ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมทัวร์

23 – 28 MAR ’19 BY TG ราคา : 62,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น | (J05_6) TAKAYAMA HERITAGE 6D 4N

TAKAYAMA HERITAGE 6D 4N

flat,1000x1000,075,f.u1 (1)

62,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

มีนาคม | 23 - 28
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ 

20.00 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

วันที่สอง

สนามบินเซ็นแทร์ (นาโกย่า) – กุโจ – ทำอาหารจำลอง – หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) – ทาคายาม่า – ออนเซ็น

00.05 น.         ออกเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644

07.30 น.          เดินทางถึง สนามบินเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่ เมืองกุโจ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารจำลองมานานหลายทศวรรษ ปัจจุบันได้มีการผลิตอาหารจำลองเป็นจำนวนมากถึงกว่าครึ่งของตลาดอาหารจำลองญี่ปุ่นและให้ท่านได้ทดลองทำอาหารจำลอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำพร้อมรับอาหารจำลองที่ทำเป็นที่ระลึกกลับบ้าน

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย               นำท่านเดินทางสู่ เมืองชิราคาวาโกะ เพื่อชม หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซึ่งยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิมและยังได้รับเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 เป็นบ้านในสไตล์ กัสโซ่ – สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดีและรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า “กัสโซ่” ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ ทาคายาม่า

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.hida-hotelplaza.co.jp/english/

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

----  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น ---

วันที่สาม

ทาคายาม่า – ตลาดเช้าทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – มัตสึโมโต้ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าชินโฮทากะ – อะซูมิโนะ – ออนเซ็น

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                     นำท่านชมบรรยากาศของ ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนในยามเช้า กับอากาศเย็นสบาย ซึ่งความเรียบง่ายของเมืองแห่งนี้เป็นอีกสถานที่ในแดนปลาดิบที่น่าศึกษาและเรียนรู้ โดยพื้นที่แห่งนี้นั้นเต็มไปด้วยร้านค้าแบบพื้นเมือง ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์ที่เก็บมาจากไร่สดๆ ของชาวบ้านแถบนั้น จากนั้นนำท่านชม ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนและสภาพแวดล้อมสมัยเอโดะไว้ได้เป็นอย่างดี ชมการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ท่านจะต้องประทับใจพร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกในสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ โดยที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเก่าแก่แสนคลาสสิก

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                นำท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ เพื่อนำท่านขึ้น นั่งกระเช้าไฟฟ้าชินโฮทากะ โดยเดินทางสู่จุดพักชมวิวที่ทุกท่านสามารถอิ่มเอมไปกับทัศนียภาพแห่งเทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่นตอนเหนือนี้ได้ **หากสภาพอากาศไม่เหมาะสมกับการขึ้นกระเช้า ทางบริษัทฯ ขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม หรือคืนเงินค่ากระเช้าแทน**

นำท่านเข้าสู่ที่พัก AMBIENT AZUMINO HOTEL หรือเทียบเท่า

https://azumino.izumigo.co.jp/

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

----  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น ---

วันที่สี่

อะซูมิโนะ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – สวนสตรอเบอร์รี่ – โกเทมบะ เอาท์เล็ต – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ออนเซ็น 

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                     นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทมัตสึโมโต้ เพื่อชมความยิ่งใหญ่และเป็นจุดแวะชมที่สำคัญของเมือง ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1504 ระหว่างช่วงโกลาหลของสงครามกลางเมือง โดยกำแพงหินและคูน้ำรอบปราสาทยังคงสภาพเดิมเหมือนในอดีต ปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทดั้งเดิมที่สามารถรอดพ้นจากการถูกทำลายด้วยเพลิงสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน บางครั้งปราสาทหลังนี้ก็ถูกเรียกว่า ปราสาทอีกา หรือปราสาทดำ เพราะด้านนอกของปราสาทได้ใช้สีดำเป็นสีหลักในการก่อสร้างนั่นเอง จากนั้นนำท่านไปยัง สวนสตรอเบอร์รี่ ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรสของสตรอเบอร์รี่สดๆ จากต้น

