r.jp/enakyo-kh/

คํ่า                รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

----  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น ----

 

วันที่สี่           เอะนะเคียว – มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมซากุระ **ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ศาลเจ้าเซ็นเก็นหมู่บ้านโอชิโนะ ฮักไก – อาตามิ – ออนเซ็น              

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                   เดินทางเข้าสู่  เมืองมัตสึโมโต้  นำท่านชม ปราสาทมัตสึโมโต้ 1 ใน 3 ปราสาทเก่าแก่ที่มีความสวยงามที่สุดในญี่ปุ่น ด้วยรูปทรงการสร้างและสีที่ดำสนิท จึงทำให้ปราสาทแห่งนี้ได้รับฉายาว่า ปราสาทอีกาดำ

 

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าเซ็นเก็น ศาลเจ้าศักสิทธิ์คู่ภูเขาไฟฟูจิ เป็นที่เคารพ สักการะที่ชาวบ้าน และนักท่องเที่ยวจะต้องมาสักการะ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) เป็นจุดท่องเที่ยวที่สร้างเป็นหมู่บ้านเล็กๆ จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ และแหล่งรวบรวมของฝากพื้นเมือง เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชาเขียว ผลไม้อบแห้ง และอื่นๆอีกมากมาย ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ และยังมีบ่อน้ำแร่ธรรมชาติ ให้ท่านได้ลองดื่มกันอีกด้วย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW AKAO ATAMI HOTEL หรือเทียบเท่า

                   http://www.i-akao.com/newakao/

ค่ำ                         รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

----  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

วันที่ห้า         อาตามิ – คามาคุระ – หลวงพ่อโตไดบุทสึ – โตเกียว – ชินจูกุช้อปปิ้ง

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคุระ นำท่านชม พระพุทธรูปไดบุทสึ หรือ พระอมิตตาพุทธ นิโอยุราอิ แปลว่า พระพุทธรูปองค์ใหญ่ สร้างจากสำริด เมื่อปี ค.ศ.1795 ความสูงขององค์พระ 11.35 เมตร มีน้ำหนัก 122 ตัน ตั้งอยู่กลางลานโล่งแจ้ง หันหน้าไปทางมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งอดีตองค์พระได้ประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่เนื่องจากเกิดสึนามิได้พัดผ่านหลายครั้งและทำให้วิหารได้พังทลาย แต่องค์พระไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว เพื่อเข้าสู่ ย่านชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไทเกอร์!!!  รวมไปถึงเครื่องสำอาง    ยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสชาบูชาบูเกรดพรีเมี่ยม  เต็มอิ่มกับเนื้อหมู เนื้อวัว ที่คัดสรรมาอย่างดี ลวกพร้อมผักสดใหม่และเต้าหู้แสนอร่อย ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด พิเศษ!! ซอฟดริ้งแบบไม่อั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHERATON GRANDE TOKYO BAY HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.marriott.com/hotels/travel/tyosi-sheraton-grande-tokyo-bay-hotel

 

วันที่หก         โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า  – ชมซากุระ ณ สวนสุมิดะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ )

                   ฮาราจูกุช้อปปิ้ง – โอไดบะ – ไดเวอร์ซิตี้ – นาริตะ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่  ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร นำท่านเดินทางสู่ สวนสุมิดะ (Sumida Park) สวนสาธารณะริมแม่น้ำสุมิตะตั้งอยู่ในย่านฮอตฮิตสำหรับนักท่องเที่ยวอย่างย่านอาซากุสะ(Asakusa) เรียกได้ว่าเป็นสวนที่ได้รับความนิยมสำหรับชาวเมืองโตเกียว ที่เห็นชัดๆเลยก็วิวดีแถมยังสามารถมานั่งดูวิวริมแม่น้ำได้อีกด้วย ยิ่งช่วงฤดูใบไม้ผลิที่นี่เรียกได้ว่าคนอย่างแน่น เพราะซากุระจะพร้อมใจบานบานสะพรั่งเรียงรายยาวไปตามแม่น้ำและทั่วทั้งบริเวณ จากนั้นนำท่านสู่ ย่านฮาราจูกุ มีร้านค้าสุดฮิปมากมายที่วัยรุ่นญี่ปุ่นนิยมมาซื้อของเพื่อแต่งตัว เนื่องจากทุกวันอาทิตย์จะมีวัยรุ่นญี่ปุ่นแต่งตัวแปลก สุดฮิป มารวมตัวกันที่นี่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นย่านที่มีชื่อเสียงและเป็นที่คุ้นหูกันดีสำหรับคนไทย ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งอย่างจุใจ อาทิ ร้านซันริโอ (คิตตี้), ร้านร้อยเยน, เสื้อผ้า, ร้าน LOFT ตลอดจนห้างสรรพสินค้าอันทันสมัย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันต่อที่ย่านโอโมเทะซันโดเป็นย่านที่อยู่ติดกับย่านฮาราจูกุ มีของที่เป็นแบรนด์ราคาแพงของวัยรุ่นที่ใฝ่ฝันมากมายเช่น GUCCI, LOUISVUITTON, GAP, SHU AMURA, RALPH LAUREN, DOLCE&GABBANA, MORGAN, BLUEBERRY

