Uncategorizedทัวร์ยุโรป

16 – 25 MAR’ 19
ราคา : 111,900.-
BY TG

ทัวร์ยุโรป | (E02_1) ITALY – SWISS – FRANCE 10 7N

ITALY - SWISS -FRANCE 10D 7N

111,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

มีนาคม | 16 - 25
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียด

วันแรก             สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

21.00 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

วันที่สอง           กรุงเทพฯ >> TG 944 (00.01-06.00) – โรม (อิตาลี) – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – โคลอสเซียม – ประตูชัยคอนสแตนติน – โรมันฟอรัม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ นครวาติกัน – ฟลอเรนซ์

06.00 น.        เดินทางสู่ กรุงโรม (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) กรุงโรมเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอิตาลี ซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ่และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมัน โรมมีประวัติศาสตร์ยาวนานมากกว่า 2,800 ปี กรุงโรมตอนกลางของประเทศโดยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรในอดีตมากมาย เช่น อาณาจักรโรมัน สาธารณโรมัน และจักรวรรดิโรมัน และยังเป็นเมืองที่มีบทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวันตก และในอดีตได้เป็นอาณาจักรที่ใหญ่ที่สุดในโลก จากนั้นนำท่านชม น้ำพุเทรวี่ ซึ่งเป็นน้ำพุรูปปั้นเทพเจ้าเนปจูน สถานที่ที่ชาวเมืองเชื่อว่า ถ้าหากหันหลังให้กับบ่อน้ำแล้วใช้มือขวาโยนเหรียญข้ามบ่าซ้ายให้ลงบ่อ จะทำให้มีโอกาสได้มาที่กรุงโรมอีก และนำท่านชม บันไดสเปน บันไดที่กว้างและยาวที่สุดในยุโรป มีทั้งหมด 138 ขั้น กลางลานมีน้ำพุสไตล์บาโรคยุคต้น รูปทรงเรือโบราณตั้งโดดเด่น ในสมัยเรอเนสซองส์ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เป็นแหล่งรวมศิลปินและนักเขียน และเรียงรายด้วยโรงแรมและที่พักอาคารหรู

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย              นำท่านชม โคลอสเซียม (ด้านนอก) เป็นสนามกีฬายุคโบราณ ที่สามารถจุคนได้ถึง 50,000 คน อายุกว่า 2,000 ปี เคยใช้ในการต่อสู้กันระหว่างเหล่านักรบกลาดิเอเตอร์ และสัตว์ร้ายนานาชนิด ต่อมานำท่านชม ประตูชัยคอนสแตนติน ซึ่งประตูชัยแห่งนี้มีขนาดใหญ่และสภาพสมบูรณ์ที่สุดในกรุงโรม สร้างขึ้นเพื่อฉลองชัยชนะของจักรพรรดิคอนสแตนตินที่ 1 ที่มีชัยชนะเหนือ Maxentius ในสงคราม Battle of Milvian Bridge จากนั้นนำท่านผ่านชม โรมันฟอรัม ซึ่งเคยเป็นศูนย์กลางด้านการค้าขาย การเมือง และศาสนาของกรุงโรมสมัยโบราณ จึงกลายเป็นแหล่งรวบรวมโครงสร้างและซากปรักหักพังที่เก่าแก่กว่า 2,000 ปี ตัวอาคารทั้งหมดใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 900 ปี และนำท่านชม มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งนครวาติกัน เป็นมหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป บริเวณด้านหน้าก่อนเข้าสู่ตัววิหารจะมีลานกว้างรูปไข่ เปียซซา ซาน พิเอโตร ที่ล้อมรอบด้วยเสา 284 ต้น และรูปปั้นนักบุญ 96 องค์ โดยมีจุดกึ่งกลางอยู่ที่ เสาโอบิลิสก์ อายุกว่า 2,000 ปี

                        เดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ (ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NIL HOTEL HOTEL, FLORENCE หรือเทียบเท่า

