Uncategorizedทัวร์ยุโรป

สงกรานต์
12 – 19 APR’19
ราคา : 95,900.-
BY TG

ทัวร์ยุโรป | (E10_2) BEST OF ENGLAND 8D 5N

BEST OF ENGLAND 8D 5N

95,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

เมษายน | 12 - 19

อัตราค่าบริการท่านละ

ราคารวมตั๋ว

ราคาไม่รวมตั๋ว

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน

95,900.-

67,900.-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

91,900.-

63,900.-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่  2 ท่าน มีเตียงเสริม

86,500.-

61,500.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ

10,000.-

10,000.-

สิทธิพิเศษ
  • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
    (ยกเว้น American Express)
  • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียด

วันแรก             กรุงเทพฯ

21.00 น.        คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

วันที่สอง           กรุงเทพฯ TG 910 (00.55 – 07.15+1) – ลอนดอน (อังกฤษ) – ซาลส์เบอรี่ – สโตนเฮนจ์ – บาธ – วิหารเมืองบาธ – เข้าชมโรงอาบน้ำโรมัน – สะพานพัลท์นีย์  

00.55 น.           ออกเดินทางสู่ ลอนดอน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910

07.15 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานฮีทโทรว์ ลอนดอน ประเทศอังกฤษ หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองซาลส์เบอรี่ (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) ชม สโตนเฮ้นจ์ (Stonehenge) ซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เป็นก้อนหินพิศวงตั้งอยู่โดดๆ กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ในบริเวณตอนใต้ของเกาะอังกฤษ ตัวอนุสรณ์สถานประกอบด้วยแท่งหินขนาดยักษ์ 112 ก้อน ตั้งเรียงกันเป็นวงกลมซ้อนกัน 3 วง แท่งหินบางอันตั้งขึ้น บางอันวางนอนลงและบางอันก็ถูกวางซ้อนอยู่ข้างบน นักโบราณคดีเชื่อว่ากลุ่มกองหินนี้ถูกสร้างขึ้นจากที่ไหนสักแห่งเมื่อประมาณ 3000–2000 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งสโตนเฮนจ์และบริเวณโดยรอบได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 1986 และยังถูกจัดให้เป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางอีกด้วย  นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาธ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย                 นำท่านชม วิหารเมืองบาธ (Bath Abbey) เป็นมหาวิหารใหญ่ประจำเมืองและถือว่าเป็นมหาวิหารในสไตล์โกธิคที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษ สร้างในสมัยศตวรรษที่ 7 และมีการปรับปรุงในอีกหลายครั้งต่อมา ตั้งอยู่ด้านหลังโรงอาบน้ำโรมัน ถูกสร้างขึ้นใหม่ในศตวรรษที่ 12 ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ภายในวิหารตกแต่งอย่างวิจิตรโดยเฉพาะเพดานกลางวิหารที่ออกแบบให้มีลักษณะแฉกออกคล้ายรูปพัด จากนั้นนำท่านเข้าชม โรงอาบน้ำโรมัน (ชมด้านใน) ซึ่งโรงอาบน้ำโรมันแห่งนี้สร้างขึ้นในปีค.ศ. 70 บ่อน้ำภายในเป็นแหล่งน้ำพุร้อนตามธรรมชาติ มีอุณหภูมิสูงถึง 46.5 องศาเซลเซียส โดยที่โรงอาบน้ำแห่งนี้เป็นที่พบปะสมาคมของผู้คนในเมืองมากกว่าแค่จะมาอาบน้ำหรือแช่ตัว ปัจจุบันสถานที่แห่งนี้จึงกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญอีกแห่งของเมืองบาธ ต่อจากนั้นนำท่านชม สะพานพัลท์นีย์  Pulteney Bridge ที่สร้างข้ามแม่น้ำเอวอน เป็นผลงานสถาปัตยกรรมที่ใช้หินบาธในการก่อสร้าง แต่ความพิเศษเก๋ไก๋อยู่ตรงที่ด้านบนของสะพานมีอาคาร ร้านค้าต่างๆอยู่ทั้งสองฝั่งของแนวสะพาน ซึ่งสะพานนี้มีความยาว 300 เมตร ด้านล่างสะพาน มีการสร้างฝายกั้นน้ำลัษณะคล้ายเกือกม้า สายน้ำลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ จึงเกิดเป็นภาพสวยงามเหมาะสมสำหรับเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านสู่ที่พัก FRANCIS BATH, BATH หรือเทียบเท่า

http://francishotel.com/

 

