ทัวร์ไต้หวันโปรแกรมทัวร์

JAN – MAR’20 BY TG ราคา : 45,900.-
ทัวร์ไต้หวัน | (T04_1) GRAND TAIWAN 6D 5N

GRAND TAIWAN 6D 5N

ttt

45,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

มกราคม - มีนาคม 2563
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน  – ผูหลี่ – อาบน้ำแร่ธรรมชาติภายในห้อง

04.30 น.        คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

07.25 น.           ออกเดินทางสู่ ประเทศไต้หวัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 634

11.55 น.           เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- พระโดดกำแพง+ขาปูยักษ์

บ่าย               นำท่านเดินทางสู่ เมืองผูหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีอากาศที่บริสุทธิ์ที่สุดของไต้หวัน เนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขา และล้อมรอบด้วยภูเขาสูง ยังเป็นเมืองที่มีแหล่งน้ำแร่ที่ดีที่สุดของไต้หวัน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า  4 ดาว

www.taii.com.tw/en/room.php

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารห้องอาหารของโรงแรม

*** หลังรับประทานอาหารค่ำ เชิญท่านผ่อนคลายความเหนื่อยล้าโดย การแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ในห้องส่วนตัว) เชื่อกันว่าแร่ธาตุในน้ำแร่นี้จะช่วยบำรุงสุขภาพ ทำให้ระบบโลหิตหมุนเวียนดีขึ้น ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงาม ***

หมายเหตุ : กรุณาจัดกระเป๋าสำรองใบเล็ก สำหรับการเข้าพัก 1 คืน ที่อาหลีซันพร้อมเตรียมผ้าขนหนูผืนใหญ่ และอุปกรณ์กันหนาวให้พร้อม ส่วนกระเป๋าหลักเก็บไว้บนรถโค้ช เนื่องจากโรงแรมบนอาหลีซันไม่มีลิฟท์บริการ

วันที่สอง

ผูหลี่ – ศาลเจ้ากวนอู – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง) – ชิมชาอู่หลง – เจียอี๋ –

อุทยานอาหลีซัน (เดินชมป่าสน 2,000 ปี)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ศาลเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ และศาลเจ้าขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา รวมถึงสิงห์โตหินอ่อน 2 ตัว ซึ่งตั้งอยู่หน้าวัดมีมูลค่าตัวละหนึ่งล้านเหรียญไต้หวัน จากนั้นนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เพื่อชมความสวยงามของทะเลสาบที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาอันสวยงาม จากนั้นนำท่านชม วัดพระถังซัมจั๋ง เพื่อนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง และนำท่านไป ชิมชาอูหลง ซึ่งชาอูหลงมีต้นกำเนิดที่ไต้หวันโดยเฉพาะที่จังหวัดหนันโถว เป็นแหล่งปลูกชาอูหลงที่ดีที่สุด ท่านจะได้ชิมชาอูหลงเกรดเอที่ต้องปลูกบนภูเขาสูงของจังหวัดหนันโถวที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,000 เมตร ขึ้นไป

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- EINHAN HOTEL

บ่าย                 นำท่านเดินทางสู่ อุทยานอาหลีซัน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง) เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะไต้หวัน ตั้งแต่สมัยที่ญี่ปุ่นยังปกครองอยู่ มีทั้งนักเขียน และศิลปินมากมายมาหาแรงบันดาลใจในการสร้างผลงานที่นี่เนื่องจากมีธรรมชาติที่สมบูรณ์ นำท่าน เดินชมป่าสน 2,000 ปี ทิวสนตั้งเรียงราย พริ้วตามลม มีหมอกจางๆ เหมาะแก่การเก็บภาพไว้ในความทรงจำ

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร --- หัวซินหยวน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก WUN-SUN HOTEL หรือเทียบเท่า 3 ดาวขึ้นไป

http://www.xn--rht54sl46a2kk.tw

วันที่สาม

อุทยานอาหลีซัน – นั่งรถไฟโบราณ (ชมพระอาทิตย์ขึ้น) – ไทจง – นั่งรถไฟหัวจรวด (ไทจง – ไทเป) – 

นั่งรถไฟ MRT– แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง

04.30 น.            นำท่าน นั่งรถไฟโบราณ เป็นรถไฟเล็กโบราณที่ญี่ปุ่นทิ้งเป็นมรดกตกทอดเอาไว้ และยังเป็นรถไฟเล็กที่ในปัจจุบันยังเหลืออยู่ 1 ใน 3 แห่งของโลก เพื่อเดินทางขึ้นไปถึงยอดของเทือกเขาอาหลีซันชมความงดงามของพระอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าหลังเทือกเขาที่สูงที่สุดในไต้หวัน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)  มีวิวทิวทัศน์เป็นทะเลหมอก และขุนเขาที่ตั้งเป็นปราการทางธรรมชาติที่งดงามเหมือนอยู่บนพื้นแห่งสรวงสวรรค์จากนั้นเดินทางกลับโรงแรมที่พัก