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ โอไดบะ แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังอีกแห่งของญี่ปุ่นซึ่งตั้งอยู่ริมอ่าวโตเกียว สถานที่ออกเดทของหนุ่มสาวญี่ปุ่นที่ได้รับการโหวตว่า โรแมนติคที่สุด ของโตเกียว สามารถมองเห็นสะพานเรนโบว์ที่พาดผ่านจากโอไดบะสู่เมืองโตเกียว โดยมี หอคอยโตเกียว สัญลักษณ์ของเมืองตั้งตระหง่านอยู่ รวมทั้ง เทพีสันติภาพ เวอร์ชั่นญี่ปุ่นยืนถือคบเพลิงอยู่ริมอ่าวโตเกียว นำท่านชม ไดเวอร์ซิตี้ โตเกียว พลาซ่าเป็นห้างดังอีกห้างหนึ่ง ที่อยู่บนเกาะ โอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้ก็คือ หุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจริง ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้าง ก็จะมีร้านค้าสำหรับคอกันดั้ม อย่างกันดั้มคาเฟ่และถ้าอยากเข้าไปดูนิทรรศกาลกันดั้ม ก็ต้องไปที่กันดั้มฟรอนท์ (Gundam Front) ซึ่งอยู่ในบริเวณห้าง ไดรเวอร์ซิตี้

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NARITA GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า

https://gardennarita.com/

 

วันที่เจ็ด        นาริตะ – วัดนาริตะ – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะซัน ตั้งอยู่บนเนินเขากลาง เมืองนาริตะ วัดที่ได้รับความนิยมอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันขึ้นปีใหม่จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เลือกซื้อ เครื่องราง หรือ ฮู้ ต่างๆ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมายในราคาเป็นกันเอง

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น นำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

17.25 น.        ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

21.55 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์

เพิ่มเติม
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมทัวร์

25 – 31 MAR ’19 BY NH ราคา : 56,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น | (J03_3) TOKYO EXCITING (FUJI SAKURA) 7D 4N

TOKYO EXCTING (FUJI SAKURA) 7D 4N

WWANA

56,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

มีนาคม | 25 - 31
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก                  กรุงเทพฯ

21.00 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ L สายการออลนิปปอน โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

 

วันที่สอง       นาริตะ – โตเกียว เบย์ อควาไลน์  - หลวงพ่อโตไดบุทสึ – ทะเลสาบยามานาคะโกะ 

                  ออนเซ็น

00.30 น.        เหินฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินออลนิปปอน เที่ยวบินที่ NH808

08.25 น.        เดินทางถึง สนามบินนาริตะ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

                   นำท่านเดินทางลอดทางด่วนพิเศษซึ่งเป็นอุโมงค์ใต้ทะเล หรือที่ญี่ปุ่นเรียกว่า โตเกียว เบย์ อควาไลน์ ซึ่งความพิเศษของทางด่วนนี้อยู่ที่การเป็นทางด่วนที่ได้รับการรับรองให้เป็นอุโมงค์ใต้ทะเลผสมสะพานที่ยาวที่สุดในโลก ซึ่งจะแวะจุดพักรถชมวิวตรงบริเวณกลางทาง ซึ่งมีชื่อเรียกว่า TOKYO BAY OASIS หรือ อุมิโนะ โฮตารุ (หิ่งห้อยแห่งทะเล) ให้ท่านได้เพลิดเพลิน กับการถ่ายภาพความมหัศจรรย์ของสิ่งก่อสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นในอ่าวโตเกียว ซึ่งนอกจากจะเป็นที่พักรถแล้วที่นี่ก็ยังมีร้านขายของที่ระลึก ภัตตาคาร รวมไปถึงร้านเกมส์ให้พักผ่อนหย่อนใจกันอีกด้วย

