"/>
ทัวร์ยุโรปโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ยุโรป | BENELUX GERMANY
8D 5N

วันเดินทาง :
มี.ค. – เม.ย. 63

รหัสทัวร์ : E06_1
ราคา :
85,900บาท


รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต (ประเทศเยอรมนี)

19.30 น.  :  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ        คอยให้การต้อนรับดูแล ด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

23.45 น.  :   ออกเดินทางสู่ แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG930

วันที่ 2

แฟรงก์เฟิร์ต – เมืองไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – ประเทศลักเซมเบิร์ก –

ชมเมืองลักเซมเบิร์ก

06.15 น.  :  เดินทางถึง สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี นำท่านผ่านขั้นตอนการ ตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (ระยะทาง 85 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 20 นาที) เมืองใหญ่ศูนย์กลางการศึกษาของเยอรมัน และยังเป็นเมืองพระราชสมภพของล้นเกล้ารัชกาลที่ 8 นำท่านขึ้นชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาริมผั่งแม่น้ำเนคการ์ ซึ่งถือเป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้น เมื่อราว ปี พ.ศ. 1843  ในรูปแบบศิลปะเรเนซองส์ นำท่านชมถังหมักองุ่น เพื่อผลิตเป็นไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจุได้ถึง 221,726 ลิตร จากนั้นนำท่านชมวิวของปราสาทไฮเดลเบิร์กบน สะพานชาร์ล-ทีโอดอร์ (Karl-Theodore) หรือโอลด์บริดจ์ ซึ่งทอดข้ามแม่น้ำเนคการ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2329

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) (ระยะทาง 250 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. 30 นาที) นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป เนื้อที่ประมาณ 2,586 ตร.กม. เป็นศูนย์กลางการปกครอง และการท่องเที่ยวในเขตมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ประกาศโดยองค์การยูเนสโก้ นำท่าน  ชมเมืองลักเซมเบิร์ก ย่านแกรนด์ดยุค จัตุรัสปลาซดาร์แมส ชมโบสถ์นอร์ธเทอดามประติมากรรมสำริดของแกรนด์ดัชเชสชาร์ล็อตต์ และศาลาว่าการเมืองพระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุค ชื่นชมทิวทัศน์ รอบเมือง และเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกในย่านเมืองเก่า

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Melia Hotel, Luxembourg หรือเทียบเท่า

http://melia-luxembourg.hotels-in-luxembourg.com/en//

วันที่ 3

ลักเซมเบิร์ก – กรุงบรัสเซลส์ (ประเทศเบลเยี่ยม) – อะตอมเมี่ยม – รูปปั้นหนูน้อยแมนเนเก้นพิส  – จัตุรัสกร็องด์ ปลาช –  เมืองบรูจจ์ – ชมเมืองบรูจจ์

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) (ระยะทาง 225 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)  เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม และยังเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองนานาชาติแห่งสหภาพยุโรป นำท่านชมเมืองบรัสเซลส์ ถ่ายรูปกับอะตอมเมี่ยม (The Atomium) ซึ่งเป็นประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์จากการรวมตัว ครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1959 ผ่านชมอาคารบ้านเรือน ในยุคเก่าๆ สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างกอธิค และนีโอกอธิค ผ่านชมบริเวณพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แห่งเบลเยี่ยม (The Royal Palace of Brussels) ชม รูปปั้นหนูน้อยแมนเนเก้นพิส (Manneken Pis) อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนปัสสาวะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสกร็องด์ ปลาช (Grand Place) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดในทวีปยุโรปรอบจัตุรัสเป็นอาคารโบราณ    น่าสนใจทั้งสิ้น

