"/>
ทัวร์ไต้หวันโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน | TAIWAN (เกาสง)
5D 4N

วันเดินทาง :
ม.ค. – มี.ค. 63

รหัสทัวร์ : T03_2
ราคา :
39,900บาท


รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – ไทเป – หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค วัดหลงซันซื่อ –

แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง

04.30 น.  :  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

07.25 น.  :  ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 634

11.55 น.  :  เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร — พระกระโดดกำแพง+ขาปูยักษ์

บ่าย  :  นำท่านชม หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค ภายในมีประวัติและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและด้านบนหอที่ระลึกมีรูปปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในโถงใหญ่ชั้นบน ชั้นล่างเป็นห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผู้นำ ซึ่งตัวอาคารสร้างจากหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่งงดงามตระการตา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเปด้านข้างของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน จากนั้นนำท่านกราบไหว้ขอพรพระโพธิสัตว์กวนอิม ณ วัดหลงซันซื่อ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่โบราณอายุ 260 ปี สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง วัดแห่งนี้ถูกบูรณะมาแล้วหลายครั้งจากความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว และที่หนักที่สุด คือ ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเสียหายทั้งหมด แต่องค์พระโพธิสัตว์ กวนอิมไม่เกิดความเสียหาย หลังจากนี้อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง เป็นแหล่งแฟชั่นวัยรุ่นของชาวไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นมากมาย อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับมากมาย

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร — เสี่ยวหลงเปา

นำท่านเดินทาเข้าสู่ที่พัก PLATINUM HOTEL หรือเทียบเท่า  4 ดาว

https://www.platinumhotel.com.tw/

วันที่ 2

ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 – ผูหลี่ – (อาบน้ำแร่ธรรมชาติภายในห้อง)

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานเย๋หลิ่ว เป็นแหลมที่เป็นส่วนหนึ่งของภูเขาต้าถุนซัน ที่ยื่นออกไปกลางทะเล ทำให้เกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติจากการกัดเซาะ โดยคลื่นลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินรูปร่างสวยงามแปลกตา ต่างๆ อาทิ หินรูปเศียรราชินี หินรองเท้าเทพธิดา หินรูปเชิงเทียน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 เพื่อขึ้นลิฟท์ชมวิวเมืองไทเปแบบพาโนราม่าชั้น 89 ปัจจุบันเป็นตึกที่สูงเป็นอันดับสองของโลกรองจากตึกเบิร์จคาลิฟา ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารทะเล+กุ้งมังกรไต้หวัน

บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ เมืองผูหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีอากาศที่บริสุทธิ์ที่สุดของไต้หวัน เนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาและล้อมรอบด้วยภูเขาสูงแปดทิศ และยังเป็นเมืองที่มีแหล่งน้ำแร่ที่ดีที่สุดของไต้หวันอีกด้วย

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า  4 ดาว

www.taii.com.tw/en/room.php

*** หลังรับประทานอาหารค่ำ เชิญท่านผ่อนคลายความเหนื่อยล้า โดยการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ในห้องส่วนตัว) เชื่อกันว่าแร่ธาตุในน้ำแร่นี้จะช่วยบำรุงสุขภาพ ทำให้ระบบโลหิตหมุนเวียนดีขึ้น ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงาม ***

วันที่ 3

ผูหลี่ – ศาลเจ้ากวนอู –  ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง–ชิมชาอูหลง – เกาสง –

สถานีรถไฟฟ้า FORMOSA BOULEVARD ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ศาลเจ้ากวนอู เป็นศาลเจ้าขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงห์โตหินอ่อน 2 ตัว จากนั้นนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เพื่อชมความสวยงามของทะเลสาบที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาอันสวยงาม และนำท่านชม วัดพระถังซัมจั๋ง เพื่อไหว้รพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง หลังจากนั้นนำท่าน ชิมชาอูหลง ซึ่งชาอูหลงมีต้นกำเนิดที่ไต้หวัน โดยเฉพาะที่จังหวัดหนันโถวแห่งนี้เป็นแหล่งปลูกชาอูหลงที่ดีที่สุด ท่านจะได้ชิมชาอูหลงเกรดเอที่ต้องปลูกบนภูเขาที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,000 เมตรขึ้นไป

