"/>
ทัวร์เกาหลีโปรแกรมทัวร์

ทัวร์เกาหลี | KOREA DAEON SEOUL
5D 3N

วันเดินทาง :
MAY-OCT’20

รหัสทัวร์ : K01_4
ราคา :
36,900 บาท

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ – อินชอน  

19.30 น  :  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ N สายการบินโคเรี่ยนแอร์ เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

22.40 น.  :  ออกเดินทางสู่ สนามบินอิชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบินโคเรี่ยนแอร์ เที่ยวบินที่ KE658

วันที่ 2

อินชอน – หมู่บ้านวัฒนธรรมซูวอน + การแสดงพื้นบ้าน – เดจอน – อุทยานจังหวัดแดดึงซาน (เคเบิลคาร์) **ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ** 

06.10 น.  :  เดินทางถึง สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาในประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับคณะ จากนั้นนำท่านเยือน หมู่บ้านวัฒนธรรมซูวอน ตั้งอยู่ที่เมืองซูวอน ในจังหวัดเคียงกีโด ห่างจากกรุงโซลไปทางทิศใต้ประมาณ 1 ชั่วโมง ถือเป็นหมู่บ้านจำลองและพิพิธภัณฑ์ที่จำลองและแสดงถึงวิถีชีวิตของคนเกาหลี ภายในประกอบด้วยบ้านสไตล์ดั้งเดิมต่าง ๆ กว่า 240 หลัง เครื่องใช้ไม้สอยที่ใช้ บ้านข้าราชการ ลานกว้างสำหรับแสดงศิลปพื้นบ้านของชาวเกาหลีในเทศกาลต่าง ๆ นอกจากนี้ยังจัดแสดงตลาดพื้นเมืองและอื่น ๆ อีกมากมายเพื่อให้ผู้มาเยือนสัมผัสถึงวัฒนธรรมของชาวเกาหลี และยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครประวัติศาสตร์ของเกาหลีหลาย เรื่อง

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** บริการบาร์บีคิวหรือบลูโกกิเกาหลี **

บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเดจอน เพื่อชม อุทยานจังหวัดแดดึงซาน ซึ่งเป็นภูเขา 2 ลูกที่เอนเข้าหากันจึงเรียกว่า ภูเขาจูบกัน มีความสูงกว่า 878 เมตร เหมาะแก่การเดินชมธรรมชาติ ข้ามสะพานความรักเพื่อชมความงามของหินที่มีรูปร่างและชื่อเรียกต่างๆ กันไป ในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ชาวเกาหลีจึงนิยมมาชมใบไม้เปลี่ยนสีกันที่นี่ และยังมีจุดให้ชมซากุระที่สวยงามอีกด้วย (รวมค่านั่งเคเบิ้ลคาร์ขึ้นสู่จุดชมวิวของภูเขาแห่งนี้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบัตร ในกรณีสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยหรือปิดงดให้บริการจากสถานที่)

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ** บริการซีฟู้ดหม้อไฟทะเล **

นำท่านเข้าสู่ที่พัก LOTTE CITY MYEONGDONG หรือระดับเทียบเท่า

http://www.lottehotel.com/city/myeongdong/ko/

วันที่ 3

เดจอน – หมู่บ้านโบราณชอนจู ฮันอก – พิพิธภัณฑ์สุราแบบดั้งเดิมของเกาหลี – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (FREE PASS) – กรุงโซล

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม หมู่บ้านชอนจู ฮันอก ตั้งอยู่ที่เมืองชอนจู มีบ้านเรือนอาคารเก่าแก่ของเกาหลีหรือเรียกที่เรียกกันว่า ฮันอก ซึ่งมีอายุมากกว่า 800 ปี ยังคงมีการอนุรักษ์ไว้และได้ทำเป็นจุดท่องเที่ยวขึ้น บ้านเรือนต่างๆในหมู่บ้านชอนจู ฮันอกนั้นจะมีหลังคาที่สวยงามสังเกตุได้จากหลังคาจะโค้งมนรับกับท้องฟ้าในวันอากาศแจ่มใส บ้านสไตล์ฮันอกแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ อันแช และซารังแชปกติแล้วผู้หญิงและผู้ชายจะอยู่แยกบ้านกัน ซึ่งอันแชจะเป็นบ้านสำหรับผู้หญิงเพราะอยู่ด้านในและเงียบสงบกว่า ส่วนซารังแชเป็นบ้านสำหรับผู้ชาย นอกจากนี้บ้านฮันอกยังมีความพิเศษในเรื่องของการให้ความอบอุ่นในหน้าหนาวอีกด้วย หรือเรียกว่า อนดอล ซึ่งจะทำให้พื้นบ้านอุ่นในหน้าหนาว จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์การทำสุราแบบดั้งเดิม ตั้งอยู่ภายในหมู่บ้านช็อนจูฮันอกของเมืองช็อนจู จังหวัดช็อลลาเหนือ (ช็อลลาบุกโด, Jeollabuk-do) พิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดง และอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการทำสุราแบบดั้งเดิม ตั้งแต่ห้องเตรียมวัตถุดิบ, ห้องหมัก, เครื่องมือ และเครื่องใช้ในการทำสุรา, และประเภทต่างๆ ของสุราแบบดั้งเดิมของเกาหลี

