ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมทัวร์

สงกรานต์
11 – 17 APR ’19 BY TG ราคา : 75,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น | (J13_6) HOKKAIDO HAKODATE 7D 5N

HOKKAIDO HAKODATE 7D 5N

flat,1000x1000,075,f.u1 (1)

75,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

เมษายน | 13 - 18
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก             กรุงเทพฯ  

19.30 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

23.45 น.           ออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

 

วันที่สอง           สนามบินชิโตเซ่ – ดาเตะจิไดมูระ – หุบเขาจิโกกุดานิ – โนโบริเบทสึ – ออนเซ็น

08.30 น.        เดินทางถึง สนามบินชิโตเซ่ เมืองซัปโปโร หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริเบทสึ เพื่อชม ดาเตะจิไดมูระ เป็นหมู่บ้านจำลองกึ่งสวนสนุกที่จำลองบรรยากาศความเป็นเมืองในสมัยเอโดะหรือกว่า400ปีก่อนของเมืองญี่ปุ่น ซึ่งทุกท่านจะได้ตื่นตากับเหล่านักรบซามูไรที่เสมือนผู้ปกป้องดูแลความเรียบร้อยของบ้านเมืองหรือตำรวจในปัจจุบัน และเหล่านินจาที่เสมือนสายลับหรือนักฆ่าในปัจจุบันนั้นเอง และนอกจากนี้ทุกท่านสามารถชมการสาธิตการแสดงการอำพรางตัวอันเลื่องชื่อ วิถีชีวิตตามแบบฉบับของเหล่านินจา พร้อมชมอาคารบ้านเรือนที่จำลองจากสมัยเอะโดะ การจำลองเมืองเอะโดะ พร้อมศึกษาถึงประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ร้านค้า ร้านอาหารต่างๆ และการแต่งกายในสไตล์ย้อนยุค

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาจิโกคุดานิ เป็นหุบเขานรกที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาฮิโยริ จึงเห็นว่าการพวยพุ่งของก๊าซสีเหลืองอมเทา อันเกิดจากการทับถมของแร่กำมะถันเป็นจำนวนมากออกมาจากชั้นหินตลอดเวลา

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NOBORIBETSU MAHOROBA HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.h-mahoroba.jp/

คํ่า                    รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พิเศษ!! เต็มอิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

----  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น –

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่สาม          โนโบริเบทสึ – นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาอุสึ – ฟาร์มหมีโชวะ –      ฮาโกดาเตะ  โกดังอิฐแดง – โมโตะมาชิ – จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า)  ออนเซ็น

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาอุสึ เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของภูเขาโชวะ ซึ่งเป็นภูเขาไฟน้องใหม่ที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของผิวโลกในปี ค.ศ.1946 โดยระเบิดปะทุติดต่อกันนานถึง 2 ปีจนกลายมาเป็นภูเขาโชวะดังที่เห็น ในปัจจุบันภูเขาโชวะอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลญี่ปุ่นในฐานะเป็นอนุสรณ์ทางธรรมชาติแห่งพิเศษ นอกจากนี้  บริเวณเชิงเขายังมี ฟาร์มหมีโชวะ ซึ่งเป็นที่อนุรักษ์พันธุ์หมีสีน้ำตาลที่หาได้ยากในปัจจุบันและจะพบได้ในเกาะฮอกไกโด เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่านั้น

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่เมืองฮาโกดาเดะเพื่อชม โกดังอิฐแดง ที่สร้างตามแบบตะวันตกด้วยอิฐแดง แต่เดิมที่แห่งนี้เป็นโกดังของพ่อค้าผู้มั่งคั่งที่สร้างเอาไว้เก็บสินค้าจากท่าเรือฮาโกดาเตะ แต่ปัจจุบันโกดังจำนวน 5 หลังถูกดัดแปลงให้กลายเป็นร้านค้าของที่ระลึก ร้านอาหาร โรงเบียร์ และอื่นๆ หลังจากนั้นนำทุกท่านสู่  โมโตะมาชิ ที่แห่งนี้มีทิวทัศน์ที่สวยงามไม่เหมือนใคร ด้วยลักษณะถนนที่เป็นเนินทำให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของท่าเรือและสถาปัตยกรรมตะวันตก เช่น โบสถ์ต่างชาติและอาคารกงสุลเก่าแก่ได้อย่างชัดเจน และนำทุกท่านไปยัง จุดชมวิวยอดเขาฮาโกดาเตะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) เป็นภูเขาที่สูง 334 เมตร สามารถชมวิวจากยอดเขาฮาโกดาเตะที่มองกลับลงมายังท่าเรือและตัวเมืองที่โอบล้อมด้วยทะเลทั้งสองข้างในยามค่ำคืนนั้น นับว่าสวยงามแปลกตาและว่ากันว่าเป็นวิวกลางคืนที่สวยงามที่สุด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่นเลยทีเดียว หมายเหตุ : หากกระเช้าจะไม่สามารถให้บริการได้ภายใต้สภาวะอากาศที่ลมแรง ฝนตกหนัก เนื่องจากไม่ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการคืนเงินค่าบริการ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HEISEIKAN KAIYOTEI HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.kaiyo-tei.com/