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร EINHAN HOTEL

บ่าย  :  นำท่านสู่ Formosa Boulevard สถานีรถไฟฟ้าที่เมืองเกาสง ที่อยู่ทางใต้ของไต้หวัน ถูกจัดอันดับให้เป็นสถานีรถไฟฟ้าที่สวยที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก เป็นศูนย์กลางการขนส่งมวลชนของเกาสงและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ซึ่งสถานีรถไฟฟ้าแห่งนี้ประดับด้วยงานกระจกสีที่มีชื่อว่า Dome of Light เป็นผลงานการออกแบบของนาร์ซิสซัส ฮัวกาลิต้า นักศิลปะด้านกระจกชื่อดังชาวอิตาลี ใช้เวลาประกอบเชื่อมต่อกับหลังคาสถานีนานถึง 4 ปี เป็นงานศิลปะกระจกสีชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก หลังจากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟเสากง เป็นตลาดกลางคืนที่เต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 100 ร้าน ตลอดสองข้างทาง ส่วนใหญ่เป็นร้านขายอาหาร ซึ่งอาหารขึ้นชื่อของที่นี่ ก็คือ สเต็กเนื้อ รสชาติเด็ด รวมทั้งมีอาหารพื้นเมือง และขนมทานเล่นสไตล์ไต้หวันอีกมากมาย นอกจากร้านอาหารแล้ว ไนท์มาร์เก็ตแห่งนี้ยังมีร้านเกมจำนวนมากให้นักท่องเที่ยวได้เล่นเพื่อทดสอบฝีมือกันอีกด้วย

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร — อาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก CITY SUITES-CHENAI HOTEL หรือเทียบเท่า  4 ดาว

www.citysuites.com.tw/en

วันที่ 4

เกาสง – พิพิธภัณฑ์พุทธศาสนาวัดฝอกวงซาน – สวนสนุกอีด้าเวิลด์ (เครื่องเล่น+เอ้าท์เล็ต)

ช้อปปิ้งย่านซินจูเจียง

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์พุทธศาสนาวัดฝอกวงซาน เป็นพิพิธภัณฑ์พุทธศาสนาวัดฝอกวงซาน ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์พระขนาดใหญ่ปรางค์ประทานพร มีพุทธลักษณะที่สวยงาม นอกจากนี้ให้ทุกท่านได้เดินชมบรรยากาศอันร่มรื่นโดยรอบ

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร HILAI VEGETARIAN

บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกอีด้าเวิลด์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ดินแดนในฝันของคนทุกเพศทุกวัย บนเนื้อที่กว่า 8,600 ตารางเมตร มีร้านค้าถึง 123 ร้านค้า ตัวห้างสรรพสินค้าเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์โมเดิร์นคลาสสิค สนุกสุดเหวี่ยงกับเครื่องเล่นอันทันสมัยกว่า 47 ชนิด อาทิ เครื่องเล่นกังหันหมุนที่มีความสูงจากพื้น 55 เมตร เรือเหาะสูง 33 เมตร อีกทั้งมีรถไฟเหาะรูปตัวUแห่งเดียวในเอเชีย ท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งก็มี โซนห้างเอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังชั้นนำของโลก

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู

จากนั้นพาทุกท่านช้อปปิ้ง ย่านซินจูเจียง เป็นย่านช้อปปิ้งแฟชั่นชื่อดังที่สุดของเมืองเกาสง มีสินค้าเกี่ยวกับแฟชั่นทุกแบบทั้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา เครื่องสำอางค์ ไปจนถึงร้านขนม ร้านอาหาร คาเฟ่ เพราะเป็นแหล่งพบปะของวัยรุ่นเมืองนี้ด้วย มีทั้งร้านท้องถิ่นและแบรนด์จากต่างประเทศ เหมือนกับย่านซีเหมินติง Ximending ของเมืองไทเป ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเกาสง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก CITY SUITES-CHENAI HOTEL หรือเทียบเท่า  4 ดาว

