"/>
ทัวร์ยุโรปโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ยุโรป | BEST OF TURKEY
9D 6N

วันเดินทาง :
ต.ค.-ธ.ค.’19

รหัสทัวร์ : E09_8
ราคา :
49,900บาท


รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก I ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันแรก

กรุงเทพฯ – อิสตันบูล >> TK 65 (22.50-05.45)

19.00 น.  :  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูหมายเลข 9 เคาน์เตอร์ U สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ (TK) พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

22.50 น.  :  ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 65 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง)

วันที่ 2 I เมืองอิสตันบูล (บินภายใน) – เมืองเคย์เซอรี่ – เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองเกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม – หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์

วันที่ 2

              เมืองอิสตันบูล (บินภายใน) >> TK2010 (07.40 – 09.15) – เมืองเคย์เซอรี่ – เมืองคัปปาโดเกีย – เมืองเกอเรเม – พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม – หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์

 

05.45 น.  :  เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าไทย 4 ชั่วโมง) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านต่อเครื่องภายในประเทศเพื่อเดินทางสู่ กรุงเคย์เซอรี่

07.40 น.  :  ออกเดินทางสู่ กรุงเคย์เซอรี่ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2010

09.15 น.  :  เดินทางถึง สนามบินเมืองเคย์เซอรี่ จากนั้นนำท่านเดินทางไป เมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ไหลออกมาปกคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง แล้วทับถมเป็นเวลาหลายล้านปี เมื่อวันเวลาผ่านไป พายุ ลม ฝน และหิมะได้เป็นกัดเซาะแผ่นดินมาเรื่อยๆ ก่อให้เกิดการแปรสภาพ เป็นหุบเขาร่องลึก เนินเขา กรวยหินและเสารูปทรงต่างๆ เกิดเป็นภูมิประเทศที่งดงาม แปลกตาและน่าอัศจรรย์ ดั่งสวรรค์บนดิน จนได้ชื่อว่า “ดินแดนแห่งปล่องนางฟ้า” และได้รับการแต่งตั้งจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งแรกของตุรกี

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ เมืองเกอเรเม (Goreme) ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณที่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของผู้คนมาตั้งแต่สมัยโรมัน และเป็นที่ที่ชาวคริสเตียนยุคแรกใช้ในการเป็นที่หลบหนีภัยจากการไล่ทำร้ายและสังหารก่อนที่คริสต์ศาสนาจะเป็นศาสนาที่ได้รับการประกาศว่าเป็นศาสนาของจักรวรรดิ เห็นได้จากคริสต์ศาสนสถานจำนวนมากมายที่ตั้งอยู่ในบริเวณนี้ ต่อมานำท่านชม พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม (Goreme Open Air Museum) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วงค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนา โดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์  จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านโบราณอุชิซาร์ (Uchisar Town) เป็นเมืองเล็กๆ แต่มีภูเขาหินขนาดมหึมาอยู่บนเขากลางเมือง ถูกขุดสกัดเป็นปราสาทขนาดใหญ่ มีช่องหน้าต่างมากมายจนดูคล้ายรวงผึ้ง อีกทั้งวิวจากด้านบนสามารถมองลงไปเห็นหุบเขาเบื้องล่างได้รอบทิศ ซึ่งท่านสามารถสัมผัสถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่อาศัยในบ้านที่ขุดเข้าไปในภูเขาที่ลักษณะเหมือนจอมปลวก จนเรียกได้ว่าเป็น “บ้านจอมปลวก” ในสภาพแวดล้อมเดิมมายาวนานหลายร้อยปี

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต์)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Best Western Cave Hotel ,Cappadocia หรือเทียบเท่า

http://bwpremiercappadocia.com/?dil=en

**หมายเหตุ : ในกรณีโรงแรมถ้ำเต็ม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาวแทน**

วันที่ 3 I เมืองคัปปาโดเกีย – ขึ้นบอลลูน (ทัวร์เสริมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) – นครใต้ดิน – โรงงานพรม – เดอร์เบนท์ – หุบเขานกพิราบ – หมู่บ้านอวานอส – โรงงานเครื่องปั้นดินเผา

วันที่ 3

      เมืองคัปปาโดเกีย – ขึ้นบอลลูน (ทัวร์เสริมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) – นครใต้ดิน – โรงงานพรม – เดอร์เบนท์ – หุบเขานกพิราบ – หมู่บ้านอวานอส –  โรงงานเครื่องปั้นดินเผา

**สำหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม 04.30 น. ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง โดยต้องมีอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไป (ค่าขึ้นบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคา USD 230 ต่อ 1 ท่าน) ** หากท่านใดสนใจ กรุณาแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าต่อหัวหน้าทัวร์**

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม นครใต้ดิน (Underground City) เป็นสิ่งน่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไปหลายๆ ชั้น เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรูในช่วงสงคราม นครใต้ดินมีพร้อมทุกอย่างทั้งห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ บ่อน้ำ คอกสัตว์ จากนั้นนำท่านเข้าชม โรงงานพรม (Carpet Factory) เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ถือว่ามีชื่อเสียงเรื่องพรม โดยพรมส่วนใหญ่ที่ผลิตในตุรกีนั่นมีชื่อเสียงเลื่องลือระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นพรมที่ทอจากขนสัตว์ หรือพรมที่ทอจากฝ้าย และพรมที่ทอจากไหม

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ เดอร์เบนท์ (Derbent) เป็นหุบเขาหินสีชมพู ซึ่งธรรมชาติได้สร้างสรรค์ปรุงแต่งหินที่นี่ให้เป็นรูปร่างต่างๆ เช่น โลมา เพนกวิน พระแม่มารี และพระสาวก ที่สำคัญหินที่โดดเด่นของที่นี่ก็คือ หินรูปอูฐหมอบ (Camel Stone) ซึ่งมีขนาดใหญ่ชมพูเหมือนอูฐของจริงเป็นอย่างมาก จึงเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต้องมาถ่ายภาพ ต่อมานำท่านเดินทางสู่ หุบเขานกพิราบ (Pigeon Valley) จุดชมวิวหน้าผาที่ชาวเมืองโบราณได้ขุดเจาะเป็นรู เพื่อให้นกพิราบเข้าไปทำรังอาศัยอยู่อย่างมากมาย ณ จุดนี้ และท่านสามารถมองเห็นปราสาทอุชิซาร์ได้ในระยะไกลอีกด้วย นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอวานอส (Avanos Village) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีคนอาศัยอยู่ราว 12,000 คน มีชื่อเสียงในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาและเซรามิก เนื่องจากมีแม่น้ำที่มีดินตะกอนแดงไหลผ่าน ชาวบ้านเลยนำดินมาลองปั้นใช้เป็นอุปกรณ์ เครื่องใช้ในครัวเรือน ซึ่งปัจจุบันได้ปั้นขายจนพัฒนามาเป็นอาชีพ จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม โรงงานเครื่องปั้นดินเผา สินค้าขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งของประเทศตุรกี ด้วยประวัติอันยาวนานและกรรมวิธีการผลิตที่ประณีตสวยงาม ทำให้เครื่องปั้นดินเผาของเมืองคัปปาโดเกียกลายเป็นของฝากที่นิยมซื้อให้กันอันดับต้นๆ ของประเทศตุรกีเลยก็ว่าได้

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต์)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Best Western Cave Hotel ,Cappadocia หรือเทียบเท่า

http://bwpremiercappadocia.com/?dil=en

**หมายเหตุ : ในกรณีโรงแรมถ้ำเต็ม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนเป็นโรงแรมระดับ 5 ดาวแทน**

วันที่ 4 I เมืองคัปปาโดเกีย – ขึ้นบอลลูน (ทัวร์เสริมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) – เมืองคอนย่า – คาราวานสไลน์ – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – เมืองปามุคคาเล่

วันที่ 4

        เมืองคัปปาโดเกีย – ขึ้นบอลลูน (ทัวร์เสริมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) – เมืองคอนย่า –  คาราวานสไลน์ – พิพิธภัณฑ์เมฟลานา – เมืองปามุคคาเล่  

**สำหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรม 04.30 น. ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง โดยต้องมีอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไป (ค่าขึ้นบอลลูนไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคา USD 230 ต่อ 1 ท่าน) ** หากท่านใดสนใจ กรุณาแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าต่อหัวหน้าทัวร์**

