"/>
ทัวร์ยุโรปโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ยุโรป | BENELUX GERMANY
8D 5N

วันเดินทาง :
มี.ค. – เม.ย. 63

รหัสทัวร์ : E06_1
ราคา :
85,900บาท


รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก I ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

วันแรก

กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต (ประเทศเยอรมนี)

19.30 น.  :  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแล ด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

23.45 น.  :   ออกเดินทางสู่ แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG930

วันที่ 2 I แฟรงก์เฟิร์ต – เมืองไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – ประเทศลักเซมเบิร์ก – ชมเมืองลักเซมเบิร์ก

วันที่ 2

แฟรงก์เฟิร์ต – เมืองไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – ประเทศลักเซมเบิร์ก –

ชมเมืองลักเซมเบิร์ก

06.15 น.  :  เดินทางถึง สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี นำท่านผ่านขั้นตอนการ ตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (ระยะทาง 85 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 20 นาที) เมืองใหญ่ศูนย์กลางการศึกษาของเยอรมัน และยังเป็นเมืองพระราชสมภพของล้นเกล้ารัชกาลที่ 8 นำท่านขึ้นชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาริมผั่งแม่น้ำเนคการ์ ซึ่งถือเป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้น เมื่อราว ปี พ.ศ. 1843  ในรูปแบบศิลปะเรเนซองส์ นำท่านชมถังหมักองุ่น เพื่อผลิตเป็นไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจุได้ถึง 221,726 ลิตร จากนั้นนำท่านชมวิวของปราสาทไฮเดลเบิร์กบน สะพานชาร์ล-ทีโอดอร์ (Karl-Theodore) หรือโอลด์บริดจ์ ซึ่งทอดข้ามแม่น้ำเนคการ์ตั้งแต่ปี        พ.ศ. 2329

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) (ระยะทาง 250 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. 30 นาที) นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป เนื้อที่ประมาณ 2,586 ตร.กม. เป็นศูนย์กลางการปกครอง และการท่องเที่ยวในเขตมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ประกาศโดยองค์การยูเนสโก้ นำท่าน ชมเมืองลักเซมเบิร์ก ย่านแกรนด์ดยุค จัตุรัสปลาซดาร์แมส ชมโบสถ์นอร์ธเทอดามประติมากรรมสำริดของแกรนด์ดัชเชสชาร์ล็อตต์ และศาลาว่าการเมืองพระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุค ชื่นชมทิวทัศน์ รอบเมือง และเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกในย่านเมืองเก่า

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Melia Hotel, Luxembourg หรือเทียบเท่า

http://melia-luxembourg.hotels-in-luxembourg.com/en//

วันที่ 3 I ลักเซมเบิร์ก – กรุงบรัสเซลส์ (ประเทศเบลเยี่ยม) – อะตอมเมี่ยม – รูปปั้นหนูน้อยแมนเนเก้นพิส – จัตุรัสกร็องด์ ปลาช – เมืองบรูจจ์ – ชมเมืองบรูจจ์

วันที่ 3

ลักเซมเบิร์ก – กรุงบรัสเซลส์ (ประเทศเบลเยี่ยม) – อะตอมเมี่ยม – รูปปั้นหนูน้อยแมนเนเก้นพิส  – จัตุรัสกร็องด์ ปลาช –  เมืองบรูจจ์ – ชมเมืองบรูจจ์

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) (ระยะทาง 225 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)  เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม และยังเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองนานาชาติแห่งสหภาพยุโรป นำท่านชมเมืองบรัสเซลส์ ถ่ายรูปกับอะตอมเมี่ยม (The Atomium) ซึ่งเป็นประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์จากการรวมตัว ครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1959 ผ่านชมอาคารบ้านเรือน ในยุคเก่าๆ สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างกอธิค และนีโอกอธิค ผ่านชมบริเวณพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แห่งเบลเยี่ยม (The Royal Palace of Brussels) ชม รูปปั้นหนูน้อยแมนเนเก้นพิส (Manneken Pis) อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนปัสสาวะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสกร็องด์ ปลาช (Grand Place) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดในทวีปยุโรปรอบจัตุรัสเป็นอาคารโบราณน่าสนใจทั้งสิ้น

