ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมทัวร์

02 – 07 APR ’19 BY TG ราคา : 66,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น | (J02_10) PANORAMA (TOROKKO + STRAWBERRY + SAKURA ) 6D 4N

PANORAMA (TOROKKO + STRAWBERRY + SAKURA)6D 4N

flat,1000x1000,075,f.u1 (1)

66,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

เมษายน | 02 - 07
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก                   กรุงเทพฯ

19.30 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.30 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622

 

วันที่สอง        โอซาก้า – อาราชิยาม่า – วัดเท็นริวจิ (ชมสวน) - ป่าไผ่  - รถไฟสายธรรชาติ

                  มิเอะ – นาบานาโนะ ซาโตะ - (บีโกเนีย + ILLUMINATION) – นาโกย่า

07.00 น.        ถึงท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซาก้า นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

                   นำท่านเดินทางสู่ อาราชิยาม่า เพื่อนำท่านชม วัดเท็นริวจิ วัดที่มีความสวยงามเป็นอันดับต้นๆของวัดในเกียวโต และยังเป็นหนึ่งใน 5 วัดมรดกโลกที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองเกียวโต ต่อด้วยชม ป่าไผ่ ตั้งอยู่ในย่านอาราชิยาม่า แห่งเมืองเก่าเกียวโตเดินชม จุดถ่ายภาพแนะนำสำหรับผู้ที่เดินทางมาเที่ยวเกียวโต และ นำท่านนั่ง รถไฟสายธรรมชาติ (โทร็อคโกะเทรน) รถไฟสายนี้แล่นเลียบภูเขาตามแนวเทือกเขาอาราชิยาม่าชมวิวแม่น้ำ และทิวเขา

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              เดินทางสู่ เมืองมิเอะ นำท่านเดินทางสู่ สวนนาบานา โนะ ซาโตะ สวนดอกไมที่มีดอกไมบานสะพรั่งบนเนื้อที่ประมาณ 3 แสนตารางเมตร ทุงดอกไมขนาดใหญเริ่มจากเรือนกระจกเพาะปลูกดอกบีโกเนีย (Begonia) และมีดอกไมบานตามฤดูกาลตั้งแตซากุระในฤดูใบไมผลิ ทิวลิป กุหลาบ ไฮเดรนเยีย ไปจนถึงดอกรักเรหรือดอกดาเลียและ ดอกคอสมอสในฤดูใบไมรวง เปนทัศนียภาพงดงามที่ติดตาตรึงใจชมเทศกาลสุดโรแมนติก กับการลอดอุโมงค์ไฟฟ้าที่ประดับด้วยดวงไฟหลากสีกว่าล้านดวง (ซึ่งจะเริ่มประมาณ 6 โมงเย็น)  

ค่ำ                                          รับประทานอาหารคํ่า อิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.tokyuhotels.co.jp/nagoya-h/

*** หมายเหตุ  จัดเสื้อผ้าใส่กระเป๋าใบเล็กสำหรับพักในคืนแรก เพราะโรงแรมที่พักสไตล์รีสอร์ท ไม่มีลิฟท์บริการ

 

วันที่สาม       นาโกย่า – สวนสาธารณะปราสาทนาโกย่า (ชมสวนซากุระ)

                   ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ – อิสึ – สะพานมิชิม่า สกายวอร์ค – สวนสตรอเบอร์รี่  

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะปราสาทนาโกย่า(ชมสวนซากุระ) ปราสาทนาโกย่าเป็นจุดชมซากุระที่มีชื่อเสียงมาก ที่นี่มีซากุระประมาณ 10 ชนิด โดยส่วนใหญ่เป็นพันธุ์โซเมอิโยชิโนะและซากุระพวงระย้า เทศกาลชมซากุระเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมจนถึงกลางเดือนเมษายน นอกจากนั้นยังมีซากุระพันธุ์หายาก เรียกว่า gioiko ซึ่งบานในช่วงกลางเดือนเมษายน เป็นดอกซากุระสีเขียวหายากและบานช้ากว่าซากุระพันธุ์

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พิเศษ ! เต็มอิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง อาหารสดใหม่ อาทิ ซูชิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว ขนมหวาน และเครื่องดื่มซอฟดริ้งค์ไม่อั้น

บ่าย              จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอิสึ เพื่อนำท่านเดินทางสู่ สะพานมิชิม่า สกายวอร์ค สะพานแขวนที่ยาวที่สุดแห่งใหม่ “Mishima Skywalk ตั้งอยู่บริเวณเมืองมิชิมะ จังหวัดชิสึโอกะ มีความยาวถึง 400 เมตร และสูงจากพื้นดิน 70.6 เมตร จึงกลายเป็นสะพานที่ยาวที่สุดแห่งใหม่ สามารถชมทัศนียภาพแบบ 360 องศา หรือที่เรียกว่าพาโนราม่า สถานที่แห่งนี้มีชื่อเสียงมากจนได้รับสมญานามว่า ทางเดินบนสวรรค์ ผู้ที่มาเยี่ยมเยียนสะพานแห่งนี้จะรู้สึกราวกับว่าเดินอยู่บนทรวงสวรรค์ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสตรอเบอร์รี่  เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่จากต้นสดๆได้ตามอัธยาศัย พิเศษสุดอิ่มอร่อยไม่อั้น 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก LAFORET SHUZENJI HOTEL หรือเทียบเท่า

                   https://www.laforet.co.jp/shuzenji_g/

ค่ำ                         รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม   บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

----  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น

 