                        http://www.nilhotel.it/english/florence-hotel.php

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม (พื้นเมือง)

วันที่สาม          ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – วิหารซานตามาเรีย เดล ฟีโอเร่ – จตุรัสซินญอเรีย – สะพานเวคคิโอ – เวนิส เมสเตร้ (ฝั่งแผ่นดินใหญ่)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองปิซ่า (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) จากนั้นนำท่านชม หอเอนปิซ่า หอระฆังสร้างจากหินอ่อนสีขาว ทรงกระบอก 8 ชั้น สูง 183.3 ฟุต (55.86 เมตร) ซึ่งใช้เวลาในการสร้างนานกว่า 177 ปี ลักษณะเด่น คือ ตัวอาคารจะเอียงจากแนวระนาบ 3.97 องศา และยังเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกด้วย

เดินทางเข้าสู่ เมืองฟลอเรนซ์ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

พิเศษ! ให้ท่านได้ลองทาน ITALIAN PIZZA พิซซ่ามาร์การิต้า จากสามวัตถุดิบเรียบง่าย สู่พิซซ่าแป้งบาง หอมกรุ่นจากเตา              

บ่าย              นำท่านชม วิหารซานตามาเรีย เดล ฟิโอเร่ วิหารที่โดดเด่นด้วยหลังคาทรงโดมขนาดใหญ่ สถาปัตยกรรมหินอ่อนหลากหลายสีที่นำมาผสมผสานกันอย่างลงตัว ต่อมานำท่านชม จตุรัสซินญอเรีย บริเวณนี้มีรูปแกะสลักแสดงอยู่มากมาย อาทิ รูปแกะสลักเพอร์ซุส (Perseus) วีรบุรุษกรีกโบราณตอนบั่นคอเมดูซ่า รูปแกะสลักเฮอร์คิวลีส และรูปสลัก “The Rape of the Sabine Women” จากนั้นนำท่านชม สะพานเวคคิโอ สร้างขึ้นเมื่อประมาณ ค.ศ.1333 อายุประมาณ 600 กว่าปี ถือว่าเป็นสะพานที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง เป็นเพียงสะพานแห่งเดียวในเมืองที่รอดพ้นสงครามโลก ครั้งที่ 2 มาได้

                        เดินทางเข้าสู่ เมืองเวนิส เมสเตร้ (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.)

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL VENICE MESTRE HOTEL, VENICE MESTRE

หรือเทียบเท่า

 

วันที่สี่               เวนิส เมสเตร้ – เกาะเวนิส – จตุรัสซานมาร์โค – พระราชวังดอจ (ผ่านชม) – สะพานถอนหายใจ – สะพานริอัลโต (ผ่านชม) – มิลาน – มหาวิหารดูโอโม่ – แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอล

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

นั่งเรือเข้าสู่ เกาะเวนิส (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เกาะเวนิส เมืองเวนิสถูกสร้างขึ้นจากการเชื่อมหมู่เกาะขนาดเล็กประมาณ 118 เกาะ เข้าด้วยกันในบริเวณทะเลสาบเวนิเทีย เป็นหนึ่งในเมืองในฝันของนักท่องเที่ยวหลายๆคน ความโดดเด่นของที่นี่ คือ คลองเล็กๆที่ไหลผ่านส่วนต่างๆ ของเมือง และเรือกอนโดลา จากนั้นนำท่านชม จตุรัสซานมาร์โค ได้รับการตั้งชื่อตามเซนต์มาร์ค นักบุญนิกายอีวานเจลิสต์ จตุรัสแห่งนี้เป็นจุดศูนย์กลางของเกาะเวนิส กว้างขวางและรายล้อมไปด้วยศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ล้อมรอบด้วยโบสถ์นักบุญเซนต์มาร์ค, หอระฆัง, เสาแห่งนักบุญ และพาทุกท่านผ่านชม พระราชวังดอจ ต่อมานำท่านชม สะพานถอนหายใจ ซึ่งทอดข้ามด้านหลังวังของผู้ปกครองเวนิสในอดีตไปยังคุกที่อยู่อีกฟากฝั่งคลอง ว่ากันว่าสะพานแห่งนี้ คือ จุดหายใจเฮือกสุดท้ายแห่งอิสรภาพของเหล่านักโทษ คุกแห่งนี้เป็นที่คุมขังนักรัก “คาสโนว่า” ซึ่งเป็นนักโทษเพียงคนเดียวที่สามารถแหกคุกนี้หนีออกมาได้ และนำท่านผ่านชม สะพานริอัลโต

