ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมทัวร์

16 – 22 MAY’19 BY NH ราคา : 56,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น | (J15_5) HOKKAIDO FLOWER BLOOMING (TULIP + PINK MOSS) 7D 4N

HOKKAIDO FLOWER BLOOMING (TULIP + PINK MOSS) 7D 4N

56,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

พฤษภาคม | 16 - 22
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก                  กรุงเทพฯ  

18.30 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ L สายการออลนิปปอน โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

21.45 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการออลนิปปอน เที่ยวบินที่ NH 850

 

วันที่สอง       สนามบินฮาเนดะ –สนามบินมอนเบ็ทสึ – สวนทิวลิปคามิยุเบ็ทสึ  (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – อาบาชิริ – ออนเซ็น

05.55 น.        เดินทางถึง สนามบินฮาเนดะ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

10.50 น.        ออกจาก สนามบินฮาเนดะ สู่สนามบินมอนเบ็ทสึ โดย สายการออลนิปปอน เที่ยวบินที่ NH 850

12.35 น.        เดินทางถึง สู่สนามบินมอนเบ็ทสึ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเข้าสู่ สวนทิวลิปคามิยุเบ็ทสึ (Kamiyubetsu Park) ในเมืองยุเบะซึต (Yubetsu) ซึ่งอยู่ทางเหนือของเกาะฮอกไกโด ในสวนมีดอกทิวทิปกว่า 120 สายพันธ์ ตั้งแต่ชนิดกลีบเดี๋ยว และกลีบซ้อน รูปร่างที่แตกต่างกัน อาทิเช่น ชนิดที่มีรูปร่างคล้ายดอกลิลลี่, ดอกโบตั๋น หรือแบบที่เป็นพู่ระย้า ในสวนปลูกทิวลิปหลายรูปแบบ ตั้งแต่เรียงแถวเป็นแนวทอดยาวไปสุดสายตา หรือ ลวดลายต่างๆ อันงดงาม พร้อมกังหันลมแบบเนเธอร์แลนด์ ซึ่งยืนโดดเด่นท่ามกลางทิวลิปหลากสี ดอกทิวลิปในสวนจะเริ่มบานตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม และงานเทศกาลจัดขึ้นเป็นระยะเวลาถึงหนึ่งเดือน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอาบาชิริ

ท่านเข้าสู่ที่พัก ABASHIRIKOSO HOTEL หรือเทียบเท่า

                   https://www.abashirikoso.com/

คํ่า                รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

----  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น ---

 

 

 

 

 

วันที่สาม       อาบาชิริ – พิพิธภัณฑ์เรือนจำอาบาชิริ – พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็งขั้วโลก 

                   สวนฮิกาชิโมโกโตะ ชิบะซากุระ โซอุนเคียว – ออนเซ็น

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เรือนจำอาบาชิริ (Abashiri Prison Museum) ถูกสร้างขึ้นในปี 1890 เพื่อเก็บคุมขังนักโทษที่ก่อคดีอาชญากรรมอุกฉกรรจ์ สะเทือนขวัญมากกว่า 1,000 คน โดยเป็นสถานที่คุมขังนักโทษจากซีรี่ส์ เกี่ยวกับยากูซ่าในยุค 1960 โดยฝีมือของผู้กำกับอิชิเอะ เทรุโอะ (Ishii Teruo) และต่อมาในปี 1984 ได้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่โดยย้ายสถานที่คุมขังนักโทษเดิม เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของ พิพิธภัณฑ์เรือนจำ และ เปิดให้ประชาชนทั่วไป เข้าชมได้ในปี 1985 ในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์เปิดที่มีความทันสมัย ใกล้เชิงเขาเทนโต(Mount Tento)ภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีการ เก็บรวบรวมเรื่องราววิถีชีวิตประจำวันของนักโทษ และจัดแสดงนิทรรศการ ภายในอาคารกว่า 12 หลังซึ่งล้วนแต่เคยเป็นส่วนหนึ่งของเรือนจำในอดีต ไม่ว่าจะเป็นอาคารเรือนจำหลัก ศาล โรงอาบน้ำ ห้องทรมานนักโทษและห้องขัง จากนั้นนำท่านไปยัง พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็งขั้วโลก (DRIFT ICE MUSEUM) หรือโอคอตสก์ ริวเฮียว (OKHOTSK RYUHYO MUSEUM) พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็งซึ่งมีการจัดแสดงธารน้ำแข็งที่เก็บรวบรวมมาไว้เพื่อการศึกษาวิเคราะห์ระบบนิเวศน์วิทยาการมาของธารน้ำแข็งที่มีผลต่อชาวเมืองแถบชายฝั่งทะเลโอคอตสก์ ที่มีธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ลอยอยู่เหนือท้องทะเลของเมืองอาบาชิริ ซึ่งนอกจากภายในพิพิธภัณฑ์จะมีการจัดแสดงเรื่องราวความเป็นมาในการเคลื่อนตัวของธารน้ำแข็งในรูปแบบภาพยนตร์แล้ว ยังมีการจัดแสดงสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เก็บรวบรวมตัวอย่างมาได้จากธารน้ำแข็งบริเวณชายฝั่งอีก

