Uncategorizedทัวร์ยุโรป

สงกรานต์
11 – 20 APR’19
ราคา : 98,900.-
BY TG

ทัวร์ยุโรป | (E01_1) EAST EUROPE 10D 7N

EAST EUROPE 10D 7N

98,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

เมษายน | 11 - 20

อัตราค่าบริการท่านละ

ราคารวมตั๋ว

ราคาไม่รวมตั๋ว

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน

98,900.-

69,900.-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

94,900.-

65,900.-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่  2 ท่าน มีเตียงเสริม

88,900.-

59,500.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ

20,000.-

20,000.-

สิทธิพิเศษ
  • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
    (ยกเว้น American Express)
  • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียด

วันแรก             สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

21.30 น.        พร้อมคณะ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D  สายการบินไทย โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

วันที่สอง           กรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมนี) >> TG 924 (00.50 – 07.05) – ฟุซเซ่น – ชมเมืองฟุซเซ่น  ชวานเกา – สะพานมาเรียน – เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ – โอเบอร์อัมเมอร์เกา  มิวนิค

00.50 น.           ออกเดินทางสู่ มิวนิค (เยอรมนี)  โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 924 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11.30 ชม.)

07.05 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองมิวนิค  ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุซเซ่น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.) นำท่านชม เมืองฟุซเซ่น เป็นเมืองเล็กๆ สุดทางสายโรแมนติก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปปราสาทเป็นเมืองท่องเที่ยวธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวหลายต่อหลายคนชื่นชอบ ทั้งบรรยากาศ ที่เงียบสงบ บ้านเมืองที่ดูน่ารัก ชาวเมืองที่รอต้อนรับอย่างอบอุ่น และการตกแต่งทั้งโรงแรมและร้านอาหารให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในเมืองแห่งเทพนิยาย

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน    

บ่าย              นำท่านไปยัง ชวานเกา นั่งรถท้องถิ่นระหว่างทางชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของตัวปราสาทที่โดดเด่นและมีทะเลสาบล้อมรอบนำท่านไปยังจุดชมวิว สะพานมาเรียน สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แด่พระมารดาของกษัตริย์ลุดวิกที่ 2 ซึ่งพาดผ่านโตรกผาพอลเล็ทระดับความสูง 200 เมตร เหนือทะเลสาปแอลป์เซ เป็นจุดชมวิวมุมกว้างที่งดงามและน่าประทับใจที่สุดของปราสาท สามารถชมปราสาทโฮเฮนชวานเกาที่ตั้งอยู่บนหน้าผาเหนือทะเลสาบแอลป์เซเป็นอีกมุมที่น่าเก็บภาพเช่นเดียวกัน จากนั้นนำท่านเข้าชมปราสาทแห่งเทพนิยาย  ปราสาทนอยชวานสไตน์ (ชมด้านใน) สร้างภายใต้บัญชาการของพระเจ้าลุดวิกที่ 2 มีความงดงามมากจนแม้แต่ราชาการ์ตูนวอลท์ดิสนีย์ยังหลงไหลนำไปเป็นต้นแบบปราสาทเจ้าหญิงนิทราในสวนสนุดดิสนีย์แลนด์ ชมบรรยากาศของหมู่บ้านที่รายล้อมรอบด้วยทะเลสาบสีฟ้า ประทับใจกับวิวสวย ที่มีปราสาทนอยชวานสไตน์และปราสาทโฮเฮนชวานเกาเป็นฉากหลัง  ให้ท่านเพลิดเพลินกับการนั่งรถม้า ดื่มด่ำบรรยากาศของปราสาทแห่งเทพนิยายจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โอเบอร์อัมเมอร์เกา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) นำท่านเดินทางสู่   โอเบอร์อัมเมอร์เกา เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่รายล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ เต็มไปด้วยกลิ่นอายของเสน่ห์ แบบบาวาเรียที่ตัวบ้านมีการประดับด้วยภาพวาดแบบเฟรสโก้ หมู่บ้านแห่งนี้มีชื่อเสียงเรืองประเพณีการแกะสลักไม้ ยาวนานกว่า 500 ปี และการแสดง The Passion Play เล่าเรืองที่พระเยซูโดนตรึงกางเขน ซึ่งจัดแสดงขึ้นทุกๆ 10 ปี   สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ มิวนิค (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

