"/>
ทัวร์เวียดนามโปรแกรมทัวร์

ทัวร์เวียดนาม | DANANG-HUE-HOI AN (ฺBANA HILLS) 4D 3N

วันเดินทาง :
ม.ค. – เม.ย. 63

รหัสทัวร์ : V04_1
ราคา :
25,900 บาท


รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ – เมืองดานัง – เมืองเว้ – เจดีย์เทียนมู – ล่องแม่น้ำหอมพร้อมชมการขับร้องพื้นเมือง

07.30 น.  :  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ F สายการบินบางกอก แอร์เวย์ มีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

09.55 น ออกเดินทางสู่ เมืองดานัง ประเทศเวียดนาม โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์  เที่ยวบินที่ PG 947

11.40 น:  เดินทางถึง สนามบินเมืองดานัง เป็นเมืองท่าเศรษฐกิจสำคัญของเวียดนามตอนกลาง และนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นเดินทางสู่ เมืองเว้ โดยใช้อุโมงค์ไฮวาน ซึ่งเชื่อมระหว่างดานังกับเว้ สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2005 ระยะทางประมาณ 6,280 เมตร ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงเก่าของเวียดนามในรัชสมัยราชวงศ์เหงียน ต่อมานำท่านชม เจดีย์เทียนมู เป็นเจดีย์ที่สวยงามและเก่าแก่ของวัด ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญของเวียดนาม โดยสร้างบนเนินดินเป็นทรงแปดเหลี่ยมสูง 21 เมตร ซึ่งหอระฆังทรงหกเหลี่ยม มีน้ำหนักถึง 2,052 กิโลกรัม เชื่อกันว่าเมื่อตีระฆังแล้วเสียงจะดังไปไกลถึง 10 กิโลเมตร ต่อด้วยนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำหอม หรือภาษาเวียดนามเรียกว่า “ซงเฮือง” มีต้นกำเนิดของลำน้ำมากจากป่าที่อุดมไปด้วยดอกไม้ป่าที่ส่งกลิ่นหอม เมื่อดอกไม้ใบไม้ได้ร่วงร่วงหล่นลงไปในแม่น้ำและลอยมากับสายน้ำจึงได้รับการขนานนามว่าเป็นแม่น้ำหอม ให้ท่านชมบรรยากาศพร้อมชมการขับร้องดนตรีพื้นเมือง ตลอดจนชมวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ำหอมอันเป็นเส้นเลือดหล่อเลี้ยงเมืองเว้ ประเทศเวียดนาม

(หมายเหตุ : การเดินทางไปเมืองเว้จะแวะพักรถให้ทุกท่านผ่อนคลายอิริยาบถที่ร้านขายของที่ระลึกระหว่างทาง 1 ครั้ง)                

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Rosaleen Boutique hotel, Hue หรือเทียบเท่า

http://www.rosaleenhotel.com/

วันที่ 2

เว้ – พระราชวังเว้ (รวมค่ารถกอล์ฟ) – นั่งเรือกระด้งที่หมู่บ้านกั๊มทาน – ฮอยอัน –

เมืองโบราณฮอยอัน – ช้อปปิ้งฮอยอันยามเย็น

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม พระราชวังเก่าเมืองเว้ ( นั่งรถกอล์ฟ ) ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระจักรพรรดิราชวงศ์เหงียนถึง 13 รัชกาล ชมความเจริญที่เคยรุ่งเรืองในอดีต ชมศิลปะการตกแต่ง ซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นมรดกของโลก        

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน (Cam Thanh Water Coconut Village) ให้ท่านสนุกสนานไปกับกิจกรรม นั่งเรือกระด้งที่หมู่บ้านกั๊มทาน ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในเมืองฮอยอัน ตั้งอยู่ในสวนมะพร้าวริมแม่น้ำ ระหว่างการล่องเรือท่านจะได้ชมวัฒนธรรมอันสวยงาม ชาวบ้านจะขับร้องเพลงพื้นเมือง จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองโบราณฮอยอัน และชม บ้านไม้เก่า สถาปัตยกรรมแบบจีนโบราณที่มีอายุกว่า 200 ปี และศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์หลายแห่ง นอกจากนี้ท่านจะได้ชม สะพานญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสะพานเก่าแก่ที่เชื่อมโยงถนนสองแห่ง สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1593 โดยชาวญี่ปุ่นที่มาอาศัยอยู่ในเมืองฮอยอัน ต่อมามีการขยายถนนลอดใต้สะพานเพื่อให้รถผ่านได้โดยชาวฝรั่งเศส เมื่อครั้งที่เข้ามามีบทบาทในการปกครองเวียดนาม และต่อมาได้มีการบูรณะซ่อมแซมครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 1986

(หมายเหตุ: การเดินทางไปเมืองฮอยอันจะแวะพักรถให้ทุกท่านผ่อนคลายอิริยาบถที่ร้านขายของที่ระลึกระหว่างทาง 1 ครั้ง)

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

** หลังอาหารค่ำ อิสระให้ท่านเที่ยวชมเมืองฮอยอัน บรรยากาศยามค่ำคืน **       

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Thuy Duong 3 Hotel, Hoi An  หรือเทียบเท่า

http://www.thuyduonghotel-hoian.com/

วันที่ 3

ฮอยอัน – บานาฮิลล์ (เคเบิ้ล + สวนดอกไม้ โดยรถรางเคเบิ้ล + ชมวัดลินห์อึ๋ง + ชมสะพาน