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจจ์ (Brugge) (ระยะทาง 100 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 30 นาที) เมืองเก่าที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในเบลเยียม นำท่านชมตัวเมืองบรูจจ์ เมืองเก่าของเฟลมมิช ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยมากอีกแห่งหนึ่งของยุโรป ผ่านชมศาลาว่าการเมืองที่มีอายุร่วม 600 ปี สร้างในศิลปะ แบบโกธิค หอคอยเบลฟรี (Belfry) ที่สูงกว่า 83 เมตร และชม มหาวิหารโฮลีบลัด (Basilica the Holy Blood)

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NH Hotel, Brugge หรือเทียบเท่า

https://www.nh-hotels.com/hotel/

วันที่ 4 I บรูจจ์ – ชมเมืองเก้นท์ – รอตเตอร์ดัม (ประเทศเนเธอร์แลนด์) – ตึกทรงลูกเต๋า – เมืองลิเซ่ – เทศกาลดอกทิวลิป ณ สวนเคอเคนฮอฟ – กรุงอัมสเตอร์ดัม

วันที่ 4

บรูจจ์ – ชมเมืองเก้นท์ – รอตเตอร์ดัม (ประเทศเนเธอร์แลนด์) – ตึกทรงลูกเต๋า – เมืองลิเซ่ – เทศกาลดอกทิวลิป ณ สวนเคอเคนฮอฟ – กรุงอัมสเตอร์ดัม

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ เมืองเก้นท์ (Ghent) (ระยะทาง 50 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองเก่าที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเบลเยียม นำท่าน ชมเมืองเก้นท์ ชมวิวจากสะพานเซนต์ไมเคิล นำท่านชม มหาวิหารเซนต์บาโว วิหารใหญ่ประจำเมืองอายุกว่า 500 ปี ผ่านชม ปราสาทแห่งท่านเค้าท์ฟลานเดอร์ ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่มีอิทธิพลมาจากยุคสงครามครูเสด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ รอตเตอร์ดัม (Rotterdam) ประเทศเนเธอร์แลนด์ (ระยะทาง 150 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ นำท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ ตึกทรงลูกเต๋า (Cube House) ที่ได้ไอเดียมาจากหนังสือนิยายเล่มหนึ่งในอดีต โดยตึกทรงลูกเต๋าติดกันหลายๆ ลูกนี้ คือ อพาร์ทเมนท์หรือออฟฟิศขนาดเล็กให้คนเช่าอยู่ได้จริง ลูกเต๋าหนึ่งลูก คือ หนึ่งยูนิต ความฉลาดของสิ่งก่อสร้างนี้คือ ลูกเต๋าจะต้องตั้งอยู่แบบเฉียงๆ เพราะใช้เสารับน้ำหนักเพียงแค่ต้นเดียว

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิเซ่ (Lisse) (ระยะทาง 60 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ประเทศเนเธอร์แลนด์ ชม เทศกาลดอกทิวลิป ที่จัดขึ้น ณ สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof Garden) สวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หนึ่งปีมีเพียงหนเดียว เปิดเพียงสามเดือนของทุกๆ ปี ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดอกไม้นานาชนิดในสานต่างผลิดอกบานสะพรั่งนับล้านๆ ดอก โดยเฉพาะดอกทิวลิปที่เป็น ดาวเด่นของสวน โดยเทศกาลในฤดูใบไม้ผลิครั้งหน้าจะจัดขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2020

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) (ระยะทาง 35 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ อัมสเทล (Amstel) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ มีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ ที่สำคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป โดยเฉพาะช่วงคริสต์ศตวรรษที่17 ซึ่งเป็นช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก XO Hotels Park West, Amsterdam หรือเทียบเท่า

https://xohotels.com/hotel/xo-hotels-park-west-amsterdam/

วันที่ 5 I กรุงอัมสเตอร์ดัม – เมืองซานดาม – ชมหมู่บ้านซานส์ สคันส์ – หมู่บ้านประมงโวเลนดัม – กรุงอัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียระไนเพชร – จัตุรัสดัมสแควร์

