Uncategorizedทัวร์ยุโรป

สงกรานต์
14 – 21 APR’ 19
ราคา : 49,900.-
BY TK

ทัวร์ยุโรป | (E09_3) TURKEY 8D 5N

TURKEY 8D 5N

49,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

เมษายน | 14 - 21
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียด

วันแรก             กรุงเทพฯ – อิสตันบูล >> TK 069 (23.00 - 05.20 + 1)

19.30 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาท์เตอร์ U สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.00 น.        เหินฟ้าสู่ นครอิสตันบูล โดยเที่ยวบินที่ TK 069 (เพื่อแวะเปลี่ยนเที่ยวบิน) ไป เมืองไกเซรี

วันที่สอง           อิสตันบูล >> TK 2010 (06.40 - 08.50) – ไกเซรี – คัปปาโดเกีย – นครใต้ดิน  พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม – โรงงานพรม – ร้านเครื่องปั้นดินเผา 

05.20 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานท่าอิสตันบูล อาตาตูร์ก ประเทศตุรกี

06.40 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองไกเซรี โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ TK 2010

08.05 น.        ถึงสนามบิน เมืองไกเซรี ประเทศตุรกี นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองคัปปาโดเกีย (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ซึ่งเป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งในตุรกี ได้ชื่อดินแดนที่มีม้าแสนสวย เมืองแห่งนี้เกิดจากการระเบิดลาวาปกคลุมพื้นที่ ลมฝนกัดกร่อนชั้นลาวาเหล่านี้ทีละเล็กทีละน้อยจนกลายสภาพเป็นหุบเขาร่องลึกแปรรูปพรรณสัณฐานเป็นเสาหิน กรวยหิน กำแพงถ้ำ ในหุบเขาแห่งนี้จนอ่อนนิ่ม จึงเหมาะในการแกะสลัก เจาะ ขุด เป็นห้อง เป็นคอกม้า บ้าน โบสถ์ ค่ายทหาร ที่พัก โรงอาหารของนักบวช ห้องบำเพ็ญเพียร และอยู่อาศัย จากนั้นนำท่านชม นครใต้ดิน เป็นสิ่งน่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไปหลายๆชั้น เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรูในช่วงสงคราม นครใต้ดินมีพร้อมทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ บ่อน้ำ คอกสัตว์

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย              นำท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่ตั้งถิ่นฐานของผู้คนมาตั้งแต่สมัยโรมัน และเป็นที่ที่ชาวคริสเตียนยุคแรกใช้ในการเป็นที่หลบหนีภัยจากการไล่ทำร้ายและสังหารก่อนที่คริสตศาสนา จะได้รับการประกาศเป็นศาสนาของจักรวรรดิจึงพบโบสถ์ถ้ำมากมาย และภาพวาดฝาผนังเฟรสโก้อันประเมินค่าไม่ได้ ที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติเกอเรเม อุทยานแห่งชาตินี้ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยยูเนสโกในปี ค.ศ.1985 ร่วมกับแหล่งหินแห่งคัปปาโดเกีย จากนั้นนำท่านสู่ โรงงานพรม เป็นร้านขายพรม ให้ท่านได้พบกับกรรมวิธีการทอพรม ร้านขายพรมจำนวนมากเรียงราย ให้ท่านได้ช้อปจุใจเพลิดเพลินกับความอลังการของพรมหลากหลายแบบ ที่มีสไตล์เฉพาะตัวของท้องถิ่น งานปักอันวิจิตรและสีสันฉูดฉาดสวยงาม ให้ท่านได้ถ่ายภาพความประทับใจได้อย่างเต็มอิ่ม ต่อมานำท่านสู่ ร้านเครื่องปั้นดินเผา ให้ท่านมาพบกับงานศิลปะการปั้น กับร้านเครื่องปั้นดินเผา ที่มีทั้งแจกัน ถ้วย จาน ชาม และภาชนะอื่นๆ นับพัน ที่มีลวดลายงดงามสีสันสดใส สวยงาม เป็นของที่ระลึกขึ้นชื่อของ คัปปาโดเกีย

