"/>
ทัวร์ยุโรปโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ยุโรป | FINLAND AURORA (ICEBREAKER)
8D 5N

วันเดินทาง :
ม.ค. – ก.พ. 63

รหัสทัวร์ : E14_1
ราคา :
137,900บาท


รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ – กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) >> โดย AY144 (23.05 – 05.20+1)

20.00 น.  :  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินแอร์ เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ        คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

23.05 น.  :  ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบิน AY144

วันที่ 2

กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) – สนามบินโอวลุ>> โดย AY435 (07.55 – 09.05) เมืองเคมี่ –

SNOW EXPERIENCE 365

05.20 น.  :  เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แวะเปลี่ยนเครื่อง

07.55 น.  :  ออกเดินทางสู่  สนามบินโอวลุ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบิน AY435

09.05 น.  :  เดินทางถึง สนามบินโอวลุ เมืองโอวลุ เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดทางตอนเหนือของประเทศฟินแลนด์ เป็นศูนย์กลางการปกครองและการค้าในภูมิภาค และยังเป็นที่รู้จักในด้านเป็นเมืองเทคโนโลยี ถือว่าเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องการเล่นสกี มีธรรมชาติที่สวยงาม เป็นเมืองที่มีสีสันและมักมีเทศกาลมากมายที่สร้างความคึกคักเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

บ่าย  :  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเคมี่ (ระยะทางประมาณ 106 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2  ชม.) เป็นเมืองที่ตั้งริมทะเลบนอ่าวบอทเนียแห่งทะเลบอลติก ให้ท่านได้สนุกสนานกับ SNOW EXPERIENCE 365 ซึ่งเปิดให้เข้าชมตลอดทั้งปี ภายในจะมีกำแพงที่มีหิมะปกคลุม ทางเดินที่ทำจากน้ำแข็งเหมือนฉากในเทพนิยาย เพลิดเพลินไปกับศิลปะแกะสลักน้ำแข็งที่น่าตื่นตาตื่นใจและทดลองกับกิจกรรม ice slide

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม (อาหารพื้นเมือง)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Scandic Kemi Hotel, Kemi หรือเทียบเท่า

https://www.scandichotels.com/hotels/finland/kemi/scandic-kemi

วันที่ 3

เคมี่ – POLAR EXPLORER ICEBREAKER  – เมืองโรวาเนียมี

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือตัดน้ำแข็ง Polar Explorer Icebreaker (ระยะทางประมาณ 71.1 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) นำท่านเช็คอินขึ้นเรือตัดน้ำแข็งสัมผัสความสวยงามของทะเลน้ำแข็งด้วยการล่องเรือตลอดระยะเวลา 3 ชั่วโมง เปิดมุมมองใหม่ในการท่องเที่ยว และทัศนียภาพของหิมะสีขาวแบบสุดลูกหูลูกตา ระหว่างทางเรือจะค่อยๆ แล่นผ่านก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่แยกตัวออกมาจากแผ่นน้ำแข็งขนาดมหึมา โดยท่านสามารถเดินเล่นบนทุ่งน้ำแข็งหนาที่มีอุณหภูมิกว่า -20 องศาเซลเซียส พร้อมรับประกาศนียบัตรการมาเยือนทะเลน้ำแข็งกับทางเรือตัดน้ำแข็ง Polar Explorer Icebreaker cruises ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1976 มีความยาวของลำเรือ 78 เมตร และมีความกว้างกว่า 14 เมตร สามารถบรรจุนักท่องเที่ยวได้มากที่สุดในยุโรป

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์)

บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมี (ระยะทางประมาณ 170 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) นครหลวงของเขตแลปแลนด์เป็นดินแดนบริเวณเส้นอาร์คติก (เส้นแบ่งเขตอบอุ่นกับเขตหนาวเหนือ) ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพทุ่งหิมะแห่งเขตแลปแลนด์ ตลอดจนได้เห็นภูมิประเทศอันแปลกตาหิมะสลับกับทิวสนและผืนน้ำทีจับตัวเป็นน้ำแข็ง นับเป็นทัศนียภาพอันแปลกตาและสวยงามมาก ซึ่งสามารถเห็นได้เพียงช่วงฤดูหนาวแห่งแลปแลนด์นี้เท่านั้น