วันที่สี่           อิสึ – ฮาโกเน่ – หุบเขาโอวาคุดานิ (รถบัส) – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ –

                  คามาคุระ - หลวงพ่อโตไดบุทสึ –  โตเกียว

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                   จากนั้นนำท่านเดินสู่ ฮาโกเน่ เพื่อนำท่านขึ้น หุบเขาโอวาคุดานิ หรือหุบเขานรกเป็นหุบเขาที่มีระดับความสูง 1,040 เมตร ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟเมื่อประมาณ 3 พันปีก่อน และในปัจจุบันก็ยังเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่สงบ โดยด้านบนของหุบเขาจะมีควันสีขาวๆ พวยพุ่งอยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้นด้านบนยังมีบ่อน้ำร้อนแร่กำมะถันที่มีความร้อนถึง 80 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได้ และไข่ที่ต้มนั้นเมื่อสุกแล้วแกะเปลือกออกจะกลายเป็นไข่สีดำ ที่เชื่อกันว่าหากใครได้กินไข่ดำ 1 ฟอง จะมีอายุยืนขึ้นไปอีก 7 ปี และต่อด้วย ล่องเรือทะเลสาบอาชิ กับเรือแฟนตาซีโจรสลัดชมความงามของทะเลสาบอันดับหนึ่งในญี่ปุ่น ซึ่งได้ก่อตัวจากลาวาของภูเขาไฟ ท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามดั่งภาพวาดสะท้อนลงสู่ทะเลสาบ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เมืองคามาคุระ ที่โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าไม้ที่คงความอุดมสมบูรณ์แลเป็นเมืองที่ติดทะเล ซึ่งเป็นทำเลที่ถูกต้องตามหลัก ฮวงจุ้ย จากนั้นนำท่านชม พระพุทธรูปไดบุทสึ หรือ พระอมิตตาพุทธ นิโอยุราอิ แปลว่า พระพุทธรูปองค์ใหญ่ สร้างจากสำริด เมื่อปี ค.ศ.1795 ความสูงขององค์พระ 11.35 เมตร มีน้ำหนัก 122 ตัน ตั้งอยู่กลางลานโล่งแจ้ง หันหน้าไปทางมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งอดีตองค์พระได้ประดิษฐานอยู่ในวิหาร แต่เนื่องจากเกิดสึนามิได้พัดผ่านหลายครั้งและทำให้วิหารได้พังทลาย แต่องค์พระไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใด

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู เต็มอิ่มกับเนื้อหมู เนื้อวัว ที่คัดสรรมาอย่างดีลวกพร้อมผักสดใหม่ ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ เสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด

นำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า

                    https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/

 

วันที่สี่           โตเกียว  - สวนอุเอโนะ (ชมซากุระ ) ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ – ช้อปปิ้งชินจูกุ

         โอไดบะ – DRIVER CITY – นาริตะ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนอุเอโนะ สวนสวยกลางกรุงที่รวบรวมพันธุ์ไม้นานาชนิดจากทั่วทุกมุมโลก และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของคนโตเกียว สัมผัส ดอกซากุระ อวดโฉมบานสะพรั่งท่ามกลางสวนสวย รายล้อมด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ นอกจากสวนสวยแล้ว สวนอุเอโนะยังมีสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์กลางสวนอีกด้วย

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              จากนั้นนำท่านเข้าสู่ย่าน ชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไทเกอร์!!!  รวมไปถึงเครื่องสำอางยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ นำท่านไปยัง Diver City Tokyo Plaza แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปท์ Theatrical City Space แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ที่มีร้านค้าต่าง ๆ มารวมตัวกันอยู่กว่า 150 ร้าน และยังเป็นที่ตั้งของ “GUNDAM Front Tokyo” ที่ซึ่งเป็นเสมือนหน้าตาของ “DiverCity Tokyo Plaza” แห่งนี้เลยก็ว่าได้ “GUNDAM Front Tokyo” ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็น Theme Park แห่งใหม่ที่จะบอกผ่านความยิ่งใหญ่ของ GUNDAM ไปทั่วโลก สิ่งแรกที่พลาดไม่ได้ก็คือ การถ่ายรูปคู่กับเจ้าหุ่นยนต์ GUNDAM RG1/1 RX-78-2 GUNDAM Ver.GFT ขนาดเท่ากับของจริงด้วยอัตราส่วน 1:1 ซึ่งเคยสร้างความฮือฮามาแล้วเมื่อปี 2009 มีความสูงถึง 18 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่ที่ลานกว้างด้านทิศใต้

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NARITA GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า

https://gardennarita.com/

 

วันห้า           นาริตะ – วัดนาริตะ – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม วัดนาริตะซัน เป็นวัดที่ชาวญี่ปุ่นและผู้คนจากทั่วโลกให้ความนิยมมาสักการะและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธ์มากกว่า 10 ล้านคนต่อปี ตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองนาริตะซึ่งสร้างเสร็จเมื่อกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 940 จุดเด่นองวัดนี้คือ เทวรูปฟุโดเมียวโอซึ่งเป็นเทพระดับสูงของลัทธิชินกอน แกะสลักและถวายโดยโคโบไดชิตามคำสั่งของจักรพรรดิซากะและได้รับความนิยมอย่างสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันขึ้นปีใหม่จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลือกซื้อ "เครื่องราง" หรือ "ฮู้" รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองต่างๆมากมายในราคาที่เป็นกันเอง

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น นำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

17.25 น.        ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

21.55 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์