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง - พร้อมโชว์ “ระบำหน้าท้อง”

SPECIAL SHOW “Belly Dance” รับประทานอาหาร ในค่ำคืนสุดพิเศษ และเพลิดเพลินกับการแสดงโชว์ท้องถิ่นกับ “ระบำหน้าท้อง”

    

นำท่านเข้าสู่ที่พัก UCHISAR CAVE HOTEL (โรงแรมถ้ำ) หรือเทียบเท่า

                        http://uchisarcavepansion.com/iletisim.php

**กรณีโรงแรมถ้ำเต็ม ขอสงวนในการเปลี่ยนเป็นโรงแรม 5 ดาว**

วันที่สาม          คัปปาโดเกีย – นั่งบอลลูน (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) – เมืองคอนย่า – คาราวานซาราย  พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – ปามุคคาเล่

                        SPECIAL EXPERIENCE!! “นั่งบอลลูน” ชมทัศนียภาพของเมืองคัปปาโดเกียกับช่วงเวลาอันแสนพิเศษ นั่งบอลลูนชมเมืองคัปปาโดเกีย (ไม่รวมค่านั่งบอลลูน) ชมพระอาทิตย์ขึ้นยังจุดชมวิว ดื่มด่ำกับบรรยากาศแสนพิเศษ ท่านสามารถติดต่อหัวหน้าทัวร์ซื้อแพกเกจเสริม เพื่อขึ้นบอลลูน ชมเมืองพร้อมกับพระอาทิตย์ขึ้น ในราคาระหว่าง 230 - 250 USD (ออกจากโรงแรม 4.30 น.) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองคอนย่า (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) เพื่อนำท่านชม คาราวานซาราย สร้างขึ้นสำหรับพ่อค้าวาณิชเข้าไปนอนพัก รวมถึงพักสัตว์และสินค้า ด้านในตรงกลางมีลานโล่งกว้าง ใจกลางมีอาคารทรงกล่องลูกบาศก์ตั้งอยู่ใช้เป็นสุเหร่าสำหรับสวดมนต์ล้อมด้วยระเบียงและห้องนับร้อย จึงทำหน้าที่เป็นป้อมด้วย และมีอยู่นับพันๆ แห่งตลอดเส้นทางสายไหมเชื่อมจากเอเชียตะวันออก เอเชียกลาง เปอร์เชีย ผ่านตุรกี ไปสู่ยุโรป

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง                                   

บ่าย              นำท่านชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา เดิมเป็นสถานที่นักบวชในศาสนาอิสลามทำสมาธิ โดยการเดินหมุนเป็นวงกลมขณะฟังเสียงขลุ่ย ส่วนหนึ่งของพิพิธภัณฑ์เป็นสุสานของเมฟลาน่า เจลาเลดดิน อาจารย์ทางปรัชญาประจำราชสำนักแห่งสุลต่านอาเลติน เคย์โคบาท ภายนอกเป็นหอทรงกระบอกปลายแหลมสีเขียวสดใส ภายในประดับฝาผนังแบบมุสลิม และยังเป็นสุสานสำหรับผู้ติดตาม สานุศิษย์ บิดา และบุตร ของเมฟลาน่า จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองปามุคคาเล่ (ใช้เวลาประมาณ 5 ชม.) เมืองปามุคคาเล่ ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศตุรกี ห่างจากเดนิซลี ไปทางตอนเหนือราว 19 กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของลานแคลเซียม เป็นที่ตั้งของนครโบราณเฮียราโปลิส และบ่อน้ำแร่ในอดีตเคยเป็นสระน้ำร้อน ปัจจุบันเป็นโรงแรมน้ำแร่ประกอบด้วยหินปูนและเกลือแร่ ปามุกคาเล ในยุคโรมัน ที่แห่งนี้เป็นเมืองตากอากาศที่สวยงาม 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก RICHMOND THERMAL RESORT, PAMUKKALE หรือเทียบเท่า

http://www.pamthermal.com/index-tr.html

** (โรงแรมมี HOT SPRING สามารถเตรียมชุดว่ายน้ำไปใช้บริการได้) **

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต์ นานาชาติ)

