NEW YEAR

"/>
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น | TAKAYAMA OSAKA
6D 4N


วันเดินทาง
29พ.ย-03ธ.ค62

รหัสทัวร์ : J05_16
ราคา :
70,900บาท

NEW YEAR

PKG TAKAYAMA OSAKA 6D 4N

HAPPY NEW YEAR

70,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

thai airway
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ

21.30 น.        คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

วันที่สอง

นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) – ทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – ออนเซ็น

00.05 น.       ออกเดินทางสู่ สนามบินชูบุ เซ็นแทร์ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644

07.30 น.       เดินทางถึง เมืองนาโกย่า หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำทุกท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) ซึ่งยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และได้รับเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคมค.ศ.1995 บ้านในสไตล์กัสโซ่ – สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โดยโครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า เพื่อเที่ยวชม ย่านเมืองเก่าซันมาชิชูจิ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนและสภาพแวดล้อมในสมัยเอโดะไว้ได้เป็นอย่างดี ชมการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ท่านจะต้องประทับใจ พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกในสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเก่าแก่ (ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ร้านค้าบางร้านมีโอกาสที่จะปิด)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.hida-hotelplaza.co.jp/

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พิเศษ! ลิ้มรสเมนูไคเซกิ ที่เสิร์ฟท่านด้วยอาหารเลิศรสปรุงแบบพิถีพิถัน และลิ้มรส เนื้อฮิดะ เนื้อดัง 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น (หมายเหตุ : ท่านใดไม่ทานเนื้อวัว กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง)

*** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น ***

วันที่สาม

ทาคายาม่า – ลานสกีบนเนินเขาฮิรุกะโนะ (Snow Rafting+Snow Sled) แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต – นาบานาโนะ ซาโตะ (เบโกเนีย + iIlumination) – นาโกย่า

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

               นำท่านไปพบประสบการณ์ใหม่กับการเล่นสกีหิมะ ณ ลานสกีบนเนินเขาฮิรุกะโนะ (Snow Rafting+Snow Sled) เมืองทาคายาม่าและเมืองกุโจ ซึ่งเป็นเมืองที่มีภูเขาอยู่เป็นจำนวนมากในบริเวณทางตอนเหนือ แม้จะอยู่ใจกลางเมืองกิฟุก็ตามตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมถึงปลายเดือนมีนาคมเป็นต้นไป ซึ่งท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับการเล่นหิมะได้ (ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์สกี และค่าเช่าชุดเล่นสกี)

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! เต็มอิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารสดใหม่ อาทิ ซูชิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว ขนมหวาน และเครื่องดื่มซอฟดริ้งไม่อั้น

บ่าย           อิสระให้ท่านช้อปปิ้งกันที่ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต ซึ่งเป็นเอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่ และเป็นที่นิยมที่มีร้านค้าและร้านอาหารมากกว่า 1,200 ร้าน โดยภายในมีสินค้ามากมาย รวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านขายเสื้อผ้ามือสองร้านอาหารและคาเฟ่ ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ สวนนาบานาโนะซาโตะ (เบโกเนีย + iIlumination พร้อมชมการประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุด สำหรับที่นี่ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมซึ่งมีดอกไม้สวยๆ มากมายพร้อมหลากหลายกว่า 40 ชนิด ซึ่งรวมถึงซากุระ ทิวลิป และคอสมอส (ดอกดาวกระจาย) ซึ่งเบ่งบานตามฤดูกาล ซึ่งท่านสามารถรื่นรมย์กับความงามของดอกไม้ ไม่ว่าจะมาเยือนในฤดูกาลใดก็ตาม ในช่วงฤดูหนาวที่นี่จะมีการจัดงานประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งรวมถึงการประดับไฟในอุโมงค์ยาว 200 เมตร “The Tunnel of Lights” นอกจากนี้ภายในสวนยังมีร้านอาหารไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัยภายในสวน (คืนคูปองมูลค่า 1,000 เยน)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก DAIWA ROYAL HOTEL D-CITY หรือเทียบเท่า

https://www.daiwaroyalhotel.jp/nayabashi/

วันที่สี่

นาโกย่า  – วัดนิตไตจิ – นาโกย่าอควาเรียม – โกเบ – โกเบ พอร์ท ทาวเวอร์ (ด้านนอก) – อะมางาซากิ

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

               นำท่านเข้าชม วัดนิตไตจิ วัดไทย-ญี่ปุ่น ที่สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1904 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปที่ได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์แห่งสยามในปี ค.ศ.1900 วัดนิตไตจิเป็นวัดเพียงแห่งเดียวในญี่ปุ่นที่ไม่ได้เป็นของพุทธศาสนานิกายใดนิกายหนึ่ง แต่ทุกนิกายผลัดเปลี่ยนกันดูแล

