"/>
ทัวร์เกาหลีโปรแกรมทัวร์

ทัวร์เกาหลี | KOREA BUSAN SEOUL WINTER
6D 3N

วันเดินทาง :
ม.ค. – มี.ค. 63

รหัสทัวร์ : K03_1
ราคา :
38,500บาท


รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพ ฯ

20.30 น.  :  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4  เคาน์เตอร์ C โดยสายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ          คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก

วันที่ 2

สนามบินคิมแฮ (ปูซาน) – สวนยงดูซาน – หอคอยปูซาน (ขึ้นลิฟท์) – ตลาดปลาจากัลชี – เคียวจู – วัดพูลกุกซา – ถ้ำซ็อกคูรัม

00.05 น.  :  ออกเดินทางสู่ สนามบินคิมแฮ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG650

07.10 น.  :  เดินทางถึง สนามบินคิมแฮ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาในประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับคณะ จากนั้นเที่ยวชม สวนยงดูซาน เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมืองปูซาน    สวนแห่งนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของเกาหลีตั้งแต่ช่วงที่อยู่ภายใต้อาณานิคมของญี่ปุ่น สงครามเกาหลี การปฏิวัติหลายครั้ง ภายในมี หอคอยปูซาน ซึ่งเป็นหนึ่งในแลนมาร์คของเมืองปูซานที่มีความสูงถึง 120 เมตร และเปิดให้ขึ้นไปชมวิวของเมืองได้โดยรอบสวยงามมาก โดยเฉพาะช่วงค่ำที่จะเห็นแสงสีของเมืองปูซานอย่างชัดเจน นำท่านไปยัง ตลาดปลาจากัลชี เป็นตลาดปลาและอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี โดยมีคนขายส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่เรียกกันว่า “จากัลชี อาจุมม่า” (ผู้หญิงวัยกลางคนที่แต่งงานแล้ว) นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่สำหรับลิ้มลองอาหารทะเลสดใหม่ เช่น เนื้อปลา หอย กุ้ง ปู หรือเนื้อปลาวาฬ นอกจากนี้ ยังจะได้เห็น    วิถีชีวิตจริงๆ ของผู้ในเมืองปูซานด้วย

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** บริการ คาลบี้ ** เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่มีรสชาติออกรสหวาน นุ่ม และกลมกล่อม นำหมูสเต็กส่วนที่ติดกับกระดูกย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม ตัดเป็นชิ้นพอคำ ห่อทานแบบเมี่ยงคำ โดยใส่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวและเครื่องเคียงที่ชอบ หรือข้าวสวยร้อนๆ ตามชอบ บริการเครื่องเคียงต่างๆ และน้ำซุป

บ่าย  :  นำทุกท่านเดินทางสู่ วัดพูลกุกซา เป็นวัดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศเกาหลี สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 535 มีทั้งสิ่งก่อสร้างที่เป็นไม้และเป็นหิน แต่ปัจจุบันนี้คงเหลือแต่สะพานบันได และเจดีย์ที่ทำจากหิน ได้มีการบูรณะวัดนี้เมื่อ ค.ศ. 752 และได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ปี ค.ศ. 1955 จากนั้นนำทุกท่านชม ถ้ำซ็อกคูรัม เป็นศาสนสถานในศาสนาพุทธที่มีความสวยงามแห่งหนึ่ง มีอายุเก่าแก่และโบราณพอๆ กับวัดพูลกุกซา โดยศาสนวัตถุที่ถูกประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำ ได้แก่ พระพุทธรูปขนาดใหญ่ รูปปั้นของพระโพธิสัตว์ และเทพยดาที่ช่วยปกปักรักษา ส่วนผนังถ้ำรูปทรงโดมทำจากหินแกรนิตมีการสลักลวดลายอันวิจิตร นอกจากนี้ใน ปี ค.ศ. 1955 องค์การยูเนสโกได้จัดให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ** บริการ ฮันชิก **ลักษณะเป็นชุดโต๊ะโบราณเกาหลีเพื่อสุขภาพโดยมีกับข้าวถ้วยเล็กๆ หลากหลายชนิดและหลายประเภทให้ได้เลือกชิมและทานคู่กับข้าวสวย ซึ่งชุดอาหารที่เสิร์ฟนั้นจะแตกต่างกันไปตามฤดูกาลและภูมิภาค        