www.citysuites.com.tw/en

วันที่ 5

เกาสง – เจดีย์เสือเจดีย์มังกร – ร้านเค้กสับปะรด – สนามบินเกาสง กรุงเทพฯ

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม เจดีย์เสือเจดีย์มังกร ตั้งอยู่ภายในทะเลสาบดอกบัว ซึ่งห่างจากศาลาฤดูใบไม้ผลิและศาลาฤดูใบไม้ร่วงไปทางทิศใต้ประมาณ 700 เมตร บริเวณปากมังกรจะเป็นทางเข้าสู่ภายในเจดีย์ และบริเวณปากเสือจะเป็นทางออกสามารถขึ้นไปยังชั้นบนเพื่อชมทิวทัศน์รอบๆ บึงที่มีสิ่งปลูกสร้างและวัดต่างๆ รอบบริเวณ เจดีย์คู่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแก่เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์การเดินเข้าไปทางปากของมังกร และเดินออกมาทางปากของเสือถือเป็นเสมือนการเปลี่ยนจากความโชคร้ายให้กลายเป็นความโชคดี ร้านเค้กสับปะรด เพื่อให้ท่านได้ลิ้มลองชิมขนมขึ้นชื่อของไต้หวัน ซึ่งมีรสชาติหวานกลมกล่อมจนทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก  

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร — บุฟเฟ่ต์สลัด+สเต็กจานร้อน

บ่าย  :  ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางไปสนามบินเกาสง

15.20 น.  :  เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ TG2689

17.50 น.  :  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการให้บริการ

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และเส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และ มัคคุเทศก์ ประเทศไต้หวัน ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด/ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหาร ที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆ จากสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทย กำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) 
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง

จองโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ไต้หวันโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน | TAIWAN (เกาสง)
5D 4N


วันเดินทาง :
ม.ค.-มี.ค.’20

รหัสทัวร์ : T03_2
ราคา :
39,900บาท


TAIWAN (เกาสง) 5D 4N

ttt

39,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน  – ไทเป – หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค – วัดหลงซันซื่อ – แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง

04.30 น.          คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

07.25 น.           ออกเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 634

11.55 น.           เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน ประเทศไต้หวัน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** พระกระโดดกำแพง+ขาปูยักษ์

บ่าย              นำท่านชม หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค ภายในมีประวัติและผลงานของอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็คและด้านบนหอที่ระลึกมีรูปปั้นทองเหลืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในโถงใหญ่ชั้นบน ชั้นล่างเป็นห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ของอดีตผู้นำ ซึ่งตัวอาคารสร้างจากหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่งงดงามตระการตา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเปด้านข้างของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน จากนั้นนำท่านกราบไหว้ขอพรพระโพธิสัตว์กวนอิม ณ วัดหลงซันซื่อ เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์เก่าแก่โบราณอายุ 260 ปี สร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิง วัดแห่งนี้ถูกบูรณะมาแล้วหลายครั้งจากความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว และที่หนักที่สุด คือ ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเสียหายทั้งหมด แต่องค์พระโพธิสัตว์กวนอิมไม่เกิดความเสียหาย หลังจากนี้อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง เป็นแหล่งแฟชั่นวัยรุ่นของชาวไต้หวัน ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าแฟชั่นมากมาย อาทิ เสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดับมากมาย

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ** เสี่ยวหลงเปา

นำท่านเดินทาเข้าสู่ที่พัก PLATINUM HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

https://www.platinumhotel.com.tw/

วันที่สอง

ไทเป – อุทยานเย๋หลิ่ว – ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 – ผูหลี่ – (อาบน้ำแร่ธรรมชาติภายในห้อง)

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานเย๋หลิ่ว เป็นแหลมที่เป็นส่วนหนึ่งของภูเขาต้าถุนซัน ที่ยื่นออกไปกลางทะเล ทำให้เกิดปรากฎการณ์ทางธรรมชาติจากการกัดเซาะ โดยคลื่นลมทะเลและการเคลื่อนตัวของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินรูปร่างสวยงามแปลกตา ต่างๆ อาทิ หินรูปเศียรราชินี หินรองเท้าเทพธิดา หินรูปเชิงเทียน ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป 101 เพื่อขึ้นลิฟท์ชมวิวเมืองไทเปแบบพาโนราม่าชั้น 89 ปัจจุบันเป็นตึกที่สูงเป็นอันดับสองของโลกรองจากตึกเบิร์จคาลิฟา ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** อาหารทะเล+กุ้งมังกรไต้หวัน