                        ให้ท่านได้ลิ้มรส ขาหมูเยอรมันและเบียร์แก้วยักษ์  ขาหมูย่างกรอบคู่กับเบียร์สดรสนุ่มลิ้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก LUITPOLDPARK, MUNICH หรือเทียบเท่า 

www.luitpoldpark-hotel.de/

 

วันที่สาม          มิวนิค – เฟราเอนเคียร์เช่อ – จตุรัสมาเรียน – อิสระช้อปปิ้ง – ฮัลสตัท (ออสเตรีย)  ชมเมืองริมทะเลสาบ – เซนต์โวล์ฟกัง

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านชม เฟราเอ่นเคียร์เช่อ เป็นยอดหอคอยคู่รูปโดมทรงหัวหอม หรือโบสถ์พระแม่มารี สร้างด้วยอิฐสีแดงสูง 99 เมตร หอคอยคู่นี้สร้างขึ้นทีหลังโบสถ์เมื่อปี 1525 ส่วนตัวโบสถ์สร้างเมื่อปี 1494 เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองมิวนิค ยอดหอคอยตั้งสูงโดดเด่นภายในโบสถ์มีรอยเท้าของปีศาจตามตำนานของการสร้างโบสถ์(ชมด้านนอก) ต่อจากนั้นนำท่านไปยัง จตุรัสมาเรียน ซึ่งเป็นหัวใจของเขตเมืองเก่าในยุคกลาง ซึ่งที่นี่เคยเป็นตลาดแต่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการจัดงานสำคัญทางวัฒนธรรมต่างๆ มาเรียนพลัตซ์มีสิ่งที่นาชมมากมายอาทิ Mariensaule ที่มีรูปปั้นพระแม่มารีทองคำบนเสาสูง และ Neues Rathaus ศาลาว่าการเมืองสไตล์นีโอโกธิคอันโด่งดัง  หลังจากนั้นอิสระให้ท่านได้ ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย โดยที่ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Longchamp, Chanel, Hermes และอื่นๆ รวมถึงสินค้าแฟชั่นทั่วไปที่สามารถหาได้จากห้างใหญ่ Galeria Kaufhof หรือร้านน้ำหอมและเครื่องสำอางที่คุ้นเคยกันดีอย่าง Douglas

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตารคารอาหารจีน

บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลสตัท ประเทศออสเตรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ซึ่งเมืองฮัลสตัทเป็นหมู่บ้านในแหล่งมรดกโลกซัลซ์คัมแมร์กุท ตั้งอยู่ในรัฐอัปเปอร์ออสเตรียอยู่ใกล้กับทะเลสาบฮัลชตัททางตะวันตกเฉียงใต้ ในปี ค.ศ. 2001 มีประชากร 946 คน เมืองริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลกและยังเป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับต้นๆ ของออสเตรีย และให้ท่านได้ ชมเมืองริมทะเลสาบ ซึ่งมุมถ่ายรูปยอดนิยม คือริมทะเลสาปฮัลสตัทกับแนวบ้านพื้นเมืองสไตล์ออสเตรียฟ้าสีครามสะท้อนกับผิวน้ำ เหมาะอย่างยิ่งที่จะเดินมาพักผ่อนตากอากาศที่แสนบริสุทธิ์ ชมทัศนียภาพสวยๆ ของตัวเมืองที่ถูกโอบล้อมไปด้วยทะเลสาบและเทือกเขาสูงตระหง่าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เซนต์โวล์ฟกัง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก WHITE HORSE INN, ST.WOLFGANG หรือเทียบเท่า

www.weissesroessl.at

ค่ำ                    รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรมอาหารพื้นเมือง