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจจ์ (Brugge) (ระยะทาง 100 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 30 นาที) เมืองเก่าที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในเบลเยียม นำท่านชมตัวเมืองบรูจจ์ เมืองเก่าของเฟลมมิช ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยมากอีกแห่งหนึ่งของยุโรป ผ่านชมศาลาว่าการเมืองที่มีอายุร่วม 600 ปี สร้างในศิลปะ แบบโกธิค หอคอยเบลฟรี (Belfry) ที่สูงกว่า 83 เมตร และชม มหาวิหารโฮลีบลัด (Basilica the Holy Blood)

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NH Hotel, Brugge หรือเทียบเท่า

https://www.nh-hotels.com/hotel/

วันที่ 4

บรูจจ์ – ชมเมืองเก้นท์ – รอตเตอร์ดัม (ประเทศเนเธอร์แลนด์) – ตึกทรงลูกเต๋า – เมืองลิเซ่ –

เทศกาลดอกทิวลิป ณ สวนเคอเคนฮอฟ – กรุงอัมสเตอร์ดัม

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านสู่ เมืองเก้นท์ (Ghent) (ระยะทาง 50 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองเก่าที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเบลเยียม นำท่าน ชมเมืองเก้นท์ ชมวิวจาก    สะพานเซนต์ไมเคิล นำท่านชม มหาวิหารเซนต์บาโว วิหารใหญ่ประจำเมืองอายุกว่า 500 ปี ผ่านชม ปราสาทแห่งท่านเค้าท์ฟลานเดอร์ ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่มีอิทธิพลมาจากยุคสงครามครูเสด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ รอตเตอร์ดัม (Rotterdam) ประเทศเนเธอร์แลนด์ (ระยะทาง 150 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ นำท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ ตึกทรงลูกเต๋า (Cube House) ที่ได้  ไอเดียมาจากหนังสือนิยายเล่มหนึ่งในอดีต โดยตึกทรงลูกเต๋าติดกันหลายๆ ลูกนี้ คือ อพาร์ทเมนท์หรือออฟฟิศขนาดเล็กให้คนเช่าอยู่ได้จริง ลูกเต๋าหนึ่งลูก คือ หนึ่งยูนิต ความฉลาดของสิ่งก่อสร้างนี้คือ ลูกเต๋าจะต้องตั้งอยู่แบบเฉียงๆ เพราะใช้เสารับน้ำหนักเพียงแค่ต้นเดียว

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิเซ่ (Lisse) (ระยะทาง 60 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ประเทศเนเธอร์แลนด์ ชม เทศกาลดอกทิวลิป ที่จัดขึ้น ณ        สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof Garden) สวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หนึ่งปีมีเพียงหนเดียว เปิดเพียงสามเดือนของทุกๆ ปี ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดอกไม้นานาชนิดในสานต่างผลิดอกบานสะพรั่งนับล้านๆ ดอก โดยเฉพาะดอกทิวลิปที่เป็น ดาวเด่นของสวน โดยเทศกาลในฤดูใบไม้ผลิครั้งหน้าจะจัดขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2020

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) (ระยะทาง 35 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ อัมสเทล (Amstel) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ มีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ ที่สำคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป โดยเฉพาะช่วงคริสต์ศตวรรษที่17 ซึ่งเป็นช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก XO Hotels Park West, Amsterdam หรือเทียบเท่า

https://xohotels.com/hotel/xo-hotels-park-west-amsterdam/

วันที่ 5

กรุงอัมสเตอร์ดัม – เมืองซานดาม – ชมหมู่บ้านซานส์ สคันส์ – หมู่บ้านประมงโวเลนดัม –

กรุงอัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียระไนเพชร – จัตุรัสดัมสแควร์