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              จากนั้นนำท่านชม พระพุทธรูปไดบุทสึ หรือ พระอมิตตาพุทธ นิโอยุราอิ แปลว่า พระพุทธรูปองค์ใหญ่ สร้างจากสำริด เมื่อปี ค.ศ.1795 ความสูงขององค์พระ 11.35 เมตร มีน้ำหนัก 122 ตัน ตั้งอยู่กลางลานโล่งแจ้ง หันหน้าไปทางมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งอดีตองค์พระได้ประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่เนื่องจากเกิดสึนามิได้พัดผ่านหลายครั้งและทำให้วิหารได้พังทลาย แต่      องค์พระไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบยามานาคะโกะ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า

                   http://fujimatsuzono.com/

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

--- ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นขาปูยักษ์ ซูชิ ข้าวปั้นหน้าต่างๆ พร้อมเพิ่มรสชาติด้วยวาซาบิต้นตำรับ หรือจะเป็นเทมปุระที่ทอดจนกรอบน่ารับประทานที่เสิร์ฟผักเครื่องเคียง นอกจากนี้ยังมี ซารุโซบะ เส้นเหนียวนุ่มรสชาติเยี่ยม, ข้าวราดแกงกะหรี่, ข้าวผัดญี่ปุ่น, ไข่ตุ๋น และมิโซะซุป ---

----  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

วันที่สาม       ทะเลสาบยามานาคะโกะ -  เจดียชูเรโตะ - คาวาโกเอะ – ถนนคาชิยะโยโกะโช

                  คินุกาว่า – ออนเซ็น

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เจดียชูเรโตะ เปนเจดียหาชั้นบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิดะและภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลไดอยางชัดเจนและงดงาม เจดียนี้ตั้งอยูบนศาลเจาอาราคุระเซนเกนซึ่งถูกสรางขึ้นเพื่อระลึกถึงสันติภาพป 1963 ซึ่งจากตัวอาคารหลักของศาลเจาตองขึ้นบันไดไปเกือบ 400 ขั้น

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคาวาโกเอะ  เมืองเก่าที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองเกียวโตน้อย หรือ Koedo ตั้งอยู่ในจังหวัดไซตามะ ห่างจากกรุงโตเกียวเพียง 30 นาที

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตรอกขนมโบราณ Kashiya Yokocho เป็นซอยเล็ก ๆ ที่มีร้านค้าขายขนมโหลราคาถูกแบบโบราณและอาหารว่างซึ่งส่วนใหญ่จะมีราคาประมาณ 50 เยน ส่วนใหญ่ก็เป็นบ้านของชาวบ้านในย่านนั้นที่เปิดเป็นร้านขนมกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ นักท่องเที่ยวจำนวนมากมาที่นี่เพื่อเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของช่วงเวลาสมัยโชวะ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคินุกาว่า

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KINUGAWA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

                   https://www.kinugawa.co.jp/plaza/

 ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

----  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

 

วันที่สี่           คินุกาว่า – สวนสตรอเบอร์รี่ – ศาลเจ้าโทโชกุ – โตเกียว

                  MORI Building DIGITAL ART MUSEUM

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเก็บ สวนสตรอเบอร์รี่ เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่จากต้นสดๆได้ตามอัธยาศัย พิเศษสุดอิ่มอร่อยไม่อั้น นำท่านชม ศาลเจ้าโทโชกุ เป็นศาลเจ้าลัทธิชินโตที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรำลึกถึงโชกุนลำดับที่ 1 ของรัฐบาลทหารในยุคเอโดะ นั่นก็คือโชกุนโทคุกาวะ อิเอยะสึ ตั้งอยู่ในเมืองนิกโกทางตอนเหนือของภูมิภาคคันโตบนเกาะฮอนชู ซึ่งภายในประกอบด้วยอาคารทั้งหมด 42 หลัง นอกจากนั้นทางด้านซ้ายของทางเข้าศาลเจ้ายังมีเจดีย์ 5 ชั้น ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี 1650 โดยชั้นแรกมีลวดลายภาพแกะสลัก 12 จักรราศีตามความเชื่อของจีนโบราณ และถัดจากนั้นคือศาลาไม้เก่าอันมีรูปสลักที่มีชื่อเสียงอย่างมาก อันเป็นผลงานของฮิดาริ จินโกโร่

