ทัวร์นิวซีแลนด์โปรแกรมทัวร์

11 – 17, 25 – 31 MAR’ 19
ราคา : 91,900.-
BY SQ

ทัวร์นิวซีแลนด์ | (N01_1) SOUTH NEW ZEALAND 7D 5N

SOUTH NEW ZEALAND 7D 5N

Singapore Airlines

91,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

มีนาคม | 11 - 17, 25 - 31 2562

อัตราค่าบริการท่านละ

ราคารวมตั๋ว

ราคาไม่รวมตั๋ว

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน

91,900.-

60,900.-

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

82,900.-

54,900.-

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี  พักกับผู้ใญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม

78,000.-

54,500.-

เด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี  พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม

68,900.-

51,900.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ

11,500.-

11,500.-

ผู้ใหญ่ 3 ท่านพักห้องเดียว ท่านที่ 3 ลด

1,000.-

1,000.-

สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก          กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – ไครส์เชิร์ช

12.30 น.      คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ K สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

15.30 น.      ออกเดินทางสู่ ประเทศสิงคโปร์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ977

18.55 น.        เดินทางถึง สนามบินนานาชาติชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

19.45 น.        นำท่านเหินฟ้าสู่ เมืองไครส์เชิร์ช ประเทศนิวซีแลนด์ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ297

 

วันที่สอง        ไครส์เชิร์ช – ไครส์เชิร์ช (เที่ยวชมเมือง) – ทะเลสาบเทคาโป – อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ

09.30 น.      เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองไครส์เชิร์ช นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ต่อมานำท่านเดินทางไปยัง เมืองไครส์เชิรช์ ที่ได้รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” เมืองนี้เป็นเสมือนเมืองหลวงแห่งเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ ซึ่งเป็นเมืองที่มีการพัฒนาความทันสมัยหากแต่ยังคงความงามของธรรมชาติไว้ได้อย่างกลมกลืน จึงทําให้เราสามารถเห็นเมืองที่สวยงามและเต็มไปด้วยดอกไม้ทั่วเมือง และยังเป็นเมืองที่ได้รับอิทธิพลจากอังกฤษโดยตรง รวมทั้งได้รับการคัดเลือกจาก Lonely Planet ให้เป็น 1 ใน 10 เมืองที่น่าอยู่ประจําปี 2013 อีกด้วย ซึ่งท่านจะได้ชม Riccarton House and Brush มรดกทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ของประเทศนิวซีแลนด์ ประกอบด้วยอาคารประวัติศาสตร์ 2 แห่ง ล้อมรอบไปด้วยสวนสาธารณะที่สวยงามและสวนสวยล้อมรอบด้วยแม่น้ำเอวอน โดยตั้งอยู่ท่ามกลางป่าพุ่มไม้พื้นเมืองที่มีต้นไม้ Kahikatea อายุมากกว่า 600 ปี ต่อด้วยนำท่านชม สวนสาธารณะแฮกลีย์ สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ร่มรื่นเขียวขจี ซึ่งใกล้ๆ กันนั้นจะมีพิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอรี่ที่บอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของชาวนิวซีแลนด์ให้ท่านได้เรียนรู้ อีกทั้งในเมืองยังมี แม่นํ้าเอว่อน (AVON) สายยาวที่ไหลผ่านสวนสาธารณะและกลางเมืองอย่างสงบเยือกเย็นซึ่งจะได้เห็นคนถ่อเรือไปตามสายนํ้าที่ไหลเอื่อย มีกิ่งหลิวระย้าอยู่เหนือนํ้าเหมือนในสวนสาธารณะกลางเมืองผู้ดี จากนั้นนําท่านเดินช้อปปิ้งย่านร้านค้าในเมืองที่เรียกว่า RESTART ได้อีกด้วย

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเทคาโป ทะเลสาบสีเทอร์ควอยซ์ ซึ่งเกิดจากหิมะบนเทือกเขาเมาท์คุกละลายสู่ทะเลสาบจนทำให้มีสีเทอร์ควอยซ์ ให้ท่านได้ชมความงามของทิวทัศน์สองข้างทางที่เต็มไปด้วยเทือกเขา ทุ่งหญ้า และฝูงแกะนับร้อยนับพันที่จะทำให้ท่านประทับใจมิรู้ลืม ต่อด้วยเที่ยวชม อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ และโบสถ์คนเลี้ยงแกะ Good Shepherd ริมทะเลสาบ เป็นโบสถ์เล็กๆ น่ารักที่ปัจจุบันยังใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ อยู่ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองทไวเซิล เมืองแห่งต้นไม้ของนิวซีแลนด์

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก PEppers bluewater resort hotel, takapo หรือ เทียบเท่า

http://www.peppersbluewater.co.nz

 

วันที่สาม          ทไวเซิล ควีนส์ทาวน์ – ครอมเวลล์ – ร้านผลไม้ป้าโจนส์ – ชมการกระโดดบันจี้จั๊มที่สะพานคาวารัว – แอร์โรว์ทาวน์ – ควีนส์ทาวน์

