"/>
ทัวร์ยุโรปโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ยุโรป | ICELAND NORTHERN LIGHT
8D 5N

วันเดินทาง :
ม.ค. – มี.ค. 63

รหัสทัวร์ : E13_1
ราคา :
124,900บาท


รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ – เฮลซิงกิ >> AY 144 (23.05 – 05.20+1)

20.00 น.  :  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ G สายการบินฟินแอร์ (AY) มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

23.05 น.  :  ออกเดินทางสู่ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ เที่ยวบินที่ AY 144

วันที่ 2

กรุงเฮลซิงกิ (ฟินแลนด์) – เคฟลาวิก (ไอซ์แลนด์) >> AY 991 (07.45 – 09.35)

– เรคยาวิค – โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา – Hofdi House – เพอร์แลน –

เมืองเซลฟอสส์

05.20 น.  :  เดินทางถึง สนามบินเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร แวะเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อสู่ กรุงเรคยาวิค

07.45 น.  :  ออกเดินทางสู่ เมืองเคฟลาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ โดยเที่ยวบิน AY-991

09.35 น.  :  เดินทางถึง สนามบินเคฟลาวิก ประเทศไอซ์แลนด์ (เวลาที่ไอซ์แลนด์ช้ากว่าเฮลซิงกิ 3 ชม.) จากนั้นนำท่านนั่งรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่          เมืองเรคยาวิค (Reykjavik) เมืองหลวงในตำแหน่งที่สูงที่สุดของโลก

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

บ่าย  :  นำท่านถ่ายภาพความงามของโบสถ์ประจำเมือง โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา (Hallgrímskirkja) ซึ่งเป็นโบสถ์ทางศาสนาคริสต์ที่สูงที่สุดในไอซ์แลนด์ ตัวโบสถ์มีความสูงถึง 74.5 เมตร สร้างตามแบบสถาปัตยกรรมแนวอิมพราสชั่นนิส ก่อสร้างตั้งแต่ปีค.ศ.1945 แล้วเสร็จปี ค.ศ. 1986 บริเวณด้านหน้าของโบสถ์ยังมีอนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน (Leifr Eiriksson) ยืนตระหง่านอยู่เบื้องหน้า ซึ่งในประวัติศาสตร์ไอซ์แลนด์ถือว่าวาเลฟร์ เป็นชาวนอสร์ ชาติยุโรปคนแรกที่ไปเหยียบดินแดนแถบอเมริกาเหนือซึ่งรวมถึงกรีนแลนด์ด้วย โดยอนุสาวรีย์นี้สหรัฐอเมริกามอบให้แก่ไอซ์แลนด์เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 1,000 ปี รัฐสภาของไอซ์แลนด์ จากนั้นนำท่านชมสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งคือ Hofdi House เป็นบ้านที่มีเรื่องราวในประวัติศาสตร์ชาติอันน่าสนใจ เคยใช้เป็นที่รับรองและจัดเลี้ยงผู้นำ 2 ประเทศมหาอำนาจผู้ยิ่งใหญ่ในการยุคสงครามเย็น จากนั้นนำท่านชม เพอร์แลน (Perlan) สถานที่ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเรคยาวิก เนื่องจากตั้งอยู่บนเนินเขา มีความสูงเท่ากับอาคาร 5 ชั้น จากพื้นดิน 25.7 เมตร เป็นอาคารขนาดใหญ่ ด้านบนเป็นรูปทรงคล้ายลูกโลกครึ่งวง ตั้งอยู่บนฐานที่คล้ายถังน้ำขนาดใหญ่ 4 ฐาน ที่มองเห็นได้ในระยะไกลโดดเด่น Perlan ในภาษาไอซ์แลนด์ ตรงกับภาษาอังกฤษว่า The Pearl ที่แปลว่า “อ่าว” ซึ่งการสร้างสถานที่แห่งนี้จะให้หมายถึงว่าเป็นสัญลักษณ์ของอ่าวเรคจาวิก ได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซลฟอสส์ (Sellfoss)

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม (อาหารพื้นเมือง)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Selfoss Hotel หรือเทียบเท่า

https://hotelselfoss.is/web/en/home/

**หากมีการพยากรณ์ว่ามีโอกาสเกิดแสงเหนือเราสามารถชมแสงเหนือได้บริเวณที่พัก**

วันที่ 3

เมืองเซลฟอสส์ – เส้นทางวงกลมทองคำ – อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ –  

