ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมทัวร์

สงกรานต์
11 – 16 APR ’19 BY TG ราคา : 74,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น | (J05_5) TAKAYAMA EXCITING (LEGOLAND + ILLUMINATION) 6D 4N

TAKAYAMA EXCITING (LEGOLAND + ILLUMINATION) 6D 4N

flat,1000x1000,075,f.u1 (1)

74,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

เมษายน | 11 - 16
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก                  กรุงเทพฯ 

20.00 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

 

วันที่สอง       สนามบินเซ็นแทร์ (นาโกย่า) – นาโกย่า LEGOLAND JAPAN - มิเอะ –

                   นาบานาโนะ ซาโตะ (บีโกเนีย + สวนทิวลิป+ILLUMINATION) – นาโกย่า

00.05 น.        ออกเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644

08.00 น.        เดินทางถึง สนามบินเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

                   นำท่านเดินทางต่อสู่  LEGOLAND JAPAN สวนสนุก LEGOLAND JAPAN ธีมพารคแหงใหมที่เอาใจแฟนตัวตอ LEGO ของเลนคลาสสิคสรางที่เมืองนาโกยาเปดวันที่ 1 เมษายน 2017ซึ่งที่นี่จะถือเปนสวนสนุกแหงแรกของญี่ปุนและแหงที่ 8 ของโลกสรางขึ้นบนพื้นที่ 93,000 ตารางเมตร มีเครื่องเลนและกิจกรรมมากถึง 40 จุด ที่สามารถเลนไดทั้งครอบครัวซึ่งหนึ่งในไฮไลทจะรวมถึงแบบจำลองปราสาทนาโกยา LEGOLAND มี 7 โซนหลักๆ โซนที่ได้รับความนิยมคือ Mini Land ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ถูกจำลองตามจุดที่มีชื่อเสียงในสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น สร้างขึ้นด้วยเลโก้ที่นำมาต่อกันกว่า 25 ล้านชิ้น ดังภาพข้างบน คือปราสาทโอซาก้า และบริเวณรอบปราสาท  ในพิธีเปิดสวนสนุก LEGOLAND จะมีเลโก้จำลองเมืองนาโกย่ากว่า 220,000 ชิ้น ซึ่งผู้สร้างเลโก้ต่างตั้งตารอที่จะได้เห็นการแสดงผลงานที่อลังการและน่าทึ่งของพวกเขา

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              เดินทางสู่  เมืองมิเอะ นำท่านชม สวนนาบานา โนะ ซาโตะ สวนดอกไมที่มีดอกไมบานสะพรั่งบนเนื้อที่ประมาณ 3 แสนตารางเมตร ทุงดอกไมขนาดใหญเริ่มจากเรือนกระจกเพาะปลูกดอกบีโกเนีย (Begonia) และมีดอกไมบานตามฤดูกาลตั้งแตซากุระในฤดูใบไมผลิ ทิวลิป กุหลาบ ไฮเดรนเยีย ไปจนถึงดอกรักเรหรือดอกดาเลียและ ดอกคอสมอสในฤดูใบไมรวง เปนทัศนียภาพงดงามที่ติดตาตรึงใจ ชมเทศกาลสุดโรแมนติก กับการลอดอุโมงค์ไฟฟ้าที่ประดับด้วยดวงไฟหลากสีกว่าล้านดวง (ซึ่งจะเริ่มประมาณ 6 โมงเย็น) ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ นาโกย่า

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NAGOYA KANKO HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.nagoyakankohotel.co.jp/

 

วันที่สาม       นาโกย่า – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ(จุดชมวิวชิโรยาม่า) – ทาคายาม่า   ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ  - โอคุฮิดะ - ออนเซ็น 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซึ่งยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บ้านในสไตล์ กัสโซ่ – สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และ รูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า “กัสโซ่”

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่เมือง ทาคายาม่า เพื่อนำท่านเดินทางสู่  ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนและสภาพแวดล้อมสมัยเอโดะไว้ได้เป็นอย่างดี ชมการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ท่านจะต้องประทับใจ พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกในสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเก่าแก่แสนคลาสสิก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง โอคุฮิดะ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTAKA HOTEL หรือเทียบเท่า

                http://www.hotel-hotaka.jp/

----  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น---

 

วันที่สี่           โอคุฮิดะ – นั่งกระเช้าไฟฟ้าชินโฮทากะ - มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้

