ทัวร์ไต้หวันโปรแกรมทัวร์

SEP’19 BY TG ราคา : 44,900.-
ทัวร์ไต้หวัน | (T04_2) GRAND TAIWAN 6D 5N

GRAND TAIWAN 6D 5N

Thai_Airways_logo_logotype_emblem_1

44,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

กันยายน 2562
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ผูหลี่ – (อาบน้ำแร่ธรรมชาติภายในห้อง)

04.30 น.             คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

07.10 น.               ออกเดินทางสู่ ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 634

11.50 น.              เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

เที่ยง                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** พระกระโดดกำแพง + ขาปูยักษ์

บ่าย                  นำท่านเดินทางสู่เมือง ผูหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีอากาศที่บริสุทธิ์ที่สุดของไต้หวัน เนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาและล้อมรอบด้วยภูเขาสูงแปดทิศ และยังเป็นเมืองที่มีแหล่งน้ำแร่ที่ดีที่สุดของไต้หวันอีกด้วย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

www.taii.com.tw/en/room.php

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

*** หลังรับประทานอาหารค่ำ เชิญท่านผ่อนคลายความเหนื่อยล้าโดยการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ในห้องส่วนตัว) เชื่อกันว่าแร่ธาตุในน้ำแร่นี้จะช่วยบำรุงสุขภาพ ทำให้ระบบโลหิตหมุนเวียนดีขึ้น และผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงาม ***

(หมายเหตุ : กรุณาจัดกระเป๋าสำรองใบเล็ก สำหรับการเข้าพัก 1 คืน ที่อาหลีซันพร้อมเตรียมผ้าขนหนูผืนใหญ่และอุปกรณ์กันหนาวให้พร้อม ส่วนกระเป๋าใบใหญ่เก็บไว้บนรถโค้ช เนื่องจากโรงแรมบนอาหลีซันไม่มีลิฟท์บริการ)

วันที่สอง

ผูหลี่ – ศาลเจ้ากวนอู – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซัมจั๋ง) – ชิมชาอูหลง – เจียอี๋ –

อุทยานอาหลีซัน (เดินชมป่าสน 2,000 ปี)

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                    นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดกวนอู ศาลเจ้าขงจื้อเทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอูเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงห์โตหินอ่อน 2 ตัว ซึ่งตั้งอยู่หน้าวัดมีมูลค่าตัวละ 1 ล้านเหรียญไต้หวัน ต่อด้วย ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เพื่อชมความสวยงามของทะเลสาบที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาอันสวยงาม จากนั้นนำท่านชม วัดพระถังซัมจั๋ง เพื่อนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง จากนั้นนำท่านไป ชิมชาอูหลง ที่มีต้นกำเนิดที่ไต้หวันโดยเฉพาะที่จังหวัด หนันโถว ซึ่งเป็นแหล่งปลูกชาอูหลงที่ดีที่สุด ให้ท่านได้ชิมชาอูหลงเกรดเอที่ต้องปลูกบนภูเขาสูงของจังหวัดหนันโถว ที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,000 เมตรขึ้นไป

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** EINHAN HOTEL

บ่าย               นำท่านสู่ อุทยานอาหลีซัน (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะไต้หวัน ตั้งแต่สมัยที่ญี่ปุ่นยังปกครองอยู่ มีทั้งนักเขียนและศิลปินมากมายมาหาแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานที่นี่ เนื่องจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ เทือกเขา ลำเนาไพรที่สมบูรณ์จนหาที่อื่นเปรียบไม่ได้ จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาเยือน เดินชมป่าสน 2,000 ปี ทิวสนที่ตั้งเรียงตระหง่าน พริ้วตามลมอย่างเป็นธรรมชาติสวยงามเหมาะแก่การเก็บภาพไว้ในความทรงจำอย่างหาที่เปรียบไม่ได้

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ** หัวซินหยวน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก WUN-SUN HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาว

http://www.xn--rht54sl46a2kk.tw 

วันที่สาม

อุทยานอาหลีซัน – นั่งรถไฟโบราณ (ชมพระอาทิตย์ขึ้น) – ไทจง – นั่งรถไฟหัวจรวด (ไทจง – ไทเป) – นั่งรถไฟ MRT – แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง

04.30 น.         นำทุกท่าน นั่งรถไฟโบราณ ซึ่งเป็นรถไฟเล็กโบราณที่ญี่ปุ่นทิ้งเป็นมรดกตกทอดเอาไว้ และยังเป็นรถไฟเล็กที่ปัจจุบันยังเหลืออยู่ 1 แห่งใน 3 แห่งของโลก เพื่อเดินทางขึ้นไปถึงยอดของเทือกเขาอาหลีซันชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าหลังเทือกเขาที่สูงที่สุดในไต้หวัน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)  มีวิวทิวทัศน์เป็นทะเลหมอกและขุนเขาที่ตั้งเป็นปรากฎการทางธรรมชาติที่งดงามเหมือนอยู่บนพื้นแห่งสรวงสวรรค์จากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร ** หัวซินหยวน