 

วันที่สี่               ปามุคคาเล่ – เฮียราโปลิส – ปราสาทปุยฝ้าย –  อิซเมียร์ – เมืองโบราณเอเฟซุส

                        บ้านพระแม่มารี – โบสถ์นักบุญเซนต์จอห์น – คูซาดาซี – ร้านสินค้าเครื่องหนัง

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ นครโบราณเฮียราโปลิส  เมืองแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ถูกสร้างขึ้นก่อนคริสตกาล สันนิษฐานกันว่ามีอายุประมาณ 2,200 ปี ในยุคของกษัตริย์ยูเมเนสที่ 2 แห่งอาณาจักรเพอร์กามอน โดยสร้างให้อยู่ใกล้กับแอ่งน้ำแร่ร้อนปามุคคาเลย์ ภายในเมืองโบราณมีสถานที่น่าสนใจ เช่น โรงอาบน้ำ (บ่อน้ำแร่โบราณอายุนับพันปีที่น้ำใสมาก) โรงละคร วิหาร โบสถ์ ป้อมปราการ ตลาด จากนั้นนำท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย เป็นน้ำตกหินปูนสีขาวที่เกิดขึ้นจากธารน้ำใต้ดินที่มีอุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นที่มีแร่หินปูนผสมอยู่ในปริมาณที่สูงมาก ไหลรินลงมาจากภูเขา “คาลดากึ” รินเอ่อล้นขึ้นมาเหนือผิวดิน และทำปฏิกิริยาจับตัวแข็งเกาะกันเป็นริ้ว เป็นแอ่ง เป็นชั้น ลดหลั่นกันไปตามภูมิประเทศ เกิดเป็นประติมากรรมธรรมชาติ อันสวยงามเป็นเอกลักษณ์ยากจะหาที่ใดเหมือน  นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอิซเมียร์ (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.)

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

    

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) รู้จักกันในนามมาร์ก แอนโทนี (Marc Antony) ชู้รักของพระนางคลีโอพัตรา (Clopatra) และได้สถาปนาให้เป็นเมืองหลวงของเขตการปกครองในเอเชีย เมืองเอเฟซุสยิ่งใหญ่และงดงาม จนกระทั่งได้รับการจารึกว่า “มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย” เมืองโบราณที่สมบูรณ์และมั่งคั่งที่สุด ถนนทุกสายปูด้วยหินอ่อนชมห้องสมุดเซลซุส โดยบริเวณประตูทางเข้ามีรูปแกะสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู่ ต่อมานำท่านชม โรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนได้ประมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดล้อมด้วยที่นั่งชมไล่ระดับขึ้นไป ปัจจุบันยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่และมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบ้าง หลังจากนั้นนำท่านชม บ้านพระแม่มารี ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญของชาวคริสเตียน และชาวมุสลิม เชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ตั้งอยู่บนภูเขาสูง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คริสตศาสนิกชนจะต้องหาโอกาสขึ้นไปนมัสการให้ได้สักครั้ง นำท่านชม โบสถ์นักบุญเซนต์จอห์น ก่อนที่พระเยซูจะถูกตรึงกางเขนที่เนินเขากอลกอธา ได้ฝากฝังนักบุญเซนต์จอห์นให้ดูแลพระแม่มารี นักบุญจอห์นจึงได้พาพระแม่มารีมายังดินแดนอนาโตเลียเมืองเอเฟซุสในปัจจุบัน นักบุญจอห์นได้เผยแผ่คำสอนของพระเยซูอยู่ในเมืองเอเฟซุส ท่ามกลางความไม่เห็นด้วยและต่อต้านถึงขั้นถูกทำร้ายร่างกาย จนกระทั่งเสียชีวิตที่เมืองแห่งนี้ ต่อมามีการสร้างโบสถ์ขึ้นตรงที่ฝังศพในศตวรรษที่ 6 โดยจักรพรรดิจัสติเนียน จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่เมือง คูซาดาซี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที  และให้ท่านได้ช้อปปิ้งกับสินค้าที่ทำจากหนังสัตว์ เช่น กระเป๋า รองเท้า เสื้อหมวก กระเป๋าสตางค์ และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์อื่นๆอีกมากมาย ในราคาที่ไม่แพง 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก RAMADA HOTEL & SUITES, KUSADASI หรือเทียบเท่า

http://grandbelish.com/

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)

