ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมทัวร์

05 – 10 APR ’19 BY TG ราคา : 66,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น | (J04_6) HOKKAIDO FURANO 6D 4N

HOKKAIDO FURANO 6D 4N

flat,1000x1000,075,f.u1 (1)

66,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

เมษายน | 05 - 10
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง
รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก                  กรุงเทพฯ  

19.30 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

23.45 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

 

วันที่สอง       สนามบินชิโตเซ่ – อาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเมน – สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า

                   ฟุราโน่ – นิกเกิ้ลเทอเรส (Ningle Terrace) – ออนเซ็น

08.30 น.        เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ เมืองซัปโปโร หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

นำท่านสู่ หมู่บ้านราเมน ซึ่งถือกำเนิดขึ้นในปี 1996 โดยรวบรวม 8 ร้านราเมนชื่อดังของเมืองอาซาฮิคาว่า มาอยู่รวมกันในที่เดียว และยังมีห้องเล็กๆที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านแห่งนี้ให้สำหรับผู้ที่สนใจได้มาศึกษาอีกด้วย

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย ณ หมู่บ้านราเมน (แจกคูปอง 1,000 เยน)

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า สวนสัตว์ชื่อดังติดอับดับต้นๆ ของญี่ปุ่น สวนสัตว์นี้ตั้งอยู่ที่เมือง อาซาฮิคาว่า เกาะฮอกไกโด จัดแสดงสัตว์ในมุมมองแปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร สำหรับไฮไลท์ที่มีชื่อเสียงของสวนสัตว์นี้ คือ การแสดงพาเหรดนกเพนกวิน ตู้ชมสระน้ำหมีขาวขั้วโลกเหนือ มีจุดให้ท่านเข้าไปชมสัตว์ได้อย่างใกล้ชิด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ฟุราโน่ นำท่านชม นิงเกิ้ลเทอเรส เป็นจุดรวมของฝากแห่งเมืองฟุราโน่ จังหวัดฮอกไกโด ซึ่งที่นี่ประกอบไปด้วยทางเดินไม้แสนน่ารักและร้านขายสินค้าที่ระลึก รวมถึงร้านขนมสไตล์ฮอกไกโดเรียงรายกันไป โดยนิงเกิ้ลเทอเรสแห่งนี้ตั้งอยู่บริเวณด้านล่างของโรงแรม New Furano Prince Hotel โดยทำเป็นกระท่อมเป็นหลังๆ ตั้งอยู่บนเนินท่ามกลางป่าไม้ที่ร่มรื่น ภายในร้านจะมีคนมาทำงานฝีมือให้ดูแต่ละชิ้นพร้อมกับขายไปด้วย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NEW FURANO PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

                   https://www.princehotels.co.jp/newfurano/

คํ่า                รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่นและบุฟเฟ่ต์ขาปู

----  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น ---

วันที่สาม       ฟุราโน่ – โรงงานผลิตชีส (ทำไอศกรีม) – โนโบริเบทสึ – ดาเตะจิไดมูระ

