ทัวร์ยุโรปโปรแกรมทัวร์

OCT – DEC’19
ราคา : 79,900.-
BY TG

ทัวร์ยุโรป | (E12_1) FRANCE-BELGIUM-NETHERLAND-GERMANY 8D 5N

FRANCE-BELGIUM-NETHERLAND-GERMANY 8D 5N

ttt

79,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

ตุลาคม - ธันวาคม 2562
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียด

วันแรก

กรุงเทพฯ

20.00 น.         คณะพร้อม ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

วันที่สอง

กรุงเทพฯ – ปารีส (ฝรั่งเศส) >> TG930 (00.05 - 07.10) – พระราชวังแวร์ซายส์ – ย่านมงต์มาตร์ – มหาวิหารซาเครเกอร์ – ล่องเรือแม่น้ำแซน

00.05 น.          ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG930

07.10 น.           เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติชาร์ลเดอโกล ประเทศฝรั่งเศส นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ ที่ได้ชื่อว่างดงามที่สุดในยุโรป ซึ่งสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 เพื่อชมพลับพลาที่ท้องพระโรง ห้องบรรทมของ พระราชินี และห้องต่างๆ ที่วิจิตรงดงามด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนัง ศิลปะวัตถุล้ำค่ารวมถึงเฟอร์นิเจอร์มากมายที่เป็นต้นแบบของเฟอร์นิเจอร์หลุยส์ที่โด่งดังไปทั่วโลก และชมห้องประวัติศาสตร์ฮอลล์ ออฟ มิเรอร์ ที่เยอรมนียอมลงนามในสนธิสัญญาสงบศึกเมื่อครั้งสงครามโลกครั้งที่ 1

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ ย่านมงต์มาตร์ เป็นย่านสำคัญอีกแห่งของเมืองปารีส อยู่สุดเขตทางเหนือของปารีส มีลักษณะเป็นเนินเขาสูง 130 เมตร เป็นที่พำนักของชุมชนชาวปารีเซียมายาวนาน รวมถึงยังเป็นจุดกำเนิดผลงานด้านศิลปะของศิลปินมากมายแห่งของเมืองปารีสในอดีต จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารซาเครเกอร์ หรือมหาวิหารแห่งพระหฤทัย ความสูง 83 เมตร ซึ่งเป็นโบสถ์คาทอลิกที่ตั้งอยู่บนเนินย่านมงต์มาตร์ เป็นประติมากรรมของมหาวิหารซาเครเกอร์จะเป็นการก่อสร้างสไตล์บาเซนไทที่เต็มไปด้วยมนต์ขลังและที่แห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์อีกแห่งที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม หลังจากนั้นนำทุกท่าน ล่องเรือชมแม่น้ำแซน ชมความสวยงามสองฝั่งของแม่น้ำแซน ซึ่งระหว่างทางจะผ่านสถานที่สำคัญๆ เช่นพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ หอไอเฟล โบราณสถานและอาคารที่เก่าแก่สร้างด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์อีกหลายแห่ง

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Novotel Paris Centre Tour Eiffel, Paris หรือเทียบเท่า

https://www.novotel-paris-toureiffel.com/

วันที่สาม

ปารีส – ประตูชัย – จตุรัสคองคอร์ด – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์ลุฟร์ – ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                นำท่านชมความงาม ประตูชัย ของพระเจ้านโปเลียนอาร์ค เดอทริออม ถนนชองเชลิเช เป็นถนนที่มีต้นไม้เรียงรายทั้งสองข้างทาง และผ่านชม จตุรัสคองคอร์ด ซึ่งออกแบบโดยเลอโนตร สถาปนิกผู้ริเริ่มสร้างเมืองแวร์ซายส์ให้พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ที่ชวนให้ระลึกถึงการปฏิวัติใหญ่ฝรั่งเศส ใกล้กันเป็นสวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั่งเศสที่ออกแบบไว้อย่างงดงาม จากนั้นนําถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับกับ หอไอเฟล ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต สร้างขึ้นในปีค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่ หลังจากนั้นเข้าชม พิพิธภัณฑ์ลุฟร์ เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีชื่อเสียงเก่าแก่และใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งมีประวัติความเป็นมาอันยาวนานตั้งแต่สมัยราชวงศ์คาเปเทียง ตัวอาคารเดิมทีเคยเป็นพระราชวังหลวงแต่ปัจจุบันเป็นสถานที่จัดแสดงและเก็บรักษาผลงานทางศิลปะที่ทรงคุณค่าระดับโลกเป็นจำนวนมาก อาทิ ภาพโมนาลิซ่าตัวจริง วีนัสตัวจริง มัมมี่จากอียิปต์และงานศิลปะอีกกว่าสามแสนชิ้น เป็นต้น