วันที่ห้า             คูซาดาซี – เปอร์กามัน – วิหารอะโครโปลิส (นั่งเคเบิลคาร์) – ชานัคคาเล่ – เมืองทรอย – ม้าโทรจัน

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเปอร์กามัน (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) เมืองเปอร์กามันตั้งตระหง่านอยู่เหนือตัวเมือง 1,000 ฟุต นครยุคเฮเลนิสติสติคอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ เป็นศูนย์กลางทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรม การค้าและการแพทย์ นับเป็นเมืองแห่งศิลปินและนักวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง เมื่อครั้งที่ชาวอียิปต์เลิกส่งกระดาษปาปิรุสมาให้ กระดาษหนังก็ถูกคิดค้นขึ้นที่เมืองนี้ นำท่าน  นั่งเคเบิลคาร์ ชมทัศนียภาพเมืองเปอร์กามัน ไปยังนครเฮเลนิสติส นครเก่าแห่งประวัติศาสตร์ และวิหารเก่า “วิหารอะโครโปลิส” วิหารอะโครโปลิสเป็นสถานที่ซึ่งถูกกล่าวขวัญถึงประหนึ่งดินแดนในเทพนิยาย อะโครโปลิส แปลว่า นครบนที่สูง ซึ่งเป็นโครงสร้างฐานในการป้องกันเมืองของอาณาจักรกรีกและโรมัน ผู้ตั้งถิ่นฐานในสมัยนั้นมักเลือกที่สูง ซึ่งมักจะเป็นเนินเขาที่ด้านหนึ่งเป็นผาชัน และกลายเป็นศูนย์กลางของมหานครใหญ่ ที่เติบโตรุ่งเรืองอยู่บนที่ราบเบื้องล่างที่รายล้อมป้อมปราการเหล่านี้

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย              นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองชานัคคาเล่ (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) เมืองชานัคคาเล่ ซึ่งตั้งอยู่บนจุดแคบที่สุดของช่องแคบดาร์ดาแนล บนฝั่งของ 2 ทะเล คือ มาร์มาราและอีเจี้ยน ทิศใต้ของเมืองเป็นที่ตั้งของกรุงทรอย ดินแดนสงครามอันเลื่องลือที่โฮเมอร์ได้รจนาไว้ในมหากาพย์อีเลียดและโอดิสซี จากนั้นนำท่านชม โบราณสถานเมืองทรอย กรุงทรอย มีที่ตั้งอยู่ในบริเวณจุดยุทธศาสตร์ที่ดีที่สุดของช่องแคบเฮลเลสพอนด์ ตำนานที่ว่าด้วยเรื่องราวของ “สงครามกรุงทรอย” (Trojan War) หรือที่รู้จักกันในชื่อ”สงครามม้าไม้” นั้น เป็นการสู้รบกันระหว่างกองทัพของชาวกรีกและกองทัพของชาวทรอยหรือชาวโทรจัน มีการสู้รบกันเป็นเวลานานถึง 10 ปี ต่อมานำท่านชม ม้าโทรจัน (ม้าไม้เมืองทรอย) ซึ่งสงครามเมืองทรอยม้าไม้นี้เกิดขึ้นจากอุบายของโอดิสเซียส ในการบุกเข้าเมืองทรอยที่มีป้อมปราการแข็งแรง หลังจากที่รบนานถึง 10 ปีแล้ว ด้วยการให้ทหารสร้างม้าไม้นี้ขึ้นมา แล้วลากไปวางไว้หน้ากำแพงเมืองทรอย แล้วให้ทหารกรีกแสร้งทำเป็นล่าถอยออกไป ชาวทรอยเห็นแล้วเข้าใจว่าเป็นบรรณาการของอีกฝ่าย ทหารกรีกที่ซ่อนตัวอยู่ในม้าไม้ก็ไต่ลงมาเผาเมืองและปล้นเมืองทรอยได้สำเร็จ

