Uncategorizedทัวร์ยุโรป

สงกรานต์
10 – 17 APR’19
ราคา : 88,900.-
BY TG

ทัวร์ยุโรป | (E06_1) BENELUX – GERMANY 8D 5N

BENELUX - GERMANY 8D 5N

88,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

เมษายน | 10 - 17

อัตราค่าบริการท่านละ

ราคารวมตั๋ว

ราคาไม่รวมตั๋ว

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 – 3 ท่าน

88,900.-

60,900.-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

79,900.-

54,900.-

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่  2 ท่าน มีเตียงเสริม

71,500.-

48,900.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกท่านละ

14,500.-

14,500.-

สิทธิพิเศษ
  • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
    (ยกเว้น American Express)
  • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียด

วันแรก             สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต >> TG 920 (23.45-06.00+1)

21.00 น.        คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.45 น.        ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 920

วันที่สอง           แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมนี) – ไฮเดลเบิร์ก – เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก – ลักเซมเบิร์ก (ลักเซมเบิร์ก) – ชมเมืองลักเซมเบิร์ก        

06.00 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เพื่อนำท่าน เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (ชมด้านใน) เป็นปราสาทเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยวมากที่สุดของเมือง สร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ.1300 ในสไตล์โกธิค และเรอเนสซองซ์ ปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขาล้อมด้วยต้นไม้ ให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเล่นได้

    

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย              นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองลักเซมเบิร์ก ประเทศลักเซมเบิร์ก (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) ลักเซมเบิร์กเป็นนครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป เนื้อที่ประมาณ 2,586 ตร.กม. เป็นศูนย์กลางการปกครอง และการท่องเที่ยวในเขตมรดกโลกทางวัฒนธรรม ที่ประกาศยกย่องโดยองค์การยูเนสโก จากนั้นนำทุกท่าน ชมย่านเมืองเก่าลักเซมเบิร์ก ย่านแกรนด์ดยุค จตุรัสปลาซดาร์แมส ชมโบสถ์นอร์ธเทอดามประติมากรรมสำริดของแกรนด์ดัชเชสชาร์ล็อตต์ และศาลาว่าการเมืองพระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุค ชื่นชมทิวทัศน์รอบเมือง และเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกในย่านเมืองเก่า

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL MELIA, LUXEMBOURG หรือเทียบเท่า

                        http://melia-luxembourg.hotels-in-luxembourg.com/

    

วันที่สาม          ลักเซมเบิร์ก – บรัสเซล (เบลเยี่ยม) – จตุรัสกรองด์ ปลาซ – อะตอมเมี่ยม – บรูจ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองบรัสเซล ประเทศเบลเยี่ยม (ใช้เวลาประมาณ 3 ชม.) เมืองบรัสเซลเป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม และเป็นศูนย์กลางหรือเมืองหลวงอย่างไม่เป็นทางการของสหภาพยุโรป นำท่านชมหนูน้อยแมนเนเก้นพิส สัญลักษณ์ของบรัสเซล ที่สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงเด็กชายที่มาพบสายชนวนระเบิดกำลังติดไฟ จึงปัสสาวะรดเพื่อดับชนวนและป้องกันเมืองไว้ได้ จากนั้นนำท่านชม จตุรัสกรองด์ ปลาซ เป็นจตุรัสที่สวยงามที่สุดในยุโรป เป็นกลุ่มอาคารที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรม ทั้งบารอค โกธิค นีโอ-โกธิค และเป็นสถานที่ซึ่งยูเนสโก้ยกย่องให้เป็นมรดกโลก ตั้งแต่ปี ค.ศ.1983 ต่อมานำท่านชม อะตอมเมี่ยม สิ่งก่อสร้างที่สำคัญเมื่อครั้งงานจัดแสดงสินค้าโลก เวิร์ลเอ็กซ์โป เมื่อปี 1958 อะตอมเมี่ยม (Atomium) สถาปัตยกรรมสำหรับโลกอนาคต

    

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

พิเศษ! ให้ท่านได้ลองทานหอยแมลงภู่อบ BELGIAN CUISINE อาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อของบรัสเซลที่ใครมาเยือนเป็นต้องได้ลอง           

บ่าย              เดินทางเข้าสู่เมืองบรูจ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 20 นาที) นำทุกท่านย้อนเวลาเข้าสู่ เมืองบรูจ เมืองเก่าที่ล้อมรอบด้วยสะพานเล็กๆ ที่ตั้งคร่อมอยู่เหนือลำคลองบ้าน หลังคาทรงจั่ว ซึ่งได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในเบลเยี่ยม และได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี จนเป็นเมืองที่สวยมากอีกแห่งหนึ่งของยุโรป

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL NH, BRUGGE หรือเทียบเท่า

https://www.nh-hotels.com/hotel/nh-brugge

    

 

วันที่สี่               บรูจ – เกนต์ – รอตเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) – กรุงเฮก – ลิซเซ่ – เทศกาลดอกทิวลิป ณ สวนเคอเคนฮอฟ – อัมสเตอร์ดัม