วันที่สาม          บาธ – คอทส์โวลส์ – เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ – สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน – บ้านเกิดเชคสเปียร์ – แมนเชสเตอร์

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองคอทส์โวลส์  (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) ชม เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะวอเตอร์ (Bourton-On-The-Water) เป็นหนึ่งใน COTSWOLD VILLAGE ที่มีชื่อเสียงหมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการโหวตให้เป็นหมู่บ้านที่สวยงามที่สุดในอังกฤษ เนื่องจากมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็คือ สร้างด้วย COTSWOLD STONE ทั้งหมู่บ้านและมีแม่น้ำ WINDRUSH ไหลผ่านโดยมีสะพานน่ารักๆ เชื่อมทั้งสองฝั่ง จึงถูกขนานนามว่า LITTLE  OF VENICE ต่อมานำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (Stratford-Upon-Avon) (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที) เพื่อชม เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน อาคารบ้านเรือนยังคงบรรยากาศดั้งเดิมไว้คือเป็นบ้านสองชั้น ผนังก่ออิฐ ฝาผนังชั้นสองประดับด้วยไม้ทำเป็นลวดลายสลับกัน ร้านค้า ผับบาร์ และร้านอาหารมีป้ายแขวนยื่นออกมาถนนและทางเดินถูกประดับด้วยพุ่มไม้ดอกสีสันสวยงาม

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย                 นำท่านชม บ้านเกิดเชคสเปียร์ (ด้านนอก)  วิลเลียม เชคสเปียร์ เป็นชื่อเต็มของยอดกวีเอกของโลก เกิดและเติบโตที่เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน ลักษณะบ้านเป็นบ้านสองชั้น มีห้องทำงาน ห้องนอน ห้องครัว ห้องกินรับประทานอาหาร ห้องนั่งเล่น และข้าวของเครื่องใช้ จัดแสดงให้ชม รวมถึงรูปปั้นครึ่งตัวขนาดเท่าจริงตั้งไว้อยู่ริมหน้าต่าง ปัจจุบันได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ผู้ที่สนใจได้เข้าเยี่ยมชม จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.)

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านสู่ที่พัก INNSIDE, MANCHESTER หรือเทียบเท่า

https://www.melia.com/innside/manchester/


 

วันที่สี่               แมนเชสเตอร์ – สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด – ยอร์ก – มหาวิหารยอร์ก – ชมเมืองยอร์ก – เบอร์มิงแฮม

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านเข้าชม สนามฟุตบอลโอลด์แทรฟฟอร์ด (Old Trafford Stadium) มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งคือ Theatre Of The Dream หรือโรงละครแห่งความฝัน เป็นสนามฟุตบอลของทีมปีศาจแดงแมนยู สนามแห่งนี้มีความจุ 76,000 ที่นั่งเก้าอี้ทุกตัวเป็นสีแดงซึ่งเป็นสีประจำสโมสร มีพิพิธภัณฑ์ ร้านค้าขายของที่ระลึก บริเวณประตูทางเข้าจะพบรูปปั้นของท่านเชอร์แมท บัสบี้ อดีตโค้ชคนสำคัญของทีม **พิเศษ! เยี่ยมชมภายในสนามฟุตบอล หนึ่งในสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอังกฤษ และหลังจบการเยี่ยมชมจะได้รับประกาศณียบัตรเป็นที่ระลึก**

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย                 นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองยอร์ก (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม) ให้ท่านชม มหาวิหารยอร์ก (ชมด้านใน) ซึ่งยอร์กมินสเตอร์เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 250 ปี เป็นวิหารที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างศิลปะคลาสสิก นอร์มัน แซกซันและอังกฤษ วิหารแห่งนี้สร้างได้สวยงามทั้งภายในและภายนอกภายในวิหารมีภาพวาดประดับกระจกและยังมีรูปสลักหิน รูปปั้น หลุมฝังศพของบาทหลวงและคนมีชื่อเสียงอีกนับไม่ถ้วน จากนั้นนำท่านชม เมืองยอร์ก เป็นถนนโบราณย่านกลางเมือง สามารถเดินลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอยจะพบกับร้านค้ามากมาย ซึ่งส่วนขายของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาบริเวณใกล้ๆเป็นที่ตั้งของตลาดสดผสมตลาดนัด มีร้านเสื้อผ้า รองเท้าและของใช้จำหน่ายเดินต่อไปยังประตูเมืองเก่า กำแพงเมืองเก่าซึ่งทุกท่านอาจขึ้นไปเดินบนแนวกำแพงเมืองเพื่อดื่มด่ำบรรยากาศของเมืองนี้  ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเบอร์มิงแฮม (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.)

