ทัวร์ญี่ปุ่น

20 – 25 JUL ’19 BY TG ราคา : 55,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น | (J14_7) HOKKAIDO LAVENDER 6D 4N

HOKKAIDO LAVENDER 6D 4N

flat,1000x1000,075,f.u1 (1)

55,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

กรกฎาคม |20 - 25

สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง
รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก                  กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่

20.30 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

23.45 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

 

วันที่สอง       สนามบินชิโตเซ่ โดราเอม่อนวาคุวาคุสกายพาร์ค – เนินแห่งพระพุทธเจ้า – สวนผลไม้ (เก็บเชอร์รี่) – ยูบาริ (บุฟเฟ่ต์เมล่อน) – ออนเซ็น

08.30 น.         เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ เมืองซัปโปโร หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำทุกท่านเข้าชม โดราเอมอนวาคุวาคุสกายพาร์ค (Doraemon Waku Waku Skypark) ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในสนามบินชิโตเซ่ ภายในมีกิจกรรมสนุก ๆ ให้ทำมากมาย โดยแบ่งโซนความสนุกไว้ทั้งหมด 7 โซนต่อไปนี้

 1. Park Zone : เล่นสนุกกับโดราเอมอน
 2. Kids Free Zone : สนามเด็กเล่นของโดราเอมอน
 3. Library : ห้องสมุดวิเศษของโดราเอมอน
 4. Workshop : กิจกรรมสนุก ๆ จากโดราเอมอน
 5. Cafe : กินขนมกับโดราเอมอน
 6. Shop : ของฝากจากโดราเอมอน
 7. Amusement Zone : ถ่ายรูปสวย ๆ กับโดราเอมอน

 

 

 

 

 

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางเข้าสู่ เนินแหงพระพุทธเจา (Hill of the Buddha) เปนผลงานการสรางชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งของทาดาโอะ อันโดะ มีลักษณะเปนเนินเขาลอมรอบรูปปนพระพุทธรูปมีความสูง 13.5 เมตรและมีน้ำหนัก 1500 ตัน พื้นที่ที่ลอมรอบจะคอยๆลาดลง รายลอมดวยธรรมชาติอันงดงาม โดยเฉพาะในชวงฤดูรอนที่จะสามารถเห็นทุงลาเวนเดอรจำนวนกวา 150,000 ตนลอมรอบรูปปนพระพุทธรูป (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) ซึ่งเปนการผสมผสานที่ลงตัวระหวางสถาปตยกรรมที่มนุษยสรางขึ้นกับความงดงามจากธรรมชาติ มองดูแลวประหนึ่งเปนผลงานศิลปะชั้นเอกที่หาดูไดเฉพาะที่นี่เทานั้น และนำท่านเขาชม สวนผลไม (เก็บเชอร์รี่) ขึ้นชื่อของเมืองฮอกไกโด ซึ่งแตละสวนจะมีผลผลิตที่แตกตางกันไปแลวแตฤดูกาลหมุนเวียนใหเก็บเกือบทั้งป (มิ.ย. สตรอเบอร์รี่ , ก.ค. เชอรรี่, ส.ค. พีช, เบอรรี่ และ พลัม , ก.ย.-ต.ค. แอปเปล และ องุน) พิเศษสุด!! ใหทานเก็บเชอรรี่หวานๆ จากตนแบบไมอั้น ได้เวลาอันสมควรนำท่านเข้าสู่เมือง ยูบาริ

                  

 

                  

 

 

 

 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก YUBARI RESORT MOUNT RACEY HOTEL หรือเทียบเท่า

                   http://www.yubari-resort.com/en/

คํ่า                รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม -- บุฟเฟ่ต์เมล่อน + ขาปูยักษ์

 

 

 

----  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น ---

 

วันที่สาม       ยูบาริ – ฟุราโน่ – โทมิตะฟาร์ม (ชมทุ่งลาเวนเดอร์+ลิ้มรสซอฟครีมลาเวนเดอร์)

                   บิเอะ – สวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ (นั่งรถแทร็กเตอร์ชมสวนดอกไม้) – บ่อน้ำสีฟ้า  โซอุนเคียว – ออนเซ็น