น้ำตกกูลฟอสส์ – เมืองเซลฟอสส์

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติของประเทศไอซ์แลนด์ใน เส้นทางวงกลมทองคำ หรือ (Golden Circle) สัมผัสทัศนียภาพของทุ่งหญ้าสลับกับทุ่งลาวา ฝูงสัตว์นานาชนิดทั้งแกะ วัว ม้า ที่เลี้ยงและหากินตามธรรมชาติ ต่อด้วยนำท่านชมความงามของธรรมชาติที่สร้างขึ้นภายใน อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ (Thingvellir National Park) ซึ่งได้รับการรับรองจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ตั้งอยู่ระหว่างรอยแยกของหุบเขากับทะเลสาบ Þingvallavatn ซึ่งเป็นทะเลสาบตามธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ใกล้กับคาบสมุทรเรกยาเนส (Reykjanes) และภูเขาไฟเฮนกิลล์ Hengill ซึ่งถือเป็นจุดกำเนิดทางประวัติศาสตร์และทางธรณีวิทยา เพราะเป็นจุดที่มีรอยเลื่อนของโลก (The Mid-Atlantic Rift) เป็นระยะทางหลายหมื่นกิโลเมตร ระหว่างทางแวะชมร่องรอยปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้วมีน้ำท่วมขังจนเป็นทะเลสาบกว้าง

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์)

บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ กูลฟอสส์ (Gullfoss) เพื่อชมความงามของ น้ำตกกูลฟอสส์ (Gullfoss Waterfall) หรือไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ ซึ่งถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศ และยังเป็น 1 ใน 3 สถานที่ในเส้นทาง “วงแหวนทองคำ” ทั้งยังเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด โดยชื่อน้ำตก Gullfoss นี้มาจากคำว่า Gull ที่แปลว่า “ทองคำ” และ Foss ที่แปลว่า “น้ำตก” เมื่อรวมกันหมายถึง น้ำตกทองคำ ถือเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลกที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งและลดระดับลงในโตรกเขาเบื้องล่างในระดับความสูงกว่า 30 เมตร จากนั้นนำท่านชม น้ำพุร้อนเกย์ซีร์ (Geysir) น้ำพุร้อนที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไอซ์แลนด์ มีความร้อนประมาณ 400 องศาเซลเซียส ที่พุ่งขึ้นมาจากใต้ดิน ในอดีตน้ำพุร้อน สามารถพุ่งได้สูงถึง 200 ฟุตทีเดียว แต่น่าเสียดายที่ในปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้นอีกแล้ว แต่ก็ยังสามารถพุ่งได้มากสุดที่ประมาณ 60 – 100 ฟุต ทุกๆ 5 นาที ซึ่งนับเป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งที่ท่านไม่ควรพลาดชมเช่นเดียวกัน

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Selfoss Hotel หรือเทียบเท่า

https://hotelselfoss.is/web/en/home/

**หากมีการพยากรณ์ว่ามีโอกาสเกิดแสงเหนือเราสามารถชมแสงเหนือได้บริเวณที่พัก**

วันที่ 4

เมืองเซลฟอสส์ – น้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์ – น้ำตกสโคการ์ฟอสล์ – ธารน้ำแข็งเมียร์ดาลส์โจกุล –

ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็ง – เมืองวิค

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองวิค (Vik) ระหว่างทางแวะชม น้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์(Seljalansfoss Waterfalls) นอกจากความสวยงามแล้วยังมีความแปลกและน่าค้นหา เราสามารถเดินเข้าไปบริเวณด้านหลังม่านน้ำตกและถ่ายรูปได้ จากนั้นไปชมน้ำตกที่พลาดไม่ได้อีกแห่งคือ น้ำตกสโคการ์ฟอสล์ (Skogarfoss Waterfalls) ด้วยความสูง 60 เมตร มีน้ำตกแผ่กระจายมาจากหน้าผาสูง ทำให้เกิดแรงกระแทกของปลายสายน้ำเกิดเป็นละอองฟุ้งไปทั่วบริเวณ ยามที่แดดส่องกระทบมาจะเกิดปรากฎการณ์รุ้งกินน้ำเป็นประจำ ทั้งนี้จะเห็นว่ามีหญ้าตระกูลมอสและเฟิร์นเติบโตปกคลุมหินที่เรียงรายริมลำธารเบื้องล่างโอบล้อมไปด้วยทุ่งลาวาโตรกผาและหุบเหว ซึ่งนับว่าเป็นทัศนียภาพที่สวยงามและน่าประทับใจกับผู้ที่มาเยือนไอซ์แลนด์ อีกทั้งน้ำตกแห่งนี้ยังเป็นทำเลหลักในการถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง เช่น Thor : The Dark World, The Secret Life of Walter Mitty รายการทีวีต่างๆ และมิวสิควีดิโอนานาชาติ