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ เมืองผูหลี่ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่ามีอากาศที่บริสุทธิ์ที่สุดของไต้หวัน เนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่ในหุบเขาและล้อมรอบด้วยภูเขาสูงแปดทิศ และยังเป็นเมืองที่มีแหล่งน้ำแร่ที่ดีที่สุดของไต้หวันอีกด้วย

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม

นำท่านเข้าสู่ที่พัก RED MAPLE BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

www.taii.com.tw/en/room.php

*** หลังรับประทานอาหารค่ำ เชิญท่านผ่อนคลายความเหนื่อยล้า โดยการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ในห้องส่วนตัว) เชื่อกันว่าแร่ธาตุในน้ำแร่นี้จะช่วยบำรุงสุขภาพ ทำให้ระบบโลหิตหมุนเวียนดีขึ้น ทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยงาม ***

วันที่สาม

ผูหลี่ – ศาลเจ้ากวนอู – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – ชิมชาอูหลง – เกาสง –

สถานีรถไฟฟ้า FORMOSA BOULEVARD – ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                นำท่านกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ ศาลเจ้ากวนอู เป็นศาลเจ้าขงจื้อ เทพเจ้าแห่งปัญญา และเทพกวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ รวมถึงสิงห์โตหินอ่อน 2 ตัว จากนั้นนำท่าน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา เพื่อชมความสวยงามของทะเลสาบที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาอันสวยงาม และนำท่านชม วัดพระถังซัมจั๋ง เพื่อไหว้รพระอัฐิของพระถังซัมจั๋ง หลังจากนั้นนำท่าน ชิมชาอูหลง ซึ่งชาอูหลงมีต้นกำเนิดที่ไต้หวัน โดยเฉพาะที่จังหวัดหนันโถวแห่งนี้เป็นแหล่งปลูกชาอูหลงที่ดีที่สุด ท่านจะได้ชิมชาอูหลงเกรดเอที่ต้องปลูกบนภูเขาที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,000 เมตรขึ้นไป

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** EINHAN HOTEL

บ่าย           นำท่านสู่ Formosa Boulevard สถานีรถไฟฟ้าที่เมืองเกาสง ที่อยู่ทางใต้ของไต้หวัน ถูกจัดอันดับให้เป็นสถานีรถไฟฟ้าที่สวยที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก เป็นศูนย์กลางการขนส่งมวลชนของเกาสงและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ซึ่งสถานีรถไฟฟ้าแห่งนี้ประดับด้วยงานกระจกสีที่มีชื่อว่า Dome of Light เป็นผลงานการออกแบบของนาร์ซิสซัส    ฮัวกาลิต้า นักศิลปะด้านกระจกชื่อดังชาวอิตาลี ใช้เวลาประกอบเชื่อมต่อกับหลังคาสถานีนานถึง 4 ปี เป็นงานศิลปะกระจกสีชิ้นเดียวที่ใหญ่ที่สุดในโลก หลังจากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ลิ่วเหอไนท์มาร์เก็ต ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟเสากง เป็นตลาดกลางคืนที่เต็มไปด้วยร้านค้ากว่า 100 ร้าน ตลอดสองข้างทาง ส่วนใหญ่เป็นร้านขายอาหาร ซึ่งอาหารขึ้นชื่อของที่นี่ ก็คือ สเต็กเนื้อ รสชาติเด็ด รวมทั้งมีอาหารพื้นเมือง และขนมทานเล่นสไตล์ไต้หวันอีกมากมาย นอกจากร้านอาหารแล้ว ไนท์มาร์เก็ตแห่งนี้ยังมีร้านเกมจำนวนมากให้นักท่องเที่ยวได้เล่นเพื่อทดสอบฝีมือกันอีกด้วย