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซานส์ สคันส์ (Zaanse Schans) (ระยะทาง 25 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่ และวิถีชีวิตของ ชาวเนเธอร์แลนด์สมัยก่อนที่มีกลิ่นอายหรือสัญลักษณ์ของความเป็นเนเธอร์แลนด์ไว้ได้อย่างครบถ้วน อดีตในหมู่บ้านนี้มีกังหันลมกว่า 800 ตัว ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งอาจจะลดน้อยลงไปบ้างในปัจจุบัน และได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ผู้คนได้เข้าชม นอกจากหมู่บ้านซานส์ สคันส์ ยังมีโรงสาธิตวิธีการทำชีส และทำรองเท้าไม้ให้ท่านได้เข้าชมอิสระให้ท่านเที่ยวชมหมู่บ้านน่ารักแห่งนี้ จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านประมงโวเลนดัม (Volendam) (ระยะทาง 25 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ  40 นาที)  ฉายา “ไข่มุกแห่งซุยเดอร์ซี เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองประมงทางทะเลที่มีความโดดเด่นในเรื่องของท่าเรือ และหมู่บ้านชาวประมงอันแสนคึกคัก รวมไปถึงลักษณะการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย  :  นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat) ชมกรุงอัมสเตอร์ดัม ซึ่งตลอดเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมาคลองเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญที่สุดของเมืองนี้ และอัมสเตอร์ดัมก็มีคลองจำนวนมากที่สุดในโลกด้วย (ประมาณ 100 คลองยาวรวมกัน 97 กม.) และมีสะพานข้ามคลอง 600 สะพาน สถานที่สำคัญน่าชมที่สุดของอัมสเตอร์ดัมเกือบทั้งหมดจะอยู่ริมคลองรวมทั้งคฤหาสน์บ้านช่องของคหบดีเก่าแก่ด้วย แม้กระทั่งตลาดดอกไม้สดของเมืองหลวงแห่งนี้ก็ยังอยู่ริมคลอง นำท่านเยี่ยมชม โรงงานเจียระไนเพชร อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมขั้นตอนการคัดเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุด ท่านสามารถเลือกซื้อ ได้ตามอัธยาศัย พร้อม Certificate รับรอง จากนั้นนำท่านชม จตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงคราม เพื่อรําลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่สร้างขึ้นใน ช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 17

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก XO Hotels Park West, Amsterdam หรือเทียบเท่า

https://xohotels.com/hotel/xo-hotels-park-west-amsterdam/

วันที่ 6

กรุงอัมสเตอร์ดัม – เมืองโคโลญจน์  (ประเทศเยอรมันนี) – มหาวิหารโคโลญจน์ –

ช้อปปิ้งถนนชิลเดอร์กัซเซ่

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

ออกเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (Cologne) (ระยะทาง 270 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. 30 นาที) เมืองใหญ่ 1 ใน 5 ของเยอรมนี แหล่งกำเนิดหัวน้ำหอม    โอเดอโคโลญจน์ 4711

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย  :  นำชม มหาวิหารโคโลญจน์ ที่งดงามสร้างเด่นสง่าอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ สัญลักษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคดั้งเดิมขนานแท้ เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ฐานแคบ สร้างในปี ค.ศ. 1248 ใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 632 ปี เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1880 ครั้งหนึ่งสมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ของประเทศไทย ได้เคยเสด็จมาเยือน เมื่อคราวเสด็จประพาสเยอรมันครั้งแรกในปี ค.ศ. 1897 จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งถนนชิลเดอร์กัซเซ่ (Schildergasse) อิสระตามอัธยาศัยสำหรับการเลือกซื้อสินค้า เสื้อผ้า รวมทั้งกระเป๋า สินค้าแบรนด์เนม ของฝาก และที่ระลึก ในย่านถนนช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อของเมืองโคโลญจน์ เช่น เครื่องเหล็กตราคนคู่ น้ำหอมออดิโคโลญจน์ 4711 เป็นต้น

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ลิ้มรสขาหมูเยอรมัน + เบียร์ท่านละ 1 แก้ว

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Pullman Hotel, Cologne หรือเทียบเท่า

https://www.accorhotels.com/

วันที่ 7

โคโลญจน์ – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – เมืองแฟรงก์เฟิร์ต –  จัตุรัสโรเมอร์ – ช้อปปิ้งแฟรงก์เฟิร์ต  – แฟรงค์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ