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

บ่าย  :  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมียร์ดาลส์โจกุล (Myrdalsjokull) เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การท่องเที่ยวบนธารน้ำแข็ง สัมผัสประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการนั่งรถทรัค (SUPER TRUCK) สู่ทุ่งน้ำแข็งขนาดใหญ่ และให้ท่านได้ ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็ง Mýrdalsjökull Glacier บนดินแดนที่อยู่สูงที่สุดของโลก มีความกว้างใหญ่เป็นอันดับ 4 ที่มีพื้นที่กว่า 596 ตารางกิโลเมตร ตะลุยไปในทุ่งน้ำแข็งกว้างอย่างเต็มอิ่มตลอด 1 ชั่วโมง รถ 1 คัน นั่ง 2 ท่าน มีบริการชุดกันความหนาว, หมวกกันน็อก, ถุงมือ, รองเท้าบู๊ท) ได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองวิค (Vik)

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม (อาหารพื้นเมือง)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Dyrholaey Hotel, Vik หรือเทียบเท่า

http://www.dyrholaey.is/#!/splash

**หากมีการพยากรณ์ว่ามีโอกาสเกิดแสงเหนือเราสามารถชมแสงเหนือได้บริเวณที่พัก**

วันที่ 5

เมืองวิค – ทะเลสาบธารน้ำแข็งโจกุลซาลอน – หาดไดมอนด์บีช –

อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล –  เมืองวิค

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ โจกุลซาลอน (Jökulsárlón) ทะเลสาบธารน้ำแข็ง ซึ่งรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์ เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งมากขึ้นๆ ในทุกๆ ปี ปัจจุบันมีพื้นที่กว้างถึง 18 ตารางกิโลเมตร โดยมีความลึกของน้ำในทะเลสาบถึง 200 เมตร และเป็นอีกหนึ่งทำเลถ่ายทำภาพยนตร์ดังๆระดับโลก อาทิ Game of Thrones, James Bond: Die Another Day ตื่นตาตื่นใจกับไอซ์เบิร์กและภูเขาน้ำแข็งก้อนโต ที่เรียงรายโผล่พ้นพื้นน้ำของทะเลสาบ ทั้งนี้ยามกระทบแสงแดดจะทำให้เกิดสีสันสวยงามน่าประทับใจยิ่ง นับได้ว่าเป็นภาพธรรมชาติที่มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งในโลก จากนั้นอิสระให้ท่านเก็บภาพความสวยงามของธรรมชาติตามอัธยาศัย (โดยปกติเรือจะเปิดให้บริการตั้งแต่เดือน พ.ค.-ต.ค. เท่านั้น) จากนั้นนำท่านชม หาดไดมอนด์บีช (Diamond Beach) หาดทรายสีดำที่มีก้อนน้ำแข็งใหญ่น้อยลอยจากธารน้ำแข็งมาเกยบนชายหาด ยามตกกระทบกับแสงจะสะท้อนแสงแวววาวเหมือนเพชรที่วางเรียงรายบนชายหาด นับเป็นอีกทัศนียภาพที่งดงามแปลกตา อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล (Skaftafell National Park) หากมีเวลาและขึ้นอยู่กับสภาพอากาศท่านสามารถเดินเข้าไปชมน้ำตกดำชวาติฟอสส์ (Svartifoss Waterfalls) แต่ทว่าทุกท่านต้องออกแรงเดินไป-กลับ 3 กม. (ใช้เวลาเดินประมาณ 1.45 ชม.) ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองวิค

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม (อาหารพื้นเมือง)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Dyrholaey Hotel , Vik หรือเทียบเท่า

http://www.dyrholaey.is/#!/splash

**หากมีการพยากรณ์ว่ามีโอกาสเกิดแสงเหนือเราสามารถชมแสงเหนือได้บริเวณที่พัก**

วันที่ 6

เมืองวิค – หาดทรายสีดำ – เมืองกรินดาวิก – บลูลากูน – เมืองเคฟลาวิก

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม หาดทรายสีดำ (Black Beach) ซึ่งเกิดจากการสึกกร่อนของหินลาวาและแนวหินบะซอลต์ นับเป็นหนึ่งในชายหาดที่แปลกตาและมีความสวยงามที่หนึ่งบนโลก ติดกับหาดทรายดำนี้มีแท่งหินบะซอลต์ทรงกระบอกหกเลี่ยมเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ อยู่เป็นจำนวนมาก ราวกับเป็นปฏิมากรรมที่ตั้งใจสร้างขึ้นมาเรียกว่า Reynisdrangur จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินดาวิก (Grindavik)

