"/>
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ยุโรปโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ยุโรป | BEST OF TURKEY 9D 6N

วันเดินทาง :
11 – 19 เม.ย. 63

รหัสทัวร์ : E09_1
ราคา :
55,900 บาท


รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ – อิสตันบูล >> TK65 (21.45 – 04.10+1)

19.00 น.  :  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ U (ประตูหมายเลข 9) สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

21.45 น.  :  ออกเดินทางสู่ กรุงอิสตันบูล โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 65

วันที่ 2

อิสตันบูล – ชานัคคาเล่ – เมืองโบราณทรอย – ม้าไม้จำลองแห่งทรอย

04.10 น.  :  เดินทางถึง  สนามบินอิสตันบูล หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วนำท่านเดินทางไปยัง เมืองชานัคคาเล่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าตลอดจนชุมทางการเดินรถ และขนถ่ายสินค้าจากเอเชียสู่ยุโรป นับตั้งแต่สุลต่านอาห์เม็ดที่ 2 ได้สร้างป้อมปราการขึ้นที่นี่เมื่อปี ค.ศ.1452 เมืองชานัคคาเล่ในอดีตเป็นที่ตั้งของสมรภูมิรบกัลลิโปลี สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 เมื่อฝ่ายสัมพันธมิตรต้องการรุกคืบหน้า เข้าไปยังช่องแคบคาร์ดาแนลส์ เพื่อบีบให้ตุรกีถอนตัวออกจากสงครามโลก 

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ เมืองโบราณทรอย มีการจัดแสดงแบบจำลองกรุงทรอย และเรื่องราวการค้นพบโดยนักโบราณคดี พร้อมทั้งภาพแผนผังเมืองทรอยที่ถูกสร้างซ้อนทับกันถึง 9 ชั้น มีซากเมืองเก่า กำแพง ประตู และม้าไม้จำลองแห่งทรอย ซึ่งเปรียบเสมือนสัญญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ

จากนั้นนำท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ ม้าไม้แห่งกรุงทรอย ทางผู้สร้างหนังทรอยที่นำแสดง โดยแบรตพิตยกให้เมืองชานัคคาเล่เป็นที่ระลึก สูงและสวยงามมาก ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่หลงใหลในมหากาพย์ อีเลียดได้เห็นด้วยตาของตนเองอีกด้วย

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Kolin Hotel, Canakkale หรือเทียบเท่า

http://www.kolinhotel.com/

วันที่ 3

คูซาดาซี –  อิซเมียร์ – จัตุรัสโคนัค – ร้านเตอร์กิชดีไลท์

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ เมืองคูซาดาซี เป็นเมืองริมทะเลที่ขึ้นชื่อของประเทศตุรกีและมีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของประเทศ ในช่วงฤดูร้อนชาวตุรกีมักจะมาล่องเรือชมทะเลสีฟ้าสวยพร้อมนอนอาบแดดริมชายหาดที่นี่

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  :  เดินทางสู่ เมืองอิซเมียร์ เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศตุรกี ตัวเมือง ตั้งอยู่รอบๆ อ่าวขนาดใหญ่ ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นถูกล้อมรอบไปด้วยภูเขา มีอาคารกระจกและศูนย์ช้อปปิ้งที่ทันสมัย จากนั้นไปยัง จัตุรัสโคนัค ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองจะมีหอนาฬิกาอิซเมียร์ที่สร้างด้วยหินอ่อน โดยจัตุรัสโคนัคสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ.1901 เป็น 1 ใน 58 หอนาฬิกาที่สร้างโดยจักรวรรดิออตโตมัน และนำท่านเดินทางสู่ ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ เป็นขนมหวานขึ้นชื่อของตุรกี  ซึ่งคนท้องถิ่นเรียกกันว่า โลคุม มีรูปทรงคล้ายลูกเต๋า ทำจากแป้งและน้ำตาล มักจะมีอัลมอนด์ ถั่วพิสทาชิโอ วอลนัท และแมคคาเดเมยีผสมเข้าไปด้วย โดยส่วนมากหน้าตาจะมีสีชมพูเข้ม

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Charisma De Luxe Hotel หรือเทียบเท่า

https://charisma-de-luxe.hotels-kusadasi.com/en/

วันที่ 4

คูซาดาซี – เมืองโบราณเอเฟซุส – ห้องสมุดเซลซุส – โรงละครเอเฟซุส โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น –