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองคอนย่า (Konya) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรเซลจูคในช่วงปีค.ศ. 1071-1308 รวมทั้งยังเป็นศูนย์กลางที่สำคัญของภูมิภาคแถบนี้อีกด้วย ระหว่างทางให้ท่านได้ชมทัศนียภาพสองข้างทางสบายๆ ที่งดงามตามธรรมชาติตลอดสองฝั่งทางของประเทศตุรกี ต่อด้วยเที่ยวชม คาราวานสไลน์ ซึ่งเป็นที่พักกองคาราวานในอดีตของสุลต่านฮานี (Sultan Hani Caravanserai) ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสุลต่านฮานี สร้างโดยสุลต่านอาเลดดิน เคย์โคบาท ราวศตวรรษที่ 13 ประตูทำด้วยหินอ่อนสกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสุเหร่า ส่วนบริเวณอื่นๆ จัดเป็นครัว ห้องน้ำ และห้องนอน

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย  :  นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา (Mevlana Museum) หรือสำนักลมวน เริ่มก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ. 1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซึ่งเชื่อกันว่า ชายคนนี้เป็นผู้วิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเรียกได้ว่าเป็นผู้ชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสต์ให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม โดยมีพื้นฐานอยู่บนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ (Pamukkale) (ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง) เป็นเมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อน ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปีค.ศ. 1988

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต์)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Colossae Thermal Hotel, Pamukkale หรือเทียบเท่า

http://www.colossaehotel.com/        

วันที่ 5 I เมืองปามุคคาเล่ – นครโบราณเฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเอฟฟิซุส – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี

วันที่ 5

     เมืองปามุคคาเล่ – นครโบราณเฮียราโพลิส – ปราสาทปุยฝ้าย – เมืองเอฟฟิซุส – เมืองโบราณเอเฟซุส – บ้านพระแม่มารี – เมืองคูซาดาซี

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม เมืองโบราณเฮียราโพลิส (Hierapolis) ในอดีตเป็นสถานที่บำบัดโรค ก่อตั้งโดยกษัตริย์ยูเมเนสที่ 1 แห่งแพร์กามุม ในปี 190 ก่อนคริสต์กาล สถานที่แห่งนี้มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นหลายครั้งหลังปีค.ศ 1334 จึงไม่มีคนอาศัยอยู่อีก ซึ่งศูนย์กลางของเฮียราโพลิสก็คือบ่อน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในโรงแรมปามุคคาเล ส่วนสถานที่สำคัญอื่นๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล โรงอาบน้ำโรมัน โบสถ์สมัยไบแซนไทน์ นำท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) หน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่ด้านข้างของอ่างน้ำ เป็นรูปร่างคล้ายหอยแครงและน้ำตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจากหิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย และน้ำแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยย้อยเป็นรูปร่างต่างๆอย่างมหัศจรรย์  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมืองเอฟฟิซุส (City of Ephesus) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) ซึ่งเป็นเมืองอาณาจักรโรมัน (ต่อมาหลังจากยุคกรีก) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียในสมัยนั้น ในอดีตเอฟฟิซุสเป็นเมืองใหญ่ที่สุดของโรมันในคาบสมุทรอนาโตเลีย เป็นศูนย์กลางการค้า การคมนาคม ตั้งอยู่ริมทะเล จนได้รับการกำหนดให้เป็นเมืองหลวงแห่งเอเชียของอาณาจักรโรมัน 

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(บุฟเฟ่ต์)

บ่าย  :  นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) ที่ยิ่งใหญ่และงดงามจนกระทั่งจารึกว่าเป็น “มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย” เมืองโบราณที่สมบูรณ์และมั่งคั่งที่สุด ถนนทุกสายปูด้วยหินอ่อน ทั้งนี้พาท่านชม ห้องสมุดเซลซุส (The Library of Celsus) มีทางเข้า 3 ทาง โดยบริเวณประตูทางเข้ามีรูปแกะสลักเทพี 4 องค์ประดับอยู่ ได้แก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู้ โดยรูปแกะสลักเทพีทั้ง 4 องค์นี้เป็นของจำลอง ส่วนของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียได้นำกลับไปออสเตรียและตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์กรุงเวียนนา  จากนั้นแวะชม โรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนได้ประมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดล้อมด้วยที่นั่งชมไล่ระดับขึ้นไป ปัจจุบันยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่และมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบ้างเป็นครั้งคราว ห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณ (Roman Bath) ที่ยังคงเหลือร่องรอยของห้องอบไอน้ำให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ ต่อมาพาท่านชม โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น (Basilic of St. John) สาวกของพระเยซูคริสต์ที่ออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกีในปัจจุบัน  จากนั้นเดินทางไปยัง บ้านพระแม่มารี (House of Virgin Mary) ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีมาอาศัยอยู่และสิ้นพระชนม์ในบ้านหลังนี้ ถูกค้นพบอย่างปาฏิหารย์ โดยแม่ชีตาบอดชาวเยอรมันชื่อ แอนนา แคเทอรีน เอมเมอริช (Anna Catherine Emmerich, ค.ศ. 1774-1824) ได้เขียนบรรยายสถานที่ไว้ในหนังสืออย่างละเอียดราวกับเห็นด้วยตาตนเอง จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี (Kusadasi) (ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง) เมืองริมทะเลที่พักต่างอากาศที่ขึ้นชื่อของประเทศตุรกีที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของประเทศ ซึ่งในช่วงฤดูร้อนชาวตุรกีมักจะมาล่องเรือชมทะเลสีฟ้าสวย และนอนอาบแดดริมชายหาดที่นี่

