ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมทัวร์

14 – 19 FEB ’19 BY TG ราคา : 54,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น | (J29_1) KANSAI TOTTORI KURASHIKI (SNOW ACTIVITY) 6D 4N

KANSAI TOTTORI KURASHIKI (SNOW ACTIVITY) 6D 4N

flat,1000x1000,075,f.u1 (1)

54,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

กุมภาพันธ์ | 14 - 19
อัตราค่าบริการท่านละราคารวมตั๋วราคาไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน54,900.-37,900.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ มีเตียง49,500.-34,500.-
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง43,900.-30,500.-
พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ10,500.-10,500.-
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก                   กรุงเทพฯ

20.00 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.15 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

 

วันที่สอง        โอซากา – อามาโนะฮาชิดาเตะ (นั่งกระเช้าหรือแชร์ลิฟต์) – หมูบานชาวประมงอิเนะ

         ลองเรือชมอาวอิเนะ – ชินออนเซ็น – ออนเซ็น

06.25 น.        ถึงท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซาก้า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

                   นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว อามาโนะฮาชิดาเตะ (นั่งกระเช้าหรือแชร์ลิฟต์) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา สะพานสูสรวงสวรรค (bridge in heaven) เนื่องจากเปนจุดชมวิวที่ติด 1 ใน 3 ของวิวชายทะเลที่สวยที่สุดในญี่ปุนมองเห็นอาวมิยาสึ ที่มีลักษณะเปนสันทรายคดเคี้ยวเชื่อมตอกัน

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมูบานชาวประมงอิเนะ (Ine-Cho) หมูบานอนุรักษที่หลงเหลืออยูเพียงไมกี่แหงของประเทศญี่ปุนตั้งอยูริมอาวอิเนะซึ่งจะสรางอยูติดกันเรียงตลอดแนวยาวของชายฝงกวา 200 หลัง เกิดเปนทัศนียภาพที่แปลกตาไมเหมือนกับที่ใดในญี่ปุน โดยบานแบบนี้เรียกวา ฟูนะยะ (Funaya) จุดเดนเฉพาะตัวคือจะมีการทำบานยื่นออกไปในน้ำแลวมีชองจอดเรืออยูภายในบานเหมือนกับเมือง  เวนิสประเทศอิตาลี ลองเรือชมอาวอิเนะ ลองเรือชมทัศนียภาพทีงดงามของอาวอิเนะและความงดงามแปลกตาของหมูบานชาวประมงสไตลฟูนะยะนอกจากนี้ทานยังสามารถใหอาหารนกนางนวลไดอีกดวย

                   ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ ชินออนเซ็น เมืองบ่อน้ำร้อนตั้งแต่สมัยเฮอัน เป็นเมืองบ่อน้ำร้อนที่แสนโรแมนติก

นำท่านเข้าสู่ที่พัก YUMURA ONSEN MIYOSHIYA HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ                         รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม --- บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

----  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น ---

 

วันที่สาม       ชินออนเซ็น – บ่อน้ำร้อนยูมูระ  - ลานสกีคันนาเบะ (Free Sled + Snow Rafting)

                   เมืองทตโตะริ – เนินทรายทตโตะริ – ยูโนะโกะ – ออนเซ็น

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                   นำท่านเดินทางชมบ่อน้ำร้อนยูมูระ บ่อน้ำร้อนโบราณที่มีประวัติกว่า 1000 ปี มีอุณภูมิสูง 98 องสาเซลเซียส จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ลานสกีคันนาเบะ (Free Sled + Snow Rafting) เป็นลานสกีขนาดกลางที่มีความสูง 7 ชั้น หรือ 550 เมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เหมาะสำหรับคนที่เล่นสกีและสโนว์บอร์ดได้ในระดับกลาง แต่ก็ยังมีพื้นที่สำหรับเอาใจผู้เล่นระดับพื้นฐานและผู้ที่มาเป็นครอบครัวได้มาสนุกสนานกัน ให้ท่านได้ตื่นเต้นท้าทายกับกิจกรรมฤดูหนาวมากมาย (ไม่รวมค่าเช่าชุดและอุปกรณ์การเล่นสกี)