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ เมืองที่ล้อมรอบด้วยภูเขาและทะเลสาบที่มีทิวทัศน์อันงดงามตลอดปี และเป็นเมืองตากอากาศริมทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในนิวซีแลนด์ ซึ่งเต็มไปด้วยกิจกรรมทั้งกีฬา การผจญภัยที่โลดโผนและท้าทายความสามารถมากมาย ต่อด้วยนำท่านแวะซื้อผลไม้ที่ เมืองครอมเวลล์ แหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญของประเทศนิวซีแลนด์ เช่น แอปเปิ้ล พีช แพร และเชอร์รี่ รวมทั้งให้ท่านได้แวะซื้อผลไม้ ณ ร้านผลไม้ป้าโจนส์ ที่มีพื้นที่ถึง 250 เอเคอร์ หรือ 625 ไร่ โดยมีผลผลิตจากผลไม้กว่า 15 ชนิด โดยมีจำนวนแอปเปิ้ลและพีชมากที่สุด แต่ผลไม้ที่ทำรายได้ให้มากที่สุดก็คือ เชอร์รี่ สำหรับผลไม้ของสวนผลไม้ป้าโจนส์นี้จะมีราคาไม่แพงและสดใหม่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สะพานคาวารัว ถ่ายรูปกันที่สะพานประวัติศาสตร์ โดยสถานที่แห่งนี้เป็นต้นกำเนิดของการเล่นบันจี้จั๊มแห่งแรกของโลก ต่อด้วยชม การกระโดดบันจี้จั๊ม กีฬาที่ท้าทายและวัดใจคนกล้า ซึ่งมีความสูงถึง 43 เมตร ใช้เวลาในการเล่น 35 นาที (ท่านใดที่สนใจกระโดดบันจี้จั๊ม สามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์)

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย           จากนั้นนำท่านชม เมืองแอร์โรว์ทาวน์ เมืองเล็กๆ น่ารักที่ในสมัยโบราณนั้นเป็นเมืองแห่งการขุดทอง ภายในเมืองยังคงรักษาสภาพบ้านเรือนร้านค้าในรูปแบบเดิมไว้ให้ท่านเที่ยวชม ซึ่งท่านจะได้ชมเหมืองทองเก่าและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองควีนส์ทาวน์

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก RYDGES LAKELAND RESORT QUEENTOWN HOTEL, QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 4 ดาว

https://www.rydges.com

 

วันที่สี่            ควีนส์ทาวน์ – ล่องเรือกลไฟโบราณ – วอลเตอร์พีคฟาร์มโชว์ – นั่งกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค (เล่นลูจจ์ฟรี!) – ควีนส์ทาวน์

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วอลเตอร์พีค ฟาร์ม โดยการ นั่งเรือกลไฟโบราณ TSS EARNSLAW ที่มีอายุเกือบ 100 ปี ชมทิวทัศน์อันงดงามของทะเลสาบวาคาทีปูและเมืองควีนส์ทาวน์ ซึ่งเพลิดเพลินกับบรรยากาศแสนโรแมนติกบนเรือ ชมการสาธิตการตัดขนแกะ และโชว์สุนัขต้อนแกะจากฟาร์มพื้นเมืองในบรรยากาศริมทะเลสาบวาคาทีปู

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ โดย TSS EARNSLAW ให้อิสระท่านช้อปปิ้งในเมืองควีนส์ทาวน์ หรืออีกกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือนั่งเรือเร็ว Shotover Jet สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1970 มีผู้มาท้าทายความหวาดเสียวนี้แล้วกว่า 2 ล้านคน เป็นเรือที่ได้รับการออกเเบบเป็นพิเศษ ลำตัวทำด้วยอลูมิเนียมอย่างหนาแน่น เเล่นด้วยความเร็วสูงและตื่นเต้นเร้าใจ ซึ่งได้รับการยอมรับจากทั่วโลก (การนั่งเรือเจ็ทโบ๊ทซึ่งเป็นทัวร์นอกรายการ ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมอยู่ในค่าบริการทัวร์ สำหรับท่านที่สนใจ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาบ็อบส์พีค นั่งกระเช้ากอนโดล่า ดื่มด่ำกับความสวยงามของเมืองสวยริมทะเลสาบบนบ็อบส์พีค ต่อด้วยความสนุกสนานกับการเล่นลูจจ์ตามทางคดเคี้ยว ผ่านอุโมงค์อันสุดหวาดเสียวระยะทางกว่า 800 เมตร ซึ่งท่านจะตื่นเต้นและประทับใจมิรู้ลืม ( ฟรี! เล่นลูจจ์ท่านละ 1 รอบ )

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร **เมนูพิเศษ กุ้งมังกรนิวซีแลนด์ และหอยเป๋าฮื้อนิวซีแลนด์**