ให้ท่านได้ลิ้มรสชนิทเซล สไตล์เวียนนา หมูชุบเกล็ดขนมปัง กรอบนอกนุ่มใน

 

วันที่สี่               เซนต์โวล์ฟกัง – เชสกี้ ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเชค) – ปราสาทครุมลอฟ (ด้านนอก) – ชมเมืองมรดกโลก – ปราก

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านเดินทางสู่ เชสกี้ ครุมลอฟ ประเทศสาธารณะรัฐเชค (ใช้เวลาประมาณ 3.00 ชม.) นำชม เชสกี้ ครุมลอฟ เป็นดินแดนไข่มุกแห่งโบฮีเมีย ตัวเมืองตั้งอยู่บนสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวา (Vltava) เป็นเมืองที่สร้างขึ้นล้อมรอบปราสาทยุคคริสต์ตวรรษที่ 13 เนื่องจากเมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ จึงได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม ซึ่งธรรมชาติเงียบสงบและน่าหลงใหลเหมาะสมกับการพักผ่อน จากนั้นนำท่านชม ปราสาทครุมลอฟ (ด้านนอก) มีอายุกว่า 700 ปี สร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1250 พร้อมๆ กับการสร้างเมืองแห่งนี้ ปราสาทครุมลอฟเป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองลงมาจากปราสาทปราก พอเดินเขาไปในบริเวณปราสาทสิ่งแรกที่เห็นคือหอคอยปราสาทเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมืองไปแล้ว

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตารคารอาหารพื้นเมือง

                        ให้ท่านได้ลิ้มรสปลาเทราต์พื้นเมืองย่าง หอมนุ่มลิ้น

บ่าย                 อิสระให้ท่านได้เดิน ชมเมืองมรดกโลก อาทิเช่น จตุรัสคอนคอร์ด ถือเป็นศูนย์กลางของเขตเมืองเก่า เพราะเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง ในอดีตบริเวณนี้เคยเป็นตลาดถนนทุกสายในเมืองจึงมุ่งตรงมาที่นี้ กลางจตุรัสมีเสาพระแม่มารี มีรูปปั้นนักบุญ St.Roch ผู้ช่วยให้ชาวเมืองรอดพ้นจากการระบาดจากกาฬโรคประดิษฐานอยู่ด้านล่าง โบสถ์เซนต์ไวตัส และร้านรวงต่างๆ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองปราก (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

                        นำท่านเข้าสู่ที่พัก MAJESTIC HOTEL, PRAGUE หรือเทียบเท่า

                        http://www.hotel-majestic.cz

วันที่ห้า             ปราก – เข้าชมปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ – จตุรัสเมืองเก่า – หอนาฬิกาดาราศาสตร์

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านเข้าชม ปราสาทแห่งกรุงปราก หรือปราสาทฮราดคานี เป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำวัลตาวา สร้างโดยเจ้าชายบอริวอยในศตวรรษที่ 9 ด้วยศิลปะแบบโกธิค อดีตที่นี่เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์ แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นที่พํานักของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเชค  จากนั้นนำท่านชม สะพานชาร์ลส์ ซึ่งเป็นสะพานเก่าแก่ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่สร้างข้ามแม่น้ำวัลตาวา จุดเด่นของสะพานแห่งนี้ คือมีการประดับด้วยรูปปั้นนักบุญถึง 28 องค์และมี 1 องค์ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปลูบจนเป็นสีทองอร่ามผิดกับองค์อื่นที่ยังคงเป็นสีเขียวของสําริด คือ นักบุญ John Nepomuk