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GYEONGJU COMMODORE HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.commodorehotel.co.kr/html/main/

วันที่ 3

เคียวจู – หมู่บ้านประวัติศาสตร์ฮาฮเว – คังวอน – สนุกสนานกับการเล่นสกีตามอัธยาศัย

(ไม่รวมค่ากิจกรรมในลานสกี)

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ หมู่บ้านประวัติศาสตร์ฮาฮเว เป็นหนึ่งในหมู่บ้านประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่ง และเป็นที่รู้จักของชาวโลกเมื่อ Queen Elizabeth เสด็จมาเยือน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ปี ค.ศ. 1999 และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ปี ค.ศ. 2010 ซึ่งบรรยากาศของหมู่บ้านค่อนข้างเงียบสงบ ออกแบบบ้านตามลัทธิขงจื้อ โอบล้อมด้วยทิวเขาโซเเบ็กซัน และแม่น้ำ อาชีพของคนท้องถิ่นเน้นการทำไร่ ทำสวน ส่วนมากจะชมได้แต่ภายนอก จะมีบางหลังเท่านั้นที่ชมภายในได้ เนื่องจากบ้านโบราณในหมู่บ้านนี้ยังมีผู้คนอาศัยอยู่จริง

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** บริการ ชาบู **เป็นอาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของญี่ปุ่น โดยนำเครื่องเคียงต่างๆ เช่น ผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู โอเด้ง เบคอนหมูที่จัดเตรียมไว้มาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลาทานเติมน้ำซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือด จึงนำอุด้งสดลงต้มสามารถรับประทานเป็น  อุด้งร้อน และทานพร้อมข้าวสวยร้อน น้ำจิ้มซีอิ๊วเกาหลี และเครื่องเคียงคู่โต๊ะ

บ่าย  :  เชิญท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับประสบการณ์การเล่นสกีบนลานหิมะที่กว้างใหญ่อย่างเต็มอิ่ม ไม่ว่าจะเป็นเนินเล่นสกีระดับต่างๆ แต่ถ้าเน้นการถ่ายรูป ชมวิว ก็สามารถขึ้นกระเช้าลิฟท์ไปชมวิวบนยอดเขาได้อีกด้วย

ราคาอุปกรณ์โดยประมาณ

 1. อุปกรณ์การเล่นสกีประมาณ 35,000 วอนต่อเซท (รวมค่าไม้สกี กระดานสกี และรองเท้าสกี)
 2. กระเช้าลิฟท์สำหรับท่านที่เล่นสกีครึ่งวัน ประมาณ 45,000 วอนต่อท่าน
 3. ค่าเช่า กระดานเลื่อน (สเลด) อันละ 20,000 วอน

เตรียมตัวก่อนการเล่นสกี

ควรเตรียม ถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ๊คเก็ตกันน้ำหรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูป ขอคำแนะนำและฝึกวิธีการเล่นได้จากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจริง เพื่อความปลอดภัยของท่านเองเป็นสำคัญ

*** หากท่านอายุมากกว่า 45 ปี หรือเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี แนะนำให้ท่านเล่นสโนว์สเลดแทน ***

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ** บริการ โกกิเกาหลี **โดยนำเนื้อหมูสไลด์หมักกับซอสและเครื่องเคียงต่างๆ ให้ออกรสหวานนุ่ม เวลาทานนำมาผัดขลุกขลิกกับซุปบนกระทะแบนหรือทรงครึ่งวงกลมพร้อมผักกะหล่ำและเส้นจันทน์ โดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบน้ำข้น เสิร์ฟพร้อมข้าวสวย และเครื่องเคียงต่างๆ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KANGWON HIGH 1 HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

คังวอน – สวนผลไม้ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บัตร FREE PASS) – กรุงโซล – ศูนย์โสม – ตลาดเมียงดง