วันที่ 5

กรุงอัมสเตอร์ดัม – เมืองซานดาม – ชมหมู่บ้านซานส์ สคันส์ – หมู่บ้านประมงโวเลนดัม –

กรุงอัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียระไนเพชร – จัตุรัสดัมสแควร์

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซานส์ สคันส์ (Zaanse Schans) (ระยะทาง 25 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่ และวิถีชีวิตของ ชาวเนเธอร์แลนด์สมัยก่อนที่มีกลิ่นอายหรือสัญลักษณ์ของความเป็นเนเธอร์แลนด์ไว้ได้อย่างครบถ้วน อดีตในหมู่บ้านนี้มีกังหันลมกว่า 800 ตัว ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งอาจจะลดน้อยลงไปบ้างในปัจจุบัน และได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ผู้คนได้เข้าชม นอกจากหมู่บ้านซานส์ สคันส์ ยังมีโรงสาธิตวิธีการทำชีส และทำรองเท้าไม้ให้ท่านได้เข้าชมอิสระให้ท่านเที่ยวชมหมู่บ้านน่ารักแห่งนี้ จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านประมงโวเลนดัม (Volendam) (ระยะทาง 25 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ  40 นาที)  ฉายา “ไข่มุกแห่งซุยเดอร์ซี เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองประมงทางทะเลที่มีความโดดเด่นในเรื่องของท่าเรือ และหมู่บ้านชาวประมงอันแสนคึกคัก รวมไปถึงลักษณะการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย  :  นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat) ชมกรุงอัมสเตอร์ดัม ซึ่งตลอดเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมาคลองเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญที่สุดของเมืองนี้ และอัมสเตอร์ดัมก็มีคลองจำนวนมากที่สุดในโลกด้วย (ประมาณ 100 คลองยาวรวมกัน 97 กม.) และมีสะพานข้ามคลอง 600 สะพาน สถานที่สำคัญน่าชมที่สุดของอัมสเตอร์ดัมเกือบทั้งหมดจะอยู่ริมคลองรวมทั้งคฤหาสน์บ้านช่องของคหบดีเก่าแก่ด้วย แม้กระทั่งตลาดดอกไม้สดของเมืองหลวงแห่งนี้ก็ยังอยู่ริมคลอง นำท่านเยี่ยมชม โรงงานเจียระไนเพชร อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมขั้นตอนการคัดเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุด ท่านสามารถเลือกซื้อ ได้ตามอัธยาศัย พร้อม Certificate รับรอง จากนั้นนำท่านชม จตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงคราม เพื่อรําลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่สร้างขึ้นใน ช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 17

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก XO Hotels Park West, Amsterdam หรือเทียบเท่า

https://xohotels.com/hotel/xo-hotels-park-west-amsterdam/

วันที่ 6 I กรุงอัมสเตอร์ดัม – เมืองโคโลญจน์ (ประเทศเยอรมันนี) – มหาวิหารโคโลญจน์ – ช้อปปิ้งถนนชิลเดอร์กัซเซ่

วันที่ 6

กรุงอัมสเตอร์ดัม – เมืองโคโลญจน์  (ประเทศเยอรมันนี) – มหาวิหารโคโลญจน์ –

ช้อปปิ้งถนนชิลเดอร์กัซเซ่

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (Cologne) (ระยะทาง 270 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. 30 นาที) เมืองใหญ่ 1 ใน 5 ของเยอรมนี แหล่งกำเนิดหัวน้ำหอม โอเดอโคโลญจน์ 4711