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                   นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองฟุราโน่ เพื่อชม ทุ่งลาเวนเดอร์ ที่ โทมิตะฟาร์ม (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

ฟาร์มลาเวนเดอร์ชื่อดังแห่งฟุราโน่ฟาร์มแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็น “จุดชมดอกลาเวนเดอร์ที่ดีที่สุดของเมือง” ที่มีทั้งแปลงดอกลาเวนเดอร์ และดอกไม้ชนิดอื่นๆอีกมากมาย พร้้อมชื้อของฝากผลิตภัณฑ์แปรรูปจากดอกลาเวนเดอร์ อาทิ ขนม ไอศครีม น้ำหอม เป็นต้น พิเศษให้ทุกท่านได้ลิ่มรสซอฟครีมลาเวนเดอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ เพื่อเข้าชม สวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ (นั่งรถแทร็กเตอร์ชมสวนดอกไม้) เนิน 4 ฤดู ชิกิไซ โนะ โอกะ ตั้งอยู่ที่เมืองบิเอะ มีพื้นที่กว้างขวางถึง 7 เอเคอร์ ในช่วง Green Season คือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคมจะเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยว นิยมมาชมดอกไม้ที่นี่ เพราะเป็นช่วงที่มีดอกไม้ต่างๆ มากมายแข่งกันเบ่งบานเช่นดอกทิวลิปในช่วงเดือนพฤษภาคม ไอซ์แลนด์ป็อปปี้ในเดือนมิถุนายนลาเวนเดอร์เดือนกรกฎาคม (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) และนำท่านสู่ บ่อน้ำสีฟ้า (Blue Pond) เป็นบ่อน้ำที่ถูกกักไว้จากการสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันโคลนถล่มบริเวณภูเขาไฟในแถวนั้น การที่น้ำในบ่อมีสีฟ้าสดกว่าบ่อน้ำทั่วไปๆ ก็เป็นเพราะอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์จากการปะทุของภูเขาไฟที่อยู่ในน้ำได้สะท้อนกับแสงแดดที่ส่องลงมา ซึ่งคำว่า “Aoi-ike” ในภาษาญี่ปุ่นนั้นแปลเป็นไทยได้ว่า “บ่อน้ำสีฟ้า” นั่นเอง นักท่องเที่ยวสามารถมาชมความงามของบ่อน้ำได้ตลอดทั้งปี ซึ่งความสดใสของสีฟ้าจากผืนน้ำจะขึ้นอยู่แสงแดดที่ส่องลงมาและจุดที่มอง ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ โซอุนเคีย

 

                  

 

 

 

 

 

คํ่า                รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม บุฟเฟต์+ขาปูยักษ์

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SOUNKAKU TAISETSU HOTEL หรือเทียบเท่า

                   https://www.hotel-taisetsu.com/

----  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น ---

 

 

 

วันที่สี่           โซอุนเคียว – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง (Ice Pavillion)  – อาซาฮิคาว่า – สวนสัตว์

                   อาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมน – มิตซุย เอ้าท์เล็ต  

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง (Ice Pavillion) สถานที่จัดแสดงงานศิลปะจากหิมะ ชื่นชมกับผลงานการปั้นตุ๊กตาหิมะและการแกะสลักหิมะโดยผลงานเหล่านี้เป็นผลงานของเหล่าบรรดาศิลปินที่มีชื่อเสียง ภายในถ้ำยังมีความสวยงามของหิมะที่เหมือนกับอยู่ในถ้ำหินงอกหินย้อย ให้ท่านได้สัมผัสความหนาวเย็นกับอุณหภูมิ -41 องศาเซลเซียส และพบกับความน่ารักของนางฟ้าทะเลคลีโอเน่ (Sea Angle) และนำท่านชม สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า สวนสัตว์ชื่อดังติดอับดับต้นๆ ของญี่ปุ่น สวนสัตว์นี้ตั้งอยู่ที่เมือง อาซาฮิคาว่า เกาะฮอกไกโด จัดแสดงสัตว์ในมุมมองแปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร สำหรับไฮไลท์ที่มีชื่อเสียงของสวนสัตว์นี้ คือ การแสดงพาเหรดนกเพนกวิน ตู้ชมสระน้ำหมีขาวขั้วโลกเหนือ มีจุดให้ท่านเข้าไปชมสัตว์ได้อย่างใกล้ชิด หลังจากนั้นนำท่านเข้าสู่ หมู่บ้านราเมน ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวม 8 ร้านราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่า มาอยู่รวมกันในที่เดียว และยังมีห้องเล็กๆที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านแห่งนี้ให้สำหรับผู้ที่สนใจได้มาศึกษา