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร --- หัวซินหยวน

นำท่านเดินทางสู่ เมืองไทจง เพื่อนั่ง รถไฟหัวจรวด จากสถานีไทจงถึงสถานีไทเป สัมผัสความเร็วกว่า 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

เที่ยง                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- ตงหยวน

บ่าย                    เดินทางถึง เมืองไทเป จากนั้นนำทุกท่าน นั่งรถไฟ MRT ไปช้อปปิ้งตามอัธยาศัยกันต่อที่ แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง เปรียบเสมือนสยามสแควร์ในกรุงเทพฯ แหล่งศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นไต้หวัน มีทั้งร้านค้า ร้านของฝาก ร้านกิ๊ฟช็อปมากมาย โดยเฉพาะรองเท้ายี่ห้อโอนิซึกะ ไทเกอร์ที่กำลังได้รับความนิยมที่เมืองไทย เป็นรองเท้าจากประเทศญี่ปุ่นที่ไต้หวันขายในราคาไม่แพง

ค่ำ                      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภัตตาคาร --- บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบู ชาบู + ไอศครีม Haagen-Dazs

นำท่านเข้าสู่ที่พัก PLATINUM HOTEL หรือเทียบเท่า  4 ดาว

https://www.platinumhotel.com.tw/

หมายเหตุ : กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็ก เพื่อความสะดวกในการขึ้นรถไฟ สำหรับการเข้าพัก 1 คืน ที่ฮัวเหลียน ส่วนกระเป๋าหลักฝากไว้ที่โรงแรม

วันที่สี่     

ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง – นั่งรถไฟด่วน (ไทเป – ฮัวเหลียน)

เช้า                     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน มีลักษณะพื้นที่เป็นแหลมยื่นไปในทะเล เมื่อครั้งที่เกาะไต้หวันเริ่มดันตัวจากใต้ทะเลขึ้นสู่ผิวน้ำ การเซาะกร่อนของน้ำทะเล และลมทะเล ทำให้เกิดโขดหินงอกเป็นรูปร่างลักษณะต่างๆ โดยเฉพาะหิน รูปเศียรพระราชินีอลิซเบธ ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ที่นี่ยังมีร้านค้าต่างๆ มากมาย ที่ขายของแห้งที่มาจากทะเลให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชิมได้อย่างจุใจ  และนำท่านชม พิพิธภัณฑ์แห่งชาติกู้กง ตั้งอยู่ที่ชานเมืองไทเป พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถานที่เก็บศิลปวัตถุ และผลงานทางศิลปะของจีนโบราณบางชิ้นมีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปถึง 5,000 ปี ที่ประเมินมูลค่าไม่ได้กว่า 620,000 ชิ้น  จากพระราชวงศ์จีนทุกราชวงศ์รวมทั้งยุคทองทั้ง 5 แห่ง เนื่องจากศิลปวัตถุที่เก็บรวบรวมไว้มีจำนวนมาก จึงต้องมีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนในการจัดวางให้ชม แต่วัตถุโบราณชิ้นเอกที่มีชื่อเสียง เช่น เรือแกะสลักจากลูกวอลนัท หยกผักกาดขาว และหยก  สีน้ำตาลเหมือนหมูสามชั้นจะมีให้ชมตลอดปี

เที่ยง                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- อาหารทะเล+ กุ้งมังกรไต้หวัน

บ่าย                  นำท่านเดินทาง นั่งรถไฟด่วน สู่ เมืองฮวาเหลียน (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง) หรือเมืองหลวงฝั่งตะวันออกของเกาะไต้หวัน ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมวิวทิวทัศน์ของเทือกเขา

ค่ำ                       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร --- บุฟเฟ่ต์สลัด + สเต็กจานร้อน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก AZURE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

http://www.azurehotel.com.tw/

วันที่ห้า

ฮัวเหลียน – อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – โรงงานขนมโมจิ – นั่งรถไฟด่วน (ฮัวเหลียน – ไทเป) – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                      นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ (การเข้าชมอุทยานขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากเกิดฝนตกหนักหรือทัศนวิสัยไม่เอื้อต่อการท่องเที่ยวทางอุทยานจะปิดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)  เป็นอุทยานที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของไต้หวัน คำว่าทาโรโกะ มาจากภาษาของชาวพื้นเมือง มีความหมายว่า ภูเขาที่ยิ่งใหญ่ ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานที่ที่มีทัศนียภาพของภูเขา และแก่งหินอ่อนที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์ ประกอบด้วยหน้าผาสูงชัน มีหุบเขาลึก มีลำธาร และน้ำตก ก้อนหินที่ถูกน้ำในลำธารกัดกร่อนจนกลมมน จุดชมวิวที่น่าประทับใจในเขตอุทยานได้แก่ หน้าผาโพรงนกนางแอ่น สะพานซือมู่ น้ำตกชางชุน และทาโรโกะ จอร์จ หรือช่องแคบหินอ่อน  และนำท่านเข้าเยี่ยมชม โรงงานขนมโมจิ เป็นแหล่งรวมโมจิซึ่งมีต้นตำหรับจากญี่ปุ่น     ท่านสามารถถ่ายรูปกับร้านที่มีการตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่น อีกทั้งยังสามารถเลือกซื้อโมจิหลากหลายชนิดอีกด้วย