เช้า   :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่าน ล่องเรือชมความงดงามของแม่น้ำไรน์  เพลิดเพลินกับการรับฟังเรื่องราวของปราสาทในยุคโรมัน และชาวเยอรมันเผ่าต่างๆ ที่ยังคงมีมนต์เสน่ห์อย่างไม่เสื่อมคลายแม่น้ำสายนี้ยังก่อให้เกิดเรื่องราวตำนาน และบทเพลงต่างๆ ที่ทำให้ผู้คนหลงใหล นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) (ระยะทาง 93 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 30 นาที) เมืองหลวงทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรปแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์ และมีพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก แฟรงก์เฟิร์ท ถือเป็นศูนย์กลางทางการเงินของทวีปยุโรป ธนาคารกลางยุโรปตั้งอยู่ในเมืองนี้ และแฟรงก์เฟิร์ตยังจัดว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มั่งคั่งที่สุดในเยอรมนี เนื่องจากแฟรงก์เฟิร์ตเป็นเพียงเมืองเดียว ในประเทศที่มีหมู่ตึกระฟ้า นอกจากนี้เมืองนี้ยังเป็นที่รู้จักกันดี ในฐานะเมืองที่เต็มไปด้วยพิพิธภัณฑ์ระดับโลกและไวน์แอปเปิ้ลรสเลิศ และยังเป็นเมืองหลวงทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโร นำท่านชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ย่านใจกลางเมืองเก่า อันเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง (The Romer) ศิลปะแบบโกธิค ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1405 ตรงกันข้ามกับศาลาว่าการเมือง ท่านจะพบกับอาคารกึ่งไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ ที่เรียกว่า “ออสไซเล่อ” (Ostzeile) ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมที่เคยถูกทำลายหมดสิ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้ทุกรายละเอียด ถ่ายภาพความสวยงามของ น้ำพุแห่งความยุติธรรม (Gerechtigkeitsbrunnen) ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่กลางลาน

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถนนสายช้อปปิ้ง Zeil ถนนใจกลางเมืองของแฟรงค์เฟิร์ต เป็นถนนสายแห่งการช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียง และคึกคักที่สุดมีสินค้านานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton, Chanel, Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer, สินค้าเสื้อแฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara, H&M เป็นต้น ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมันนี เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี

20.40 น.  :  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923

วันที่ 8

กรุงเทพฯ

12.30 น.  :  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการให้บริการ

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง พร้อมคนขับ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชม./วัน
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป 1 ท่าน
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ โดยเฉลี่ย 2 ยูโร /ท่าน /วัน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) พร้อมค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือ การประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยใน วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท ของบริษัทประกันภัยนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ + หมอนรองคอ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) 

จองโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ยุโรปโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ยุโรป | BENELUX GERMANY
8D 5N

วันเดินทาง
มี.ค-เม.ย’20

รหัสทัวร์ : E06_1
ราคา :
85,900บาท


BENELUX GERMANY 8D 5N

ttt

85,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)

วันแรก

กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต (เยอรมนี)

19.30 น.       คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D โดยสายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

23.45 น.       ออกเดินทางสู่ แฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG930

วันที่สอง

แฟรงก์เฟิร์ต – เมืองไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – ประเทศลักเซมเบิร์ก – ชมเมืองลักเซมเบิร์ก

06.15 น.       เดินทางถึง สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (ระยะทาง 85 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 20 นาที) เมืองใหญ่ศูนย์กลางการศึกษาของเยอรมัน และยังเป็นเมืองพระราชสมภพของล้นเกล้ารัชกาลที่ 8 นำท่านขึ้นชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขาริมผั่งแม่น้ำเนคการ์ ซึ่งถือเป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้น เมื่อราว ปี พ.ศ. 1843  ในรูปแบบศิลปะเรเนซองส์ นำท่านชมถังหมักองุ่น เพื่อผลิตเป็นไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งจุได้ถึง 221,726 ลิตร จากนั้นนำท่านชมวิวของปราสาทไฮเดลเบิร์กบน สะพานชาร์ล-ทีโอดอร์ (Karl-Theodore) หรือโอลด์บริดจ์ ซึ่งทอดข้ามแม่น้ำเนคการ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2329