                   นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง เพื่อนั่ง รถไฟหัวจรวด จากสถานีไทจงถึงสถานีไทเป สัมผัสความเร็วกว่า 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จากนั้นนำท่านไปยัง เมืองไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** ตงหยวน

บ่าย                เดินทางถึง เมืองไทเป นำท่าน นั่งรถไฟ MRT อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยกันต่อที่ แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง ที่เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีทั้งร้านค้าของฝาก กิ๊ฟช็อป สไตล์วัยรุ่นมากมายโดยเฉพาะรองเท้ายี่ห้อ ONITSUKA TIGER ที่กำลังได้รับความนิยมในเมืองไทยขณะนี้ ซึ่งเป็นรองเท้ายี่ห้อดังของญี่ปุ่นที่ไต้หวันขายถูกที่สุดในโลก และเป็นสิ่งที่พลาดไม่ได้สำหรับทุกคนที่เดินทางมาถึงไต้หวัน

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ** บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบู ชาบู

นำท่านเข้าสู่ที่พัก PLATINUM HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

https://www.platinumhotel.com.tw/

(หมายเหตุ : กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็ก เพื่อความสะดวกในการขึ้นรถไฟ สำหรับการเข้าพัก 1 คืน ที่ฮัวเหลียน ส่วนกระเป๋าใบใหญ่ฝากไว้ที่โรงแรม)

วันที่สี่

ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – ศูนย์เจอมาเนี่ยม – นั่งรถไฟด่วน (ไทเป – ฮัวเหลียน)

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานเย๋หลิ่ว เป็นแหลมที่เป็นส่วนหนึ่งของภูเขาต้าถุนซัน ที่ยื่นออกไปกลางทะเลทำให้เกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติจากการกัดเซาะโดยคลื่นลมทะเล และการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินรูปร่างสวยงามแปลกตาต่างๆ อาทิ หินรูปเศียรราชินี หินรองเท้าเทพธิดา หินรูปเชิงเทียน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก โดยเฉพาะหิน รูปเศียรพระราชินีอลิซเบธ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปแล้วจะต้องไปถ่ายรูปคู่กับสิ่งนี้ นอกจากนี้ยังมีร้านค้าต่างๆ มากมายที่ขายของแห้งที่มาจากทะเลให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชิมได้อย่างจุใจ หลังจากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง พิพิธภัณฑ์ที่แสนงดงามแห่งนี้เป็นสถานที่เก็บศิลปวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ บางชิ้นมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปถึง 5,000 ปี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่ชานกรุงไทเป และเป็นสถานที่เก็บสมบัติและวัตถุโบราณของจีนที่มีชื่อเสียงของโลกที่ประเมินมูลค่ามิได้กว่า 620,000 ชิ้น จากพระราชวงศ์จีนทุกราชวงศ์รวมทั้งยุคทองทั้ง 5 แห่งประวัติศาสตร์จีน นับว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมศิลปวัตถุของจีนที่มีมูลค่ามหาศาลมากที่สุดและยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากศิลปวัตถุที่เก็บรวบรวมไว้มีจำนวนมาก จึงต้องมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการจัดวางให้ชมศิลปวัตถุที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก แต่วัตถุโบราณชิ้นเอกที่มีชื่อเสียงก็คือ เรือแกะสลักจากลูกวอลนัท หยกผักกาดขาว และหยกสีน้ำตาลเหมือนหมูสามชั้นจะมีให้ชมตลอดปี ต่อด้วยแวะชมศูนย์ สร้อยสุขภาพ (เจอมาเนี่ยม) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือและสร้อยคอ มีคุณสมบัติในป้องกันรังสี ช่วยในการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวันและประการังแดง เครื่องประดับล้ำค่าของชาวไต้หวันตั้งแต่โบราณ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** อาหารทะเล + กุ้งมังกรไต้หวัน

บ่าย             นำท่าน นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองฮัวเหลียน (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง) หรือเมืองหลวงฝั่งตะวันออกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ** บุฟเฟ่ต์สลัด + สเต็กจานร้อน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก AZURE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