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

พิเศษ! ให้ท่านได้ทาน ฟิช แอนด์ ชิพ หรือปลาชุปแป้งทอดเสิร์ฟคู่กับเฟรนฟราย ซึ่งเป็นเมนูอาหารจานด่วนประจำชาติ

นำท่านสู่ที่พัก JURYS INN BIRMINGHAM, BIRMINGHAM หรือเทียบเท่า

https://www.jurysinns.com/hotels/birmingham

 

วันที่ห้า             เบอร์มิงแฮม –  อ๊อกซ์ฟอร์ด – สะพานถอนหายใจ – วิทยาลัยไครสต์เชิร์ช –           บิสเตอร์ – อิสระช้อปปิ้ง ณ บิสเตอร์ วิลเลจ เอ้าท์เล็ต – ลอนดอน

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอ๊อกซ์ฟอร์ด (ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) เป็นเมืองมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ห่างจากลอนดอนเพียง 90 กิโลเมตร โดยมีมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ดเป็นศูนย์กลางการศึกษาตั้งอยู่ยุคกลาง นับเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในอังกฤษและเก่าแก่เป็นอันดับสองของโลก นายกรัฐมนตรีอังกฤษถึง 25 คนเคยสำเร็จการศึกษาจากที่นี่ จากนั้นนำท่านชม สะพานถอนหายใจ มีชื่อจริงว่า สะพานเฮทฟอร์ด เพราะสะพานนี้เชื่อมอาคารของวิทยาลัยเฮทฟอร์ดเข้าด้วยกันทำให้คนรู้จักกันในนามสะพานถอนหายใจ จากสะพานชื่อเดียวกันที่เวนิสแม้ว่าจริงๆ แล้วสะพานแห่งนี้มีหน้าตาคล้ายคลึงกับสะพานรีอัลโต้ที่เวนิสเสียมากกว่า จากนั้นนำท่านชม วิทยาลัยไครส์เชิร์ช (ชมด้านนอก) หนึ่งใน 38 มหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1546 โด่งดังจากภาพยนต์เรื่อง Harry Potter เนื่องจากมีฉากหลายฉากที่ได้รับแรงบันดาลใจจากวิทยาลัยแห่งนี้ นอกจากนี้มาหาวิหารของวิทยาลัยนี้ก็ยังเป็นมหาวิหารประจำเมืองอีกด้วย

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย                 นำทุกท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองบิสเตอร์ (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) อิสระให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งที่ บิสเตอร์วิลเลจ เอาท์เล็ต ซึ่งเป็นสวรรค์ของนักช้อปปิ้งและเป็นสถานที่ที่รวมสินค้าแบรนด์เนมราคาถูกมากกว่าร้อยแบรนด์ทั้งร้านบูติก ร้านขายของเฉพาะอย่าง ซึ่งโดดเด่นและดีที่สุดแห่งหนึ่ง ในยุโรปให้ท่านได้จับจ่ายซื้อของอย่างสะดวกจุใจและประทับใจ ซึ่งมีสินค้า หลากหลายแบรนด์ ให้เวลาท่านเดินช็อปปิ้งอย่างเต็มที่

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงลอนดอน (ใช้เวลาประมาณ 1.30 นาที) เป็นเมืองหลวงของสหราชอาณาจักร ที่เต็มไปด้วยสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์อังกฤษ เขตเดอะซิตี้ตั้งอยู่ท่ามกลางอาคารเก่าแก่และอาคาร สมัยใหม่ เป็นศูนย์กลางการปกครอง การค้าพาณิชย์ การท่องเที่ยว และการคมนาคมขนส่ง มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก MILLENNIUM AND COPTHORNE HOTEL, LONDON หรือเทียบเท่า

https://www.millenniumhotels.com

 

วันที่หก            ลอนดอน – ล่องเรือชมวิวแม่น้ำเทมส์ – ลอนดอนอายส์ – สะพานเวสต์มินสเตอร์ อาคารรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ – พระราชวังบักกิงแฮม – อิสระช้อปปิ้งย่านถนนอ๊อกฟอร์ด