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย  :  นำชม มหาวิหารโคโลญจน์ ที่งดงามสร้างเด่นสง่าอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ สัญลักษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคดั้งเดิมขนานแท้ เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ฐานแคบ สร้างในปี ค.ศ.1248 ใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 632 ปี เสร็จสมบูรณ์ใน ปีค.ศ.1880 ครั้งหนึ่งสมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ของประเทศไทย ได้เคยเสด็จมาเยือน เมื่อคราวเสด็จประพาสเยอรมันครั้งแรกในปี ค.ศ. 1897 จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งถนนชิลเดอร์กัซเซ่ (Schildergasse) อิสระตามอัธยาศัยสำหรับการเลือกซื้อสินค้า เสื้อผ้า รวมทั้งกระเป๋า สินค้าแบรนด์เนม ของฝาก และที่ระลึก ในย่านถนนช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อของเมืองโคโลญจน์ เช่น เครื่องเหล็กตราคนคู่ น้ำหอมออดิโคโลญจน์ 4711 เป็นต้น

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ลิ้มรสขาหมูเยอรมัน + เบียร์ท่านละ 1 แก้ว

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Pullman Hotel, Cologne หรือเทียบเท่า

https://www.accorhotels.com/

 

วันที่ 7 I โคโลญจน์ – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – เมืองแฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – ช้อปปิ้งแฟรงก์เฟิร์ต – แฟรงค์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ

วันที่ 7

โคโลญจน์ – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – เมืองแฟรงก์เฟิร์ต –  จัตุรัสโรเมอร์ – ช้อปปิ้งแฟรงก์เฟิร์ต  – แฟรงค์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ

เช้า   :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ล่องเรือชมความงดงามของแม่น้ำไรน์  เพลิดเพลินกับการรับฟังเรื่องราวของปราสาทในยุคโรมัน และชาวเยอรมันเผ่าต่างๆ ที่ยังคงมีมนต์เสน่ห์อย่างไม่เสื่อมคลายแม่น้ำสายนี้ยังก่อให้เกิดเรื่องราวตำนาน และบทเพลงต่างๆ ที่ทำให้ผู้คนหลงใหล นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) (ระยะทาง 93 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 30 นาที) เมืองหลวงทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรปแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์ และมีพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก แฟรงก์เฟิร์ท ถือเป็นศูนย์กลางทางการเงินของทวีปยุโรป ธนาคารกลางยุโรปตั้งอยู่ในเมืองนี้ และแฟรงก์เฟิร์ตยังจัดว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มั่งคั่งที่สุดในเยอรมนี เนื่องจากแฟรงก์เฟิร์ตเป็นเพียงเมืองเดียว ในประเทศที่มีหมู่ตึกระฟ้า นอกจากนี้เมืองนี้ยังเป็นที่รู้จักกันดี ในฐานะเมืองที่เต็มไปด้วยพิพิธภัณฑ์ระดับโลกและไวน์แอปเปิ้ลรสเลิศ และยังเป็นเมืองหลวงทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโร นำท่านชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ย่านใจกลางเมืองเก่า อันเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง (The Romer) ศิลปะแบบโกธิค ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นใน ปี ค.ศ.1405 ตรงกันข้ามกับศาลาว่าการเมือง ท่านจะพบกับอาคารกึ่งไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ ที่เรียกว่า “ออสไซเล่อ” (Ostzeile) ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมที่เคยถูกทำลายหมดสิ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้ทุกรายละเอียด ถ่ายภาพความสวยงามของ น้ำพุแห่งความยุติธรรม (Gerechtigkeitsbrunnen) ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่กลางลาน

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนสายช้อปปิ้ง Zeil ถนนใจกลางเมืองของแฟรงค์เฟิร์ต เป็นถนนสายแห่งการช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียง และคึกคักที่สุดมีสินค้านานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton, Chanel, Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer, สินค้าเสื้อแฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara, H&M เป็นต้น ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมันนี เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี

20.40 น.  :  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923

วันที่ 8 I กรุงเทพฯ

วันที่ 8

กรุงเทพฯ

12.30 น.  :  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการให้บริการ

อัตรานี้รวม

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง พร้อมคนขับ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชม./วัน
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป 1 ท่าน
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ โดยเฉลี่ย 2 ยูโร /ท่าน /วัน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) พร้อมค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือ การประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยใน วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท ของบริษัทประกันภัยนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ + หมอนรองคอ
อัตรานี้ไม่รวม

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
ตั๋วเครื่องบิน

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) 

จองโปรแกรมทัวร์