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              จากนั้นนำท่านเข้าชม สวนเก่าแก่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่ง ที่สร้างขึ้นเมื่อปี 1956 ทุ่งดอกชิบะซากุระหรือดอกมอส (Moss Phlox) หนึ่งในดอกไม้ที่นิยมปลูกกันมากในช่วงฤดูใบไม้ผลิของประเทศญี่ปุ่นที่เปลี่ยนให้ทั้งเนินเขากลายเป็นสีชมพูสดใส จะเริ่มเบ่งบานตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนมิถุนายนของทุกปี ซึ่งจะเริ่มบานหลังดอกซากุระ สวนฮิกาชิโมโกโตะมีขนาดพื้นที่กว้างใหญ่ด้วยพื้นที่มากถึง 100,000 ตารางเมตร ภายในสวนจะเป็นทางเดินยาว บานช่วงเป็นบันไดขึ้นลงเนินเขา ทำให้มองเห็นวิวของทุ่งดอกพิงค์มอสที่สวยงาม ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ โซอุนเคียว

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SOUNKYO TAISETSU HOTEL หรือเทียบเท่า

                   https://www.hotel-taisetsu.com/en/

คํ่า                รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม – เต็มอิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

----  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น ---

 

วันที่สี่           โซอุนเคียว – น้ำตกกิงกะ และ น้ำตกริวเซ – อะซาฮีคาว่า – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า  โรงงานช็อกโกแลตอิชิยะ (ด้านนอก) – โอตารุ – ช้อปปิ้งห้างอิออน

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านไปยัง น้ำตกกิงกะ และ น้ำตกริวเซ น้ำตกกิงกะ สายธารไหลลงมาสวยงามเป็นเส้นเล็กๆ สีขาวเหมือนเส้นด้าย ส่วนน้ำตกริวเซเป็นน้ำตกสายใหญ่ไหลด้วยความแรงเพียงสายเดียว และน้ำตกทั้งสองได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกคู่สามีภรรยาแห่งอุทยานแห่งชาติไดเซทซึซัง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า สวนสัตว์ที่มีชื่อเสียงของเมืองอาซาฮิคาว่า ซึ่งทางสวนสัตว์อนุญาตให้ผู้เข้าชมได้เข้าชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่นๆ ไฮไลท์ ได้แก่ อุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายน้ำของเหล่าเพนกวิน และโดมแก้วขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางของโซนหมีขั้วโลกและหมาป่า ผู้เข้าชมจะมองเห็นได้อย่างชัดเจน

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ แหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นที่นี่ดูคลาสสิคและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่หาจากไหนไม่ได้ โดยช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อ ที่สุดของที่นี่คือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่า ช็อกโกแลตขาวของคนรัก ท่านสามารถเลือกซื้อกลับไปให้คนที่ท่านรักทาน หรือว่าซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ได้ นอกจากนี้ ท่านจะได้เลือกซื้อช็อกโกแลตแบบต่างๆมากมายที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้อีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ ให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันต่อห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น นำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

คํ่า                รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                   นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND PARK OTARU HOTEL หรือเทียบเท่า

                   https://grandparkotaru.com/

 

 

วันที่ห้า         โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี  

                   ถนนซาไกมาจิ – กระเช้ายอดเขาเท็งกุ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – ซัปโปโร 

                   ช้อปปิ้งทานุกิ


เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมืองโอตารุ เพื่อนำท่านชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านถ่ายรูปกับวิวคลองซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปที่เป็นไฮไลท์ของเมือง และให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย ชมอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม พาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำ ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที และนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดงแต่โครงสร้างภายในทำจากไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ สำหรับท่านใดสนใจที่จะทำกล่องดนตรีที่มีอันเดียวในโลกด้วยฝีมือของท่านเอง ท่านสามารถเลือกกล่องเพลง และตุ๊กตาประดับต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพื่อที่ท่านจะได้เก็บความประทับใจใส่ลงในกล่องดนตรีและเป็นของที่ระลึกจากเมืองโอตารุ นำท่านเดินทางสู่ ถนนซาไกมาจิ (Sakai-Machi) เป็นถนนสำหรับช้อปปิ้ง มีร้านขายของที่ระลึกและ ของฝาก ซึ่งร้านค้าต่างๆ จะเป็นอาคารเก่าโบราณทั้งสองข้างทาง ส่วนของฝากที่ขึ้นชื่อ ของถนนถนนซาไกมาจิ คือ ของจำพวกเครื่องแก้ว และกล่องดนตรี หลังจากนั้นนำท่านไป นั่งกระเช้าภูเขาเท็งกุ ขนาดรองรับได้ 30 คน ขึ้นสู่ ยอดเขาเท็งกุ ซึ่งมีความสูงถึง 2,646 เมตร ถือว่าเป็นภูเขาที่สูงที่สุดทางตอนเหนือของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติยะทสึงะตะเกะ อีกทั้งยังอยู่ในทำเนียบ 200 ภูเขาที่มีชื่อเสียงที่สุด เพื่อให้ท่านได้ซึมซับบรรยากาศและผ่อนคลายไปกับวิวทิวทัศน์อันสวยงามของอ่าวอิชิคะริและเมืองโอตารุ เมืองโรแมนติกที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ให้ท่านถ่ายรูปคู่กับต้นซากุระซึ่งเหลืออยู่เพียงบนยอดเขานี้เพียงต้นเดียว หมายเหตุ : กระเช้าจะไม่สามารถให้บริการได้ภายใต้สภาวะอากาศที่ลมแรง ฝนตกหนัก เนื่องจากไม่ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินค่าบริการ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองซัปโปโร เพื่อนำท่าน ช้อปปิ้งย่านทานุกิ ถนนทานุกิโคจิเป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของเมืองโดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกม  เซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย นอกจากนั้นที่นี่ยังมีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีศาลเจ้าทานุกิเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1973 ด้วย