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่าน ล่องเรือชมวิวแม่น้ำเทมส์ ด้วยเรือโดยสาร City cruise จาก London Eye ซึ่งไหลผ่านกลางกรุงลอนดอน โดยล่องเรือผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น จัตุรัสรัฐสภา, พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์, ที่ตั้งของรัฐสภา, หอนาฬิกาบิ๊กเบน เพื่อชมความงดงามของสองฝั่งแม่น้ำเทมส์ ซึ่งตลอดการล่องเรือท่านจะได้เห็นจัตุรัสรัฐสภา พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ มหาวิหารเซนต์ปอล ลอนดอนบริดจ์ **พิเศษ! เที่ยวชมทัศนียภาพกรุงลอนดอนด้วยการล่องเรือไปตามแม่น้ำเทมส์ ชื่นชมกับความงดงามของสถาปัตยกรรมสองฟากฝั่ง

จากนั้นนำท่านขึ้น ลอนดอนอายส์ หนึ่งในสิ่งก่อสร้างตามโครงการต้อนรับสหัสวรรษใหม่ เป็นชิงช้าสวรรค์ที่เคยสูงที่สุดในโลก (ปี 2000-2006) ด้วยความสูง 135 เมตร ลอนดอนอายจะทำให้ทุกท่านได้สัมผัสทัศนียภาพทั่วกรุงลอนดอนอย่างตื่นตาตื่นใจ วงล้อแห่งนี้มีทั้งหมด 32 กระเช้า บรรจุได้แคปซูลละ 25 คน รอบหนึ่งจะใช้เวลาหมุน 30 นาที เพียงพอที่จะดื่มด่ำบรรยากาศบนท้องฟ้าเหนือกรุงลอนดอนได้เต็มที่ **พิเศษ! ขึ้นชมวิวแบบพาโนราม่าบน LONDON EYE ร่วมเก็บภาพความประทับใจมุมสูงของมหานครที่ไม่เคยหลับไหล และชม สะพานเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเทมส์ในกรุงลอนดอนที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่ง สรางขึ้นในปี 1862 โดยสะพานแรกที่สร้างบนทำเลนี้สร้างขึ้นมาในปี 1738 ว่ากันว่าสะพานเดิมนั่นแกว่งไกวบ่อยครั้งและเริ่มจมหลังจากสร้างเสร็จไม่ถึง 10 ปี และสะพานแห่งนี้เป็นสะพานปัจจุบันที่ใความยาว 252 เมตรและประกอบด้วยทางลอดโค้งใต้สะพาน 7 ช่อง

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสเป็ดย่างยอดนิยมที่ร้านโฟรซีซั่นร้านอาหารชื่อดัง ซึ่งเป็นเมนูแนะนำและเมนูเด็ดของร้านที่ต้องมาลิ้มรสสักครั้งเมื่อมาเยือน

บ่าย                 นำท่านชม อาคารรัฐสภาเวสต์มินสเตอร์ (ด้านนอก) เป็นอาคารสไตล์กอธิคหรือที่คุ้นกันในชื่อ House of Parliament เดิมเป็นที่พักของกษัตริย์อังกฤษมาตั้งแต่เมื่อ 900 ปีก่อน แล้วได้เปลี่ยนมาใช้เป็นอาคารรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร อาคารหลังนี้สริ้างขึ้นในปี ค.ศ.1840 หลังจากอาคารหลังเก่าถูกไฟไหม้ อาคารหลังนี้สร้างบนพื้นที่เดิมกว่า 20 ไร่ ริมแม่น้ำเทมส์ มีห้องกว่า 1,000 ห้อง และหอคอยหลักๆ 3 หอด้วยกัน ต่อด้วยชม หอนาฬิกาบิ๊กเบน เป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภาอังกฤษ ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกานี้ถูกสร้างหลังจากไฟไหม้ พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2377 โดยชาลส์ แบร์รี เป็นผู้ออกแบบ หอนาฬิกามีความสูง 96.3 เมตร ตัวนาฬิกาอยู่สูงจากพื้น 55 เมตร ตัวอาคารสร้างด้วยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย จากนั้นเข้าชม มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ (ด้านนอก) มหาวิหารนิกายแองกลิคัน เป็นสถานที่จัดพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์ในราชวงศ์อังกฤษมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าวิลเลี่ยมที่ 1 ปี ค.ศ.1066 จนถึงปัจจุบัน และเป็นสถานที่ฝังพระศพของกษัตริย์และราชินีอังกฤษจาก 17 ราชวงศ์ มหาวิหารแห่งนี้แม้แต่ภายนอกก็มีความสวยงามไม่แพ้ภายใน และเดินทางไปยัง พระราชวังบักกิงแฮม (ชมด้านนอก) หรือคฤหาสน์บักกิงแฮม พระราชวังที่เป็นที่ประทับทางการของราชวงศ์อังกฤษ ตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอนในสหราชอาณาจักร เป็นสถานที่ที่ใช้สำหรับการเลี้ยงรับรองของรัฐและยังเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของกรุงลอนดอนอีกด้วย รวมทั้งยังเป็นที่ศูนย์กลางพลังใจทั้งในการฉลองและในยามคับขันของชาวอังกฤษ และต่อด้วย หลังจากนั้นผ่านชมห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่างห้างแฮร์รอดส์ ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอน ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ง ถนนอ๊อกฟอร์ด กันอย่างจุใจ ซึ่งที่แห่งนี้จะเป็นถนนเส้นยาวที่มีห้างสรรพสินค้าเรียงรายอยู่ โดยเฉพาะ SELFRIDGES ห้างสรรพสินค้ามหึมาที่เดินทั้งวันก็ไม่หมด แต่ที่ห้ามพลาดไม่ได้เลยก็คือ แผนกรองเท้าที่สวยงามและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ก่อนที่จะเดินไปช้อปกันต่อที่ถนนสุดหรูอย่าง BOND STREER ที่เรียงรายด้วยร้านแบรนด์เนมชื่อดัง