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย              นำท่านชม จตุรัสเมืองเก่า ซึ่งจตุรัสแห่งนี้มีความสําคัญมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 12 พื้นที่นี้เดิมเป็นตลาดซึ่งถือเป็นศูนย์กลางของเมือง มีความสวยงามและเสน่ห์อันน่าหลงใหล มีศิลปะการก่อสร้างที่ผสมผสานหลายแบบทั้งโกธิค เรอเนซองส์ และบารอค ชมอาคารบ้านเรือนและวิหารเก่าแก่อายุหลายร้อยปีที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์กรยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ซึ่งหอนาฬิกาดาราศาสตร์ของศาลาว่าการเมืองสร้างตั้งแต่ปี ค.ศ.1410 เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลาจะมีรูปปั้นสิบสองนักบุญเดินเวียนออกมาบริเวณเวทีเล็กๆเหนือนาฬิกาซึ่งนักบุญแต่ละองค์ก็จะมีอิริยาบถแตกต่างกันตามความหมายของชื่ออาทิ Vanity คือความฟุ้งเฟ้อ หลงตัวเอง เพราะฉะนั้นจึงมองแต่ตัวเองในกระจก  จากนั้น อิสระช้อปปิ้งกลางกรุงปราก  ศูนย์กลางร้านค้า ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ และแฟชั่นที่ทันสมัย ร้านแบรนด์เนมยี่ห้อ ดังระดับโลกนับ 10 ร้าน และแหล่งศูนย์กลางความบันเทิง และชุดเครื่องแก้วอันเลื่องชื่อ เครื่องประดับอัญมณี เครื่องครัวและเบียร์ชั้นยอด

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ลิ้มรสไวน์พร้อมโชว์พื้นเมือง

                   ชมการแสดงดนตรีแบบโบอีเมีย และทานอาหารพื้นเมือง พร้อมเครื่องดื่ม+ไวน์ไม่อั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก MAJESTIC HOTEL, PRAGUE หรือเทียบเท่า

                        http://www.hotel-majestic.cz

 

 

วันที่หก            ปราก – บราติสลาวา(สโลวัก) – ปราสาทบราติสลาวา(ด้านนอก) – สะพาน UFO – ชมเมืองเก่าบราติสลาวา – บูดาเปสต์(ฮังการี) – ล่องเรือแม่น้ำดานูป

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบราติสลาวา เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวัค (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) ซึ่งเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี รัฐสภา และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ และยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ โรงละคร หอศิลป์ และสถาบันอื่นๆ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการศึกษา จากนั้นนำท่านชม ปราสาทบราติสลาวา (ด้านนอก) ปราสาทแห่งนี้ตั้งอยู่บนเนินเขาคาร์เบเธียนริมแม่น้ำดานูบ ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตรทั้ง 4 ด้าน ผสมผสานด้วยศิลปะแบบโกธิค เรอเนซองส์ และบารอค ช่วงสงครามนโปเลียน เคยถูกเพลิงเผาผลาญในปี 1811 ปัจจุบันเป็นทั้งพิพิธภัณฑ์และสภาแห่งชาติ  จากตัวปราสาท ท่านจะสามารถเห็น สะพาน UFO  นิวบริดจ์หรือสะพานปฎิวัติแห่งชาติสโลวัค สะพานที่เชื่อมเมืองเก่ากับเมืองใหม่ เข้าด้วยกัน สร้างขึ้นระหว่างปี 1967 – 1972 กลางสะพานมีหอคอยทรงสูงเปิดเป็นจุดชมวิวและภัตตาคารลอยฟ้าที่มีความสูง 431 เมตรจากระดับน้ำทะเล ด้วยรูปทรงที่คล้ายกับ UFO จึงได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งใน World Federation of Great Towers ของโลกนั่นเอง