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย           อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ห้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ เป็นห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดในฝรั่งเศส ซึ่งเป็นแหล่งรวมสินค้าต่าง ๆ ไว้อย่างมากมาย อาทิเช่น สินค้าแบรนด์เนม เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสำอางค์ ร้านค้าชื่อดังที่มีสาขาอยู่ทั่วประเทศ โดยมีสินค้าแบรนด์เนมมากมายกว่า 50 ยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็น Burberry, Lowe, Dolce & Gabbana, Gucci, Louis Vuitton, Longchamp ฯลฯ

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Novotel Paris Centre Tour Eiffel, Paris หรือเทียบเท่า

https://www.novotel-paris-toureiffel.com/

วันที่สี่

กรุงปารีส – เมืองลีล – ชมเมืองลีล – กรุงบรัสเซลส์ (เบลเยียม) – อะตอมเมี่ยม – รูปปั้นหนูน้อยแมนเนเก้นพิส – จัตุรัสกรองด์ปลาซ – เมืองแอนต์เวิร์ป 

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                  นำท่านเดินทางสู่ เมืองลีล (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในแคว้นแฟลนเดอร์ส ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นดินแดนทางตอนเหนือของฝรั่งเศสที่มีพรมแดนติดกับเบลเยี่ยมเป็นเมืองหลวงทางประวัติศาสตร์ของแคว้นแฟลนเดอร์ส ซึ่งในภายหลังได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสเมื่อปีค.ศ. 1713 ภายใต้สนธิสัญญา อูเทรคต์ จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสกลางเมืองลีล ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์หลักที่สำคัญของเมืองและสวยที่สุด โดยมีสถานที่สำคัญของเมืองตั้งอยู่ ได้แก่ Vieille Bourse หรือ Old exchange เป็นอาคารที่สวยที่สุดในเมืองลีล ได้รับการออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานจากสถาปนิก Julien Destree ในช่วงระหว่างปีค.ศ.1652-1653 ซึ่งผลงานนี้มีเอกลักษณ์ของการผสมผสานทางศิลปะที่ชัดเจนของสถาปัตยกรรมตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 ไปจนถึงศตวรรษที่ 30 จากนั้นชม อนุสาวรีย์ Lille’s Deesse  เป็นรูปปั้นของเทพธิดาที่เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแกร่งและความต้านทานของเมืองลีลต่อการถูกล้อมรอบจากออสเตรียในปีค.ศ.1792 โดยสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1845 นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ตั้งของ Grand Garde ซึ่งเป็นผลงานที่ได้นำสถาปัตยกรรมสไตล์คลาสสิกแบบใหม่ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมอิฐและหินเฟลมมิช ซึ่งแต่เดิมนั้น Grade garde เป็นอาคารพักอาศัยของทหารยามแต่ในปัจจุบัน ได้ถูกเปลี่ยนมาเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของ Theatre du Nord

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยมและยังเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองนานาชาติแห่งสหภาพยุโรป เพื่อเที่ยวชมเมืองบรัสเซลส์และถ่ายรูปกับ อะตอมเมี่ยม เป็นประติมากรรมรูปอะตอมขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์การรวมตัวครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปีค.ศ.1959 จากนั้นผ่านชมอาคารบ้านเรือนในยุคเก่าๆ สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างโกธิค และนีโอโกธิค และผ่านชมบริเวณพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แห่งเบลเยี่ยม ต่อมานำท่านชม รูปปั้นหนูน้อยแมนเนเก้นพิส เป็นอนุสาวรีย์หนูน้อยยืนปัสสาวะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง หลังจากนั้นเที่ยวชม จัตุรัสกรองด์ ปลาซ ซึ่งเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดในทวีปยุโรปรอบจัตุรัสเป็นอาคารโบราณน่าสนใจทั้งสิ้นได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองแอนต์เวิร์ป เป็นเมืองหลวงขนาดใหญ่อันดับ 2 รองจากกรุงบรัสเซลส์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) 