                   ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ออนเซ็น

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านขึ้น นั่งกระเช้าไฟฟ้าชินโฮทากะ เดินทางสู่จุดพักชมวิวที่ทุกท่านสามารถอิ่มเอมไปกับทัศนียภาพแห่งเทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่นตอนเหนือนี้ได้

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พิเศษ ! เต็มอิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟต์ปิ้งย่าง อาหารสดใหม่ อาทิ ซูชิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว   ของหวาน และ เครื่องดื่มซอฟดริ้งค์ไม่อั้น

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ มัตสึโมโต้ ชมความยิ่งใหญ่ของ ปราสาทมัตสึโมโต้ จุดแวะชมที่สำคัญของเมือง เป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1504 ระหว่างช่วงโกลาหลของสงครามกลางเมือง โดยกำแพงหินและคูน้ำรอบปราสาทยังคงสภาพเดิมเหมือนในอดีต เป็นปราสาทดั้งเดิมที่สามารถรอดพ้นจากการถูกทำลายด้วยเพลิงสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน บางครั้งปราสาทหลังนี้ก็ถูกเรียกว่าปราสาทอีกา หรือปราสาทดำ นั่นก็เพราะด้านนอกของปราสาทได้ใช้สีดำเป็นสีหลักในการก่อสร้างนั่นเอง ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ อิเคะโนะไทระ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่า

                   http://www.mihanagroup.jp/en

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

*** ให้ท่านได้อิ่มหนำสำราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นขาปูยักษ์ ซูชิ ข้าวปั้นหน้าต่างๆ พร้อมเพิ่มรสชาติด้วยวาซาบิต้นตำรับ หรือจะเป็นเทมปุระที่ทอดจนกรอบน่ารับประทานที่เสิร์ฟผักเครื่องเคียง นอกจากนี้ยังมี ซารุโซบะ เส้นเหนียวนุ่มรสชาติเยี่ยม, ข้าวราดแกงกระหรี่, ข้าวผัดญี่ปุ่น, ไข่ตุ๋น และมิโซะซุป ***

----  พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น ---

 

วันที่ห้า         ทะเลสาบยามานาคะโกะ – โอชิโนะฮักไก – เจดีย์ชูเรโตะ - โตเกียว

                  ชินจูกุช้อปปิ้ง

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) เป็นจุดท่องเที่ยวที่สร้างเป็นหมู่บ้านเล็กๆ จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ และแหล่งรวบรวมของฝากพื้นเมือง เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชาเขียว ผลไม้อบแห้ง และอื่นๆอีกมากมาย ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ และยังมีบ่อน้ำแร่ธรรมชาติ ให้ท่านได้ลองดื่มกันอีก นำท่านเดินทางสู่ เจดีย์ชูเรโตะ เจดีย์ห้าชั้นบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิดะ และภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลได้อย่างชัดเจนและงดงาม เจดีย์แห่งนี้อยู่บนศาลเจ้าอาราคุระเซนเกน ซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงสันติภาพปี 1963 ซึ่งจากตัวอาคารหลักของศาลเจ้าต้องขึ้นบันไดไปเกือบ 400 ขั้น ท่านได้จะได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขาไฟฟูจิร่วมกับเจดีย์ห้าชั้น ถือว่าเป็นจุดชมธรรมชาติที่นิยมเป็นอย่างยิ่ง

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ปิ้งย่างบนหินภูเขาไฟ เมนูขึ้นชื่อในแถบฟูจิ ให้ทุกท่านได้ลิ้มรส เนื้อหมู หรือ เนื้อวัวที่คัดสรรมาพิเศษนำมาปิ้งบนแผ่นหินภูเขาไฟพร้อมผักตามฤดูกาล รับประทานพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ น้ำซุปสูตรต้นตำรับของทางร้าน และน้ำจิ้มรสเด็ดที่จัดเตรียมไว้โดยเฉพาะ

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว เพื่อเข้าสู่ ย่านชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไทเกอร์!!!  รวมไปถึงเครื่องสำอางยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก DAIICHI RYOGOKU HOTEL หรือเทียบเท่า

http://www.dh-ryogoku.com/

 

วันที่หก        โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่า วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคำที่  ชาวญี่ปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้า ชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น นำสมัย กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และสินค้าที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบินนาริตะ

17.25 น.        ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

21.55 น.        เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์