                   นำท่านเข้าสู่ที่พัก KOLIN HOTEL, CANAKKALE  หรือเทียบเท่า

http://www.kolinhotel.com/

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต์นานาชาติ)

 

วันที่หก            ชานัคคาเล่ – นั่งเรือข้ามฟาก - อิสตันบูล – มัสยิดสีน้ำเงิน – สไปซ์มาร์เก็ต

                        ร้านขนมหวาน – ล่องเรือช่องแคบบอสพอลัส (Private Boat)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ นั่งเรือข้ามฟาก (ชานัคคาเล่ -  อิสตันบูล) (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที.) อิสตันบูล เป็นเมืองแห่งมนต์เสน่ห์แห่งอารยธรรมอันเก่าแก่ ซึ่งเมืองนี้เปรียบเสมือนพรมแดนของทวีปยุโรปอันสวยงาม และอดีตยังเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันตะวันออกที่เคยรุ่งเรืองกว่า 1,000 ปี ซึ่งเรารู้จักในนาม “กรุงคอนสแตนติโนเปิล” เป็นเมืองอิสตันบูลเมืองสำคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ที่ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป และทวีปเอเชีย   นำท่านชม มัสยิดสีน้ำเงิน  เป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของชาวเมืองอิสตันบูล สร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1609-1616 สร้างมาจากความต้องการเอาชนะหรือสร้างมัสยิดที่มีขนาดใหญ่กว่าวิหารเซนต์โซเฟียของคริสต์ เพราะแต่เดิมนั้น วิหารเซนโซเฟียได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง ภายในสีของกระเบื้องอิซนิคบนกำแพง ชั้นในที่มีสีฟ้าสดใส ลายดอกไม้ต่างๆเช่น กุหลาบ ทิวลิป คาร์เนชั่น ฯลฯ งดงามอย่างมาก

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย              ให้ท่านได้ช้อปปิ้ง สไปซ์ มาร์เก็ต ซึ่งเป็นตลาดพื้นเมืองของชาวเมืองอิสตันบูล ที่มีเครื่องเทศอันลือชื่อ นอกจากนั้นยังมีอาหารขึ้นชื่อและของฝากมากมาย เช่น ถั่วสารพัดชนิด, น้ำผึ้ง, ไข่ปลาคาร์เวียร์, ขนมอร่อยๆ แบบเตอร์กิชดีไลท์ เป็นต้น นอกจากช้อปปิ้งสนุก ขนมอร่อยแล้ว การได้มาถ่ายรูปที่ตลาดแห่งนี้ถือว่าได้บรรยากาศที่สนุกสนานมาก เพื่อหาเลือกซื้อสินค้าคุณภาพราคาถูกมากมาย โดยเฉพาะอาหารสำเร็จรูปต่างๆได้ในที่เดียว จากนั้นให้ท่านเพลิดเพลินกับ ร้านขนมหวาน โบราณแสนอร่อย ที่มีสีสันสวยงาม และราคาถูก มีให้เลือกหลากหลายอย่างจุใจ เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของคนที่รักของหวานอย่างแท้จริง ต่อมานำท่าน ล่องเรือสองทวีป ‘ช่องแคบบอสพอรัส” ช่องแคบช่องทะเลดำ (The Black Sea) เข้ากับทะเลมาร์มาร่า (Sea of Marmara) ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 32 กิโลเมตร ความกว้างตั้งแต่ 500 เมตรจนถึง 3 กิโลเมตร ถือว่าสุดขอบของทวีปยุโรป และ สุดขอบของทวีปเอเชียมาพบกันที่นี่ ดื่มด่ำกับทัศนียภาพระหว่างสองฝั่งของช่องแคบบอสพอรัส เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ข้างทางไม่ว่าจะเป็น พระราชวังโดลมาบาชเช่ หรือ บ้านเรือนสไตล์ยุโรปของบรรดาเศรษฐี ซึ่งล้วนแต่สวยงามตระการตาทั้งสิ้น