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hilton Antwerp Hotel, Antwerp หรือเทียบเท่า

www3.hilton.com/en/hotels/antwerp/

วันที่ห้า

เมืองแอนต์เวิร์ป – เมืองเดลฟท์ (เนเธอร์แลนด์) – ชมเมืองเดลฟท์ – กรุงเฮก – ชมกรุงเฮก – เมืองซานดาม – ชมหมู่บ้านซานส์ สคันส์ – กรุงอัมสเตอร์ดัม 

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

              นำท่านสู่ เมืองเดลฟท์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เป็นเมืองเล็กที่สุดของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ระหว่างเมืองรอตเทอร์ดามและกรุงเฮก โดยท่านจะได้ชมเมืองเล็กๆ ที่มีความสวยงามและความสำคัญทางประวัติศาสตร์อย่างมาก เนื่องจากเคยเป็นที่พำนักของเจ้าชายวิลเลียมแห่งออเรนจ์ในช่วงปีค.ศ.1572-1584 ซึ่งเป็นผู้ต่อสู้เพื่อทวงเอกราชคืนจากสเปนจนได้ชื่อว่าเป็นบิดาของประเทศเนเธอร์แลนด์ อิสระให้ท่านเดินเล่น ชมเมืองบริเวณจัตุรัสกลางเมืองเดลฟท์ และชมศาลาว่าการเมืองเดลฟท์ที่เก่าแก่ที่สุดในเนเธอร์แลนด์ นอกจากนี้ท่านจะได้ชมโบสถ์เก่าที่มีความสูงเป็นอันดับสองของประเทศและเป็นที่ฝั่งพระศพเจ้าชายวิลเลียมแห่งออเรนจน์ และโบสถ์ใหม่ที่ออกแบบโดยเกาเปอร์ส มีความสูง 108 เมตร สร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ.1396-1496 เป็นโบสถ์สไตล์โกธิค เป็นที่ฝังพระศพของราชวงศ์ฮอลแลนด์ จากนั้นชม ประตูเมืองเก่า ที่ยังคงสภาพเดิมและมีความสวยงาม อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองและช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่มีชื่อ DELFTWARE เครื่องเคลือบกระเบื้องฟ้า-ขาว ที่พบว่ามีต้นกำเนิดมาจากเมืองจีนในศตวรรษที่ 17 หลังจากนั้นเดินทางสู่ กรุงเฮก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นเมืองใหญ่อันดับ 3 ของเนเธอร์แลนด์รองจากกรุงอัมสเตอร์ดัมและรอตเทอร์ดาม ปัจจุบันกรุงเฮก เป็นที่ตั้งของรัฐบาลดัตช์ อาคารรัฐสภา ศาลฎีกาและสภาแห่งรัฐ รวมไปถึงเป็นเมืองที่ประทับของพระราชินีแห่งเนเธอร์แลนด์ และแวะถ่ายรูปกับ ศาลโลก หรือ พระราชวังแห่งสันติภาพ เป็นที่เก็บรักษากฎหมายระหว่างประเทศ ที่ตั้งกองบัญชาการของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ศาลอนุญาโตตุลาการถาวร และเนติบัณฑิตยสถานแห่งกรุงเฮกและหอสมุดอันล้ำค่า

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซานส์ สคันส์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เป็นหมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่และวิถีชีวิตของชาวเนเธอร์แลนด์สมัยก่อนที่มีสัญลักษณ์ของความเป็นเนเธอร์แลนด์ไว้ได้อย่างครบถ้วน อดีตในหมู่บ้านนี้มีกังหันลมกว่า 800 ตัวที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ นอกจากนี้ยังมีโรงสาธิตวิธีการทำชีสและทำรองเท้าไม้ให้ท่านได้เข้าชม ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็นเมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำอัมสเทล เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ มีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ ที่สำคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป โดยเฉพาะช่วงคริสต์ศตวรรษที่17 ซึ่งเป็นช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Mercure Hotel, Amsterdam หรือเทียบเท่า

http://mercure-hotel-amsterdam-city.hoteleamsterdam.net/en/

วันที่หก

กรุงอัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียระไนเพชร  เมืองโคโลญจน์ (เยอรมันนี) – มหาวิหารโคโลญจน์