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย              นำท่านเข้าชม เขตเมืองเก่าของบราติสลาวา โดยที่ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศเมืองเก่าและถ่ายภาพกับรูปปั้นที่ซ่อนอยู่ในตัวเมือง ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นนโปเลียนหน้าสถานทูตฝรั่งเศส หรือรูปปั้นปาปารัซซี่ รวมถึงไฮไลท์ของเมือง คือรูปปั้นคนตกท่อ จากนั้ชม ประตูไมเคิล ซึ่งซุ้มประตูไมเคิลก่อสร้างสไตล์โกธิคสูง 51 เมตร เดิมมีอยู่ทั้งหมด 4 แห่ง ปัจจุบันเป็นประตูเพียงแห่งเดียวที่ยังเหลืออยู่ ประตูไมเคิลมียอดโดมทรงหัวหอมตามศิลปะบารอค 3 ชั้น ลดหลั่นกัน ประตูแห่งนี้ตั้งอยู่ศูนย์กลางเมืองเก่า สองฝั่งถนนมีอาคารเก่าแก่หลากสีสัน สไตล์อาร์ตนูโวตั้งเรียงรายอยู่ทําให้บรรยากาศคึกคัก และรูปปั้น คนตกท่อคูมิล  Man at Work ที่โด่งดัง ณ แห่งนี้เคยถูกรถชนมาแล้วถึง 2 ครั้ง ในปัจจุบันจึงมีป้ายเขียนว่า Man at Work ปักอยู่บริเวณดังกล่าวเป็นสัญลักษณ์ช่วงที่เป็นคอมิวนิสต์และตำนานยังกล่าวต่อไปว่าอาจจะเป็นคุณลุงที่เหน็ดเหนื่อยกับการทำงานอยากจะพักผ่อนบ้างตามประสาคนทำงานหนัก หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองหลวงของประเทศฮังการี ที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกทั้งความสวยงามทางธรรมชาติ ที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่านกลางเมืองทำให้เมืองแบ่งออกเป็นสองฝั่งคือเมืองเก่า หรือ บูดา ที่ยังคงความสวยงามของประวัติศาสตร์อันเก่าแก่ และ เมืองใหม่หรือ เปสต์ ที่มีความหรูหราทันสมัย และยังมีเรื่องเล่าว่าเป็นที่แรกในโลกที่สร้างรถไฟใต้ดิน แต่เปิดใช้ทีหลังรถไฟใต้ดินของอังกฤษ  จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำดานูบ (Danube Cruise) พร้อมเครื่องดื่มเสิร์ฟระหว่างการเดินทางสัมผัสบรรยากาศอันแสนโรแมนติก ชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมแบบโกธิคสองฝั่งแม่น้ำดานูบ เช่น ตึกรัฐสภา สะพานเชน เขาแกลเลียต และคาสเซิลฮิลล์ ถึงแม้ว่าแม่น้ำสายนี้จะไหลผ่านหลายประเทศในยุโรป แต่ว่ากันว่า จุดที่สวยงามที่สุดคือที่บูดาเปสต์แห่งนี้ โดยเฉพาะบริเวณสะพานเชน (Chain Bridge) สัญลักษณ์ของเมือง

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองแบบกูลาช 

ให้ท่านได้ลิ้มลองซุปกูลาชสไตล์แมกยาร์ พร้อมพริกปาปริก้าที่เผ็ดร้อนถึงใจ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก DANUBIUS HEALTH SPA RESORT MARGITSZIGET, BUDAPESR หรือเทียบเท่า

https://www.danubiushotels.com

 

วันที่เจ็ด           บูดาเปสต์(ฮังการี)  – ป้อมชาวประมง –จัตุรัสฮีโร่ -  โบสถ์แมทธิอัส – พาร์นดอร์ฟ (ออสเตรีย) – อิสระช้อปปิ้ง ณ พาร์นดอร์ฟ เอ้าท์เลท – เวียนนา

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านชม ป้อมชาวประมง (Fisherman's Bastion) เป็นจุดชมวิวทิวทัศน์รอบเมืองที่สวยที่สุด ซึ่งเราสามารถเห็นตึกรัฐสภาได้จากจุดนี้และที่นี่ยังเป็นอนุสรณ์สถานที่สร้างไว้เพื่อรำลึกถึงความกล้าหาญของชาวประมงผู้เสียสละชีวิตปกป้องบ้านเมืองในคราวที่ถูกชาวมองโกลเข้ามารุกราน  นำท่านชม จตุรัสฮีโร่ (Heroes’ Square) ที่รำลึกถึงการสร้างชาติและการรอดพ้นจากการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งฮังการีครบ 1000 ปี บนยอดเขาโครินเธียนคอลัมน์สูง 36 เมตร ประดับด้วยรูปอาร์คแลนเจิลกราเบรียล ถือมงกุฎของกษัตริย์สเตฟานรอบฐานประดับด้วยรูปปั้นเจ้าชายอาร์พัดทรงม้านำหัวหน้าเผ่าแมกยาร์อีก 6 คน จากนั้นนำชม โบสถ์แมทธิอัส (Matthias Church) (ด้านนอก) ซึ่งโบสถ์นี้เคยใช้จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทธิอัส กษัตริย์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถมาก โบสถ์นี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้อีกด้วย