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะเอาท์เล็ต ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมระดับโลก และแบรนด์เนมดังของญี่ปุ่นไว้มากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมสินค้าอย่างจุใจกับเสื้อผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ นาฬิกา อาทิ MK MichelKlein, Morgen, Elle, Cynthia Rowley, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany Tag Heuer, Agete, S.T. Dupont,Tasaki, Longines, Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ และสินค้าอื่น ๆ อีกมากมาย ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่  ทะเลสาบยามานาคะโกะ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.mihanagroup.jp/en

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

*** ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นขาปูยักษ์ ซูชิ ข้าวปั้นหน้าต่างๆ พร้อมเพิ่มรสชาติด้วยวาซาบิต้นตำรับ หรือจะเป็นเทมปุระที่ทอดจนกรอบน่ารับประทานที่เสิร์ฟผักเครื่องเคียง นอกจากนี้ยังมี ซารุโซบะ เส้นเหนียวนุ่มรสชาติเยี่ยม, ข้าวราดแกงกระหรี่, ข้าวผัดญี่ปุ่น, ไข่ตุ๋น และมิโซะซุป ***

----  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น ---

วันที่ห้า

ทะเลสาบยามานาคะโกะ – หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก – เจดีย์ชูเรโตะ – โตเกียว – ชินจูกุช้อปปิ้ง

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                     นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก(Oshino Hakkai) เป็นจุดท่องเที่ยวที่สร้างเป็นหมู่บ้านเล็กๆ จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ และยังเป็นแหล่งรวบรวมของฝากพื้นเมือง เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชาเขียว ผลไม้อบแห้ง และอื่นๆอีกมากมายภายในหมู่บ้านแห่งนี้ และนอกจากนี้ยังมีบ่อน้ำแร่ธรรมชาติ ให้ท่านได้ลองดื่มกันอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เจดีย์ชูเรโตะ เป็นเจดีย์ห้าชั้นบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิดะและภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลได้อย่างชัดเจนและงดงาม เจดีย์นี้ตั้งอยู่บนศาลเจ้าอาราคุระเซนเกนซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสันติภาพปี 1963 ซึ่งจากตัวอาคารหลักของศาลเจ้าต้องขึ้นบันไดไปเกือบ 400 ขั้น โดยท่านได้จะได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจิร่วมกับเจดีย์ห้าชั้น ซึ่งถือว่าเป็นจุดชมธรรมชาติที่นิยมเป็นอย่างยิ่ง

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว เพื่อเข้าสู่ ย่านชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไทเกอร์!!! รวมไปถึงเครื่องสำอางยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ!! ให้ท่านได้ลิ้มรสชาบูชาบูเกรดพรีเมี่ยมเต็มอิ่มกับเนื้อหมู เนื้อวัว ที่คัดสรรมาอย่างดี ลวกพร้อมผักสดใหม่และเต้าหู้แสนอร่อยทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดและซอฟดริ้งแบบไม่อั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก REMM ROPPONGI HOTEL หรือเทียบเท่า

http://remm-roppongi.hotels-tokyo-jp.com/en/

วันที่หก

โตเกียว – ชม ซากุระ ณ สวนอุเอโนะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ห้างอิออน  – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                       นำท่านเดินทางสู่ สวนอุเอโนะ เป็นสวนที่สวยกลางกรุงที่ได้รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลกและยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนโตเกียว โดยที่ท่านจะได้สัมผัส ดอกซากุระ ที่อวดโฉมบานสะพรั่งท่ามกลางสวนสวย รายล้อมด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ นอกดอกไม้แล้วที่สวนอุเอโนะแห่งนี้ยังมีสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์กลางสวนอีกด้วย

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย                  อิสระให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งกับห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง ห้างอิออน ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดขนาดใหญ่ที่รอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น นำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น หลังจากที่ทุกท่านได้เลือกซื้อของฝากและะสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯเรียบร้อยแล้ว นำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

17.30 น.              ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

22.30 น.              เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์