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ ประเทศลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) (ระยะทาง 250 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. 30 นาที) นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป เนื้อที่ประมาณ 2,586 ตร.กม. เป็นศูนย์กลางการปกครอง และการท่องเที่ยวในเขตมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่ประกาศโดยองค์การยูเนสโก้ นำท่าน ชมเมืองลักเซมเบิร์ก ย่านแกรนด์ดยุค จัตุรัสปลาซดาร์แมส ชมโบสถ์นอร์ธเทอดามประติมากรรมสำริดของแกรนด์ดัชเชสชาร์ล็อตต์ และศาลาว่าการเมืองพระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุค ชื่นชมทิวทัศน์ รอบเมือง และเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกในย่านเมืองเก่า

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Melia Hotel, Luxembourg หรือเทียบเท่า

http://melia-luxembourg.hotels-in-luxembourg.com/en//                       

วันที่สาม

ลักเซมเบิร์ก – กรุงบรัสเซลส์ (ประเทศเบลเยี่ยม) – อะตอมเมี่ยม – รูปปั้นหนูน้อยแมนเนเก้นพิส  – จัตุรัสกร็องด์ ปลาช –  เมืองบรูจจ์ – ชมเมืองบรูจจ์

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

               นำท่านเดินทางสู่ กรุงบรัสเซลส์ (Brussels) (ระยะทาง 225 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)  เป็นเมืองหลวงของประเทศเบลเยี่ยม และยังเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองนานาชาติแห่งสหภาพยุโรป นำท่านชมเมืองบรัสเซลส์ ถ่ายรูปกับอะตอมเมี่ยม (The Atomium) ซึ่งเป็นประติมากรรมรูปอะตอมมหึมา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์จากการรวมตัว ครั้งแรกของกลุ่มประเทศยุโรปเมื่อปี ค.ศ. 1959 ผ่านชมอาคารบ้านเรือน       ในยุคเก่าๆ สถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างกอธิค และนีโอกอธิค ผ่านชมบริเวณพระราชวังที่ประทับของกษัตริย์แห่งเบลเยี่ยม (The Royal Palace of Brussels) ชม รูปปั้นหนูน้อยแมนเนเก้นพิส (Manneken Pis) อนุสาวรีย์หนูน้อยยืนปัสสาวะ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสกร็องด์ ปลาช (Grand Placeซึ่งเป็นจัตุรัสที่สวยที่สุดในทวีปยุโรปรอบจัตุรัสเป็นอาคารโบราณน่าสนใจทั้งสิ้น

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย          นำท่านเดินทางสู่ เมืองบรูจจ์ (Brugge) (ระยะทาง 100 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 30 นาที) เมืองเก่าที่ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดในเบลเยียม นำท่านชมตัวเมืองบรูจจ์ เมืองเก่าของเฟลมมิช ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี และได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่สวยมากอีกแห่งหนึ่งของยุโรป ผ่านชมศาลาว่าการเมืองที่มีอายุร่วม 600 ปี สร้างในศิลปะแบบโกธิค หอคอยเบลฟรี (Belfry) ที่สูงกว่า 83 เมตร และชม มหาวิหารโฮลีบลัด (Basilica the Holy Blood)

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NH Hotel, Brugge หรือเทียบเท่า

https://www.nh-hotels.com/hotel/

วันที่สี่

บรูจจ์ – ชมเมืองเก้นท์ – รอตเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์) – ตึกทรงลูกเต๋า – เมืองลิเซ่ – เทศกาลดอกทิวลิป ณ สวนเคอเคนฮอฟ – กรุงอัมสเตอร์ดัม