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ เพื่อเก็บผลไม้สดๆ จากสวนที่มีในแต่ละช่วงของฤดูกาล (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ช่วงกลางเดือนกันยายน – ต้นเดือนพฤศจิกายน สามารถเก็บลูกแพร์ และลูกแอปเปิ้ล, ปลายเดือนพฤศจิกายน – ปลายเดือนพฤษภาคม สามารถเก็บสตรอเบอร์รี่ได้ สัมผัสวิถีชีวิตชาวไร่ของคนเกาหลี เทคนิคขั้นตอนการปลูกและดูแลผลผลิตทางการเกษตร ที่สามารถผลิตผลไม้ที่มีขนาดใหญ่เป็นพิเศษและหวานหอมชวนน่ารับประทาน จากนั้นนำท่านไปยัง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา พบกับการแสดงขบวนพาเหรดอันตระการตา สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดที่ถูกออกแบบให้ผู้ใหญ่สามารถเล่นร่วมกับเด็กได้ สนุกสุดมันกับบัตร FREE PASS เลือกเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จำกัดจำนวนครั้ง เลือกสรรของที่ระลึกจากสวนสนุก เอเวอร์แลนด์ พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไม้ซึ่งบานเต็มสะพรั่งกลางลาน โดยถูกจัดไว้เป็น THEME ตามฤดูกาล ดังนี้

เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน ชมสวนดอกทิวลิป 

เดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน ชมสวนดอกกุหลาบ

เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน ชมสวนดอกลิลลี่

เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน ชมสวนดอกเบญจมาศ

นอกจากนี้ยังสามารถท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้พบกับไลเกอร์ ซึ่งเป็นลูกแฝดผสมขึ้นจากสิงโตเพศผู้และเสือเพศเมียนับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลกที่มีอายุกว่า 15 ปี และสนุกเพลิดเพลินกับการทักทายจากหมีนานาพันธุ์มากมาย

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย  :  นำทุกท่านเข้าสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดในเกาหลี โดยโสมจัดเป็นสมุนไพรที่คนนิยมใช้กันมากที่สุด เพราะเชื่อว่าโสมสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรค ท่านจะได้ชมวงจรการเก็บเกี่ยวโสมใช้เวลาตั้งแต่ 1-6 ปี ซึ่งโสมอายุ 6 ปีถือได้ว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด โสมเกาหลีจึงจัดว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล นอกจากนี้ท่านยังจะได้เลือกซื้อโสมคุณภาพดีที่ใช้บำรุงร่างกายที่เหมาะเป็นของฝากและของที่ระลึกแก่คนที่ท่านรักอีกด้วย

เย็น  :  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ** บริการ TODAI BUFFET SEAFOOD ** นานาชนิด เช่น ขาปูอลาสก้า ซูชิ อาหาร นานาชาติ พร้อมเครื่องดื่มซอฟดริ้งไม่อั้น หลังรับประทานเย็นเรียบร้อยแล้วอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ย่านเมียงดง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของเกาหลี มีทั้งห้างสรรพสินค้าล๊อตเต้      เมโทรมิโดป้า ห้างสรรพสินค้าชินเซแก ร้านมิกลิออร์ และร้านเอ้าท์เลทต่างๆ อีกมายให้ท่านเลือกสรร ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายสำเร็จรูป รองเท้า เครื่องใช้เครื่องประดับ เครื่องสำอางค์ และของที่ระลึก ซึ่งเป็นที่พึงปรารถนาของนักซื้อนักแต่งตัวทั้งหลาย ตามตรอกด้านหลังจะมีร้านกาแฟและร้านอาหาร เพื่อแวะรับประทานได้ก่อนไปซื้อของต่อ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก LOTTE CITY MYEONGDONG หรือระดับเทียบเท่า

http://www.lottehotel.com/city/myeongdong/ko/

วันที่ 5

กรุงโซล – ศูนย์สมุนไพรฮอกเก นามู – พระราชวังชางด๊อกกุง  + แต่งชุดฮันบก – ดิ้วตี้ฟรี –

ฮุนได พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต – KOREAN SHOPPING CENTER – อินชอน