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** บริการชาบู **

บ่าย  :  นำทุกท่านสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาพบกับการแสดงขบวนพาเหรดอันตระการตา และสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดที่ถูกออกแบบให้ผู้ใหญ่สามารถเล่นร่วมกับเด็กได้ สนุกสุดมันกับบัตร FREE PASS เลือกเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จำกัดจำนวนครั้งและเลือกซื้อของที่ระลึกจากสวนสนุกเอเวอร์แลนด์พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไม้ซึ่งบานเต็มสะพรั่งกลางลานโดยถูกจัดไว้เป็น THEME ตามฤดูกาล ดังนี้

 • เดือนมีนาคม-เดือนเมษายน ชมสวนดอกทิวลิป
 • เดือนพฤษภาคม-เดือนมิถุนายน ชมสวนดอกกุหลาบ
 • เดือนสิงหาคม-เดือนกันยายน ชมสวนดอกลิลลี่
 • เดือนตุลาคม-เดือนพฤศจิกายน ชมสวนดอกเบญจมาศ

นอกจากนี้ท่านยังสามารถท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี โดยที่ทุกท่านจะได้พบกับไลเกอร์ ซึ่งเป็นลูกแฝดจากสิงโตเพศผู้เป็นพ่อและเสือเพศเมียเป็นแม่นับเป็นแฝดผสมเสือ – สิงโตคู่แรกในโลกที่มีอายุกว่า15 ปีและสนุกเพลิดเพลินกับการทักทายจากหมีนานาพันธุ์ เจ้าหน้าที่ในส่วนซาฟารีจะเล่นและทักทายกับพวกเขาเหล่านั้น

เย็น  :  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ** บริการคาลบี้ **

นำท่านเข้าสู่ที่พัก LOTTE CITY MYEONGDONG หรือระดับเทียบเท่า

http://www.lottehotel.com/city/myeongdong/ko/

วันที่ 4

กรุงโซล – บลูเฮ้าส์ (ผ่านชม) – พระราชวังเคียงบกกุง– พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน – ศูนย์โสม – COSMETIC SHOP – ย่านเมียงดง

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำทุกท่านผ่านชม บลูเฮ้าส์ ซึ่งที่นี่เป็นทั้งที่อยู่อาศัยและที่ทำงานของประธานาธิบดี ด้านในมีด้วยกันหลายอาคารบนพื้นที่ขนาดใหญ่ถึง 250,000 ตารางเมตร ที่นี่เรียกได้ว่ามีทัศนียภาพที่สวยงาม และมีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดในโซล ชองวาแดนั้นตั้งอยู่ทางเหนือของพระราชวังคยองบกกุง จากนั้นนำท่านชม พระราชวังเคียงบกกุง เป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ.1394 ภายในพระราชวังแห่งนี้มีพระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง เป็นพระราชวังหลักของราชวงศ์โชซอน แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างพระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่งเดิม มีพลับพลากลางน้ำเคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง นอกจากนี้ภายในพระราชวังยังมีพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของประตูฮึงรแยมุน และพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกในพื้นที่พระราชวังเคียงบกกุงให้ท่านได้เข้าชมอีกด้วย

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** บริการไก่ตุ๋นโสมทรงเครื่อง **

บ่าย  :  นำท่านเข้าชม ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดในเกาหลี โดยโสมจัดเป็นสมุนไพรที่คนนิยมใช้กันมากที่สุด เพราะเชื่อว่าโสมสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรค วงจรการเก็บเกี่ยวโสมใช้เวลาตั้งแต่ 1-6 ปี โสมอายุ 6 ปี ถือได้ว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด โสมเกาหลีจึงจัดว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล ทุกท่านจะได้ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมเลือกซื้อโสมคุณภาพดี ซึ่งโสมที่นี้มีราคาถูกกว่าเมืองไทยถึง 2 เท่า และยังเหมาะที่จะเป็นของฝากและของที่ระลึกอีกด้วย จากนั้นนำท่านเลือกซื้อเครื่องสำอางแบรนด์ดังของเกาหลีที่ COSMETIC SHOP ซึ่งมีเครื่องสำอางค์ชื่อดังของเกาหลีได้ในราคาท้องถิ่น อาทิ THE FACESHOP, ETUDE, ROJUKISS, WSNATUER,COOGI, IPKN, LACVERT ,VOV และอื่นๆ อีกมากมาย และช้อปปิ้งที่ ย่านเมียงดง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำของเกาหลี ที่มีทั้งห้างสรรพสินค้าล๊อตเต้ เมโทรมิโดป้า ห้างสรรพสินค้าชินเซแก ร้านมิกลิออร์ และร้านเอ้าท์เล็ตต่างๆ ซึ่งตั้งอยู่ทั้งใต้ดินและบนดิน มีทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านเลือกสรรไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายสำเร็จรูป รองเท้า เครื่องใช้เครื่องประดับ เครื่องสำอางค์ และของที่ระลึก นอกจากนี้ตรอกด้านหลังจะมีร้านกาแฟและร้านอาหาร

