ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมทัวร์

14 – 19 MAY’19 BY TG ราคา : 63,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น | (J16_9) TAKAYAMA JAPAN ALPS (PINK MOSS) 6D 4N

TAKAYAMA JAPAN ALPS (PINK MOSS) 6D 4N

flat,1000x1000,075,f.u1 (1)

63,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

พฤษภาคม | 14 - 19
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก                  กรุงเทพฯ

21.00 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

วันที่สอง       สนามบินชูบุเซ็นแทร์ – นาโกย่า  - ปราสาทนาโกยา - กุโจ – ทดลองทำอาหาร

                   จำลอง – ทาคายาม่า - ออนเซ็น

00.05 น.        ออกเดินทางสู่ สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644

08.00 น.        เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านเดินทางสู่ ปราสาทนาโกยาสรางขึ้นในยุคเริ่มตนสมัยเอโดะ อาคารปราสาทสวนใหญถูกทำลายในการโจมตีทางอากาศในป 1945 ตอมาไดรับการฟนฟูสรางดวยคอนกรีตเสริมเหล็กในป 1959 จนมาถึงปจจุบัน ภายในมีพิพิธภัณฑที่ทันสมัย จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตรของปราสาท

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เมืองกุโจ หรือ กุโจฮาจิมัง ศูนย์กลางการผลิตอาหารจำลองมานานหลายทศวรรษ ปัจจุบันผลิตจำนวนมากถึงกว่าครึ่งของตลาดอาหารจำลองญี่ปุ่น และให้ท่านได้ ทดลองทำอาหารจำลอง (ทาร์ตไข่) โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ พร้อมรับอาหารจำลองที่ทำเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า

นำท่านเข้าสู่ที่พัก TAKAYAMA OUAN HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.hotespa.net/hotels/takayama/

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

          * หลังรับประทานอาหารค่ำ พลาดไม่ได้กับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย

วันที่สาม       ทาคายาม่า – ตลาดเช้าทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิรา

                   คาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยาม่า) – Misui Outlet Park Oyabe – โตยาม่า

                   ออนเซ็น

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมบรรยากาศของ ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนในยามเช้า อากาศเย็นสบาย และความเรียบง่ายของเมืองแห่งนี้เป็นอีกสถานที่ในแดนปลาดิบที่น่าศึกษาและเรียนรู้ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าแบบพื้นเมือง ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์ที่เก็บมาจากไร่สดๆ ของชาวบ้านแถบนั้น จากนั้นนำท่านชม ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนและสภาพแวดล้อมสมัยเอโดะไว้ได้เป็นอย่างดี ชมการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ท่านจะต้องประทับใจ พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกในสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเก่าแก่แสนคลาสสิก

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

          พิเศษ! ให้ท่านลิ้มรสอาหารพื้นเมืองสุดพิเศษที่หารับประทานภูมิภาคอื่นไม่ได้ “โฮบะมิโซะ” หมูหรือเนื้อย่างบนใบแมกโนเลียแห้งสีน้ำตาลบนเตาเล็กทานคู่กับปลาอายุ เครื่องเคียง น้ำซุปและข้าวสวยร้อนๆ

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซึ่งยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ้านในสไตล์ กัสโซ่ – สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และ รูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า  “กัสโซ่” นำท่านเดินทางไปยัง Misui Outlet Park Oyabe Outlet Park ที่มีร้านค้ากว่า 170 ร้านโดดเด่นด้วยชิงช้าสวรรค์ที่มีลักษณะเป็นรูปถุงช้อปปิ้ง

                   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโตยาม่า

นำท่านเข้าสู่ที่พัก TATEYAMA KOKUSAI HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.tatekoku.com/

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

          * หลังรับประทานอาหารค่ำ พลาดไม่ได้กับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย

วันที่สี่           โตยาม่า – เส้นทางสายอัลไฟน์ทาเตยาม่า คุโรเบะ    (กำแพงหิมะ

                   กระเช้าทาเตยาม่า – เขื่อนคุโรเบะ) – ยามานาคาโกะ – ออนเซ็น              

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสัมผัสใกล้ชิดกับความมหัศจรรย์ของธรรมชาติกับ เส้นทางสายอัลไพน์ทาเตยาม่า - คุโรเบะ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเจแปนแอลป์ เป็นเส้นทางธรรมชาติที่ตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อของจังหวัดโทยามะและจังหวัดนากาโนะ ประเทศญี่ปุ่น พาดผ่านวิวทิวทัศน์ที่สลับซับซ้อนของเทือกเขาแอลป์ หรือที่หลายๆ คนนิยมเรียกกันติดปากว่า เจแปนแอลป์  