ปามุคคาเล่ – เมืองโบราณเฮียราโพลิส ปราสาทปุยฝ้าย

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโบราณเอเฟซุส เป็นเมืองโบราณที่สมบูรณ์และมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งมีความงดงามจนถูกจารึกว่า “มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเซีย” ถนนทุกสายปูด้วยหินอ่อน ให้ท่านชม ห้องสมุดเซลซุส ซึ่งห้องสมุดแห่งนี้มีทางเข้าทั้งหมด 3 ทาง บริเวณประตูทางเข้ามีรูปแกะสลักจำลองเทพี 4 องค์ ได้แก่ เทพีแห่งปัญญา เทพีแห่งคุณธรรม เทพีแห่งความเฉลียวฉลาด และเทพีแห่งความรู้ ซึ่งรูปปั้นของจริงนักโบราณคดีชาวออสเตรียได้นำกลับไปออสเตรียและตั้งแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ กรุงเวียนนา

และแวะชม โรงละครเอเฟซุส ซึ่งจุคนได้ประมาณ 30,000 คน เป็นโรงละครกลางแจ้งที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโรงละครโบราณในตุรกี มีลานแสดงตรงกลางแวดล้อมด้วยที่นั่งชมไล่ระดับขึ้นไป ปัจจุบันยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่และมีการจัดการแสดงแสงสีเสียงบ้างเป็นครั้งคราว ซึ่งยังคงมีห้องอาบน้ำแบบโรมันโบราณหลงเหลือร่องรอยให้เห็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ นอกจากนี้ยังจะได้ชม โบสถ์นักบุญเซนต์ จอห์น ซึ่งเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ที่ออกเดินทางเผยแพร่ศาสนาไปทั่วดินแดนอนาโตเลียหรือประเทศตุรกี

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  :  เดินทางสู่ เมืองปามุคคาเล่ เป็นเมืองแห่งน้ำพุเกลือแร่ร้อนที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในปีค.ศ.1988 นำท่านชม เมืองโบราณเฮียราโพลิส ในอดีตเป็นสถานที่บำบัดโรค ก่อตั้งโดยกษัตริย์ยูเมเนสที่ 1 แห่งแพร์กามุมในปี 190 ก่อนคริสต์กาล ซึ่งสถานที่แห่งนี้มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นหลายครั้งหลังปีค.ศ. 1334 จึงไม่มีคนอาศัยอยู่อีก โดยศูนย์กลางของเฮียราโพลิสเป็นบ่อน้ำที่ ศักสิทธิ์ ปัจจุบันตั้งอยู่ในโรงแรมปามุคคาเล มีสถานที่สำคัญอื่น ๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ปามุคคาเล โรงอาบน้ำโรมัน โบสถ์สมัยไบแซนไทน์

นำท่านชม ปราสาทปุยฝ้าย (Cotton Castle) หน้าผาที่ขาวกว้างใหญ่ด้านข้างของ  อ่างน้ำ เป็นรูปร่างคล้ายหอยแครงและน้ำตกแช่แข็ง ถ้ามองดูจะดูเหมือนสร้างจาก   หิมะ เมฆหรือปุยฝ้าย น้ำแร่ที่ไหลลงมาแต่ละชั้นจะแข็งเป็นหินปูน ห้อยย้อยเป็นรูปร่างต่างๆ อย่างมหัศจรรย์ 

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Colossae Thermal Hotel หรือเทียบเท่า

 http://www.colossaehotel.com/

วันที่ 5

คอนย่า – พิพิทธภัณฑ์เมฟลานา – คาราวานสไลน์ – คัปปาโดเกีย

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางจาก เมืองคอนย่า ไปยัง เมืองคัปปาโดเกีย เพื่อเที่ยวเข้าชม พิพิธภัณฑ์เมฟลานา หรือสำนักลมวน เริ่มก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1231 โดยเมฟลานา เจลาเลคดิน รูบี ซึ่งเชื่อกันว่า ชายคนนี้เป็นผู้วิเศษของศาสนาอิสลาม หรือเป็นผู้ชักชวนคนที่นับถือศาสนาคริสต์ให้เปลี่ยนมานับถือศาสนาอิสลาม โดยมีพื้นฐานอยู่บนความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  :  นำทุกท่านไปยัง คาราวานสไลน์ (ถ่ายภาพด้านนอก) เป็นที่พักกองคาราวานในอดีตของสุลต่านฮานี ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสุลต่านฮานี สร้างโดย  สุลต่านอาเลดดิน เคย์โคบาท ราวศตวรรษที่ 13 ประตูทำด้วยหินอ่อนสกัดลวดลายโบราณ ตรงกลางเป็นสุเหร่า ส่วนบริเวณอื่นจัดเป็นครัว ห้องน้ำ และห้องนอน

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก BW Premier Cave Hotel หรือเทียบเท่า

http://bwpremiercappadocia.com/?dil=en

หมายเหตุ: หากโรงแรมสไตล์ถ้ำเต็มทางบริษัทฯ จะปรับเป็นโรงแรม 5 ดาวให้แทน

วันที่ 6

คัปปาโดเกีย – ซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูน (ราคา 230 USD ต่อท่าน)พิพิทธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม –

ร้านเตอร์กิช เทอร์คอยซ์ – นครใต้ดินโรงงานพรม – หุบเขานกพิราบ – หุบเขาปาซาบัก

สำหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรมเวลา 04.30 น. ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง โดยผู้ที่ขึ้นบอลลูนจะต้องมีอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไป ( ราคา 230 USD ต่อท่าน )

*** หากท่านสนใจกรุณาแจ้งล่วงหน้าที่หัวหน้าทัวร์ ***

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ในช่วงค.ศ. 9 ซึ่งเป็นความคิดของชาวคริสต์ที่ต้องการเผยแพร่ศาสนาโดยการขุดถ้ำเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างโบสถ์ และยังเป็นการป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าลัทธิอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับศาสนาคริสต์

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ที่ทำจากหินเทอร์คอยส์ ณ ร้านเตอร์กิช เทอร์คอยซ์  เป็นร้านเครื่องประดับที่นำเอาพลอยจากเปอร์เซียผ่านตุรกีเข้ามาขายในยุโรป ซึ่งเรียกกันว่า หินตุรกี เทอร์ควอยซ์ เป็นพลอยที่ชาวอียิปต์นำมาใช้ทำเครื่องประดับมาตั้งแต่ 2000 ปี ชาวอียิปต์โบราณถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งท้องฟ้าและการเกิดใหม่จึงมีพลังและอำนาจที่ยิ่งใหญ่

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  :  นำท่านชม นครใต้ดิน เป็นสิ่งน่าอัศจรรย์อย่างหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น เกิดจากการขุดเจาะพื้นดินลึกลงไปหลายๆชั้น เพื่อใช้เป็นที่หลบภัยจากข้าศึกศัตรูในช่วงสงคราม โดยภายในมีห้องโถง ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องอาหาร โบสถ์ บ่อน้ำ คอกสัตว์ จากนั้นนำท่านเข้าชม โรงงานพรม ซึ่งตุรกีถือว่ามีชื่อเสียงเรื่องพรมเลื่องลือระดับโลก ไม่ว่าจะเป็นพรมที่ทอจากขนสัตว์ ฝ้าย และไหม ต่อมานำท่านเดินทางสู่ หุบเขานกพิราบ เป็นจุดชมวิวหน้าผาที่ชาวเมืองโบราณได้ขุดเจาะเป็นรู เพื่อให้นกพิราบเข้าไปทำรังอาศัยอยู่อย่างมากมาย จากจุดนี้ท่านจะสามารถมองเห็นปราสาทอุชิซาร์ได้ในระยะไกล หลังจากนั้นเดินทางสู่ หุบเขาปาซาบัก เป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่มีปล่องไฟนางฟ้า ซึ่งงอกมาจากพื้นดินกลางไร่องุ่นราวกับเห็ดยักษ์ และยังมีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก BW Premier Cave Hotel หรือเทียบเท่า

http://bwpremiercappadocia.com/?dil=en

หมายเหตุ: หากโรงแรมสไตล์ถ้ำเต็มทางบริษัทฯ จะปรับเป็นโรงแรม 5 ดาวให้แทน

วันที่ 7

คัปปาโดเกีย – ซื้อทัวร์เสริมขึ้นบอลลูน (ราคา 230 USD ต่อท่าน)หมู่บ้านอวานอส –

ร้านเครื่องปั้นดินเผา – สนามบินเคย์เซอรี กรุงอิสตันบลู >> TK 2013 (14.45-16.30)

ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส ตลาดสไปส์ มาร์เก็ต

สำหรับท่านใดที่สนใจขึ้นบอลลูนชมความงามของเมืองคัปปาโดเกีย จะต้องออกจากโรงแรมเวลา 04.30 น. ใช้เวลาอยู่บอลลูนประมาณ 1 ชั่วโมง โดยผู้ที่ขึ้นบอลลูนจะต้องมีอายุมากกว่า 6 ปีขึ้นไป ( ราคา 230 USD ต่อท่าน )

*** หากท่านสนใจกรุณาแจ้งล่วงหน้าที่หัวหน้าทัวร์ ***

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอวานอส เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผา และงานเซรามิก ซึ่งอวานอสเป็นเมืองเล็กๆ ที่มีแม่น้ำไหลผ่าน แต่เป็นแม่น้ำตะกอนแดง ชาวบ้านเลยนำดินจากแม่น้ำมาปั้นใช้เป็นอุปกรณ์และเครื่องใช้

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเคย์เซอรี เพี่อเดินทางกลับกรุงอิสตันบลู

14.45 น.  :  ออกเดินทางสู่ กรุงสนามบินอิสตันบลู โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 2013