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก PARK INN BY RADISSON AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.quahotels.com/

 

 

วันที่เจ็ด           อิสตันบลู – ฮิปโปโดม – วิหารเซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปี – แกรนด์บาซ่า สนามบินอิสตันบูล อิสตันบูล – กรุงเทพ >> TK 064 (20.10 - 09.40 +1)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ฮิปโปโดม สนามแข่งม้าที่เก่าแก่ที่สุดในโลก และเสาโอเบลิสค์พื้นที่โล่งกว้าง และยาวแห่งนี้ แต่ก่อนถูกล้อมรอบด้วยสเตเดียม หรือ อัฒจรรย์ ซึ่งมีที่นั่งให้ผู้คนมากมาย ได้เข้ามาชมเสาโอเบลิสค์ธีโอโดซิส  จากนั้นนำท่านชม  วิหารเซนต์โซเฟีย เป็นงานสถาปัตยกรรมแบบไบแซนไทน์ คือ มีลักษณะผสมผสานระหว่างศิลปวัฒนธรรมกรีกและโรมัน กับศิลปวัฒนธรรมเปอร์เซีย มียอดโดมใหญ่อยู่กลางวิหารภายในวิหารใช้กระจกสีประดับ เหนือประตูหน้าต่างอย่างงดงามมีเสาค้ำสลักและประดับประดาอย่างงดงามถึง 108 ต้น ได้ชื่อว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก เดิมเป็นโบสถ์ในคริสตศาสนา กลายมาเป็นมัสยิดของศาสนาอิสลาม ซึ่งถือเป็นศิลปะที่เก่าแก่และสวยงามยิ่ง จนได้จดทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย   จากนั้นนำท่านชม พระราชวังทอปกาปี เดิมเป็นที่ประทับหลักของสุลต่านแห่งจักรวรรดิออตโตมันเป็นเวลาราว 400 ในช่วง 600 ปีที่มีอำนาจ ในปัจจุบันพระราชวังโทพคาปึเป็นสถานที่จัดงานรับรองของรัฐ และเป็นที่เก็บรักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิม เช่น เสื้อคลุมและดาบของมูฮัมมัด และตั้งอยู่ในบริเวณประวัติศาสตร์ของอิสตันบูล ที่ได้รับการสถาปนาให้เป็นมรดกโลก โดยองค์การ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ในปี ค.ศ.1985

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

นำท่านสู่ แกรนด์บาซ่า เป็นตลาดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศตุรกี มีความเป็นมายาวนานกว่า 1,000 ปี นอกจากจะเก่าแก่ที่สุดแล้ว ยังเป็นตลาดในร่มสถาปัตยกรรมแบบออตโตมันที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโลกอีกด้วย ภายในตลาดแกรนด์บาซ่ามีร้านค้ามากกว่า 4,000 ร้าน สินค้าหลักๆ ที่ขายในนี้ คือ เครื่องเงิน พรม สิ่งทอ เสื้อผ้า วัตถุโบราณ ทองคำ และของที่ระลึก

17.00 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานท่าอิสตันบูล อาตาตูร์ก ประเทศตุรกี

อิสระ รับประทานอาหารค่ำภายในสนามบิน อิสตันบูล

20.10 น.        ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 064

วันที่แปด          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

09.40 น.        เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง พร้อมคนขับ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชม./วัน
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป 1 ท่าน
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ โดยเฉลี่ย 2 ยูโร /ท่าน /วัน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) พร้อมค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือ การประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยใน วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท ของบริษัทประกันภัยนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ + หมอนรองคอ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์