ค่ำ  :  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

** บริการ TODAI SEAFOOD BUFFET ** ให้ท่านได้เลือกสรรอาหารทะเลที่สดใหม่ เทมปุระ ซูชิหน้าต่างๆ มากมาย และอาหาร นานาชนิดต้นฉบับเกาหลี พิเศษ!! ขาปูยักษ์อลาสก้า พร้อมเครื่องดื่มหลากหลายชนิด (ไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริการ)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก LOTTE CITY MYEONGDONG หรือระดับเทียบเท่า

http://www.lottehotel.com/city/myeongdong/ko/

วันที่ 5

กรุงโซล – ศูนย์สมุนไพรฮอกเก นามู – ดิวตี้ฟรี – พิพิธภัณฑ์ศิลปะมีชีวิตที่อินซาดง – ฮุนได พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต – KOREAN SHOPPING CENTER  สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

ช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพร ฮอกเกนามู ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับ รวมถึงสถาบันต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบำรุงตับและดูแลตับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยขับล้างดีท๊อกสารพิษ ออกจากร่างกาย เช่นแอลกอฮอล สารกันบูด สีผสมอาหาร ฯลฯ ซึ่งจะเป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบัน สามารถทานได้ทั้ง ผู้ใหญ่ เด็ก รวมไปถึงหญิงตั้งครรภ์ ท่านจะได้ชมการสาธิต การทดลองว่าสมุนไพรชนิดนี้มีคุณค่าเพียงใดต่อโลกใบนี้ และช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี เป็นร้านค้าปลอดภาษีของนักท่องเที่ยวในกรุงโซล โดยท่านจะได้พบสินค้าหลากหลายชนิดยี่ห้อ อาทิ หลุยส์วิตอง พราด้า เฟอร์รา กาโม่ กุชชี่ ชาแนล เอสเตลอเดอร์ คลีนิกซ์ ลังโคม รวมถึงสินค้าแบรนด์เนมท้องถิ่นยี่ห้อดัง อาโมเร่ เครื่องสำอางค์ของเกาหลี และนำท่านเดินทาง ครอบคลุมพื้นที่กว่า 1,280 ตารางเมตร ในย่านอินซาดง ซึ่งเป็นสถานที่รวบรวบประวัติศาสตร์และบรรยากาศอันทันสมัยผสมผสานกันได้อย่างลงตัว รวมถึงนิทรรศการศิลปะภาพลวงตา สื่อดิจิตอล และผลงานอื่นๆอีกมากกว่า 100 ชิ้น ซึ่งภายในแบ่งออกเป็น 2 ชั้น คือชั้นใต้ดินระดับ 1 กับ 2

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** บริการจิมดัก ** เป็นเมนูไก่หมักซอสสไตล์เกาหลี ผัดกับวุ้นเส้น พริกชี้ฟ้าและต้นหอม เสิร์ฟพร้อม ข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงเกาหลีหลากหลาย

บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ ฮุนได พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต เป็นแหล่งช้อบปิ้งขนาดใหญ่ของอาณาจักรฮุนได มีร้านสินค้าแบรนด์เนมระดับโลกมากมายให้ท่านได้ช้อปปิ้งกัน  จากนั้นให้ท่านได้ละลายเงินวอนที่ Korean Shopping Center เป็นศูนย์รวมของขนมแบบต่าง ๆ ช็อกโกแลตหิน ผลิตภัณฑ์โสมในรูปแบบของขนม ชา โคลนพอกหน้า ผลไม้ หมอนสุขภาพ กิมจิ ชินราเมงหรือมาม่าเกาหลี เป็นต้น 

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ** บริการหมูปลาหมึกย่างบาร์บีคิว **

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน 

19.45 น.  :  เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินโคเรี่ยนแอร์ เที่ยวบินที่ KE659

23.50 น.  :  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการให้บริการ

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย และ มัคคุเทศก์ ประเทศเกาหลี ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด/ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง และค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด คือ 23 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินโคเรียน แอร์ กำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง

จองโปรแกรมทัวร์