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่ นาโกย่าอควาเรียม เป็นอควาเรียมที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น เหมาะสำหรับการมาทัศนศึกษา ซึ่งภายในประกอบด้วย 2 อาคาร อาคารหนึ่งแสดงสัตว์น้ำขนาดใหญ่จำพวกวาฬออก้า วาฬเบลูก้า และการแสดงโชว์โลมา ส่วนอีกอาคารหนึ่งแสดงสัตว์น้ำขนาดเล็ก ไฮไลท์ก็คือ การแสดงโชว์ทอร์นาโดปลาซาดีน ซึ่งประกอบไปด้วยปลาซาดีนหลายร้อยตัวว่ายเป็นวงลอยสูงขึ้นไปอย่างพร้อมเพียงกัน จากนั้นนำท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ โกเบ พอร์ท ทาวเวอร์ เป็นสัญลักษณ์ของเมืองโกเบ และเป็นอาคารชมวิวสีแดงตั้งริมอ่าวโกเบ มีสถาปัตยกรรมเลียนแบบรูปกลองของญี่ปุ่น มีความสูง 108 เมตร

คํ่า              รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! ลิ้มรสเมนูสเต็กเนื้อโกเบ หรือเนื้อของวัวทาจิมะคุณภาพดี มีความนุ่ม อร่อยละลายในปากเป็นร้านยอดนิยมของโกเบ

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองอะมางาซากิ เพื่อเข้าสู่ที่พัก

นำท่านเข้าสู่ที่พัก VISCHIO AMAGAZAKI HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.hotelvischio-amagasaki.jp/

วันที่ห้า

อะมางาซากิ – โอซาก้า –  อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโอซาก้า หรือ ซื้อทัวร์เสริมสวนสนุกยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่จ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท, เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี จ่ายเพิ่มท่านละ 2,400 บาท)

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                  อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโอซาก้า (ไม่มีรถบัสบริการ) ท่านสามารถนั่งรถไฟเพื่อเดินทางเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง อาทิ

ปราสาทโอซาก้า เป็นปราสาทโบราณ 7 ชั้นที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมือง ซึ่งเป็นปราสาทเก่าแก่ขนาดมหึมาที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยของโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ เจ้าเมืองผู้ยิ่งใหญ่และมีบทบาทสำคัญกับการเมืองของญี่ปุ่น 

โอซาก้า อะควอเรี่ยม เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในร่ม ท่านจะได้พบกับปลาฉลามวาฬที่มีขนาดใหญ่ที่หาชมได้ยาก แล้วเฮฮากับหน้าตาของปลาแสงอาทิตย์ที่มีขนาดตัวใหญ่ราคาประเมินมิได้และเพลินตากับสัตว์มีชีวิตใต้น้ำนานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวิน เป็นต้น

วัดชิเทนโนจิ วัดที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดของเมืองโอซาก้าประมาณ 1,400 ปี และเป็นพุทธสถานแห่งแรกในญี่ปุ่น โดยมีจุดเด่นอยู่ที่เจดีย์ 5 ชั้นอันวิจิตรสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยอาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค์

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย             หรือซื้อทัวร์เสริมยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ร่วมสนุกท้าทายกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดตื่นเต้นระทึกใจจากหนังดังที่ท่านชื่นชอบ เช่น ฉากเพลิงไหม้จากเรื่อง “แบ็คดราฟท์” ล่องเรือผจญภัยกับไดโนเสาร์จากเรื่อง “จูราสสิค พาร์ค” นั่งเรือเพื่อพบกับความน่าสะพรึงกลัวเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงกับ “จอว์” ใช้ทุนสร้างมหาศาลกว่า 1,500 ล้านเยน (เฉพาะจอว์) และสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นภาคใหม่ของ “สไปเดอร์แมน” ที่รอให้ท่านพิสูจน์ความมันส์ พร้อมทั้งพบกับโซนใหม่ “วันเดอร์แลนด์” เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครัวให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนสุดน่ารักชื่อดังของญี่ปุ่น Hello Kitty, Snoopy, Sesame Street หรือสนุกสนานกับโซนใหม่ The Wizarding World of Harry Potter ที่สร้างเพื่อเอาใจเหล่าสาวกของแฮร์รี่พอตเตอร์

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก VISCHIO AMAGAZAKI HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.hotelvischio-amagasaki.jp/

วันที่หก

โอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – สนามบินโอซาก้า – กรุงเทพฯ

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                 นำท่านเดินทางสู่ ตลาดคุโรมง เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า จนได้รับสมญานามว่าเป็น “ครัวของโอซาก้า” ที่นี่มีบรรยากาศภายในเป็นทางเดินเล็กๆ ทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ กว่า 160 ร้านค้า ขายทั้งของสดและแบบพร้อมทาน อีกทั้งมีของกินเล่นและอาหารพื้นเมืองมากมายหลายชนิดให้ได้ชิมกัน

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย            ให้ทุกท่านช้อปปิ้งจุใจที่ ย่านชินไซบาชิ เป็นถนนสายช้อปปิ้งที่มีความยาวมากถึง 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านเฟรนไชส์ ร้านเสื้อผ้าแฟชั่นชั้นนำ รวมไปถึงร้านอาหารและร้านขนมด้วย สำหรับตรงกลางถนนจะมีสะพานข้ามคลอง ซึ่งถือเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยม คือตึกที่มีสัญลักษณ์คนวิ่งชูมืออันเป็นเครื่องหมายการค้าของกูลิโกะ  ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินโอซาก้า

17.25 น.         ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673

22.00 น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • สายการบินไทยสามารถสำรองที่นั่ง LONG LEG และ Exit Seat โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของสายการบิน ลูกค้าที่ประสงค์นั่งตรงนี้สามารถแจ้งหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทางได้
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50% ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์