http://www.azurehotel.com.tw/      

วันที่ห้า

ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – พิพิธภัณฑ์หยกและหินอ่อน – โรงงานขนมโมจิ – นั่งรถไฟด่วน (ฮัวเหลียน – ไทเป) – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                 นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (การเข้าชมอุทยานขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากเกิดฝนตกหนักหรือทัศนวิสัยไม่เอื้อต่อการท่องเที่ยวทางอุทยานจะปิดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) เป็นอุทยานที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน คำว่าทาโรโกะ มาจากภาษาของชาวพื้นเมือง มีความหมายว่า ภูเขาที่ยิ่งใหญ่ ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานที่ที่มีทัศนียภาพของภูเขาและแก่งหินอ่อนที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ ทัศนียภาพเป็นหน้าผาสูงชัน ประกอบด้วยช่องเขา หุบเขาลึก มีลำธาร และน้ำตก ก้อนหินที่ถูกน้ำในลำธารกัดกร่อนจนกลมมน มีลักษณะสวยงามดุจภาพวาด จุดชมวิวที่น่าประทับใจในเขตอุทยานได้แก่ หน้าผาโพรงนกนางแอ่น สะพานซือมู่ น้ำตกชางชุน และทาโรโกะ จอร์จ หรือช่องแคบหินอ่อน ซึ่งทัศนียภาพของที่นี่จัดว่างดงามเป็นพิเศษอีกแห่งหนึ่งของโลก ต่อด้วยนำท่านชม โรงงานหินอ่อน ที่มีชื่อเสียงของฮัวเหลียน เพื่อชมกรรมวิธีการเจียระไนหินอ่อน ต่อด้วยแวะชม โรงงานโมจิ แหล่งรวมโมจิต้นตำหรับของญี่ปุ่น ซึ่งท่านสามารถถ่ายรูปกับร้านที่มีการตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่น อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อโมจิหลากหลายชนิดได้อีกด้วย

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** อาหารพื้นเมืองไท่ผิงหยาง  

บ่าย            นำท่าน นั่งรถไฟด่วนสู่เมืองไทเป (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง)

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

                 พาท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมืองและตลาดคนเดิน อาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันคือ เต้าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวันแล้วไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้นกำเนิดที่ไต้หวันคือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินค้าหลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลางที่มีทั้งสินค้าเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ รองเท้าผ้าใบ และรองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก PLATINUM HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

https://www.platinumhotel.com.tw/

วันที่หก

ไทเป – ตึกไทเป 101 (ชมวิวชั้น 89) – ร้านขนมเค้กสับปะรด – หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค (ถ่ายรูปด้านนอก) – วัดหลงซันซื่อ – MITSUI OUTLET PARK – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                 นำท่านชม ตึกไทเป 101 พาท่านขึ้นลิฟท์เพื่อ ชมวิวชั้น 89 และพบกับระบบป้องกันแผ่นดินไหวที่เรียกว่า Damper เป็นลูกตุ้มเหล็กขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 เมตร หนักถึง 660 ตัน แขวนอยู่บนชั้น 89 เพื่อคอยทำหน้าที่ถ่วงดุลตึกเมื่อเกิดแผ่นดินไหว จากนั้นพาท่านไปชิมขนมขึ้นชื่อของไต้หวันที่ ร้านขนมเค้กสับปะรด ซึ่งทำจากแป้งเค้กโดยที่ภายในสอดไส้สับปะรดกวน มีเนื้อละเอียดนุ่มนวลและรสชาติที่อร่อย พร้อมทั้งมีแพ็คเกจที่ออกแบบมาอย่างสวยงามเหมาะที่จะเป็นของฝากอย่างดี

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** เสี่ยวหลงเปา

บ่าย             นำท่านชม หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค (ถ่ายรูปด้านนอก) ซึ่งสร้างจากหินอ่อนทั้งหลัง ศึกษาชีวประวัติและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คพร้อมถ่ายรูปกับรูปปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในโถงใหญ่ชั้นบน ส่วนชั้นล่างเป็นห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผู้นำ โดยตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง อีกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างของหออนุสรณ์เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน จีน จากนั้นนำท่านไปกราบไหว้ขอพร พระโพธิสัตว์กวนอิม ที่ วัดหลงซันซื่อ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่โบราณอายุ 260 ปี สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ในแต่ละวันจะมีผู้คนมากราบไหว้และสวดมนต์กันเป็นจำนวนมาก ซึ่งวัดนี้ถูกบูรณะมาแล้วหลายครั้งจากความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว และที่หนักที่สุดคือช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่วัดนี้ได้รับเสียหายทั้งหมด แต่เกิดสิ่งอัศจรรย์อย่างหนึ่งก็คือ องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม กลับไม่เกิดความเสียหายแม้แต่นิดเดียว นอกจากนี้ยังมีเทพเจ้าของลัทธิเต๋าอีกหลายองค์ให้ได้กราบไหว้ขอพรอีกด้วย และให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋ายัง MITSUI OUTLET PARK โดยมีสินค้าแฟชั่นให้เลือกซื้อมากมาย อาทิ ISSEY MIYAKE, ANNA SUI, VERSACE, MICHAEL KORS, KATE SPADE, AMANI OUTLET และอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นเดินทางไปยังสนามบินเถาหยวน

20.05 น.       เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 635

22.50 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และเส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น, น้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน/วัน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และมัคคุเทศก์ ประเทศไต้หวัน ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆ จากสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทย กำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์