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                นำท่านสู่ เมืองเก้นท์ (Ghent) (ระยะทาง 50 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) เมืองเก่าที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเบลเยียม นำท่าน ชมเมืองเก้นท์ ชมวิวจากสะพานเซนต์ไมเคิล นำท่านชม มหาวิหารเซนต์บาโว วิหารใหญ่ประจำเมืองอายุกว่า 500 ปี ผ่านชม ปราสาทแห่งท่านเค้าท์ฟลานเดอร์ ซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่มีอิทธิพลมาจากยุคสงครามครูเสด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ รอตเตอร์ดัม (Rotterdam) ประเทศเนเธอร์แลนด์ (ระยะทาง 150 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก และเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเนเธอร์แลนด์ นำท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ ตึกทรงลูกเต๋า (Cube House) ที่ได้ไอเดียมาจากหนังสือนิยายเล่มหนึ่งในอดีต โดยตึกทรงลูกเต๋าติดกันหลายๆ ลูกนี้ คือ อพาร์ทเมนท์หรือออฟฟิศขนาดเล็กให้คนเช่าอยู่ได้จริง ลูกเต๋าหนึ่งลูก คือ หนึ่งยูนิต ความฉลาดของสิ่งก่อสร้างนี้คือ ลูกเต๋าจะต้องตั้งอยู่แบบเฉียงๆ เพราะใช้เสารับน้ำหนักเพียงแค่ต้นเดียว

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่ เมืองลิเซ่ (Lisse) (ระยะทาง 60 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ประเทศเนเธอร์แลนด์ ชม เทศกาลดอกทิวลิป ที่จัดขึ้น ณ สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof Garden) สวนดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หนึ่งปีมีเพียงหนเดียว เปิดเพียงสามเดือนของทุกๆ ปี ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดอกไม้นานาชนิดในสานต่างผลิดอกบานสะพรั่งนับล้านๆ ดอก โดยเฉพาะดอกทิวลิปที่เป็น ดาวเด่นของสวน โดยเทศกาลในฤดูใบไม้ผลิครั้งหน้าจะจัดขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม – 10 พฤษภาคม 2020 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) (ระยะทาง 35 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองหลวงของประเทศเนเธอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ   อัมสเทล (Amstel) เริ่มก่อตั้งประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเนเธอร์แลนด์ มีประชากรประมาณ 1.5 ล้านคน เป็นเมืองศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ ที่สำคัญแห่งหนึ่งของทวีปยุโรป โดยเฉพาะช่วงคริสต์ศตวรรษที่17 ซึ่งเป็นช่วงยุคทองของเนเธอร์แลนด์

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก XO Hotels Park West, Amsterdam หรือเทียบเท่า

https://xohotels.com/hotel/xo-hotels-park-west-amsterdam/

วันที่ห้า

กรุงอัมสเตอร์ดัม – เมืองซานดาม – ชมหมู่บ้านซานส์ สคันส์ – หมู่บ้านประมงโวเลนดัม – กรุงอัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – โรงงานเจียระไนเพชร – จัตุรัสดัมสแควร์

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซานส์ สคันส์ (Zaanse Schans) (ระยะทาง 25 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) หมู่บ้านอนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าแก่ และวิถีชีวิตของชาวเนเธอร์แลนด์สมัยก่อนที่มีกลิ่นอายหรือสัญลักษณ์ของความเป็นเนเธอร์แลนด์ไว้ได้อย่างครบถ้วน อดีตในหมู่บ้านนี้มีกังหันลมกว่า 800 ตัว ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งอาจจะลดน้อยลงไปบ้างในปัจจุบัน และได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ผู้คนได้เข้าชม นอกจากหมู่บ้านซานส์ สคันส์ ยังมีโรงสาธิตวิธีการทำชีส และทำรองเท้าไม้ให้ท่านได้เข้าชมอิสระให้ท่านเที่ยวชมหมู่บ้านน่ารักแห่งนี้ จากนั้นนำท่านสู่ หมู่บ้านประมงโวเลนดัม (Volendam) (ระยะทาง 25 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ  40 นาที)  ฉายา “ไข่มุกแห่งซุยเดอร์ซี เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง และได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นเมืองประมงทางทะเลที่มีความโดดเด่นในเรื่องของท่าเรือ และหมู่บ้านชาวประมงอันแสนคึกคัก รวมไปถึงลักษณะการแต่งกายในแบบดั้งเดิมของชาวดัตช์