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่ พาร์นเดอร์ฟ ประเทศออสเตรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ให้อิสระท่านได้ช้อปปิ้งที่ พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ต ตั้งอยู่ที่เมืองพาร์นดอร์ฟ ชานกรุงเวียนนาไปประมาณ 30-40 นาที เป็นศูนย์รวมสินค้าแฟชั่นหลากหลายแบรนด์ที่ครอบคลุมตั้งแต่สินค้าแฟชั่นทั่วไป กีฬา เครื่องประดับ และสินค้าแบรนด์ดังอย่าง Prada, Gucci, Polo Ralph Lauren ฯลฯ

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.)

นําท่านสู่ที่พัก SAVOYEN HOTEL, VIENNA หรือเทียบเท่า

 

วันที่แปด          เวียนนา – เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ – ฮุนเดิร์ทวัสเซอร์เฮ้าส์ – ริงสตราเซ่ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่าน เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) เป็นพระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับสบูร์ก สร้างขึ้นปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระนางมาเรียเทเรซ่า ทรงตั้งพระทัยว่าพระราชวังแห่งนี้จะต้องยิ่งใหญ่และงดงาม ไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส นำชมความงามภายในพระราชวังกว่า 20 ห้อง ที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม อาทิเช่น ห้องบรรทม ห้องจัดเลี้ยง ห้องบอลรูมที่ใช้เต้นรำหรือแสดงดนตรี จากนั้นนำท่านไปยัง ฮุนเดิร์ทวัสเซอร์เฮ้าส์ เป็นย่านบ้านสไตล์เอ็กเพรสชั่นนิส สร้างโดยศิลปินชาวออสเตรีย ฟรีเดนส์ไรซ์ ฮุนเดิร์ทวัสเซอร์ เป็นการเอาตึกเก่าๆ มาดัดแปลง แหวกแนวความคิดเดิมๆ ที่ศิลปะอยู่ในกรอบด้วยการแต่งแต้มสีสันที่สดใส เล่นกับลวดลายและเส้นคดเคี้ยว รวมถึงความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย                 ชมความงามของ โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) ซึ่งเป็นโบสถ์ศิลปะแบบโกธิคที่สูงเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมืองเวียนนานานกว่า 800 ปี เป็นมหาวิหารศิลปะแบบโรมันเนสก์ผสมกับโกธิคที่สูงเด่น ภายในมีรูปปั้นทางศาสนาประดับบนเสาหน้าต่างกระจกสี ออร์แกนและแท่นบูชา และเป็นที่ฝังพระศพของกษัตริย์แห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก ซึ่งภายในมีความหรูหราอลังการตามสไตล์ของโบสถ์คาทอลิก จากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้งถนนคาร์ทเนอร์ เป็นย่านช้อปปิ้งหลักของเวียนนาที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายยี่ห้อชั้นนำตลอดสองข้างทาง เป็นถนนคนเดินแห่งกรุงเวียนนา

ค่ำ                    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

                        เสิร์ฟซี่โครงหมูรมควัน และปิดท้ายด้วยของหวาน Sacher Cakeชื่อดังของเวียนนา

นําท่านสู่ที่พัก SAVOYEN HOTEL, VIENNA หรือเทียบเท่า

 

 

วันที่เก้า           เวียนนา – กรุงเทพฯ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

เดินทางสู่สนามบินเวียนนา เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระ เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

14.30 น.        ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 937 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.30 ชม.)

 

วันที่สิบ            เดินทางถึงกรุงเทพฯ

05.20 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

เงื่อนไข
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์