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารพื้นเมือง)

บ่าย  :  นำท่านสู่ บลูลากูน (Blue Lagoon) หรือทะเลสาบสีฟ้า ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพระดับโลกและโด่งดังที่สุดของประเทศไอซ์แลนด์ มีนักท่องเที่ยวกว่า 95% ต่างไม่พลาดกับการมาเยือนสถานที่แห่งนี้ อิสระให้ท่านได้แช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง ท่านจะได้ผ่อนคลายไปกับ Stream & Sauna  (มีบริการผ้าขนหนูให้ท่าน กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำและหมวกคลุมผมไปด้วยสำหรับการแช่น้ำแร่ในบลูลากูน, เครื่องดื่ม 1 ดริ้งค์ ไวน์ เบียร์ หรือ ซอฟดริ้ง, Silica Mud Mark) นำท่านเดินทางสู่ เมืองเคฟลาวิก

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Park Inn by Radisson Reykjavik Keflavík Airport, Keflavík  หรือเทียบเท่า

https://www.radissonhotels.com/en-us/hotels/

วันที่ 7

เมืองเคฟลาวิก – เมืองเฮลซิงกิ  >> AY 992 (10.25 – 15.55) – ช้อปปิ้งถนนเอส

ปลานาดิ – สนามบินเฮลซิงกิ

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

06.45 น.  :  นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

10.25 น.  :  ออกเดินทางสู่ เมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ เที่ยวบินที่ AY 992

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน อิระตามอัธยาศัย

15.55 น.  :  เดินทางถึง สนามบินเฮลซิงกิ (เวลาที่ไอซ์แลนด์ช้ากว่าเฮลซิงกิ 3 ชั่วโมง) รถโค้ชปรับอากาศนำคณะเดินเล่นชมเมืองเฮลซิงกิ ซึ่งมีสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างสวีดิชและรัสเซีย ฟินแลนด์ เจ้าของสมญานามธิดาสาวแห่งทะเลบอลติก เพิ่งฉลองครบรอบ 100 ปี แห่งอิสรภาพเมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 2017 ที่ผ่านมา อีกทั้งได้รับการจัดอันดับจาก UN REPORT ปี ค.ศ. 2018 ว่าเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกปี ค.ศ. 2018 ในบรรดา 156 ประเทศทั่วโลก จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย หรือ ช้อปปิ้งบริเวณถนนเอสปลานาดิ (Esplanadi) ย่านถนนคนเดินสำหรับนักช้อปที่ต้องไม่พลาดมาเยือน ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองที่มีทั้งสินค้าพื้นเมือง และห้างสรรพสินค้า
สต๊อกแมนน์ห้างใหญ่ที่สุดในสแกนดิเนเวีย

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม (อาหารจีน)

20.00 น.  :  ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเฮลซิงกิ

วันที่ 8

กรุงเฮลซิงกิ – กรุงเทพฯ >> AY 143 (00.45 – 15.40)

00.45  น.  :  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินฟินน์แอร์ เที่ยวบินที่ AY 143

15.40 น.  :  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการให้บริการ

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง พร้อมคนขับ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชม./วัน
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป 1 ท่าน
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ โดยเฉลี่ย 3 ยูโร /ท่าน /วัน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) พร้อมค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือ การประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยใน วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท ของบริษัทประกันภัยนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ + หมอนรองคอ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 23 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆ จากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • คิดตามอัตราที่ทางสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที่ล่าสุดที่มีการปรับค่าธรรมเนียม หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลังถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริงณวันที่ออกตั๋ว
 • การเดินทางสายการบินฟินแอร์ อยู่ในเครือ Star Alliance โดยการสะสมไมล์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขบางส่วนหรือทั้งหมดเป็นสิทธิ์ของสายการบินเท่านั้น
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
 • สายการบินฟินแอร์ กำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 23 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) 

จองโปรแกรมทัวร์