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Scandic Rovaniemi City hotel, Rovaniemi หรือเทียบเท่า 

www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/rovaniemi/scandic-rovaniemi-city

วันที่ 4

เมืองโรวาเนียมี –  โมบิลตะลุยทุ่งหิมะ(ขับรถสโนว์)

ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ (ทดลองขับเลื่อนหิมะโดยสุนัขฮักกี้) – หมู่บ้านซานตาคลอส – เมืองโรวาเนียมี

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสัมผัสประสบการณ์กับการ ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยทุ่งหิมะ (คันละ 2  ท่าน)  พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือน้ำแข็ง โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยทางบริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ ซึ่งฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว ใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง และหิมะ จึงถือได้ว่าเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด เนื่องจากสุนัขมีน้ำหนักเบา คล่องตัวว่องไว แข็งแรง อดทนต่อความหนาวเย็น และความอดอยากในฤดูหนาวได้ดี รวมทั้งมีความอดทนต่อความเหนื่อยล้าเป็นที่หนึ่ง จึงทำให้สามารถลากเลื่อนด้วยความเร็วเป็นเวลาติดต่อกันนานๆ ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าศูนย์องศา ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์การขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน พร้อมจิบชาเบอร์รี่อุ่น ๆ ที่ขึ้นชื่อของดินแดนแถบนี้

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)

บ่าย  :  นำท่านเข้าชม หมู่บ้านซานตาคลอส ตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล ภายในหมู่บ้านมีที่ทำการไปรษณีย์ให้สำหรับท่านที่ต้องการส่งของขวัญไปยังคนที่ท่านรัก, ร้านขายของที่ระลึก, ถ่ายรูปกับคุณลุงซานต้าที่ใจดีเป็นที่ระลึกในการมาเยือน (ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์) พร้อมรับใบประกาศนียบัตรใบที่ระลึกในการข้ามเส้น Arctic Circle

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Scandic Rovaniemi City hotel, Rovaniemi หรือเทียบเท่า

www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/rovaniemi/scandic-rovaniemi-city

วันที่ 5

เมืองโรวาเนียมี – ฟาร์มกวางเรนเดียร์

(นั่งรถลากเลื่อนกวางเรนเดียร์ +ประกาศนียบัตรการขับขี่กวาง) – เมืองอิวาโล – หมู่บ้านออโรร่า

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเยี่ยมชม ฟาร์มกวางเรนเดียร์ โดยชาวแลปแลนด์จะมีพิธีต้อนรับพร้อมกับจิบชาเบอร์รี่อุ่น ๆ ขึ้นชื่อของดินแดนแถบนี้ก่อนชมฟาร์มกวางเรนเดียร์ เป็นสัตว์ขึ้นชื่อของประเทศฟินแลนด์ ซึ่งชาวแลปป์ชนพื้นเมืองมักเลี้ยงไว้ใช้งานในเขตหนาว โดยท่านจะได้ชมความน่ารักของกวางแสนรู้และนำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ท่านจะต้องประทับใจด้วยการ นั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ ซึ่งเป็นยานพาหนะของ ซานตาครอสไปบนลานหิมะพร้อมรับประกาศนียบัตรการขับขี่กวางจากทางศูนย์กวางฟินแลนด์ นอกจากนี้ท่านยังสามารถให้อาหารและสัมผัสความน่ารักของกวางเรนเดียร์ได้อย่างใกล้ชิด อิสระทุกท่านช้อปปิ้งของที่ระลึก

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิวาโล (ระยะทางประมาณ 312 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ  4.30 ชม.) เพื่อเดินทางสู่ หมู่บ้านออโรร่า ตั้งอยู่เหนือเส้นเขตขั้วโลก ซึ่งเหนือเขต แลปแลนด์ ประเทศฟินแลนด์ โดยสถานที่แห่งนี้อยู่ท่ามกลางความหนาวเหน็บของอากาศที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณ และยังมีวิวทิวทัศน์ ให้ชื่นชมความสวยงามของป่าเขา ท่ามกลางหิมะขาวโพลน สำหรับหมู่บ้านเรือนกระจกแห่งนี้สร้างด้วยกระจกนำความร้อนแบบพิเศษ ซึ่งจะทำให้ระดับอุณหภูมิภายในห้องอบอุ่นตลอดพร้อมห้องน้ำและห้องอาบน้ำส่วนตัวภายในห้อง