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

พิเศษ! ให้ท่านได้เลือกทานอาหารตามใจท่านเองไม่ว่าจะเป็น เบอร์เกอร์เนื้ออันหอมกรุ่นนุ่มลิ้น หรือล็อบสเตอร์ย่างราดซอสรสเลิศ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก MILLENNIUM AND COPTHORNE HOTEL, LONDON หรือเทียบเท่า

https://www.millenniumhotels.com

 

วันที่เจ็ด           ลอนดอน – เข้าชมหอคอยลอนดอน – ทาวเวอร์ บริดจ์ – เข้าชมพิพิธภัณฑ์บริติช สนามบินฮีทโธรว์ ลอนดอน – กรุงเทพฯ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านเดินทางสู่ หอคอยลอนดอน (ชมด้านใน) เป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราการ สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ หอคอยแห่งนี้ใช้เป็นป้อมพระราชวังของพระมหากษัตริย์และที่จำขังสำหรับนักโทษที่มียศศักดิ์สูง นอกจากนี้ยังเป็นที่สำหรับประหารชีวิตและทรมาน คลังเก็บอาวุธ ท้องพระคลัง สวนสัตว์ ซึ่งตั้งแต่ปี ค.ศ.1303 เป็นที่เก็บรักษามงกุฎและเครื่องราชาภิเษกของสหราชอาณาจักร จากนั้นเที่ยวชม ทาวเวอร์ บริดจ์ โดยที่สะพานนี้ติดอันดับสะพานที่สวยงามของโลกเป็นทั้งสะพานยกและสะพานแขวนที่มีหอคอยคู่ตั้งเดินกลางแม่น้ำเทมส์ สะพานนี้เปิดให้ใช้เมื่อ ค.ศ.1894 สะพานนี้ มีเครื่องสูบพลังงานไอน้ำที่มีกลไกสลับซับซ้อนที่สุดในยุคนั้น ทำหน้าที่ยกสะพานให้เรือบรรทุกแล่นผ่าน ผู้คนที่ต้องการจะเดินข้ามแม่น้ำจึงต้องปั้นหอคอย มีบันไดกว่า 300 ขั้นและใช้ทางเดินคู่ขนานด้านบนที่เชื่อมหอคอยทั้งสองแทน

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์บริติช (ชมด้านใน) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของโลกผ่านทางวัตถุโบราณจากอารยธรรมต่างๆ ของมนุษยชาติ โดยมีโครงกระดูกของมัมมี่ชาวอียิปต์โบราณ รูปปั้นของเทพเจ้ากรีกทั้ง 12 องค์ จากขุนเขาโอลิมปัส ศิลปวัตถุจากตะวันออกจนถึงสมบัติล้ำค่าจากยุคมืดในยุโรป ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์เก่าที่รวบรวมของล้ำค่าหายากนับไม่ถ้วนให้ได้ชมกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียว

17.00 น.           นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานฮีทโธรว์ ลอนดอน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี

21.25 น.        นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 917

วันที่แปด          กรุงเทพฯ

15.00 น.           เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์