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกและสถาบันต่างๆยอมรับว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบำรุงตับและดูแลตับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยขับล้างดีท๊อกสารพิษออกจากร่างกาย เช่น แอลกอฮอล์ สารกันบูด สีผสมอาหาร ฯลฯ ซึ่งจะเป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบัน สามารถทานได้ทั้งผู้ใหญ่ เด็ก รวมไปถึงหญิงตั้งครรภ์ โดยท่านจะได้ชมการสาธิตการทดลองคุณค่าของสมุนไพรชนิดนี้ จากนั้นนำท่านไปยัง พระราชวังชางด็อกกุง เป็นพระราชวังหลักโดยกษัตริย์ราชวงศ์โชซอนหลายพระองค์ และเป็นพระราชวังที่ได้รับการทำนุบำรุงดูแลดีที่สุดในหมู่พระราชวังทั้ง 5 แห่ง มีสวนที่สวยงามมากที่สร้างขึ้นให้กับราชวงศ์ พระราชวังชางด็อกกุงได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1997 นอกจากนี้ยังเป็นฉากหนึ่งของซีรี่ส์ดัง “เจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา” ท่านสามารถเก็บภาพประทับใจกับทัศนียภาพที่งดงามของศาลา สระน้ำและสวนป่า จากนั้นให้ท่านได้ทดลอง ทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) เรียนรู้วิธีการทำคิมบับ เป็นอาหารง่ายๆ ที่คนเกาหลีนิยมรับประทาน คิม แปลว่า สาหร่าย บับ แปลว่า ข้าว จะเป็นแท่งยาวๆ แล้วหั่นเป็นชิ้นๆ พอดีคำ จิ้มกะโชยุญี่ปุ่นหรือวาซาบิ พิเศษ! ถ่ายภาพความประทับใจกับชุดประจำชาติฮันบก

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** บริการ JIMDAK จิมดัก **เป็นเมนูไก่หมักซอสสไตล์เกาหลี ผัดกับวุ้นเส้น พริกชี้ฟ้าและต้นหอม คล้ายเป็ดพะโล้ แต่มีรสเผ็ดนิดหน่อย และมีน้ำ คลุกคลิก ทำให้รสชาติกลมกล่อม เข้มข้น ยิ่งขึ้น เสิร์ฟพร้อม ข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงเกาหลีหลากหลาย

บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ ฮุนได พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต เป็นช้อบปิ้งเอาท์เล็ตขนาดใหญ่ของอาณาจักรฮุนได ร้านสินค้าแบรนด์เนมระ ดับโลกมากมาย ให้ท่านได้ช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ จากนั้น ก่อนอำลาเกาหลี ให้ท่านได้ละลายเงินวอนที่ KOREAN SHOPPING CENTER ศูนย์รวมของพื้นเมือง ขนมแบบต่าง ๆ ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโค ผลิตภัณฑ์โสมในรูปแบบของขนม ชา โคลนพอกหน้า ผลไม้ หมอนสุขภาพ กิมจิ ชินราเมงหรือมาม่าเกาหลีที่ชื่นชอบของชาวต่างประเทศ เป็นต้น 

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ** บริการ ลิ้มรส โอซัม หรือ หมูปลาหมึกย่างบาร์บีคิว ** หมักแบบเกาหลีสไตล์สมัยใหม่ ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมรับประทาน เพราะมีรสชาติออกหวาน เผ็ดเล็กน้อย โดยนำบาร์บีคิวหมูปลาหมึกลงในกระทะครึ่งวงกลมพร้อมน้ำซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย หากต้องการแบบรสชาติเกาหลีแท้ๆ ก็สามารถใส่กิมจิหมักลงต้มก็จะได้รสชาติอีกแบบหนึ่ง (บริการเพียงบางเมืองของประเทศ)

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน 

21.25 น.  :  เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG655

วันที่ 6

กรุงเทพฯ

01.20 น.  :  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการให้บริการ

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และ มัคคุเทศก์ ประเทศเกาหลี ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด/ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • สายการบินไทยสามารถสำรองที่นั่ง LONG LEG และ Exit Seat โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของสายการบิน ลูกค้าที่ประสงค์นั่งตรงนี้สามารถแจ้งหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทางได้
 • สายการบินไทย กำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง

จองโปรแกรมทัวร์