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              จากนั้นนำท่าน  เนินทรายทตโตะริ ชมความมหัศจรรยของเนินทรายขนาดมหึมาที่มีเพียงแหงเดียวในประเทศญี่ปุนเกิดจากทรายที่ถูกพัดพามาแลวสะสมตัวมาจนกลาย เปนเนินทรายขนาดใหญบริเวณยอดเนินทราย เปนจุดที่ทานสามารถชมทัศนียภาพไดไกลแบบสุดลูกหูลูกตา ** นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม อาทิเชน การขี่อูฐชมทัศนียภาพโดยรอบการเลนสไลดเดอรเปนตน (มีคาใชจายเพิ่มเติมทานใดสนใจ ติดตอที่หัวหนาทัวร) ** ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางต่อสู่เมือง ยูโนะโกะ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก YUNOGO BISHUNKAKU HOTELหรือเทียบเท่า

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

----  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สี่           ยูโนะโกะ – โอกะยะมา - ศาลเจาคิบิทสึ  - คุราชิกิ – เมืองโบราณคุราชิกิ –

                  โคจิมะยีนส์สตรีท

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางต่อสู่ ศาลเจาคิบิทสึ ศาลเจาที่เกี่ยวพันอยางใกลชิดกับเทพเจาที่เปนที่มาของ Momotaro นิทานพื้นบานชื่อดังของญี่ปุนอาคารหลักเปนสมบัติของชาติลักษณะที่โดดเดนที่สุดของที่นี่คือทางเดินอลังการยาว 360 ม.

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองโบราณคุราชิกิ  (Kurashiki Bikan Historical Quarter) มีบานญี่ปุ่นโบราณสีขาวและตนหลิวนอยใหญเรียงรายริม Kurashiki River และKurashiki เปนศูนยกลางการขนสงสินคาที่รุงเรืองในศตวรรษที่ 17 ทั้งยังเปนยานที่อบอวลไปดวยกลิ่นอายของเสนหเมืองเกาที่สงบสุข จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  โคจิมะยีนส์สตรีท ถนนของคนรักยีนส์โดยเฉพาะแฟนคลับจากญี่ปุ่น ท่านจะได้เลือกซื้อยีนส์ญี่ปุ่นแท้ จากย่านผลิตและร้านค้าเก่าริมถนนกว่า 30 ร้าน หรือเดินเล่นถ่ายภาพ บรรยากาศของย่านที่ตกแต่งด้วยกางเกงยีนส์

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRANVIA OKAYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า

 https://granvia-oka.co.jp/

 

วันที่ห้า         โอกะยะมา – ฮิเมจิ – ปราสาทฮิเมจิ – โกเบ พอร์ท ทาวเวอร์ (ด้านนอก) - โอซากา –

         ชอปปงชินไซบาชิ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางต่อสู่  ปราสาทฮิเมจิ หรือมีชื่อเรียกอีกอยางวา ปราสาทนกกระสาขาวเป็นสิ่งก่อสรางที่เกาแกที่สุดแหงหนึ่ง และยังไดรับการยกยองจากยูเนสโกใหเปนมรดกโลกและสมบัติประจำชาติญี่ปุนเมื่อเดือนธันวาคมป พ.ศ. 2536

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ โกเบ พอร์ท ทาวเวอร์ (ด้านนอก) หอคอยชมวิวที่ตั้งอยู่บริเวณท่าเรือ นำท่านเดินทางสู่เมือง โอซาก้า ให้ท่านชอปปงชินไซบาชิ ยานชอปปงแหงนี้เปรียบไดกับยานชินจูกุของกรุงโตเกียวเลยก็วาไดไมว่าจะเปนรานคาที่มีอยางมากมาย สินคานานาชนิด

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก VISCHIO AMAGASAKI HOTELหรือเทียบเท่า

https://www.hotelvischio-amagasaki.jp/

 

วันที่หก        โอซาก้า – ตลาดคุโรมง – ช้อปปิ้งห้างอิออน – สนามบินโอซาก้า – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านไปยัง ตลาดคุโรมง โอซาก้า (Kuromon Ichiba Market) เป็นตลาดที่มีชื่อเสียงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองโอซาก้า จนได้รับสมญานามว่าเป็น ครัวของโอซาก้า เลยทีเดียว             มีบรรยากาศภายในเป็นทางเดิน Arcade เล็กๆทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ข้างทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆกว่า 160 ร้านค้า ขายทั้งของสด และแบบพร้อมทาน มีของกินเล่นและอาหารพื้นเมืองมากมายหลายชนิดให้ได้ชิมกัน

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              ให้ท่านอิสระกับการช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่นนำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินโอซาก้า

17.25 น.        ออกเดินทางเพื่อกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673

22.00 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์