16.30 น.  :  เดินทางถึง สนามบินอิสตันบลู เรียบร้อยแล้วนำท่านไปยังท่าเรือเพื่อ ล่องเรือชมความงามของช่องแคบบอสฟอรัส ที่เชื่อมทะเลดำและทะเลมาร์มาราเข้าด้วยกัน และเป็นช่องแคบกั้นพรมแดนระหว่างทวีปเอเชียและทวีปยุโรป มีพระราชวังสำคัญๆ อยู่ริมแม่น้ำมากมาย รวมถึงสถาปัตยกรรมในยุคโรมันที่รายล้อมริมสองฝั่งแคบ   

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สไปซ์ มาร์เก็ต ตลาดเครื่องเทศ เป็นตลาดพื้นเมืองของชาวเมืองอิสตันบูลที่มีเครื่องเทศอันลือชื่อ มีอาหารขึ้นและของฝากมากมาย เช่น ถั่วสารพัดชนิด, น้ำผึ้ง ไข่ปลาคาเวียร์, ขนมอร่อยๆ แบบเตอร์กิชดีไลท์ เป็นต้น

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Pullman Hotel หรือเทียบเท่า

http://www.pullmanistanbul.com/en/

วันที่ 8

อิสตันบูล – มัสยิดสีน้ำเงิน – ฮิปโปโดม – วิหารเซนต์โซเฟีย – สวน       อีเมอร์แกน (ชมดอกทิวลิป) – สนามบินอิสตันบูล – กรุงเทพฯ >> TK 64 (20.15 – 09.50+1)

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

นำท่านเที่ยวชม มัสยิดสีน้ำเงิน ชมความยิ่งใหญ่แห่งอาณาจักรออตโตมัน หรือเรียกอีกอย่างว่า “มัสยิดสุลต่านอาห์เมต” มีความเก่าแก่และยิ่งใหญ่ในกรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี สร้างตั้งแต่สมัยกาหลิบ ระหว่างปี 1609 – 1616 มีการสร้างหออะซานจำนวน 6 หอ จนเป็นส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์สำคัญของตุรกี จากนั้นนำทุกท่านเที่ยวชม ฮิปโปโดม สร้างในสมัยจักรพรรดิเซ็ปติมุส เซเวรุส เป็นสนามอาเรน่าที่ใช้สำหรับการแข่งม้าศึกในยุคโรมันที่วางรูปแบบไว้อย่างสวยงาม และกิจกรรมต่างๆสามารถจุผู้คนได้กว่า 100,000 คน ภายในฮิปโปโดรมมีอนุสาวรีย์เด่นๆ 3 แห่ง ได้แก่ 1.) เสาโอบีลิสก์ฟาโรห์ธุตโมส ซึ่งคอนคอนสแตนตินมหาราช ซึ่งนำมาจาก      เมืองคาร์นัค ประเทศอียิป 2.) เสางู สลักเป็นรูปสามเหลี่ยมตัวกระหวัดรัดพันกันเดิทตั้งอยู่ที่วิหารเทพอพอลโล่แห่งเมืองเดลฟี 3.) เสาคอลัมน์คอนสแตนตินที่ 7 ตั้งขึ้นในปี ค.ศ.940 แต่ไม่ทราบประวัติที่แน่ชัด 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วิหารเซนต์โซเฟีย ชมศิลปะประยุกต์ไบเซนต์ไทน์ ที่เคยเป็นโบสถ์ศาสนาคริสต์มาก่อน และกลายมาเป็นมัสยิดของศาสนาอิสลาม ซึ่งถือเป็นศิลปะที่เก่าแก่และสวยงามยิ่ง และ ยังเป็นมรดกโลกอีกด้วย

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ สวนอีเมอร์แกน (ชมดอกทิวลิป) เป็นสวนสาธารณะที่สวยที่สุดและมีชื่อเสียงที่สุดของประเทศตุรกี โดยที่ช่วงระหว่างเดือนเมษายน – กลางเดือนพฤษภาคม ของทุกๆ ปี สวนสาธารณะแห่งนี้จะมีจัดงานเทศกาลดอกทิวลิป ซึ่งแท้จริงแล้ว ประเทศตุรกีเป็นต้นกำเนิดดอกทิวลิปของโลก ท่านสามารถถ่ายภาพดอกทิวลิปหลากสีหลายสายพันธุ์ได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล

20.15 น.  :  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเตอร์กิชแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ TK 64

วันที่ 9

สนามบินสุวรรณภูมิ

09.50 น.  :  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการให้บริการ

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง พร้อมคนขับ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชม./วัน
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป 1 ท่าน
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารท้องถิ่นรสเลิศในแต่ละประเทศ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือ การประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยใน วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท ของบริษัทประกันภัยนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัม ต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆ จากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • การสะสมไมล์ของสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ กรณีตั๋วกรุ๊ปสามารถสะสมไมล์ในเครือ STAR ALLIANCE ได้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆ กับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)

จองโปรแกรมทัวร์