NEW YEAR"/>
ทัวร์ยุโรปโปรแกรมทัวร์

29 – 04 JAN’20
ราคา : 69,900.-
BY TG

ทัวร์ยุโรป | (E05_2) PKG GERMANY CZECH AUSTRIA 7D 4N
NEW YEAR

PKG GERMANY CZECH AUSTRIA 7D 4N

ttt

69,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

ธันวาคม I 29 - 04 ม.ค. 63
สิทธิพิเศษ
  • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
    (ยกเว้น American Express)
  • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง


รายละเอียด

วันแรก

กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต

20.00 น.        คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

23.40 น.          นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG920 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11.15 ชม.)

 

วันที่สอง

กรุงเทพฯ – เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (เยอรมันนี) –  จัตุรัสโรเมอร์ – เมืองนูเรมเบิร์ก – ชมเมืองนูเรมเบิร์ก

05.55 น.           เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต  ประเทศเยอรมัน นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านชม เมืองแฟรงก์เฟิร์ต เมืองหลวงทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรปแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์ และมีพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ถือเป็นศูนย์กลางทางการเงินของทวีปยุโรป ธนาคารกลางยุโรปตั้งอยู่ในเมืองนี้ และยังจัดว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มั่งคั่งที่สุดในเยอรมนี เนื่องจากเป็นเพียงเมืองเดียวในประเทศที่มีหมู่ตึกระฟ้า นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักกันดี ในฐานะเมืองที่เต็มไปด้วยพิพิธภัณฑ์ระดับโลก และไวน์แอปเปิ้ลรสเลิศ  และยังเป็นเมืองหลวงทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโร จากนั้นไปยัง จัตุรัสโรเมอร์ เป็นย่านใจกลางเมืองเก่า ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ศาลาว่าการเมือง ศิลปะแบบโกธิคที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1405 ตรงข้ามกับศาลาว่าการเมืองจะพบกับอาคารกึ่งไม้ซุงงดงามแบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ ที่เรียกว่า “ออสไซเล่อ” หลังจากนั้นถ่ายภาพความสวยงามของ น้ำพุแห่งความยุติธรรม ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่กลางลาน

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย               นำท่านเดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) เป็นอีกหนึ่งเมืองโบราณที่ได้รับสมญานามว่าเมืองแห่งเทพนิยายของเยอรมัน มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 900 ปี โดยในอดีตเป็นเมืองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเมืองแห่งนี้ได้เป็นศูนย์ประชุมหลักของพรรคนาซี ซึ่งถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักในปีค.ศ.1945 จากสัมพันธมิตร แต่ปัจจุบันได้ทำการบูรณะขึ้นใหม่ให้งดงามดังเดิม จากนั้นแวะถ่ายรูปกับ วิหารเซนต์ลอเรนซ์ เป็นวิหารสวยประจำเมือง ซึ่งวิหารที่เห็นในปัจจุบัน คือ ตัววิหารที่ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่ เนื่องจากตัววิหารตั้งแต่ดั้งเดิมนั้นถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 และเที่ยวชม น้ำพุแห่งความดีงาม ด้านบนสุด ประดับด้วยรูปปั้นเทพีแห่งความยุติธรรม มือซ้ายถือตาชั่ง มือขวาถือดาบ ปิดตา เหมือนที่พบเห็นบ่อยๆ ตามจตุรัสต่างๆ ในยุโรป แต่ที่เพิ่มเติมคือ ที่ฐานน้ำพุด้านล่าง มีรูปปั้นเทพีอีก 7 องค์ ที่มีน้ำพุพ่นออกมาจากหน้าอก หลังจากนั้นนำท่านสู่ จัตุรัสใจกลางเมือง ซึ่งมีตลาดนัดขนาดใหญ่ประจำเมือง อันถือเป็นตลาดนัดคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดใน ประเทศเยอรมนี ชม โบสถ์พระแม่มาเรีย จุดเด่นคือ มีนาฬิกาตุ๊กตาไขลานที่หน้าจั่วของโบสถ์พระแม่มาเรีย ตัวนาฬิกาและตุ๊กตาประดับนี้ถูกสร้างเพิ่มเติมภายหลังในปี ค.ศ. 1509 เพื่อเป็นการรำลึกถึง พระราชกฤษฎีกาทองคำปี 1356 ที่ตราขึ้นตามพระราชบัญชาของจักรพรรดิคาร์ลที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอัน ศักดิ์สิทธิ์  นำท่านชมย่านเมืองเก่า (Old town) ที่มีอายุยาวนาน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1300 โดยมีกำแพงเมืองความยาวกว่า 5 กม. รอบล้อมตัวเมืองเก่าไว้ ภายในมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆหลายจุด เช่น Nuremberg Castle และ City wall