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต์)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Grand Belish hotel, Kusadasi หรือเทียบเท่า

http://grandbelish.com/

วันที่ 6 I เมืองคูซาดาซี – เมืองชานัคคาเล่ – เมืองโบราณทรอย – ม้าไม้แห่งกรุงทรอย

วันที่ 6

เมืองคูซาดาซี – เมืองชานัคคาเล่ – เมืองโบราณทรอย – ม้าไม้แห่งกรุงทรอย

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางไปยัง เมืองชานัคคาเล่ (Canakkale) (ใช้เวลาเดินทาง 5 ชั่วโมง 30 นาที) ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถ่ายสินค้าจากเอเชียสู่ยุโรป นับตั้งแต่สุลต่านอาห์เม็ดที่ 2 ได้สร้างป้อมปราการขึ้นที่นี่เมื่อปีค.ศ. 1452 เมืองชานัคคาเล่ในอดีตเป็นที่ตั้งของสมรภูมิรบกัลลิโปลี สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรต้องการรุกคืบหน้า เข้าไปยังช่องแคบคาร์ดาแนลส์ เพื่อบีบให้ตุรกีถอนตัวออกจากสงครามโลก 

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณทรอย (Troy Ancient city) มีการจัดแสดงแบบจำลองกรุงทรอย และเรื่องราวการค้นพบโดยนักโบราณคดี พร้อมทั้งภาพแผนผังเมืองทรอยที่ถูกสร้างซ้อนทับกันถึง 9 ชั้น มีซากเมืองเก่า กำแพง ประตู และม้าไม้จำลองแห่งทรอย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ โดยเป็นสาเหตุทำให้กรุงทรอยแตก จากนั้นนำท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ ม้าไม้แห่งกรุงทรอย (Wooden Horse of Troy) ที่ทางผู้สร้างหนัง “ทรอย” ที่นำแสดงโดยแบรตพิต ยกให้เมืองชานัคคาเล่ เป็นที่ระลึก สูง และสวยงามมาก ทำให้ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่หลงใหลในมหากาพย์อีเลียดได้เห็นด้วยตาของตนเอง

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารของโรงแรม (บุฟเฟ่ต์)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Kolin Hotel, Canakkale หรือเทียบเท่า

http://www.kolinhotel.com/

วันที่ 7 I เมืองชานัคคาเล่ – เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือชมความงดงามของช่องแคบบอสฟอรัส – ช้อปปิ้งตลาดแกรนด์พลาซ่า

วันที่ 7

เมืองชานัคคาเล่ – เมืองอิสตันบูล – ล่องเรือชมความงดงามของช่องแคบบอสฟอรัส – ช้อปปิ้งตลาดแกรนด์พลาซ่า