                   หุบเขาจิโกกุดานิ  – ซัปโปโร

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โรงงานผลิตชีส (ทำไอศกรีม) โรงงานผลิตชีสและเนยคุณภาพสูงของเมืองฟูราโนแหงนี้นักทองเที่ยวสามารถชมกระบวนการผลิตชีสแตละขั้นตอนไลเรียงกันไปจนถึงหองผลิตชีสและเนยดวยตัวเองเปน work shop ที่ใครๆก็สามารถเขารวมทดลองทำกันไดที่นี่ (พิเศษ! ใหทานไดสนุกกับการทดลองทำไอศครีมดวยตัวเอง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านสู่ หมู่บ้านดาเตะจิไดมูระ หมู่บ้านจำลองกึ่งสวนสนุกที่จำลองบรรยากาศความเป็นเมืองในสมัยเอโดะหรือกว่า400ปีก่อนของเมืองญี่ปุ่น ตื่นตากับเหล่านักรบซามูไร ซึ่งเสมือนผู้ปกป้องดูแลความเรียบร้อยของบ้านเมือง หรือตำรวจในปัจจุบัน และเหล่านินจา เสมือนสายลับ และนักฆ่าในปัจจุบัน ชมการสาธิตการแสดงการอำพรางตัวอันเลื่องชื่อ วิถีชีวิตตามแบบฉบับของเหล่านินจา พร้อมชมอาคารบ้านเรือนที่จำลองจากสมัยเอะโดะ การจำลองเมืองเอะโดะ พร้อมศึกษาถึงประวัติความเป็นมา เชิญชมบ้านเมือง วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ และการแต่งกายในสไตล์ย้อนยุค จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ หุบเขาจิโกกุดานิ พื้นที่ที่เกิดการทรุดตัวลงหลังจากเกิดภูเขาไฟระเบิด ทำใหผิวหนาดินบางจนไอรอนสามารถออกมาจากใตดินได จึงเกิดเปนแหลงน้ำพุรอนธรรมชาติขึ้น ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองซัปโปโร

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า

https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/english/

หมายเหตุ สำหรับลูกค้าที่ต้องการ ห้องพักเตียงใหญ่ นอน 2 คน จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คืนละ 2,500 บาท และห้องมีจำนวนจำกัด

 

 

 

 

 

 

วันที่สี่           ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด - โรงงานช็อกโกแลต อิชิยะ (ด้านนอก) – ยอดเขาเท็งกุ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) - โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ

                  พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – ซัปโปโร

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าลัทธิชินโต ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะมะรุยะมะ เดิมชื่อศาลเจ้าซัปโปโร ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นศาลเจ้าฮอกไกโด เพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมือง ฮอกไกโดที่มีศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปี แต่ที่นี่ก็เป็นที่สำหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ นำท่านชม หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิยะ แหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ที่นี่ดูคลาสสิคและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่หาจากไหนไม่ได้ โดยช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่คือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่า ช็อกโกแลตขาวของคนรัก  ท่านสามารถเลือกซื้อกลับไปให้คนที่ท่านรักทาน หรือว่าซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ได้ นอกจากนี้ ท่านจะได้เลือกซื้อช็อกโกแลตแบบต่างๆมากมายที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้อีกด้วย จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขนาดรองรับได้ 30 คน ขึ้นสู่ ยอดเขาเท็งกุ ซึมซับบรรยากาศและผ่อนคลายไปกับวิวทิวทัศน์อันสวยงามของอ่าวอิชิคะริและเมืองโอตารุ เมืองโรแมนติกที่ควบคู่ไปกับความเก่าแก่และความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ให้ท่านถ่ายรูปคู่กับต้นซากุระซึ่งเหลืออยู่เพียงบนยอดเขานี้เพียงต้นเดียว

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              เดินทางสู่เมืองโอตารุ นำท่านชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านถ่ายรูปกับวิวคลองซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปที่เป็นไฮไลท์ของเมือง และให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย  ชมอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม พาท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง   2 เรือนบนโลกเท่านั้น นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำ ประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที นำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดงแต่โครงสร้างภายในทำจากไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ สำหรับท่านใดสนใจที่จะทำกล่องดนตรีที่มีอันเดียวในโลกด้วยฝีมือของท่านเอง ท่านสามารถเลือกกล่องเพลง และตุ๊กตาประดับต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพื่อที่ท่านจะได้เก็บความประทับใจใส่ลงในกล่องดนตรีและเป็นของที่ระลึกจากเมืองโอตารุ  นำท่านเดินทางสู่ ถนนซาไกมาจิ (Sakai-Machi) เป็นถนนสำหรับช้อปปิ้ง มีร้านขายของที่ระลึกและ ของฝาก ซึ่งร้านค้าต่างๆ จะเป็นอาคารเก่าโบราณทั้งสองข้างทาง ส่วนของฝากที่ขึ้นชื่อ ของถนนถนนซาไกมาจิ คือ ของจำพวกเครื่องแก้ว และกล่องดนตรี