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต์)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Aurora Village Ivalo- Aurora cabins, Ivalo หรือเทียบเท่า

https://www.auroravillage.fi/

หมายเหตุ : ที่พักทุกห้องหลังคาเป็นกระจก หากโชคดีท่านจะได้เห็นความสวยงามของลำแสงออโรร่าจากภายในห้องพัก ออโรร่า (Aurora) เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเฉพาะช่วงฤดูหนาวในบริเวณขั้วโลกเท่านั้น

วันที่ 6

หมู่บ้านออโรร่า – SIIDA SAMI MUSEUM NORTHERN LAPLAND NATURE CENTRE – ขับรถโกคาร์ทบนสนามน้ำแข็ง – เมืองอิวาโล

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินารี เพื่อเข้าชม SIIDA SAMI MUSEUM NORTHERN LAPLAND NATURE CENTRE ซึ่งจัดแสดงเรื่องราวมากมายทั้งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของเซมิและวิถีชีวิตของชาวเซมิ นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของระบบนิเวศของพืชและสัตว์ตามฤดูกาลต่างๆ อักทั้งยังมีร้านของที่ระลึกและร้านกาแฟเล็กๆ

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

บ่าย  :  นำท่านสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่สนุกสนานกับการ ขับรถโกคาร์ทบนสนามน้ำแข็ง ท่ามกลางป่าที่มีหิมะบกคลุมขาวโพลน เป็นกิจจกรรมใหม่ที่จะพาท่านเรียนรู้ทักษะการขับรถโกคาร์ทบนลานหิมะและใช้ทักษะทางเทคนิคเอาชนะความเร็ว นอกจากนั้นยังมีการแข่งขันจริงที่ผู้เข้าเส้นชัยก่อนจะเป็นผู้ชนะพร้อมเครื่องดื่มร้อนๆคลายหนาว

ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองอิวาโล

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Ivalo Hotel, Ivalo หรือเทียบเท่า

https://hotelivalo.fi/en/about-contact/

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม (อาหารพื้นเมือง)

วันที่ 7

เมืองอิวาโล – เมืองเฮลซิงกิ >> โดย AY602 (09.10 – 10.40) – จัตุรัสรัฐสภา –

โบสถ์หิน (เข้าชม) – อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ – ช้อปปิ้งถนน เอสปลานาดิ – สนามบินเฮลซิงกิ

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ สนามบินอิวาโล

09.10 น.  :  ออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบิน AY602

10.40 น.  :  เดินทางถึง สนามบินเฮลซิงกิ จากนั้นรถโค้ชปรับอากาศชมเมืองเฮลซิงกิ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย ประเทศฟินแลนด์ เจ้าของสมญานามธิดาสาวแห่งทะเลบอลติก เพิ่งฉลองครบรอบ 100 ปีแห่งอิสรภาพเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ค.ศ. 2017 อีกทั้งได้รับการจัดอันดับจาก UNREPORT ในปี ค.ศ. 2018 ว่า “ เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก ” จากนั้นชม จัตุรัสรัฐสภ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