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

พิเศษ ! ITALIAN PASTA สปาเก็ตตี้หมึกดำ ต้นตำรับจากอิตาลี เสิร์ฟพร้อมซีฟู๊ดทอด

บ่าย              นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองมิลาน (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) นำท่านชม มหาวิหารดูโอโม่ มหาวิหารแห่งมิลาน เป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมืองมิลาน และเป็นวิหารหินอ่อนสถาปัตยกรรมโกธิกที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี ซึ่งใช้เวลาสร้างนานถึง 500 ปี ประดับประดาไปด้วยรูปปั้นนับกว่า 3,000 รูป (ชมด้านนอก) จากนั้นนำท่านชม แกลลอเรียวิคเตอร์เอ็มมานูเอล อาคารกระจกที่เก่าแก่และมีความสวยงาม เพลิดเพลินไปกับสินค้านานาชนิด จากร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดัง โรงละครโอเปร่าลาสกาล่า และรูปปั้นของลีโอนาโดดาวินชี

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL MILAN NORD CAGRANDA, MILAN หรือเทียบเท่า

 

วันที่ห้า             มิลาน – ลูเซิร์น (สวิตเซอร์แลนด์) – สะพานไม้ชาเปล – อนุสาวรีย์สิงโตหิน – อินเทอร์ลาเก้น – กรินเดลวัลด์

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองลูเซิร์น (ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.) ลูเซิร์น อดีตหัวเมืองโบราณของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” (The Roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาที่สูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์ แล้วยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย              นำท่านไปยัง สะพานไม้ชาเปล ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีอายุประมาณ 500 ปี เป็นสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 14 มีความยาว 204 เมตร พาดข้ามแม่น้ำรอยส์ มีป้อมปราการแปดเหลี่ยมตั้งอยู่กลางสะพาน เคยถูกไฟไหม้เสียหายในปี ค.ศ.1993 หลังคาที่คลุมสะพานจะมีภาพเขียนบรรยายประวัติความเป็นมาของสวิตเซอร์แลนด์ และนำท่านชม อนุสาวรีย์สิงโตหิน เป็นผลงานแกะสลักหินบนหน้าผา สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิส ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศสในสงครามปฏิวัติใหญ่ ค.ศ.1792 โดยสิงโตแสดงถึงความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และจงรักภักดี

                        นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) อินเทอร์ลาเก้น ให้ท่านเดินชมเมืองตั้งอยู่ทะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขายูงเฟราเป็นฉากหลัง อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์ ถูกโอบล้อมด้วยภูเขา ทุ่งหญ้าทะเลสาบและสวนผลไม้ เป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงและคึกคักคลอดปี จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ หมู่บ้านกรินเดลวัลด์ (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) กรินเดลวัลด์ เป็นหมู่บ้านในอำเภออินเทอร์ลาเก้น ความสูง 1,034 เหนือระดับน้ำทะเล เป็นเมืองเล็กๆ ที่ถูกโอบล้อมด้วยขุนเขาสูงใหญ่และทุ่งหญ้าสีเขียวขจี พร้อมทิวทัศน์บ้านเรือนทรงกระท่อมไม้ที่ตั้งกระจายไปตามไหล่เขา ซึ่งเป็นเสน่ห์ของเมืองเล็กๆ แห่งนี้ และเป็นทางขึ้นของยอดเขาจุงเฟรา