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

               นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก ชมกรุงอัมสเตอร์ดัม ซึ่งตลอดเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมา โดยคลองเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญที่สุดของเมืองนี้ และกรุงอัมสเตอร์ดัมก็มีคลองจำนวนมากที่สุด (ประมาณ 100 คลองยาวรวมกัน 97 กม.) และมีสะพานข้ามคลอง 600 สะพาน สถานที่สำคัญน่าชมที่สุดของอัมสเตอร์ดัมเกือบทั้งหมดจะอยู่ริมคลองรวมทั้งคฤหาสน์บ้านช่องของคหบดีเก่าแก่ด้วย แม้กระทั่งตลาดดอกไม้สดของเมืองหลวงแห่งนี้ก็ยังอยู่ริมคลอง จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม โรงงานเจียระไนเพชร ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ที่ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุด แห่งหนึ่งของโลก โดยท่านจะได้ชมขั้นตอนการคัดเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุด และท่านสามารถเลือกซื้อเพชรที่ได้รับใบการันตีตามอัธยาศัย

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม) เป็นเมืองใหญ่ 1 ใน 5 ของประเทศเยอรมนี และเป็นแหล่งกำเนิดหัวน้ำหอมโอเดอโคโลญจน์ 4711 จากนั้นเที่ยวชม มหาวิหารโคโลญจน์ ที่งดงามสร้างเด่นสง่าอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ เป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ ซึ่งเป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคดั้งเดิมรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ฐานแคบ สร้างในปี 1248 ใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 632 ปี และเสร็จสมบูรณ์ในปี 1880 ซึ่งครั้งหนึ่งสมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ของประเทศไทย ได้เคยเสด็จมาเยือนเมื่อคราวเสด็จประพาสเยอรมันครั้งแรกในปี 1897

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคารอาหารจีน **พิเศษ! ลิ้มรสขาหมูเยอรมัน+ไส้กรอกเยอรมัน พร้อมเบียร์ดังท้องถิ่นท่านละ 1 แก้ว

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Mercure Hotel Koh West, Cologne หรือเทียบเท่า

http://mercure-west.colognebesthotels.com/en/

วันที่เจ็ด

โคโลญจน์ – เมืองแฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – ช้อปปิ้งแฟรงก์เฟิร์ต – สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ >> TG923 (20.40-12.30+1)

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

                   นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต เป็นเมืองหลวงทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรป ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์และมีพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางทางการเงินของทวีปยุโรป โดยมีธนาคารกลางยุโรปตั้งอยู่ในเมืองนี้และยังจัดว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มั่งคั่งที่สุดในเยอรมนี นอกจากนี้เมืองนี้ยังเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเมืองที่เต็มไปด้วยพิพิธภัณฑ์ระดับโลกและไวน์แอปเปิ้ลรสเลิศ จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสโรเมอร์ เป็นย่านใจกลางเมืองเก่าอันเป็นที่ตั้งของ ศาลาว่าการเมือง ซึ่งเป็นศิลปะแบบโกธิคก่อสร้างขึ้นในปี1405 ตรงข้ามกับศาลาว่าการเมืองจะพบกับอาคารกึ่งไม้ซุงแบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ ที่เรียกว่า “ออสไซเล่อ” ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมที่เคยถูกทำลายหมดสิ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้ทุกรายละเอียด ถ่ายภาพความสวยงามของ น้ำพุแห่งความยุติธรรม ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่กลางลาน

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย              นำท่านสู่ ถนนสายช้อปปิ้งใจกลางเมืองของแฟรงก์เฟิร์ต เป็นถนนแห่งการช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงและคึกคักที่สุดมีสินค้านานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton, Chanel, Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer, สินค้าเสื้อแฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara, H&M เป็นต้น ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมันนี เพื่อให้ท่านได้ทำการคืนภาษี (Tax Refund) และช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี

20.40 น.         ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923

วันที่แปด

กรุงเทพฯ

12.30 น.          เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง พร้อมคนขับ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชม./วัน
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป 1 ท่าน
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ โดยเฉลี่ย 2 ยูโร /ท่าน /วัน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) พร้อมค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือ การประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยใน วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท ของบริษัทประกันภัยนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยหมอนรองคอ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์