นำท่านนั่ง เคเบิลคาร์ทาเตยามะ (ที่สถานีทาเตยามะ - ราบบิโจไดระ) เป็นทางวิ่งเส้นทางเดียว ที่ความสูงระดับ 500 เมตร ความลาดชันโดยเฉลี่ย 24 จากนั้นนำท่านนั่ง Highland Bus (ที่ราบ บิโจไดระ - มูโรโด) ท่านจะต้องประทับใจและหลงใหลในทัศนียภาพจากการเดินทางต่างระดับ โดยผ่าน ทิวเขาสูง 1500 เมตร ต้นไม้ขนาดใหญ่ในป่าที่ราบสูง กำแพงหิมะ และแนวทิวเขาทุกที่ของที่นี่ล้วนเป็นเส้นทางมีชื่อด้านภูมิประเทศทั้งสิ้น นำท่านชม กำแพงหิมะ ยุคิโนะโอทานิ (Yuki-no-Otani Snow Wall) ตั้งแต่กลางเดือนเมษายนถึงกลางเดือนมิถุนายน นักท่องเที่ยวจะสามารถเดินเล่นระหว่างกองหิมะที่ทับถมกันสูงจนกลายเป็นกำแพงสองฝั่งซึ่งมีความสูงเกือบ 20 เมตรได้

เที่ยง                                       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านนั่ง รถบัสไฟฟ้า (รถราง) ลอดอุโมงค์ (มูโรโด - สถานีไดกันโบะ) ด้วยระดับความสูง 2450 เมตร รถบัสนี้จะวิ่งลอดในอุโมงค์ที่เย็นจับขั้วหัวใจ ของเขาทาเตยามะ(ความสูง 3015 เมตร) โดยใช้พลังกระแสไฟฟ้าเป็นแรงขับเคลื่อนดังนั้นจึงปราศจากควันและปลอด จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้าทาเตยามะ (สถานีไดกันโบะ - ที่ราบคุโรเบะไดระ) นั่งกระเช้าข้ามหุบเขา เป็นระยะทาง 1,700 เมตร เส้นทางนี้จะได้ชมวิวธรรมชาติสวยๆ พร้อมกับความตื่นเต้นนิดๆ ของการขึ้นกระเช้า เพราะเป็นกระเช้าที่เป็นลวดสลิงต้นทางถึงปลายทาง โดยไม่มีเสาค้ำหรือคั่นกลาง จนได้ฉายาว่า กระเช้าพาโนราม่า จากนั้นนำท่านเปลี่ยนมานั่ง เคเบิลคาร์ใต้ดิน จากสถานี - ที่ราบคุโรเบะไดระ– ทะเลสาบคุโระบะ นำท่านชม เขื่อนคุโรเบะ ที่มีความสูง 1,500 เมตรจากระดับน้ำทะเล,ความสูงตัวเขื่อน 186 เมตร เป็นเขื่อนคอนกรีตแบบโค้ง(Arch dam) ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่น นำท่านเดินทางสู่ สถานีโอกิซาว่า เพื่อโดยสารพาหนะของอุทยาน นั่งรถบัสรางไฟฟ้าลอดอุโมงอุโมงค์คันเด็น (เขื่อนคุโรเบะ - สถานีโองิซาวะ) ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทาสู่ ยามานาคาโกะ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า

http://fujimatsuzono.com/

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม --- บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

----  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น--

วันที่ห้า         ยามานาคาโกะ - โอชิโนะฮักไก – ชมทุ่งดอกพิงค์มอส (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)  โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

          จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) เป็นจุดท่องเที่ยวที่สร้างเป็นหมู่บ้านเล็กๆ จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ และแหล่งรวบรวมของฝากพื้นเมือง อาทิ ผลิตภัณฑ์แปIรูปจากชาเขียว ผลไม้อบแห้ง และอื่นๆอีกมากมาย ภายในหมู่บ้านแห่งนี้และยังมีบ่อน้ำแร่ธรรมชาติ ให้ ท่านได้ลองดื่มกันอีกด้วย จากนั้นนำท่านตระการตากับ ทุงดอกพิงคมอส ** ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ** มีชื่อเรียกตามภาษาทองถิ่นวา ดอกชิบะซากุระ ซึ่งมีหลากสี อาทิเชน สีขาว สีชมพูเปนตน จึงให

ทานไดสัมผัสบรรยากาศและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัยและเดินชมตนชิบะซากุระที่มีนับแสนตน ในวันที่อากาศดีอาจไดเห็นภูเขาไฟฟูจิเปนฉากหลังอีกดวย

เที่ยง                                       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

                   เซ็ทปิ้งย่างบนหินภูเขาไฟ เมนูขึ้นชื่อในแถบฟูจิ ให้ทุกท่านได้ลิ้มรส เนื้อหมู หรือ เนื้อวัวที่คัดสรรมาพิเศษ นำมาปิ้งบนแผ่นหินภูเขาไฟพร้อมผักตามฤดูกาล รับประทานพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ น้ำซุปสูตรต้นตำรับของทางร้าน และน้ำจิ้มรสเด็ดที่จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะ

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว เพื่อเข้าสู่ ย่านชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไทเกอร์!!!  รวมไปถึงเครื่องสำอางยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสชาบูชาบูเกรดพรีเมี่ยม  เต็มอิ่มกับเนื้อหมู เนื้อวัว ที่คัดสรรมาอย่างดี ลวกพร้อมผักสดใหม่และเต้าหู้แสนอร่อย ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด พิเศษ!! ซอฟดริ้งแบบไม่อั้น

                   นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

                    https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/

วันที่หก       โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ผนำท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิม

ทองคำที่ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น นำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

17.35 น.        ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

21.55 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์