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ** อาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก CITY SUITES-CHENAI HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

www.citysuites.com.tw/en

วันที่สี่

เกาสง – พิพิธภัณฑ์พุทธศาสนาวัดฝอกวงซาน – สวนสนุกอีด้าเวิลด์ (เครื่องเล่น+เอ้าท์เล็ต) – ช้อปปิ้งย่านซินจูเจียง

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                นำท่านชม พิพิธภัณฑ์พุทธศาสนาวัดฝอกวงซาน เป็นพิพิธภัณฑ์พุทธศาสนาวัดฝอกวงซาน ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์พระขนาดใหญ่ปรางค์ประทานพร มีพุทธลักษณะที่สวยงาม นอกจากนี้ให้ทุกท่านได้เดินชมบรรยากาศอันร่มรื่นโดยรอบ

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** HILAI VEGETARIAN

บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกอีด้าเวิลด์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ดินแดนในฝันของคนทุกเพศทุกวัย บนเนื้อที่กว่า 8,600 ตารางเมตร มีร้านค้าถึง 123 ร้านค้า ตัวห้างสรรพสินค้าเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์โมเดิร์นคลาสสิค สนุกสุดเหวี่ยงกับเครื่องเล่นอันทันสมัยกว่า 47 ชนิด อาทิ เครื่องเล่นกังหันหมุนที่มีความสูงจากพื้น 55 เมตร เรือเหาะสูง 33 เมตร อีกทั้งมีรถไฟเหาะรูปตัวUแห่งเดียวในเอเชีย ท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้งก็มี โซนห้างเอ้าท์เล็ตขนาดใหญ่เป็นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดังชั้นนำของโลก

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ** บุฟเฟ่ต์สุกี้ชาบูชาบู

               จากนั้นพาทุกท่านช้อปปิ้ง ย่านซินจูเจียง เป็นย่านช้อปปิ้งแฟชั่นชื่อดังที่สุดของเมืองเกาสง มีสินค้าเกี่ยวกับแฟชั่นทุกแบบทั้งเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า นาฬิกา เครื่องสำอางค์ ไปจนถึงร้านขนม ร้านอาหาร คาเฟ่ เพราะเป็นแหล่งพบปะของวัยรุ่นเมืองนี้ด้วย มีทั้งร้านท้องถิ่นและแบรนด์จากต่างประเทศ เหมือนกับย่านซีเหมินติง Ximending ของเมืองไทเป ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเกาสง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก CITY SUITES-CHENAI HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

www.citysuites.com.tw/en

วันที่ห้า

เกาสง – เจดีย์เสือเจดีย์มังกร – ร้านเค้กสับปะรด – สนามบินเกาสง – กรุงเทพฯ

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                นำท่านชม เจดีย์เสือเจดีย์มังกร ตั้งอยู่ภายในทะเลสาบดอกบัว ซึ่งห่างจากศาลาฤดูใบไม้ผลิและศาลาฤดูใบไม้ร่วงไปทางทิศใต้ประมาณ 700 เมตร บริเวณปากมังกรจะเป็นทางเข้าสู่ภายในเจดีย์ และบริเวณปากเสือจะเป็นทางออกสามารถขึ้นไปยังชั้นบนเพื่อชมทิวทัศน์รอบๆ บึงที่มีสิ่งปลูกสร้างและวัดต่างๆ รอบบริเวณ เจดีย์คู่แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกแก่เทพเจ้ากวนอู เทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์การเดินเข้าไปทางปากของมังกร และเดินออกมาทางปากของเสือถือเป็นเสมือนการเปลี่ยนจากความโชคร้ายให้กลายเป็นความโชคดี ร้านเค้กสับปะรด เพื่อให้ท่านได้ลิ้มลองชิมขนมขึ้นชื่อของไต้หวัน ซึ่งมีรสชาติหวานกลมกล่อมจนทำให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก  

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** บุฟเฟ่ต์สลัด+สเต็กจานร้อน

บ่าย           ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางไปสนามบินเกาสง

15.20 น.       เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ TG2689

17.50 น.       เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และเส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบิน และภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และ มัคคุเทศก์ ประเทศไต้หวัน ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด/ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์