บ่าย  :  นำท่านเข้าชม โบสถ์หิน เป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าที่อื่น โดยแต่เดิมพื้นที่ของโบสถ์นี้เป็นเนินเขา และผู้ออกแบบได้ใช้วิธีสร้างโบสถ์ที่น่าสนใจ คือ ระเบิดเนินหินตรงกลาง โบสถ์นี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโบสถ์แห่งความรัก และมีความเชื่อว่าเมื่อใครจุดเทียนอธิฐานเรื่องเกี่ยวกับความรักในโบสถ์นี้แล้วจะสมหวังในสิ่งที่อธิษฐาน เนื่องจากโบสถ์นี้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2511 และเสร็จเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของปีถัดไป และนั่นคือสาเหตุที่หนุ่มสาวชาวเฮลซิงกินิยมเลือกมาจัดงานแต่งงานกันที่โบสถ์แห่งนี้ โดยโบสถ์แห่งนี้ยังเป็นหนึ่งใน “HELSINKI’S MOST POPULAT TOURIST ATTRACTIONS” อีกด้วย จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์      ซิเบลิอุซ ซึ่งเป็นคีตกวีเอกชาวฟินน์ผู้แต่งเพลงฟินแลนด์เดียที่สวนสาธารณะเวลล์ หลังจากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งบริเวณ ถนนเอสปลานาดิ เป็นย่านถนนคนเดินสำหรับนักช้อปที่ต้องไม่พลาดมาเยือน เป็นแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมือง ซึ่งมีทั้งสินค้าพื้นเมือง และห้างสรรพสินค้าสต๊อกแมนน์ห้างใหญ่ที่สุดในสแกนดิเนเวีย

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม (อาหารไทย)

20.30 น.  :  ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเฮลซิงกิ

วันที่ 8

เฮลซิงกิ – กรงเทพฯ โดย AY 143 (00.45-15.40)

00.45  น.  :  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY143

15.40 น.  :  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการให้บริการ

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง พร้อมคนขับ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชม./วัน
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป 1 ท่าน
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ โดยเฉลี่ย 3 ยูโร /ท่าน /วัน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) พร้อมค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือ การประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยใน วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท ของบริษัทประกันภัยนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ + หมอนรองคอ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 23 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆ จากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ล่าสุดที่มีการปรับค่าธรรมเนียม หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลังถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริงณวันที่ออกตั๋ว
 • การเดินทางสายการบินฟินแอร์ อยู่ในเครือ Star Alliance โดยการสะสมไมล์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิ์ของสายการบินเท่านั้น
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
 • สายการบินฟินแอร์ กำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 23 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) 

จองโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ยุโรปโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ยุโรป | FINLAND AURORA (ICEBREAKER)
8D 5N

วันเดินทาง
ม.ค-ก.พ’20

รหัสทัวร์ : E14_1
ราคา :
137,900บาท


FINLAND AURORA (ICEBREAKER) 8D 5N

500px-Finnair_Logo.svg

137,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)

วันแรก

กรุงเทพฯ – กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)

20.00 น.           คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินแอร์ เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

23.05 น.            ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบิน AY144

วันที่สอง

กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) – สนามบินโอวลุ >> โดย AY435 (07.55 – 09.05) –

เมืองเคมี่ – SNOW EXPERIENCE 365

05.20 น.          เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แวะเปลี่ยนเครื่อง

07.55 น.          ออกเดินทางสู่  สนามบินโอวลุ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบิน AY435

09.05 น.         เดินทางถึง สนามบินโอวลุ เมืองโอวลุ เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดทางตอนเหนือของประเทศฟินแลนด์ เป็นศูนย์กลางการปกครองและการค้าในภูมิภาค และยังเป็นที่รู้จักในด้านเป็นเมืองเทคโนโลยี ถือว่าเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในเรื่องการเล่นสกี มีธรรมชาติที่สวยงาม เป็นเมืองที่มีสีสันและมักมีเทศกาลมากมายที่สร้างความคึกคักเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

บ่าย               นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเคมี่ (ระยะทางประมาณ 106 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2  ชม.) เป็นเมืองที่ตั้งริมทะเลบนอ่าวบอทเนียแห่งทะเลบอลติก ให้ท่านได้สนุกสนานกับ SNOW EXPERIENCE 365 ซึ่งเปิดให้เข้าชมตลอดทั้งปี ภายในจะมีกำแพงที่มีหิมะปกคลุม ทางเดินที่ทำจากน้ำแข็งเหมือนฉากในเทพนิยาย เพลิดเพลินไปกับศิลปะแกะสลักน้ำแข็งที่น่าตื่นตาตื่นใจและทดลองกับกิจกรรม ice slide