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- อาหารพื้นเมือง ไท่ผิงหยาง  

บ่าย                 นำท่านเดินทาง นั่งรถไฟด่วน สู่ เมืองไทเป  (ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง)

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย

อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในเมืองไทเป ซึ่งแบ่งเป็น 2 โซน คือ ตลาดอาหารพื้นเมือง และตลาดคนเดินอาหารพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันคือ เต้าหู้เหม็น หากใครไปไต้หวันแล้วไม่ได้ลิ้มลองรสชาติของเต้าหู้เหม็น ก็ถือว่าไปไม่ถึงไต้หวัน และยังมีเครื่องดื่มอีกชนิดที่มีต้นกำเนิดที่ไต้หวันคือ ชานมไข่มุก ส่วนตลาดคนเดินก็มีสินค้าหลากหลายชนิดตั้งแต่ราคาถูกถึงราคาปานกลาง มีทั้งสินค้าเสื้อผ้า เครื่องประดับ รองเท้าผ้าใบ รองเท้ากีฬายี่ห้อต่างๆ และของใช้อื่นๆ อีกมากมาย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก PLATINUM HOTEL หรือเทียบเท่า  4 ดาว

https://www.platinumhotel.com.tw/

วันที่หก

ไทเป – ตึกไทเป 101 (ชมวิวชั้น 89) – ร้านขนมเค้กสับปะรด – หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค (ถ่ายรูปด้านนอก) – วัดหลงซันซื่อ– มิตซุยเอาท์เล็ต พาร์ค – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ตึกไทเป 101 และพาท่านขึ้นลิฟท์ที่เร็วที่สุดในโลกเพื่อ ชมวิวชั้น 89 และพบกับระบบป้องกันแผ่นดินไหวที่เรียกว่า “Damper” เป็นลูกตุ้มเหล็กขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 5.5 เมตร หนักถึง 660 ตัน แขวนอยู่บนชั้น 89 เพื่อคอยทำหน้าที่ถ่วงดุลตึกเมื่อเกิดแผ่นดินไหว จากนั้นพาท่านไปชิมขนมขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวันที่  ร้านขนมเค้กสับปะรด ซึ่งทำจากแป้งเค้กโดยที่ภายในสอดไส้สับปะรดกวน ที่มีเนื้อละเอียดนุ่มนวล มีรสชาติที่อร่อย และมีแพ็คเกจที่ออกแบบมาอย่างสวยงามเหมาะ ที่จะเป็นของฝากอย่างดี

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- เสี่ยวหลงเปา

บ่าย                 นำท่านชม หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค (ด้านนอก) ซึ่งสร้างจากหินอ่อนทั้งหลัง ให้ท่านศึกษาชีวประวัติ และผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค ด้านบนหอที่ระลึกมีรูปปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในโถงใหญ่ชั้นบน ชั้นล่างเป็นห้องแสดงนิทรรศการ และข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผู้นำ มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่ง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเปด้านข้างของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรี และโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน จากนั้นนำท่านกราบไหว้ขอพรพระโพธิสัตว์กวนอิมที่ วัดหลงซันซื่อ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่โบราณอายุ 260 ปี สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง ในแต่ละวันจะมีผู้คนมากราบไหว้ และสวดมนต์กันเป็นจำนวนมาก วัดนี้ถูกบูรณะมาแล้วหลายครั้งจากความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว และที่หนักที่สุดคือช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งวัดนี้เสียหายทั้งหมด แต่เกิดสิ่งอัศจรรย์คือ องค์พระโพธิสัตว์กวนอิม กลับไม่เกิดความเสียหายแม้แต่นิดเดียว นอกจากนี้ยังมีเทพเจ้าของลัทธิเต๋าอีกหลายองค์ให้ได้กราบไหว้ขอพร จากนั้นให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมราคาสบายกระเป๋าที่  มิตซุยเอาท์เล็ต พาร์ค โดยมีสินค้าแฟชั่นให้เลือกซื้อมากมาย อาทิ ISSEY MIYAKE, ANNA SUI, VERSACE, MICHAEL KORS, KATE SPADE, AMANI OUTLET และอื่นๆ อีกมากมาย ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางไป สนามบินเถาหยวน

20.10 น.          เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 635

23.05 น.          เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และเส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และมัคคุเทศก์ ประเทศไต้หวัน ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด/ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหาร ที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆ จากสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์