 

 

 

 

 

 

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ณ หมู่บ้านราเมน (แจกคูปอง 1,000 เยน)

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอาท์เล็ต ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยแหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบด้วยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมด้วยสินค้าสำหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินค้าทั่วไป นอกจากนี้ภายในห้าง ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ ที่จุได้ 650 ที่นั่ง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเป็นพื้นที่ที่มีสินค้าท้องถิ่นและสินค้าจากฟาร์มสดมาขายอีกด้วย

คํ่า               รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสสุกี้ยากี้เกรดพรีเมี่ยม เต็มอิ่มกับเนื้อหมู เนื้อวัว ที่คัดสรรมาอย่างดี ลวกพร้อมผักสดใหม่และเต้าหู้แสนอร่อย ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด พิเศษ! ซอฟดริ้งแบบไม่อั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KIEO PLAZA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/

***หมายเหตุ !! สำหรับลูกค้าที่ต้องการพักห้องแบบเตียงใหญ่นอน 2 คน (DBL) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2, 500 บาท ต่อห้อง/ต่อคืน และห้องมีจำนวนจำกัด

วันที่ห้า        ซัปโปโร – โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี   ทำเนียบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา – ย่านทานุกิ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เพื่อนำท่านชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านถ่ายรูปกับวิวคลองซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปที่เป็นไฮไลท์ของเมือง และให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย ชมอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม พาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำ ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที หลังจากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดงแต่โครงสร้างภายในทำจากไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ สำหรับท่านใดสนใจที่จะทำกล่องดนตรีที่มีอันเดียวในโลกด้วยฝีมือของท่านเอง ท่านสามารถเลือกกล่องเพลง และตุ๊กตาประดับต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพื่อที่ท่านจะได้เก็บความประทับใจใส่ลงในกล่องดนตรีและเป็นของที่ระลึกจากเมืองโอตารุ

 

 

 

 

 

 

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารทะเลสดใหม่ของฮอกไกโด อาทิ ปูยักษ์ 3 ชนิดกุ้ง หอยเชลล์ ปลา ซูชิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว และ เครื่องดื่มซอฟดริ้ง

บ่าย              นำท่านชม ทำเนียบรัฐบาลเก่า (ด้านนอก) เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี ค.ศ.1886 และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทำการหลังใหม่เป็นอาคารสูง 10 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้ นำท่านผ่านชม หอนาฬิกา ซึ่งมีความเก่าแก่มากจนกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ ค.ศ.1878 อาคารแรกเริ่มเดิมทีใช้เป็นที่ฝึกงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปัจจุบัน แล้วสร้างหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1881 จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง ด้วยความเก่าแก่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานาน จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาติ นำท่านเดินทาง นำท่านช้อปปิ้ง ย่านทานุกิ ถนนทานุกิโคจิเป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของเมืองโดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกม  เซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย นอกจากนั้นที่นี่ยังมีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีศาลเจ้าทานุกิเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1973 ด้วย

                  

 

 

 

ค่ำ                                   รับประทานอาหารค่ำ  อิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KIEO PLAZA SAPPORO HOTELหรือเทียบเท่า

https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/english/

***หมายเหตุ !! สำหรับลูกค้าที่ต้องการพักห้องแบบเตียงใหญ่นอน 2 คน (DBL) จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2, 500 บาท ต่อห้อง/ต่อคืน และห้องมีจำนวนจำกัด

 

วันที่หก          สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

10.30 น.        ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671

15.30 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์