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม (อาหารพื้นเมือง)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Scandic Kemi Hotel, Kemi หรือเทียบเท่า

https://www.scandichotels.com/hotels/finland/kemi/scandic-kemi

วันที่สาม

เคมี่ – POLAR EXPLORER ICEBREAKER – เมืองโรวาเนียมี

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                      นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือตัดน้ำแข็ง Polar Explorer Icebreaker (ระยะทางประมาณ 71.1 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) นำท่านเช็คอินขึ้นเรือตัดน้ำแข็งสัมผัสความสวยงามของทะเลน้ำแข็งด้วยการล่องเรือตลอดระยะเวลา 3 ชั่วโมง เปิดมุมมองใหม่ในการท่องเที่ยว และทัศนียภาพของหิมะสีขาวแบบสุดลูกหูลูกตา ระหว่างทางเรือจะค่อยๆ แล่นผ่านก้อนน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่แยกตัวออกมาจากแผ่นน้ำแข็งขนาดมหึมา โดยท่านสามารถเดินเล่นบนทุ่งน้ำแข็งหนาที่มีอุณหภูมิกว่า -20 องศาเซลเซียส พร้อมรับประกาศนียบัตรการมาเยือนทะเลน้ำแข็งกับทางเรือตัดน้ำแข็ง Polar Explorer Icebreaker cruises ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1976 มีความยาวของลำเรือ 78 เมตร และมีความกว้างกว่า 14 เมตร สามารถบรรจุนักท่องเที่ยวได้มากที่สุดในยุโรป

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์)

บ่าย                นำท่านเดินทางสู่ เมืองโรวาเนียมี (ระยะทางประมาณ 170 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) นครหลวงของเขตแลปแลนด์เป็นดินแดนบริเวณเส้นอาร์คติก (เส้นแบ่งเขตอบอุ่นกับเขตหนาวเหนือ) ระหว่างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพทุ่งหิมะแห่งเขตแลปแลนด์ ตลอดจนได้เห็นภูมิประเทศอันแปลกตาหิมะสลับกับทิวสนและผืนน้ำทีจับตัวเป็นน้ำแข็ง นับเป็นทัศนียภาพอันแปลกตาและสวยงามมาก ซึ่งสามารถเห็นได้เพียงช่วงฤดูหนาวแห่งแลปแลนด์นี้เท่านั้น

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารจีน)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Scandic Rovaniemi City hotel, Rovaniemi หรือเทียบเท่า

www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/rovaniemi/scandic-rovaniemi-city

วันที่สี่

เมืองโรวาเนียมี –  โมบิลตะลุยทุ่งหิมะ(ขับรถสโนว์) – ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ (ทดลองขับเลื่อนหิมะโดยสุนัขฮักกี้) –

หมู่บ้านซานตาคลอส – เมืองโรวาเนียมี

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                  นำท่านสัมผัสประสบการณ์กับการ ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยทุ่งหิมะ (คันละ 2  ท่าน) พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือน้ำแข็ง โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทางในการเดินทางท่องเที่ยวแบบสโนว์โมบิลซาฟารี โดยทางบริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วน

                  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ ซึ่งฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาวนานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว ใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็ง และหิมะ จึงถือได้ว่าเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้ที่มีประสิทธิภาพในการลากเลื่อนสูงสุดในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมด เนื่องจากสุนัขมีน้ำหนักเบา คล่องตัวว่องไว แข็งแรง อดทนต่อความหนาวเย็น และความอดอยากในฤดูหนาวได้ดี รวมทั้งมีความอดทนต่อความเหนื่อยล้าเป็นที่หนึ่ง จึงทำให้สามารถลากเลื่อนด้วยความเร็วเป็นเวลาติดต่อกันนานๆ ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าศูนย์องศา ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์การขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน พร้อมจิบชาเบอร์รี่อุ่น ๆ ที่ขึ้นชื่อของดินแดนแถบนี้

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)

บ่าย              นำท่านเข้าชม หมู่บ้านซานตาคลอส ตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล ภายในหมู่บ้านมีที่ทำการไปรษณีย์ให้สำหรับท่านที่ต้องการส่งของขวัญไปยังคนที่ท่านรัก, ร้านขายของที่ระลึก, ถ่ายรูปกับคุณลุงซานต้าที่ใจดีเป็นที่ระลึกในการมาเยือน (ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์) พร้อมรับใบประกาศนียบัตรใบที่ระลึกในการข้ามเส้น Arctic Circle

