ตุลาคม - ธันวาคม 2560

ทัวร์ไต้หวันโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน | (T01_4) TAIWAN 4D 3N ON’ OCT – DEC’ 17 BY TG
ราคา : 38,900.-

#อุทยานเล่หยิว #อุทยานทาโรโกะ #หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น #ไทเป101 #ลองเรือไต้หวัน
เพิ่มเติม
ทัวร์ไต้หวันโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน | (T02_4) TAIWAN 5D 4N ON’ OCT – DEC’ 17 BY TG
ราคา : 44,900.-

#ชมความงามของธรรมชาติ #อุทยานทาโรโกะ  #อุทยานเย่หลิ่ว #อาบน้ำแร่ธรรมชาติภายในห้องพัก #ช้อปปิ้ง
เพิ่มเติม
ทัวร์ไต้หวันโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน | (T03_4) GRAND TAIWAN 6D 5N ON’ OCT – DEC’ 17 BY TG
ราคา : 49,500.-

#ชมความงามของธรรมชาติ #อุทยานทาโรโกะ  #อุทยานเย่หลิ่ว #ป่าสน2000ปี #ไทเป101
เพิ่มเติม