คํ่า                    รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พิเศษ!! เต็มอิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

----  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น –

 

 

 

 

วันที่สี่               ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ – หอคอยโกะเรียวคะคุ (ชมสวนรูปดาว)     โอตารุ –  คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้ำโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

เช้า                   ประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านไปยัง ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ เป็นตลาดเช้าที่เปิดตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยง ในตลาดจะจำหน่ายอาหารทะเลสด เช่น ปู ไข่ปลาแซลม่อน และหอยเม่น พร้อมทั้งผลไม้ จากนั่นนำทุกท่านสู่ หอคอย โกะเรียวคะคุ (ชมป้อมโกะเรียวคะคุ) ซึ่งโกะเรียวคะคุเป็นป้อมปราการแบบตะวันตกที่สร้างเสร็จเมื่อ 150 ปีมาแล้ว สามารถชมวิวมุมกว้างอันงดงามของป้อมปราการรูปดาวและคูป้อมโดยรอบจะปรากฏแก่สายตาของผู้ชมจากลานสังเกตการณ์ของหอคอยโกเรียวคะคุที่มีความสูง 107 เมตร ซึ่งอยู่ติดกับตัวป้อม คูป้อมรายล้อมไปด้วยต้นซากุระกว่า 1,600 ต้น ทำให้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิหอคอยโกะเรียวคะคุกลายเป็นจุดชมซากุระลำดับต้นๆ ของฮอกไกโด ในฤดูร้อนคูป้อมรายล้อมไปด้วยความเขียวชอุ่ม ซึ่งเปลี่ยนเป็นสีสันเจิดจ้าจากใบไม้สีแดงสดในฤดูใบไม้ร่วงก่อนจะถูกปกคลุมด้วยหิมะในฤดูหนาว เกิดเป็นทิวทัศน์ที่งดงามเกินบรรยายในทุกๆ ฤดูกาล

 

 

 

 

 

 

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำทุกท่านเดินทางสู่เมืองโอตารุ เพื่อชม คลองโอตารุ ที่มีความยาว 1,140 เมตรและเชื่อมต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณค.ศ. 1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่องฟู คลองแห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านถ่ายรูปกับวิวคลองซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปที่เป็นไฮไลท์ของเมืองและเดินเล่นตามอัธยาศัย  จากนั้นชมอาคารเก่าแก่ริมคลองและวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ นาฬิกาไอน้ำโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านั้น ซึ่งนาฬิกานี้จะพ่นไอน้ำประกอบกับมีเสียงดนตรีดังขึ้นทุกๆ 15 นาที หลังจากนั้นนำท่านสู่ พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี เป็นอาคารเก่าแก่สองชั้นที่ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดงแต่โครงสร้างภายในทำจากไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1910 ปัจจุบันนับเป็นมรดกทางสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่และควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นสมบัติของชาติ สำหรับท่านใดสนใจที่จะทำกล่องดนตรีที่มีอันเดียวในโลกด้วยฝีมือของท่านเอง ท่านสามารถเลือกกล่องเพลง และตุ๊กตาประดับต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพื่อที่ท่านจะได้เก็บความประทับใจใส่ลงในกล่องดนตรีและเป็นของที่ระลึกจากเมืองโอตารุ (มีคาใช้จ่ายเพิ่มเติม)

คํ่า                    รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND PARK OTARU HOTEL หรือเทียบเท่า

https://grandparkotaru.com/

 

วันที่ห้า             โอตารุ – โรงงานช็อคโกแลต อิชิยะ (ด้านนอก) – ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด     ช้อปปิ้งทานุกิ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ (ด้านนอก) แหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ที่นี่ดูคลาสสิคและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่คือ Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่า ช็อคโกแลตขาวของคนรัก โดยที่ท่านสามารถเลือกซื้อกลับไปให้คนที่ท่านรักทานหรือว่าซื้อเป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ได้ นอกจากนี้ท่านจะได้เลือกซื้อช็อคโกแลตแบบต่างๆ มากมายที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้อีกด้วย จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด เป็นศาลเจ้าลัทธิชินโต ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ภายในสวนสาธารณะมะรุยะมะ เดิมชื่อศาลเจ้าซัปโปโรแต่ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นศาลเจ้าฮอกไกโด เพื่อให้สมกับความยิ่งใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโดที่มีศาลเจ้าชินโตนี้คอยปกปักษ์รักษาให้ชนชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุขถึงแม้จะไม่ได้มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเก่าแก่นับพันปี แต่ที่นี่ก็เป็นที่สำหรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย                 นำท่านช้อปปิ้ง ย่านทานุกิ ซึ่งถนนทานุกิโคจิเป็นย่านการค้าเก่าแก่ของเมืองซัปโปโร ตั้งอยู่ทางด้านใต้ของเมือง โดยมีพื้นที่ทั้งหมด 7 บล็อก ภายในนอกจากจากจะเป็นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน เครื่องดนตรี วิดีโอ โรงภาพยนตร์แล้ว ยังมีร้านอาหารมากมาย อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่นด้วย เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์และตู้หนีบตุ๊กตามากมาย นอกจากนั้นที่ยังมีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุกิขนาดใหญ่ อีกทั้งยังมีศาลเจ้าทานุกิเก่าแก่ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1973 ด้วย