Golden Bridge + THE FANTASY PARK) – ดานัง

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ บานาฮิลล์ โดยท่านจะได้นั่งกระเช้าบานาฮิลล์ที่มีระยะทาง 5 ก.ม.ผ่านภูเขาและสายหมอกสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดปี ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขาฮายเวิ่น ซึ่งสมัยก่อนชาวฝรั่งเศสตั้งใจจะสร้างเป็นเมืองตากอากาศอีกแห่งหนึ่งของเวียดนาม ทั้งนี้กระเช้าที่บานาฮิลล์ได้ถูกบันทึกสถิติโลกกินเนสส์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม ค.ศ. 2009 โดยถูกบันทึก 2 เหตุผล คือ กระเช้าที่ยาวที่สุด (5,042 เมตร) โดยไม่หยุดแวะ และกระเช้าที่สูงที่สุด (1,291 เมตร) ต่อมานำชม สวนดอกไม้ (โดยรถรางเคเบิ้ล) ซึ่งมีคำกล่าวว่า “หากมาเที่ยวชมบานาฮิลล์แล้วไม่ได้มาเที่ยวสวนดอกไม้ เสมือนมาไม่ถึงบานาฮิลล์” ด้วยอากาศที่เย็นเกือบตลอดปีบนยอดเขาบานาฮิลล์ทำให้ดอกไม้บนเขาแห่งนี้มีสีสันที่สวยงาม ต่อด้วยสักการะพระศากยมุนี ณ วัดลินห์อึ๋ง ซึ่งภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนขาวสูง 27 เมตร เด่นสง่ากลางภูเขาบานาฮิลล์ จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินชม สะพาน Golden Bridge ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมเมื่อไม่นานมานี้

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ให้ท่านอิสระกับสวนสนุก THE FANTASY PARK พร้อมเครื่องเล่นมากมายบนยอดเขาบานาแห่งนี้ ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์ของหนัง 4D, ระทึกขวัญกับบ้านผีสิง, ไดโนเสาร์ เกมส์ และเครื่องเล่นเบาๆ รถไฟเหาะ(Alpine Coster), แมงมุมเวียนหัว ตลอดไปจนถึงระทึกขวัญสั่นประสาทอีกมากมาย  หรือสนุกกับการช้อปปิ้งของที่ระลึกภายในสวนสนุกอย่างจุใจ (เครื่องเล่นและพิพิธภัณฑ์บางรายการจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น WAX MUSEUM, COTTON ANIMAL, CARNIVAL) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองดานัง

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hung Anh, Da Nang หรือเทียบเท่า

https://hung-anh-hotel.business.site/

วันที่ 4

ดานัง – องค์เจ้าแม่กวนอิม – สะพานแห่งความรัก (ถ่ายภาพกับสะพานมังกร และรูปปั้นปลามังกร) –

ตลาดฮาน – สนามบินดานัง – กรุงเทพฯ

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม     

นําท่านชม รูปปั้นปลามังกร ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองดานัง และชม สะพานมังกร สัญลักษณ์แห่งใหม่เมืองดานังในโอกาสครบรอบ 38 ปี ที่เมืองดานังได้รับอิสรภาพและเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่มาเมืองดานังต้องมาเที่ยวชม จากนั้นนำท่านไปสักการะ องค์เจ้าแม่กวนอิม สร้างขึ้นตามหลักศาสตร์ฮวงจุ้ยเพื่อป้องกันพายุที่จะพัดเข้ามาสู่เมืองดานัง และเป็นสถานที่น่าเที่ยวชมอีกแห่งหนึ่งของเมืองดานัง หากมองจากตัวเมืองดานังจะเห็นวัดหลินอึ๋งอยู่อีกด้านหนึ่งติดภูเขา ซึ่งชาวประมงนิยมไปกราบไหว้ขอพรช่วยปกปักรักษา จากจุดวัดหลินอึ๋งสามารถมองเห็นตัวเมืองดานังได้อย่างชัดเจน

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ ตลาดฮาน ตลาดสดของเมืองดานัง ซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำฮานไม่ไกลจากสะพานข้ามแม่น้ำ ด้านหน้าตลาดมีประติมากรรมริมแม่น้ำเป็นรูปปั้นหญิงสวยงาม มีทั้งของสดและของที่ระลึกให้เลือกซื้อ จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินดานัง เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

18.55 น.  :  เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ PG 998

20.45 น.  :  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการให้บริการ

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และเส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น, น้ำดื่มบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน/วัน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และมัคคุเทศก์ ประเทศเวียดนาม ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม เฉพาะชาวต่างชาติ ระยะเวลาการยื่นวีซ่าประมาณ 5 วันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าวีซ่าประมาณ 2,100 บาท/ท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น
 • ค่าทิปพนักงานขนกระเป๋า กรณีลูกค้าที่ต้องการใช้บริการกรุณาเตรียมทิป 1 USD/เที่ยว
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าทิปนั่งซิโคล่ 3 UDS /ท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆ จากสายการบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบิน บางกอกแอร์เวย์ กำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)
 • ในบางรายการทัวร์ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง

จองโปรแกรมทัวร์