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารทะเลสดใหม่ของฮอกไกโด อาทิ ปูยักษ์ 3 ชนิด

กุ้ง หอยเชลล์ ปลา ซูชิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว และ เครื่องดื่มซอฟดริ้ง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า

https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/english/

หมายเหตุ สำหรับลูกค้าที่ต้องการ ห้องพักเตียงใหญ่ นอน 2 คน จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คืนละ 2,500 บาท และห้องมีจำนวนจำกัด

 

วันที่ห้า         ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า (ด้านนอก) – หอนาฬิกา (ผ่านชม) – ตลาดปลานิโจ

                   ช้อปปิ้งทานุกิ – มิตซุยเอาท์เล็ต

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ทำเนียบรัฐบาลเก่า (ด้านนอก) เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี ค.ศ.1886 และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทำการหลังใหม่เป็นอาคารสูง 10 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้ จากนั้นผ่านชม หอนาฬิกา ซึ่งมีความเก่าแก่มากจนกลายเป็นสัญลักษณ์สำคัญของซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง สร้างตั้งแต่ ค.ศ.1878 อาคารแรกเริ่มเดิมทีใช้เป็นที่ฝึกงานของวิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปัจจุบัน แล้วสร้างหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลามาตั้งแต่ปี ค.ศ.1881 จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังบอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง ด้วยความเก่าแก่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานาน จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาติ นำท่านเดินทางสู่ ตลาดปลานิโจ เป็นตลาดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 100 ปี ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร เป็นตลาดที่ได้รับความนิยม และเป็นแหล่งรวมสัตว์ทะเลสด ใหม่ สะอาด หลากหลายประเภทให้คุณเลือกซื้อกันได้อย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็นอาหารทะเลแช่แข็ง, อาหารทะเลแบบแห้ง หรือแม้แต่อาหารทะเลสดตามฤดูกาลก็มีให้ท่านได้เลือกอย่างครบครัน ตลาดปลานิโจซึ่งถูกกล่าวกันว่ามีจุดเริ่มต้นจากการที่ชาวประมงที่ อ่าวอิชิคาริเริ่มนำปลาสดๆ มาวางขายในช่วงต้นยุคเมจิ ในอดีตมีตลาดปลาเรียงรายเลียบชายฝั่งแม่นํ้าโซเซยาวตั้งแต่เขตนิชิ 1โชเมะจนถึงฮิงาชิ 2โชเมะ ต่อมาจึงค่อยๆ มีร้านโซบะ ร้านเหล้า ร้านขายผลไม้และอื่นๆ เพิ่มขึ้นจนกระทั่งเป็นรากฐานดังที่เห็นในปัจจุบัน นำท่านช้อปปิ้ง ย่านทานุกิ ถนนทานุกิโคจิเป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของเมืองโดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย ทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกม  เซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย นอกจากนั้นที่นี่ยังมีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีศาลเจ้าทานุกิเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1973 ด้วย

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอาท์เล็ต ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยแหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบด้วยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมด้วยสินค้าสำหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินค้าทั่วไป นอกจากนี้ภายในห้าง ยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ ที่จุได้ 650 ที่นั่ง และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเป็นพื้นที่ที่มีสินค้าท้องถิ่นและสินค้าจากฟาร์มสดมาขายอีกด้วย

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสสุกี้ยากี้น้ำดำสูตรต้นตำหรับของฮอกไกโด จุดเด่นคือเนื้อของร้านที่คัดสรรมาอย่างดี ลวกแล้วนำมาจิ้มกับไข่ไก่สดจึงค่อยทาน จะได้รสชาติที่ละมุนนุ่มลิ้น ให้ทุกท่านอิ่มเต็มที่กับเนื้อหมูแบบไม่อั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND TERRACE CHITOSE HOTEL หรือเทียบเท่า

https://breezbay-group.com/hgt-chitose/

 

วันที่หก         ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

10.30 น.        ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671

15.30 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์