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

เดินทางเข้าสู่ เมืองเกนต์ (ใช้เวลาประมาณ 50 นาที) เมืองเกนต์เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสี่ของเบลเยี่ยม เมืองแห่งนี้มีเสน่ห์ไม่แพ้เมืองบรูจ ถนนหนทางทั้งเมืองปูหินแบบโบราณ ในยุคกลาง เมืองเกนต์ ได้ชื่อว่าเป็นรองปารีสเพียงแห่งเดียว จากนั้นนำท่านเข้าสู่ รอตเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ พาทุกท่านชม ตึกทรงลูกเต๋า (Cubic House) ที่ได้ไอเดียมาจากหนังสือนิยายเล่มหนึ่งในอดีต โดยตึกทรงลูกเต๋าติดกันหลายๆ ลูกนี้ คือ อพาร์ทเมนท์หรือออฟฟิศขนาดเล็กให้คนเช่าอยู่ได้จริง ลูกเต๋าหนึ่งลูก คือ หนึ่งยูนิต ความฉลาดของสิ่งก่อสร้างนี้คือ ลูกเต๋าจะต้องตั้งอยู่แบบเฉียงๆ เพราะใช้เสารับน้ำหนักเพียงแค่ต้นเดียว

    

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย              นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงเฮก (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เมืองใหญ่เป็นอันดับ 3 ของเนเธอร์แลนด์ ที่ตั้งของหน่วยงานราชการ สถานทูต รวมถึงศาลโลกซึ่งเป็นหน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ อาคารศาลโลก หรือพระราชวังแห่งสันติภาพ ที่เคยใช้ตัดสินคดีระหว่างไทยกับกัมพูชาในกรณีเขาพระวิหาร เมื่อปี พ.ศ.2505 จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองลิซเซ่ (ใช้เวลาประมาณ 50 นาที) Special Event !! เทศกาลดอกทิวลิป ณ สวนเคอเคนฮอฟ ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจไปกับทิวลิปนานาพันธุ์หลากสีสัน หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (ใช้เวลาประมาณ 50 นาที)

    

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก XO HOTELS PARK WEST, AMSTERDAM หรือเทียบเท่า

https://xohotels.com/hotel/xo-hotels-park-west-amsterdam/

วันที่ห้า             อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านซานส์สคันส์ – หมู่บ้านประมงโวเลนดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียรไนเพชร – จตุรัสดัมสแควร์

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านเดินทางเข้าสู่ หมู่บ้านซานส์ สคันส์ (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เพื่อชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ชาวดัตช์ ที่ใช้กังหันลมกว่าร้อยแห่งในงานอุตสาหกรรมมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 – 18 เพื่อผลิตกระดาษหรืองานไม้ ภายในเมืองยังมีพิพิธภัณฑ์เบเกอรี่ ชีสฟาร์ม ร้านขายเครื่องกาแฟและชา โรงหีบน้ำมัน และจากนั้นนำท่านไปยัง ร้านรองเท้าไม้ ซึ่งเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของฮอลแลนด์ เนื่องด้วยเนเธอร์แลนด์เป็นประเทศลุ่มน้ำในพื้นที่ตอนเหนือของยุโรป ชาวดัตช์ยุคก่อนจึงนิยมนำไม้เนื้อแข็งมาผลิตเป็นรองเท้า เพื่อป้องกันความชื้นและน้ำกัดเท้า ปัจจุบันยังเป็นอุปกรณ์สำคัญที่เกษตรกรดัตช์นิยมใช้กันอยู่ ต่อมาเดินทางเข้าสู่ หมู่บ้านประมงโวเลนดัม (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เพื่อชม หมู่บ้านประมงโวเลนดัม ได้รับฉายา “ไข่มุกแห่งซุยเดอร์ซี” เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นเมืองประมงทางทะเลที่มีความโดดเด่นในเรื่องของท่าเรือและหมู่บ้านชาวประมงที่มีความคึกคัก รวมไปถึงลักษณะการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตซ์

    

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย              นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอัมสเตอร์ดัม (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เมืองอัมสเตอร์ดัม ชมจตุรัสดัมสแควร์ ศูนย์กลางของกรุงอัมสเตอร์ดัม ผ่านชมย่านเรดไลท์ แหล่งท่องเที่ยวยามราตรีซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมืองอัมสเตอร์ดัมติดกับย่านเมืองเก่า และตลาดนิวมาร์เก็ต พาทุกท่าน ล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat) ชมวิวรอบคลองของเมืองที่จะให้ท่านได้เห็นบ้านเรือนของชาวดัตช์ที่สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 โดยมีเอกลักษณ์พิเศษจะเป็นอาคารทรงแคบ มีตะขออยู่ชั้นบนสุดของอาคารเอาไว้ขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้าน จากนั้นนำท่านไปยัง โรงงานเจียระไนเพชร เป็นอุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ที่ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยที่ท่านจะได้ชมขั้นตอนการคัดเลือกเพชรอย่างละเอียดจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุด และท่านสามารถเลือกซื้อได้ตามอัธยาศัย พร้อม Certificate รับรอง ต่อมานำท่านไปยัง จตุรัสดัมสแควร์ เป็นศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงคราม เพื่อรำลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่สร้างขึ้นในช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 17