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย            นำท่าน ล่องเรือหลังคากระจก (Lover Boat) ชมกรุงอัมสเตอร์ดัม ซึ่งตลอดเวลาหลายร้อยปีที่ผ่านมาคลองเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญที่สุดของเมืองนี้ และอัมสเตอร์ดัมก็มีคลองจำนวนมากที่สุดในโลกด้วย (ประมาณ 100 คลองยาวรวมกัน 97 กม.) และมีสะพานข้ามคลอง 600 สะพาน สถานที่สำคัญน่าชมที่สุดของอัมสเตอร์ดัมเกือบทั้งหมดจะอยู่ริมคลองรวมทั้งคฤหาสน์บ้านช่องของคหบดีเก่าแก่ด้วย แม้กระทั่งตลาดดอกไม้สดของเมืองหลวงแห่งนี้ก็ยังอยู่ริมคลอง จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม โรงงานเจียระไนเพชร อุตสาหกรรมการเจียระไนเพชรของเนเธอร์แลนด์ได้รับการยกย่องว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ชมขั้นตอนการคัดเลือกเพชรโดยละเอียดจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนขั้นตอนการเจียระไนเพชรให้เป็นอัญมณีที่มีค่าที่สุด ท่านสามารถเลือกซื้อ ได้ตามอัธยาศัย พร้อม Certificate รับรอง หลังจากนั้นนำท่านชม จตุรัสดัมสแควร์ (Dam Square) ศูนย์กลางของเมืองที่มีอนุสรณ์สงคราม เพื่อรําลึกถึงทหารที่เสียชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 และอดีตศาลาว่าการเมืองที่สร้างขึ้นใน ช่วงกลางคริสต์ศตวรรษที่ 17

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก XO Hotels Park West, Amsterdam หรือเทียบเท่า

https://xohotels.com/hotel/xo-hotels-park-west-amsterdam/

วันที่หก

กรุงอัมสเตอร์ดัม – เมืองโคโลญจน์ (เยอรมันนี) – มหาวิหารโคโลญจน์ – ช้อปปิ้งถนนชิลเดอร์กัซเซ่

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

              ออกเดินทางสู่ เมืองโคโลญจน์ (Cologne) (ระยะทาง 270 ก.ม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. 30 นาที) เมืองใหญ่ 1 ใน 5 ของเยอรมนี แหล่งกำเนิดหัวน้ำหอมโอเดอโคโลญจน์ 4711

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย           นำชม มหาวิหารโคโลญจน์ ที่งดงามสร้างเด่นสง่าอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ สัญลักษณ์แห่งเมืองโคโลญจน์ เป็นมหาวิหารสไตล์โกธิคดั้งเดิมขนานแท้ เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ฐานแคบ สร้างในปี ค.ศ.1248 ใช้เวลาสร้างยาวนานถึง 632 ปี เสร็จสมบูรณ์ในปีค.ศ.1880 ครั้งหนึ่งสมเด็จพระปิยมหาราช รัชกาลที่ 5 ของประเทศไทย ได้เคยเสด็จมาเยือน เมื่อคราวเสด็จประพาสเยอรมันครั้งแรกในปี ค.ศ. 1897 จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งถนนชิลเดอร์กัซเซ่ (Schildergasse) อิสระตามอัธยาศัยสำหรับการเลือกซื้อสินค้า เสื้อผ้า รวมทั้งกระเป๋า สินค้าแบรนด์เนม ของฝาก และที่ระลึก ในย่านถนนช้อปปิ้งที่ขึ้นชื่อของเมืองโคโลญจน์ เช่น เครื่องเหล็กตราคนคู่ น้ำหอมออดิโคโลญจน์ 4711 เป็นต้น