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

** ลิ้มรสขาหมูเยอรมัน + เบียร์ท่านละ 1 แก้ว **

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Ringhotel Loew's Merkur, Nuremberg หรือเทียบเท่า

https://loews-hotel-merkur.de/

 

วันที่สาม

เมืองนูเรมเบิร์ก – กรุงปราก (สาธารณรัฐเช็ก) – เข้าชมปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ – จตุรัสเมืองเก่าปราก

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                  นำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงาม

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย                นำท่านเข้าชม ปราสาทปราก (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายด้านใน) ซึ่งส่วนหนึ่งได้กลายเป็นที่ทำงานของประธานาธิบดี ชมวิหาร ST.VITUS จุดกำเนิดของกรุงปรากที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของชาวเชค ชม GOLDEN LANE ถนนค้าขายที่แปลกตาที่สุด  จากนั้นเดินทางสู่ สะพานชาร์ลส์ เป็นสะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของเมืองที่สร้างข้ามแม่น้ำวัลตาวา จุดเด่นของสะพานแห่งนี้คือมีการประดับด้วยรูปปั้นนักบุญถึง 28 องค์ และชม จตุรัสเมืองเก่า เป็นบริเวณที่มีความสวยงามและเสน่ห์อันน่าหลงไหล มีศิลปะการก่อสร้างที่ผสมผสานหลายแบบทั้งโกธิค เรเนสซองส์ และบาร็อค ซึ่งอาคารบ้านเรือนและวิหารเก่าแก่ อายุหลายร้อยปีจนได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก ต่อมาชม อนุสาวรีย์ยานฮุส ผู้ซึ่งอุทิศตนเพื่อต่อสู้กับการฉ้อราษฎ์ในคริสตจักร และเขาถูกจับเผาทั้งเป็นในปีค.ศ.1415 จากนั้นไม่นานเขาก็ได้รับยกย่องให้เป็นวีรบุรุษของชาวปราก สุดท้ายนำชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่นักท่องเที่ยวจะมาเฝ้ารอการตีบอกเวลาทุกๆ 1 ชั่วโมง จะมีรูปปั้นสิบสองนักบุญเดินเวียนออกมาบริเวณเวทีเล็กๆ เหนือนาฬิกา ซึ่งนักบุญแต่ละองค์ก็จะมีอิริยาบถแตกต่างกันตามความหมายของชื่อ อาทิ Venity คือความฟุ้งเฟ้อ หลงตัวเอง เพราะฉะนั้นจึงมองแต่ตัวเองในกระจก เป็นต้น

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Clarion Hotel, Prague หรือเทียบเท่า

https://www.clarionhotelpraguecity.com/en/

 

วันที่สี่

กรุงปราก – เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ – ปราสาทคลุมลอฟ – จัตุรัสเมืองเก่า  เวียนนา (ออสเตรีย)