    

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

                   นำท่านเข้าสู่ที่พัก XO HOTELS PARK WEST, AMSTERDAM หรือเทียบเท่า

https://xohotels.com/hotel/xo-hotels-park-west-amsterdam/

 

วันที่หก            อัมสเตอร์ดัม – โคโลญจน์ (เยอรมนี) – มหาวิหารโคโลญจน์ –                               ช้อปปิ้งถนนชิลเดอร์กัซเซ่

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ ประเทศเยอรมนี (ใช้เวลาประมาณ 3.30 ชม.) เมืองแห่งนี้เป็นเมืองแห่งน้ำหอม และเป็นศูนย์กลางในด้านการค้า ศิลปะวิทยาการและศูนย์กลางศาสนา ที่ตั้งของมหาวิหารแห่งเมืองโคโลญจน์ อยู่ในตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ ซึ่งท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศอันคึกคักกับย่านถนนคนเดินที่เต็มไปด้วยร้านค้าพื้นเมืองมากมาย

    

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย              ให้ท่านได้ชม มหาวิหารแห่งโคโลญจน์ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ และยังเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคดั้งเดิม เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ฐานแคบ สร้างขึ้นในปี 1248 ใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 632 ปี เสร็จสมบูรณ์ในปี 1880 ครั้งหนึ่งสมเด็จพระปิยมหาราช (รัชกาลที่ 5) ของประเทศไทย ได้เคยเสด็จมาเยือน เมื่อคราวเสด็จประพาสเยอรมันครั้งแรกในปี 1897 หลังจากนั้นนำท่านสู่ย่าน ช้อปปิ้งถนนชิลเดอร์กัซเซ่ เชิญอิสระตามอัธยาศัยสำหรับการเลือกซื้อสินค้า เสื้อผ้า รวมทั้งกระเป๋าสินค้าแบรนด์เนม และของฝากของที่ระลึก ในย่านถนนช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อของเมืองโคโลญจน์ เช่น เครื่องเหล็กตราคนคู่ น้ำหอมออดิโคโลญจน์ 4711 เป็นต้น

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสชนิทเซล ไส้กรอกและเบียร์เยอรมัน เป็นอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อของเยอรมณีที่ใครมาเยือนเป็นต้องได้ลอง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก PULLMAN HOTEL, COLOGNE หรือเทียบเท่า

https://www.accorhotels.com/gb/

 

วันที่เจ็ด           โคโลญจน์ – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – แฟรงค์เฟิร์ต – จตุรัสเรอเมอร์ – อิสระช้อปปิ้ง – สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ >> TG 923 (20.40-12.30+1)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (HOT BREAKFAST)

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบ๊อบพาร์ท (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) เพื่อพาทุกท่าน ล่องเรือชมความงดงามของแม่น้ำไรน์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการรับฟังเรื่องราวของปราสาทในยุคโรมัน และชาวเยอรมันเผ่าต่างๆ ที่ยังคงมีมนต์เสน่ห์อย่างไม่เสื่อมคลายแม่น้ำสายนี้ยังก่อให้เกิดเรื่องราวตำนาน และบทเพลงต่างๆ ที่ทำให้ผู้คนหลงใหล จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองแฟรงค์เฟิร์ต (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม. 30 นาที) เมืองแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของรัฐเฮสเซนและใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศเยอรมนี ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์ มีประชากรประมาณ 5 ล้านคน เป็นที่ตั้งของตลาดหลักทรัพย์แฟรงค์เฟิร์ตและธนาคารกลางยุโรป เป็นเมืองที่ร่ำรวยที่สุดในกลุ่มสหภาพยุโรป ถือเป็นเมืองสำคัญทางการเงิน การธนาคารของเยอรมัน ต่อมานำท่านชม จตุรัสเรอเมอร์ จตุรัสกลางเมืองเก่าที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ หลังจากการถูกถล่มในสงครามโลกครั้งที่ 2 นับว่าเป็นจตุรัสที่สวยงามมาก รายรอบด้วยอาคารสวยงามหลายหลังที่เห็นเด่นชัด คือ อาคารแบบนีโอโกธิคทรงหน้าจั่วสามหลังที่เรียงติดกัน หลังจากนั้นให้ท่าน อิสระช้อปปิ้ง สินค้านานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton, Chanel, Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer, สินค้าเสื้อแฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara, H&M เป็นต้น

    

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

17.00 น.        นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแฟรงค์เฟิร์ต เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี

20.40 น.        นำท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923

 

วันที่แปด          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

12.30 น.        เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์