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ลิ้มรสขาหมูเยอรมัน + เบียร์ท่านละ 1 แก้ว

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Pullman Hotel, Cologne หรือเทียบเท่า

https://www.accorhotels.com/

วันที่เจ็ด

โคโลญจน์ – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – เมืองแฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – ช้อปปิ้งแฟรงก์เฟิร์ต  – แฟรงค์เฟิร์ต – กรุงเทพฯ

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                นำท่าน ล่องเรือชมความงดงามของแม่น้ำไรน์  เพลิดเพลินกับการรับฟังเรื่องราวของปราสาทในยุคโรมัน และชาวเยอรมันเผ่าต่างๆ ที่ยังคงมีมนต์เสน่ห์อย่างไม่เสื่อมคลายแม่น้ำสายนี้ยังก่อให้เกิดเรื่องราวตำนาน และบทเพลงต่างๆ ที่ทำให้ผู้คนหลงใหล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) (ระยะทาง 93 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. 30 นาที) เมืองหลวงทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรปแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์ และมีพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก แฟรงก์เฟิร์ท ถือเป็นศูนย์กลางทางการเงินของทวีปยุโรป ธนาคารกลางยุโรปตั้งอยู่ในเมืองนี้ และแฟรงก์เฟิร์ตยังจัดว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มั่งคั่งที่สุดในเยอรมนี เนื่องจากแฟรงก์เฟิร์ตเป็นเพียงเมืองเดียวในประเทศที่มีหมู่ตึกระฟ้า นอกจากนี้เมืองนี้ยังเป็นที่รู้จักกันดี ในฐานะเมืองที่เต็มไปด้วยพิพิธภัณฑ์ระดับโลกและไวน์แอปเปิ้ลรสเลิศ และยังเป็นเมืองหลวงทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโร นำท่านชม จัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ย่านใจกลางเมืองเก่า อันเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง (The Romer) ศิลปะแบบโกธิค ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นใน     ปี ค.ศ.1405 ตรงกันข้ามกับศาลาว่าการเมือง ท่านจะพบกับอาคารกึ่งไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ ที่เรียกว่า “ออสไซเล่อ” (Ostzeile) ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิมที่เคยถูกทำลายหมดสิ้นเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้ทุกรายละเอียด ถ่ายภาพความสวยงามของ น้ำพุแห่งความยุติธรรม  (Gerechtigkeitsbrunnen) ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่กลางลาน 

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย          นำท่านเดินทางสู่ ถนนสายช้อปปิ้ง Zeil ถนนใจกลางเมืองของแฟรงค์เฟิร์ต เป็นถนนสายแห่งการช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียง และคึกคักที่สุดมีสินค้านานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton, Chanel, Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer, สินค้าเสื้อแฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara, H&M เป็นต้น ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมันนี เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี

20.40 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 923

วันที่แปด

กรุงเทพฯ

12.30 น.      เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง พร้อมคนขับ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชม./วัน
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป 1 ท่าน
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ โดยเฉลี่ย 2 ยูโร /ท่าน /วัน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) พร้อมค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือ การประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยใน วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท ของบริษัทประกันภัยนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ + หมอนรองคอ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • สายการบินไทยสามารถสำรองที่นั่ง LONG LEG และ Exit Seat โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของสายการบิน ลูกค้าที่ประสงค์นั่งตรงนี้สามารถแจ้งหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทางได้
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์