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านนั่งเฟอร์รี่ข้ามฟาก (ชานัคคาเล่-อิสตันบูล) ใช้เวลาประมาณ 40 นาที จากนั้นเดินทางไป เมืองอิสตันบูล (Istanbul) เมืองสำคัญอันดับ 1 ของประเทศ เมืองมนต์เสน่ห์แห่งอารยธรรมอันเก่าแก่ ซึ่งเมืองนี้เปรียบเสมือนพรมแดนของทวีปยุโรปอันสวยงาม และอดีตยังเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโรมันตะวันออกที่เคยรุ่งเรืองกว่า 1,000 ปี ซึ่งเรารู้จักในนาม “กรุงคอนสแตนติโนเปิล” เป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศตุรกี ตั้งอยู่บริเวณช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus) ซึ่งทำให้อิสตันบูลเป็นเมืองสำคัญเพียงเมืองเดียวในโลก ตั้งอยู่ใน 2 ทวีป คือ ทวีปยุโรป (ฝั่ง Thrace ของบอสฟอรัส) และทวีปเอเชีย (ฝั่งอนาโตเลีย) ซึ่งในอดีตอิสตันบูลเป็นเมืองสำคัญของชนเผ่าจำนวนมากในบริเวณนั้น จึงส่งผลให้อิสตันบูลมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย  :  นำท่านเดินทางไป ท่าเรือ เพื่อ ล่องเรือชมความงดงามของช่องแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise Tour) ที่เชื่อมทะเลดำและทะเลมาร์มาราเข้าด้วยกัน และที่สำคัญช่องแคบแห่งนี้ ยังเป็นช่องแคบพรมแดนกั้นระหว่างทวีปเอเชีย และทวีปยุโรป ซึ่งทั้ง 2 ฝั่งท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงามของสองฝั่งทวีป คือ ยุโรป และเอเชีย อีกทั้งยังมีพระราชวังสำคัญๆ อยู่ริมแม่น้ำมากมาย รวมถึงสถาปัตยกรรมในยุคโรมันที่รายล้อมริมสองฝั่งแคบ ซึ่งถือเป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตที่ได้มีโอกาสมาล่องเรือในช่องแคบที่แบ่งเส้นพรมแดนทวีปในครั้งนี้หลังจากนั้นนำท่าน ช้อปตลาดแกรนด์พลาซ่า (Grand Bazaar) เป็นแหล่งช้อปปิ้งในบรรยากาศและสไตล์เตอร์กิชอันยอดนิยมที่โด่งดังที่สุดในตุรกี เป็นตลาดเก่าแก่กว่า 1,500 ปี สร้างตั้งแต่ปีค.ศ. 1453 บาซาร์ขนาดใหญ่ที่มีร้านค้ากว่า 4,000 ร้าน และมีสินค้าหลากชนิด หลายคุณภาพ โดยเฉพาะเครื่องแต่งกาย ทั้งเสื้อหนังแกะแบบทันสมัยราคาไม่โหดมาก รวมทั้งเสื้อแบบตุรกีที่เป็นของเก่าแก่ อาทิ กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ ผ้าคลุมไหล่แพชมีนา พรม เครื่องเซรามิก ของที่ระลึก

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Golden Tulip Bayrampasa, Istanbul หรือเทียบเท่า

https://istanbul-bayrampasa.goldentulip.com/

วันที่ 8 I เมืองอิสตันบูล – ฮิปโปโดม – มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย – พระราชวัง ทอปกาปี – สไปซ์ มาร์เก็ต – ร้านเตอร์กิส ดีไลท์ – สนามบินอิสตันบูล – กรุงเทพฯ

วันที่ 8

เมืองอิสตันบูล – ฮิปโปโดม – มัสยิดสีน้ำเงิน – วิหารเซนต์โซเฟีย – พระราชวัง ทอปกาปี – สไปซ์ มาร์เก็ต – ร้านเตอร์กิส ดีไลท์ – สนามบินอิสตันบูล – กรุงเทพฯ >> TK 64 (20.50-10.05+1)