นำท่านเข้าสู่ที่พัก RYDGES LAKELAND RESORT QUEENTOWN HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 4 ดาว

https://www.rydges.com

วันที่ห้า          ควีนส์ทาวน์ – ทะเลสาบวานาคา – เมืองฮาสท์ – ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ ผ่านเมืองวานาคา เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบวานาคา แวะให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปอันงดงามของ ทะเลสาบวานาคา ระหว่างทางแวะชมโลกปริศนา (PUZZLE WORLD) ซึ่งภายในประกอบด้วยของเล่นน่าพิศวง เช่น บ้านปริศนาที่ดูแล้วเหมือนเอนแต่หากเข้าไปภายในจะสร้างบรรยากาศให้รู้สึกเหมือนบ้านไม่ได้เอียง หรือห้องที่เหมือนมีตานับร้อยจ้องมองเราอยู่ (ไม่รวมค่าเข้าชม) ซึ่งที่นี่ด้านนอกท่านสามารถถ่ายรูปกับสิ่งปลูกสร้างลักษณะแปลกตา แวะเข้าห้องน้ำจำลองตามสมัยโรมันได้ที่นี่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟโดยผ่าน เมืองฮาสท์ เป็นเส้นทางที่สวยงามมาก ซึ่งเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (แบบบุฟเฟ่ต์)

บ่าย              นำท่านชม ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ ธารน้ำแข็งที่มีความสวยงามและมีชื่อเสียงในวนอุทยานแห่งชาติเวสท์แลนด์ โดยชาวเมารีเชื่อกันว่าธารน้ำแข็งแห่งนี้เกิดจากตำนานชาย-หญิงคู่หนึ่งพากันปีนเขาแล้วฝ่ายชายพลัดตกมา ฝ่ายหญิงร้องไห้เสียใจมากจนน้ำตาเต็มพื้นที่นี้ จนต่อมากลายเป็นน้ำแข็งในที่สุด เป็นธารน้ำแข็งอยู่ในเขตป่าชื้น และชมความมหัศจรรย์ของธารน้ำแข็งอันงดงามที่เคลื่อนตัวลงมาอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษ ที่ยังเคลื่อนตัวอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งจะเห็นว่าธารน้ำแข็งมีสีขาวระยิบระยับสลับกับสีเขียวมรกตอันงดงามประดับด้วยป่าเฟิร์นยักษ์ที่เขียวชอุ่มตลอดทั้งขุนเขา (ท่านใดสนใจนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมความงามของธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ค่าใช้จ่ายนี้ไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์)

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HEARTLAND HOTEL FOX GLACIER , HAAST หรือเทียบเท่า 4 ดาว

https://www.newzealand.com/in/plan/business/heartland-hotel-fox-glacier/

 

วันที่หก         ฟรานซ์โจเซฟ – โฮกิติกะ (เมืองแห่งหยก) – เกรย์เมาท์ – นั่งรถไฟสายโรแมนติก
ทรานซ์อัลไพน์ – ไครส์เชิร์ช

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกรย์เมาท์ ระหว่างทางผ่าน เมืองโฮกิติกะ เมืองแห่งหยกซึ่งชาวเมารีเชื่อกันว่าหินสีเขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ ทำให้สุขภาพแข็งแรงและจะนำอำนาจโชคลาภมาสู่ตนและครอบครัว อีกทั้งยังให้ท่านได้เลือกซื้อเป็นของฝากและของที่ระลึก

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟอาร์เทอร์พาส เพื่อ นั่งรถไฟสายโรแมนติกทรานซ์อัลไพน์ ที่สะดวกและสะอาดเหมือนในยุโรป ซึ่งเป็นรถไฟสายเดียวที่วิ่งผ่านเทือกเขาต่างๆ ใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 15 ปี ระหว่างที่ท่านนั่งรถไฟสองข้างทางนั้น ท่านจะได้ชมทิวทัศน์ที่งดงามยิ่งนักเป็นภาพแนวเขาทอดยาวสีเขียวสบายตา ซึ่งโอบล้อมสองข้างทางรถไฟไปเกือบตลอดเส้นทางสลับกับภูเขาหิมะสีขาวสะอาดตา และน้ำตกสายไหมเกิดจากการละลายของหิมะบนยอดเขา ซึ่งเป็นทัศนียภาพหนึ่งที่สวยที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ จนมาถึงสถานีรถไฟ เมืองไครส์เชิร์ช

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก IBIS CHRISTCHURCH HOTEL, CHRISTCHURCH หรือเทียบเท่า 4 ดาว

https://accorconferences.co.nz/hotels/ibis-christchurch/

 

วันที่เจ็ด        ไครส์เชิร์ช – สิงคโปร์ – กรุงเทพฯ

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองไครส์เชิร์ช เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

10.50 .      เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ298

17.40 น.      เดินทางถึง สนามบินชางฮี ประเทศสิงคโปร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

18.35 น.      เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ SQ978

20.00 น.        เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง พร้อมคนขับ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป 1 ท่าน
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า ประเทศนิวซีแลนด์แบบวีซ่ากรุ๊ปหรือแบบครอบครัวประเภทท่องเที่ยวเท่านั้น กรณีท่านต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยวต้องจ่ายเพิ่มอีก 2,500 บาท
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือ การประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยใน วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ กำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์