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก BELLEVUE GRINDELWA HOTEL, GRINDELWA

หรือเทียบเท่า

 

วันที่หก            กรินเดลวัลด์ กรุนด์ – นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา – บาเซิล (2 ชม.)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

เดินทางเข้าสู่ สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ ให้ท่านได้นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงเฟรา (เต็มวัน) เป็นรถไฟสายธรรมชาติที่มุ่งสู่สถานีจุงเฟรายอค สถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป ได้ชื่อว่าเป็น Top of Europe ระหว่างทางท่านสามารถเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติ หมู่บ้านพื้นเมือง ธารน้ำแข็ง และหิมะขาวโพลนจนถึงจุดที่สูงที่สุดของยุโรป เพื่อพิชิตยอดเขาจุงเฟราซึ่งมีความสูงถึง 3,454 เมตร

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารบนยอดเขาจุงเฟรา

พิเศษ ! TASTE LIKE A LOCAL ฟองดูว์ชีสแบบสวิส ลิ้มรสอาหารพื้นเมืองสวิส พร้อมชมวิวจากยอดเขาจุงเฟรา

บ่าย              เดินทางลงจากยอดเขาจุงเฟรา

                        เดินทางเข้าสู่ เมืองบาเซิล (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.)

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL NOVOTEL, BASEL หรือเทียบเท่า

 

วันที่เจ็ด           บาเซิล – รถไฟ TGV (ชั้น 2) สู่ปารีส (ฝรั่งเศส) – มหาวิหารซาเครเกอร์ – มหาวิหารนอร์ทเธอดาม – ประตูชัย – จตุรัสคองคอร์ด – พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ (ผ่านชม) – ล่องเรือบาโตมูช

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ด้วยรถไฟ TGV (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) Special Comfort!! นั่งรถไฟความเร็วสูง TGV รอบเช้าจากสวิตเซอร์แลนด์เข้าสู่ปารีสเร็วขึ้น

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย              เดินทางถึง กรุงปารีส มหานครเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่โรแมนติกที่สุดในโลก ด้วยความมีเสน่ห์ของเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ตั้งแต่การออกแบบภายนอก และเมื่อเข้าไปด้านในก็ยิ่งสวยงาม รวมถึงผลงานศิลปะระดับก้องโลกที่หามูลค่าไม่ได้ที่จัดแสดงอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีอยู่นับไม่ถ้วน นำท่านชม มหาวิหารซาเครเกอร์ เป็นมหาวิหารแบบโรมันไบแซนไทน์ที่ตั้งอยู่บนยอดเขามงมาทร์ที่สูงที่สุดในปารีสอุทิศให้แด่พระหฤทัยของพระเยซู และชาวฝรั่งเศสที่เสียชีวิตในสงครามกับปรัสเซียน นอกจากนี้ยังมีรูปสำริดของโยนออฟอาร์ค (Joan of Arc) ประดับอยู่ที่ด้านหน้าของซุ้มประตูด้วย จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารนอร์ทเธอดาม เป็นมหาวิหารในยุคกอธิค ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงปารีสบนเกาะกลางแม่น้ำ (อิลเดอลาซิเต้) ประติมากรรมและหน้าต่างประดับกระจกสี (stained glass) ระหว่างการปฏิวัติฝรั่งเศส มหาวิหารแห่งนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนัก มหาวิหารได้รับการบูรณะครั้งใหญ่ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 19 ให้เหมือนเดิมทุกประการ ให้ท่านชม ประตูชัย อนุสรณ์สถานที่สำคัญในกรุงปารีส ตั้งอยู่กลางจัตุรัสชาร์ลส์ เดอ โกลล์ หรือจัตุรัสแห่งดวงดาว สร้างขึ้นเพื่อเป็นการสดุดีวีรชนทหารกล้าที่ได้ร่วมรบเพื่อประเทศฝรั่งเศส โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสงครามนโปเลียน ต่อมานำท่านชม จตุรัสคองคอร์ด ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) สถาปนิกผู้ริเริ่มสร้างเมืองแวร์ซายส์ให้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่ชวนให้ระลึกถึงการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส ใกล้กันเป็นสวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไว้อย่างงดงาม นำท่านผ่านชม พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ตัวอาคารเดิมเคยเป็นพระราชวังหลวง ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีคนเข้าชมมากที่สุดในโลก มีผลงานทรงคุณค่าทั้งทางศิลปะและประวัติศาสตร์เป็นจำนวนมากกว่า 35,000 ชิ้น อาทิ ภาพเขียนโมนาลิซา, The Virgin and Child with St. Anne, Madonna of the Rocks ของเลโอนาร์โด ดาวินชี หรือรูปปั้น Venus de Milo ของอเล็กซานดรอสแห่งแอนทีออก พาท่าน ล่องเรือบาโตมูช ชมความสวยงามของสองฟากฝั่งแม่น้ำแซน ซึ่งระหว่างทางจะผ่านสถานที่สำคัญๆ เช่น พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ โบสถ์นอร์ทเธอดาม สะพานอเล็กซานเดอร์ที่ 3 รวมทั้งโบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์อีกลายแห่ง