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม ฮิปโปโดม (Hippodome) สร้างในสมัยจักรพรรดิเซ็ปติมุส เซเวรุส เป็นสนามอาเรน่าที่ใช้สำหรับการแข่งม้าศึกในยุคโรมันที่วางรูปแบบไว้อย่างสวยงาม และกิจกรรมต่างๆ สามารถจุผู้คนได้กว่า 100,000 คน ในฮิปโปโดรมมีอนุสาวรีย์เด่นๆ สามแห่งคือ 1) เสาโอบีลิสก์ฟาโรห์ธุตโมส (Obelisk of Pharaoh Thutmose) ซึ่งคอนคอนสแตนตินมหาราชนำมาจากเมืองคาร์นัคประเทศอียิปในสมัยที่มีการขนย้ายอนุสาวรีย์ต่างๆ มาจากอาณาจักรยุคโบราณ 2) เสางู (Serpentine column) สลักเป็นรูปสามเหลี่ยมตัวกระหวัดรัดพันกันเดิทตั้งอยู่ที่วิหารเทพอพอลโล่แห่งเมืองเดลฟี 3) เสาคอลัมน์คอนสแตนตินที่ 7 (Column of Constantine VII) ตั้งขึ้นในปีค.ศ.940 แต่ไม่ทราบประวัติที่แน่ชัด  ต่อมาเที่ยวชม มัสยิดสีน้ำเงิน (Blue Mosque) ความยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรออตโตมัน หรือ มัสยิดสุลต่านอาห์เมต (Sultan Ahmet Mosque) อันเก่าแก่และยิ่งใหญ่ในกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี ที่แห่งนี้สร้างตั้งแต่สมัยกาหลิบ Ahmed I ยุค จักรวรรดิ์อ๊อตโตมานระหว่างปีค.ศ.1609-1616 ซึ่งเป็นมัสยิดที่โอ่อ่า สง่างามเกินคำบรรยาย ด้วยการสร้างหออะซานจำนวน 6 หอ จนเป็นส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์สำคัญของตุรกี ซึ่งนักท่องเที่ยวทุกคนไม่ควรพลาดที่จะไปเยือนจากนั้นเดินทางไปยัง วิหารเซนต์โซเฟีย (St.Sophia) เพื่อชมศิลปะประยุกต์ไบเซนต์ไทน์ ที่เคยเป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์มาก่อน และกลายมาเป็นมัสยิดของศาสนาอิสลาม ซึ่งถือเป็นศิลปะที่เก่าแก่และสวยงามยิ่ง และยังเป็นมรดกโลกอีกด้วย

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังทอปกาปี (Topkapi Palace) ที่มีชื่อเสียงก้องโลก ซึ่งถือว่าเป็นพระราชวังสำคัญในสมัยออตโตมัน เป็นที่ประทับของสุลต่านองค์สำคัญๆ ซึ่งบรรยากาศของพระราชวังกว้างใหญ่ไพศาลอยู่ในดงต้นมะกอก และตั้งอยู่ริมช่องแคบ บอสฟอรัส ท่านจะได้ชมห้องต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นการให้เห็นภาพย้อนยุคในสมัยออตโตมัน และพระราชวังแห่งนี้ยังเป็นที่เก็บรวบรวมสมบัติโบราณของประเทศตุรกี รวมทั้งเครื่องกระเบื้องเคลือบอันสวยหรู มงกุฎเพชรประจำราชวงศ์ และอัญมณีทรงค่า รวมทั้งเพชร 88 กะรัต ซึ่งใหญ่เป็นอันดับสองของโลก  จากนั้นนำท่านเดินทางไป สไปซ์ มาร์เก็ต เป็นตลาดพื้นเมืองของชาวเมืองอิสตันบูลที่มีเครื่องเทศอันเลื่องชื่อ อีกทั้งยังมีอาหารขึ้นชื่อ และของฝากมากมาย เช่น ถั่ว,น้ำผึ้ง, ไข่ปลาเวียร์, ขนมเตอร์กิชดีไลท์ เป็นต้น นอกจากช้อปปิ้งสนุกกับขนมอร่อยๆ แล้ว การได้มาถ่ายรูปที่ตลาดแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นบรรยากาศที่สนุกสนานมาก ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าคุณภาพราคาถูกมากมาย โดยเฉพาะอาหารสำเร็จรูปต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวนิยมไปเยือน และมีเวลาให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิ ขนมเตอร์กิสดีไลท์ เป็นต้นได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานอิสตันบูล

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัยภายในสนามบิน

20.55 น.  :  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 64

วันที่ 9 I กรุงเทพฯ

วันที่ 9

กรุงเทพฯ

10.05 น.  :  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการให้บริการ

อัตรานี้รวม

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง พร้อมคนขับ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชม./วัน
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป 1 ท่าน
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารท้องถิ่นรสเลิศในแต่ละประเทศ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือ การประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยใน วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท ของบริษัทประกันภัยนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
อัตรานี้ไม่รวม

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆ จากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
ตั๋วเครื่องบิน

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • การสะสมไมล์ของสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ กรณีตั๋วกรุ๊ปสามารถสะสมไมล์ในเครือ STAR ALLIANCE ได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆ กับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)

จองโปรแกรมทัวร์