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Scandic Rovaniemi City hotel, Rovaniemi หรือเทียบเท่า

www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/rovaniemi/scandic-rovaniemi-city

วันที่ห้า

เมืองโรวาเนียมี – ฟาร์มกวางเรนเดียร์ (นั่งรถลากเลื่อนกวางเรนเดียร์ + ประกาศนียบัตรการขับขี่กวาง)

เมืองอิวาโล – หมู่บ้านออโรร่า

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                นำท่านเยี่ยมชม ฟาร์มกวางเรนเดียร์ โดยชาวแลปแลนด์จะมีพิธีต้อนรับพร้อมกับจิบชาเบอร์รี่อุ่นๆ ขึ้นชื่อของดินแดนแถบนี้ก่อนชมฟาร์มกวางเรนเดียร์ เป็นสัตว์ขึ้นชื่อของประเทศฟินแลนด์ ซึ่งชาวแลปป์ชนพื้นเมืองมักเลี้ยงไว้ใช้งานในเขตหนาว โดยท่านจะได้ชมความน่ารักของกวางแสนรู้และนำท่านเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ท่านจะต้องประทับใจด้วยการ นั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ ซึ่งเป็นยานพาหนะของซานตาครอสไปบนลานหิมะพร้อมรับประกาศนียบัตรการขับขี่กวางจากทางศูนย์กวางฟินแลนด์ นอกจากนี้ท่านยังสามารถให้อาหารและสัมผัสความน่ารักของกวางเรนเดียร์ได้อย่างใกล้ชิด อิสระทุกท่านช้อปปิ้งของที่ระลึก

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ เมืองอิวาโล (ระยะทางประมาณ 312 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.) เพื่อเดินทางสู่ หมู่บ้านออโรร่า ตั้งอยู่เหนือเส้นเขตขั้วโลก ซึ่งเหนือเขต แลปแลนด์ ประเทศฟินแลนด์ โดยสถานที่แห่งนี้อยู่ท่ามกลางความหนาวเหน็บของอากาศที่ปกคลุมไปทั่วบริเวณ และยังมีวิวทิวทัศน์ ให้ชื่นชมความสวยงามของป่าเขา ท่ามกลางหิมะขาวโพลน สำหรับหมู่บ้านเรือนกระจกแห่งนี้สร้างด้วยกระจกนำความร้อนแบบพิเศษ ซึ่งจะทำให้ระดับอุณหภูมิภายในห้องอบอุ่นตลอดพร้อมห้องน้ำและห้องอาบน้ำส่วนตัวภายในห้อง

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต์)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Aurora Village Ivalo- Aurora cabins, Ivalo หรือเทียบเท่า

https://www.auroravillage.fi/

หมายเหตุ : ที่พักทุกห้องหลังคาเป็นกระจก หากโชคดีท่านจะได้เห็นความสวยงามของลำแสงออโรร่าจากภายในห้องพัก ออโรร่า (Aurora) เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเฉพาะช่วงฤดูหนาวในบริเวณขั้วโลกเท่านั้น

วันที่หก

หมู่บ้านออโรร่า – SIIDA SAMI MUSEUM NORTHERN LAPLAND NATURE CENTRE –

ขับรถโกคาร์ทบนสนามน้ำแข็ง – เมืองอิวาโล

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินารี เพื่อเข้าชม SIIDA SAMI MUSEUM NORTHERN LAPLAND NATURE CENTRE ซึ่งจัดแสดงเรื่องราวมากมายทั้งประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของเซมิและวิถีชีวิตของชาวเซมิ นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของระบบนิเวศของพืชและสัตว์ตามฤดูกาลต่างๆ อักทั้งยังมีร้านของที่ระลึกและร้านกาแฟเล็กๆ