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ!! ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับ บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างอาหารทะเลสดใหม่ของฮอกไกโด อาทิ ปูยักษ์ 3 ชนิด กุ้ง หอยเชลล์ ปลา ซูชิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว และ เครื่องดื่มซอฟดริ้ง

ท่านเข้าสู่ที่พัก KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า

https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/english/

หมายเหตุ สำหรับลูกค้าที่ต้องการ ห้องพักเตียงใหญ่ นอน 2 คน จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม คืนละ 2,500 บาท และห้องมีจำนวนจำกัด

 

วันที่หก            ซัปโปโร – ทำเนียบรัฐบาลเก่า (ด้านนอก) – พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร (ฟรีเบียร์ท่านละ 1 แก้ว) – มิตซุย เอาท์เล็ต – ซัปโปโร – เจอาร์ ทาว์เวอร์

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ทำเนียบรัฐบาลเก่า (ด้านนอก) เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่สร้างด้วยอิฐสีแดงทั้งหลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐมากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็นที่ทำการรัฐบาลฮอกไกโดตั้งแต่ปี ค.ศ.1886 และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะย้ายไปที่ทำการหลังใหม่เป็นอาคารสูง 10 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้ ในปัจจุบันอาคารเก่าที่ยังงดงามอยู่นั้น ได้รับการบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี ค.ศ.1911 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เบียร์ซัปโปโร ซึ่งเบียร์ซัปโปโรเป็นเบียร็ที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นและยังคงเป็นเบียร์ที่ได้รับความนิยมมากอีกด้วย ตึกของโรงงานสร้างด้วยอิฐสีแดง พิพิธภัณฑ์เบียร์แห่งนี้ได้เปิดให้ชมประวัติความเป็นมาและขั้นตอนการผลิตเบียร์เพื่อจะออกมาป็นสินค้าเพื่อจัดจำหน่าย พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสเบียร์ฮอกไกโดแบบต้นตำรับท่านละ 1 แก้ว

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พิเศษ!! ให้ท่านได้ลิ้มรสสุกี้ยากี้น้ำดำสูตรต้นตำรับของฮอกไกโด จุดเด่นคือเนื้อของร้านที่คัดสรรมาอย่างดี ลวกแล้วนำมาจิ้มกับไข่ไก่สดจึงค่อยทาน จะได้รสชาติที่ละมุนนุ่มลิ้น ให้ทุกท่านอิ่มเต็มที่กับเนื้อหมูแบบไม่อั้น

บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอาท์เล็ต เป็นศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลกถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach Armani, Ralph Lauren, Seigo พร้อมด้วยสินค้าสำหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชั่นหญิงชายและเด็กจนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินค้าทั่วไป นอกจากนี้ภายในห้างยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ที่จุได้ 650 ที่นั่งและมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเป็นพื้นที่ที่มีสินค้าท้องถิ่นและสินค้าจากฟาร์มสดมาขายอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองโอตารุ เพื่อช้อปปิ้งกันต่อ เจอาร์ ทาว์เวอร์ เป็นย่านที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก เนื่องจากติดอยู่กับสถานีรถไฟฟ้าและรถประจำทาง ซึ่งบริเวณนี้จะเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าชั้นนำของญี่ปุ่น อย่างห้างไดมารูที่รวมร้านขายของและร้านอาหารชื่อดังของซัปโปโรไว้ เช่น ร้านซูชิ Nemuro Hanamaru ร้านหมูทอดทงคัตสึ Tadumura Tonkatsu ห้างสเตลล่า เพลส ที่เน้นขายเสื้อผ้าแฟชั่นของชาวญี่ปุ่นในราคาไม่แพงนัก ห้าง ESTA ที่มีทุกอย่างตั้งแต่เครื่องใช้ไฟฟ้า รองเท้า  แบรนด์เนม ไปจนถึงของเล่นเด็กและเครื่องสำอาง เป็นต้น

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KEIO PLAZA HOTEL SAPPORO หรือเทียบเท่า

https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/english/

 

วันที่เจ็ด           ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

10.30 น.           ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671

15.30 น.           เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์