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                       นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เป็นเมืองทางตอนใต้ของประเทศ และแคว้นโบฮีเมีย ซึ่งเป็นล้อมรอบไปด้วยขุนเขา และสายน้ำท่ามกลางธรรมชาติอันสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของเขื่อนกั้นน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในภาคพื้นยุโรปตอนกลาง จากนั้นนทุกท่านชม ปราสาทคลุมลอฟ ปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทกรุงปราก สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ซึ่งมีความใหญ่โต และแสดงถึงพลังอำนาจของกษัตริย์ในอดีต อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญของเมือง ให้ท่านเดินเล่นบริเวณลานหน้าปราสาท และสวนตามอัธยาศัย

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย                 นำท่านชม จัตุรัสเมืองเก่า ซึ่งมีแม่น้ำวิตาวาล้อมรอบไว้เกือบทั้งหมด ชมบ้านเรือนที่มีความเก่าแก่ไม่ต่ำกว่า 700 ปี และเดินเล่นในย่านเมืองเก่าที่มีชื่อเสียงของศิลปะ และสถาปัตยกรรมอันยอดเยี่ยม ความงดงามของเมืองแห่งนี้ทำให้ถูกเรียกว่าเป็น “ไข่มุกแห่งโบฮีเมีย” ซึ่งองค์การยูเนสโกได้บันทึกไว้ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม และทางธรรมชาติในปีค.ศ.1992 ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)  เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ซึ่งเป็นนครหลวงแห่งดนตรีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ศูนย์กลางอำนวยการของจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียน 

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาหารไทย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Mercure Hotel Raphael Wien, Vienna หรือเทียบเท่า

https://www.accorhotels.com/gb/hotel-A0Q7-hotel-mercure-raphael-wien/index.shtml

วันที่ห้า

เวียนนา – พาร์นดอร์ฟ เอ้าท์เล็ต – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ (ด้านนอก) โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์ – คาร์ทเนอร์สตรีท

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                    อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ พาร์นดอร์ฟ เอ้าท์เล็ต เป็นเอ้าท์เล็ตแห่งแรกและเป็นแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ของประเทศออสเตรีย ห่างจากกรุงเวียนนา 47 กิโลเมตร ซึ่งเอ้าท์เล็ตแห่งนี้มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้าน ไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ จากทุกมุมโลกให้เลือกมากมายอย่างจุใจ เช่น Burberry, Calvin Klein, Camel, Guess, Lacoste, Levi’s, NIKE,Samsonite, Swarovski, Timberland, Tommy Hilfiger, ฯลฯ

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย                 นำท่านไปยัง พระราชวังเชิร์นบรุนน์ เป็นพระราชวังฤดูร้อนของพระราชวังฮับสบูร์ก สร้างขึ้นปลายศตวรรษที่17 โดยพระนางมาเรียเทเรซ่า ทรงตั้งพระทัยว่าพระราชวังแห่งนี้จะต้องยิ่งใหญ่และงดงาม ไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส   จากนั้นเดินทางสู่ ถนนสายวงแหวนริงสเตรเซ่ อันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ โรงละครโอเปร่าอันเก่าแก่ พระราชวังฮาฟบวร์ก อาคารรัฐสภา ศาลาว่าการ มหาวิทยาลัย และโบสถ์ประจำเมือง ต่อมาชมความงามของ โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์ เป็นโบสถ์ศิลปะแบบโกธิคที่สูงเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมือง และอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ณ คาร์ทเนอร์สตรีท เป็นย่านช้อปปิ้งหลักของเวียนนาที่เต็มไปด้วยสินค้า แบรนด์เนมหลากหลายยี่ห้อชั้นนำตลอดสองข้างทาง

ค่ำ                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาหารพื้นเมือง เสิร์ฟซี่โครงหมูรมควัน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Mercure Hotel Raphael Wien, Vienna หรือเทียบเท่า

https://www.accorhotels.com/gb/hotel-A0Q7-hotel-mercure-raphael-wien/index.shtml

 

วันที่หก

เวียนนา – กรุงเทพฯ

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                     ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา  กรุงเวียนนา เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

13.30 น.           ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 937

วันที่เจ็ด

กรุงเทพฯ

05.20 น.           เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์