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โตเกียว นำท่านเช้าชม MORI Building DIGITAL ART MUSEUM พิพิธภัณฑ์รูปแบบใหม่สุดๆ ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิตัลสุดล้ำสมัยโดยทีมแล็บ กำเนิดขึ้นที่โอไดบะ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มิ.ย. 2018 นี้ จัดแสดงผลงานร่วม 50 ผลงาน รวมถึงผลงานที่จะเปิดเผยสู่สาธารณะเป็นครั้งแรกของโลกด้วย ในพื้นที่ขนาดมหึมากว้างถึง 10,000 ตารางเมตร สัมผัสกับศิลปะในโลกต่างๆ 5 ชนิด อาทิ “Borderless World” โลกแห่งศิลปะไร้พรมแดนขวางกั้นระหว่าง ผู้ชม และ งานศิลป์ “ทีมแล็บแอธเลททิคซ์ อุนโดโนะโมริ (ป่าแห่งการออกกำลังกาย)” ที่ให้ความสนุกสนานไปกับการออกกำลังกายท่ามกลางศิลปะอย่างเช่น กีฬาปีนผาจำลอง (Bouldering) ที่ส่วนจับปีนส่องแสงได้ และ “แลมป์โนะโมริ (ป่าแห่งดวงไฟ)” ที่มหัศจรรย์ด้วยดวงไฟกะพริบตามเสียงโทนสี รีบออกไปยังดิจิตัลอาร์ทมิวเซียมสัมผัสใหม่ที่ทางโตเกียว

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสชาบูชาบูเกรดพรีเมี่ยม  เต็มอิ่มกับเนื้อหมู เนื้อวัว ที่คัดสรรมาอย่างดี ลวกพร้อมผักสดใหม่และเต้าหู้แสนอร่อย ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด พิเศษ!! ซอฟดริ้งแบบไม่อั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก REMM ROPPONGI HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.hankyu-hotel.com/hotel/remm/roppongi/

 

วันที่ห้า         โตเกียว - **อิสระช้อปปิ้งหรือท่องเที่ยวโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางเองโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท // เด็กชำระเพิ่มท่านละ 2,400 บาท** ไกด์พาไปส่งและรับ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยนโดยการถมทะเล ออกไปสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น   ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ

“ทัวร์เสริมโตเกียว SKY TREE หรือแต่งชุดกิโมโนนั่งรถลากในย่านอาซากุซ่า”

Tokyo Skytree มีจุดชมวิวที่ชั้นความสูง 350 เมตร และ 450 เมตร นอกเหนือจากเป็นที่ชมวิวแล้ว หอคอย Sky Tree ยังใช้ส่งสัญญาณระบบดิจิตอลอีกด้วย บริเวณรอบๆ และชั้นล่างของตึกเป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่มีทั้งช็อปสินค้าแบรนด์เนม ร้านอาหาร ร้านค้า ร้านขนมและของฝาก ของที่ระลึกมากมายอยู่ในตึกที่สร้างมาคู่กันเรียกว่า “โซระมะจิ” หรือเปลี่ยนบรรยากาศแต่งชุดกิโมโนนั่งรถลากเดินเล่นในย่านอาซากุซ่า

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              ช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว ตลาดอะเมโยโกะ ย่านขายเครื่องใช้ไฟฟ้า อากิฮาบารา ย่านแฟชั่น ชินจูกุ ชิบูย่า กินซ่า อิเคบุคุโระ หรือสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดในโตเกียวดิสนีย์แลนด์

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก REMM ROPPONGI HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.hankyu-hotel.com/hotel/remm/roppongi/

 

วันหก           โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ชมซากุรสวนสุมิดะโคเอ็น – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ฮาเนดะ   

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำชม วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่  ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร

 นำท่าน ชมซากุระที่สวนสาธารณะสุมิดะ สถานที่ชมซากุระสวยๆ ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตอย่างอาซากุสะต้องที่นี่เท่านั้น ขนาน 2 ฝั่งแม่น้ำสุมิดะมีซากุระสวยๆบานสะพรั่ง แถมยังเห็นวิวตึกสูงสกายทรี

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              ให้ท่านอิสระกับย่าน ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไทเกอร์!!!  รวมไปถึงเครื่องสำอาง ยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ

00.05 น.        ออกเดินทางเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินออลนิปปอน เที่ยวบิน NH849

 

วันเจ็ด          สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพฯ

04.35.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์

เพิ่มเติม
1 2 18
Page 1 of 18