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

                   2 IN 1 SPECIAL หอยเอสคาร์โก้และเป็ดฝรั่งเศส อาหารพื้นเมืองฝรั่งเศสยอดนิยม

***หมายเหตุ*** หากท่านไม่สามารถทานเป็ดได้ รบกวนแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ตั้งแต่การจอง มิฉะนั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเมนูได้

                                นำท่านเข้าสู่ที่พัก CROWNE PLAZA HOTEL, PARIS หรือเทียบเท่า

                       

วันที่แปด          ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ (มีไกด์บรรยายไทย) – หอไอเฟล (ชั้น 1) – ช้อปปิ้งกาเลอรี ลาฟาแยต

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านเดินทางสู่ แวร์ซายส์ (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) นำท่านชม พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังที่ได้ชื่อว่างดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก อีกทั้งยังมีสไตล์การตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ ชมความงามของห้องต่างๆอาทิ ห้องอพอลโล ห้องฮอลล์ ออฟมิเรอร์ ห้องนโปเลียนแต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีค่าด้วยภาพเขียนสีแบบเฟรสโก้ โดยช่างฝีมือชาวฝรั่งเศส เดินทางสู่ หอไอเฟล ขึ้นลิฟท์ไปยังชั้น 1 ประติมากรรมเหล็กขนาดใหญ่นี้สร้างขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี หลังการปฏิวัติฝรั่งเศสเคยเป็นประติมากรรมที่ถูกต่อต้าน เนื่องจากถูกมองว่ามีรูปทรงน่าเกลียดที่สุดในโลก

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวันบนหอไอเฟล

**ปาเตอ็องครุต สเต็กแซลมอน ช็อคโกแลตไอเฟล**

บ่าย              นำท่านสู่ กาเลอรี ลาฟาแยต ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งในห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดในฝรั่งเศส แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมทั้งเสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสำอางค์

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

                                นำท่านเข้าสู่ที่พัก CROWNE PLAZA HOTEL, PARIS หรือเทียบเท่า

 

วันที่เก้า           ปารีส – กรุงเทพฯ >> TG 931 (12.30-06.00+1)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน ชาร์ลส์ เดอ โกล เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

12.30 น.           ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 931

 

วันที่สิบ            สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

06.00 น.           เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง พร้อมคนขับ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชม./วัน
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป 1 ท่าน
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ โดยเฉลี่ย 2 ยูโร /ท่าน /วัน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) พร้อมค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือ การประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยใน วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท ของบริษัทประกันภัยนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ + หมอนรองคอ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์