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

บ่าย            นำท่านสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่สนุกสนานกับการ ขับรถโกคาร์ทบนสนามน้ำแข็ง ท่ามกลางป่าที่มีหิมะบกคลุมขาวโพลน เป็นกิจจกรรมใหม่ที่จะพาท่านเรียนรู้ทักษะการขับรถโกคาร์ทบนลานหิมะและใช้ทักษะทางเทคนิคเอาชนะความเร็ว นอกจากนั้นยังมีการแข่งขันจริงที่ผู้เข้าเส้นชัยก่อนจะเป็นผู้ชนะพร้อมเครื่องดื่มร้อนๆคลายหนาว ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองอิวาโล

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Ivalo Hotel, Ivalo หรือเทียบเท่า

https://hotelivalo.fi/en/about-contact/

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม (อาหารพื้นเมือง)

วันที่เจ็ด

เมืองอิวาโล – เมืองเฮลซิงกิ – จัตุรัสรัฐสภา – โบสถ์หิน (เข้าชม) – อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ –

ช้อปปิ้งถนนเอสปลานาดิ – สนามบินเฮลซิงกิ

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

               หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ สนามบินอิวาโล

09.10 น.     ออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ โดยสายการบินฟินแอร์ เที่ยวบิน AY602

10.40 น.      เดินทางถึง สนามบินเฮลซิงกิ จากนั้นรถโค้ชปรับอากาศชมเมืองเฮลซิงกิ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย ประเทศฟินแลนด์ เจ้าของสมญานามธิดาสาวแห่งทะเลบอลติก เพิ่งฉลองครบรอบ100 ปีแห่งอิสรภาพเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม ค.ศ.2017 อีกทั้งได้รับการจัดอันดับจาก UNREPORT ในปีค.ศ.2018 ว่า “ เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก ” จากนั้นชม จัตุรัสรัฐสภ ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(อาหารจีน)

บ่าย            นำท่านเข้าชม โบสถ์หิน เป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแปลกกว่าที่อื่น โดยแต่เดิมพื้นที่ของโบสถ์นี้เป็นเนินเขา และผู้ออกแบบได้ใช้วิธีสร้างโบสถ์ที่น่าสนใจ คือ ระเบิดเนินหินตรงกลาง โบสถ์นี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นโบสถ์แห่งความรัก และมีความเชื่อว่าเมื่อใครจุดเทียนอธิฐานเรื่องเกี่ยวกับความรักในโบสถ์นี้แล้วจะสมหวังในสิ่งที่อธิษฐาน เนื่องจากโบสถ์นี้สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2511 และเสร็จเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของปีถัดไป และนั่นคือสาเหตุที่หนุ่มสาวชาวเฮลซิงกินิยมเลือกมาจัดงานแต่งงานกันที่โบสถ์แห่งนี้ โดยโบสถ์แห่งนี้ยังเป็นหนึ่งใน “HELSINKI’S MOST POPULAT TOURIST ATTRACTIONS” อีกด้วย

                จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ ซึ่งเป็นคีตกวีเอกชาวฟินน์ผู้แต่งเพลงฟินแลนด์เดียที่สวนสาธารณะเวลล์ หลังจากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งบริเวณ ถนนเอสปลานาดิ เป็นย่านถนนคนเดินสำหรับนักช้อปที่ต้องไม่พลาดมาเยือน เป็นแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมือง ซึ่งมีทั้งสินค้าพื้นเมือง และห้างสรรพสินค้าสต๊อกแมนน์ห้างใหญ่ที่สุดในสแกนดิเนเวีย

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม (อาหารไทย)

20.30 น.      ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินเฮลซิงกิ

วันที่แปด

กรุงเฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ

00.45  น.   ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 143

15.40 น.     เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง พร้อมคนขับ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชม./วัน
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป 1 ท่าน
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ โดยเฉลี่ย 3 ยูโร /ท่าน /วัน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) พร้อมค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือ การประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยใน วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท ของบริษัทประกันภัยนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ + หมอนรองคอ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 23 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆ จากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ล่าสุดที่มีการปรับค่าธรรมเนียม หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลังถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริงณวันที่ออกตั๋ว
 • การเดินทางสายการบินฟินแอร์ อยู่ในเครือ Star Alliance โดยการสะสมไมล์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิ์ของสายการบินเท่านั้น
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
 • สายการบินฟินแอร์ กำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 23 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์