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารทะเลสดใหม่ของฮอกไกโด อาทิ ปูยักษ์ 3 ชนิด

กุ้ง หอยเชลล์ ปลา ซูชิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว และ เครื่องดื่มซอฟดริ้ง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KIEO PLAZA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า

                   https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/english/

 

วันที่หก         ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า (ด้านนอก) – หอนาฬิกา (ผ่านชม) – ศาลเจ้าฮอกไกโด ตลาดปลานิโจ – มิตซุย เอ้าท์เล็ต – สนามบินชิโตเซ่ – สนามบินฮาเนดะ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ทำเนียบรัฐบาลเก่า (ด้านนอก) เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี ค.ศ.1886 และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทำการหลังใหม่เป็นอาคารสูง 10 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้ นำท่านผ่านชม หอนาฬิกา ซึ่งมีความเก่าแก่มากจนกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ ค.ศ.1878 อาคารแรกเริ่มเดิมทีใช้เป็นที่ฝึกงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปัจจุบัน แล้วสร้างหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1881 จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง ด้วยความเก่าแก่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานาน จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาติ และนำท่านสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าลัทธิชินโต ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะมะรุยะมะ เดิมชื่อศาลเจ้าซัปโปโร ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นศาลเจ้าฮอกไกโด เพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโดที่มีศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปี แต่ที่นี่ก็เป็นที่สำหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ จากนั้นนำท่านชม ตลาดปลานิโจ เป็นตลาดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 100 ปี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร เป็นตลาดที่ได้รับความนิยม และเป็นแหล่งรวมสัตว์ทะเลสด ใหม่ สะอาด หลากหลายประเภทให้คุณเลือกซื้อกันได้อย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลแช่แข็ง, อาหารทะเลแบบแห้ง หรือแม้แต่อาหารทะเลสดตามฤดูกาลก็มีให้ท่านได้เลือกอย่างครบครัน ตลาดปลานิโจซึ่งถูกกล่าวกันว่ามีจุดเริ่มต้นจากการที่ชาวประมงที่ อ่าวอิชิคาริเริ่มนำปลาสดๆ มาวางขายในช่วงต้นยุคเมจิ ในอดีตมีตลาดปลาเรียงรายเลียบชายฝั่งแม่นํ้าโซเซยาวตั้งแต่เขตนิชิ 1โชเมะจนถึงฮิงาชิ 2โชเมะ ต่อมาจึงค่อยๆ มีร้านโซบะ ร้านเหล้า ร้านขายผลไม้และอื่นๆ เพิ่มขึ้นจนกระทั่งเป็นรากฐานดังที่เห็นในปัจจุบัน      

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอาท์เล็ต ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยแหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบด้วยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมด้วยสินค้าสำหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินค้าทั่วไป นอกจากนี้ภายในห้าง ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ ที่จุได้ 650 ที่นั่ง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสินค้าท้องถิ่นและสินค้าจากฟาร์มสดมาขาย

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสสุกี้ยากี้น้ำดำสูตรต้นตำหรับของฮอกไกโด จุดเด่นคือเนื้อของร้านที่คัดสรรมาอย่างดี ลวกแล้วนำมาจิ้มกับไข่ไก่สดจึงค่อยทาน จะได้รสชาติที่ละมุนนุ่มลิ้น ให้ทุกท่านอิ่มเต็มที่กับเนื้อหมูแบบไม่อั้น

ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินซิโตเซ่

20.30            ออกเดินทางเพื่อกลับสนามบินฮาเนดะ โดยสายการบินออลนิปปอน เที่ยวบินที่ NH 82

22.10           เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

23.35           ออกเดินทางเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินออลนิปปอน เที่ยวบินที่ NH 1925

 

วันที่เจ็ด       กรุงเทพฯ    

04.05 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์