ทัวร์ยุโรปโปรแกรมทัวร์

OCT – NOV’19
ราคา : 69,900.-
BY TG

ทัวร์ยุโรป | (E05_1) GERMANY CZECH AUSTRIA 7D 4N

GERMANY CZECH AUSTRIA 7D 4N

ttt

69,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

ตุลาคม - พฤศจิกายน 2562
สิทธิพิเศษ
  • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
    (ยกเว้น American Express)
  • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียด

วันแรก

กรุงเทพฯ – แฟรงก์เฟิร์ต

20.00 น.          พร้อมคณะ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

23.45 น.            นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย  เที่ยวบินที่ TG920 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 11.15 ชม.)

วันที่สอง

กรุงเทพฯ – เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (เยอรมันนี) –  จัตุรัสโรเมอร์ – เมืองนูเรมเบิร์ก – ชมเมืองนูเรมเบิร์ก

06.15 น.            เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงก์เฟิร์ต  ประเทศเยอรมัน นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านชม เมืองแฟรงก์เฟิร์ต เมืองหลวงทางเศรษฐกิจของทวีปยุโรปแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไมน์ และมีพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ถือเป็นศูนย์กลางทางการเงินของทวีปยุโรป ธนาคารกลางยุโรปตั้งอยู่ในเมืองนี้ และยังจัดว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่มั่งคั่งที่สุดในเยอรมนี เนื่องจากเป็นเพียงเมืองเดียวในประเทศที่มีหมู่ตึกระฟ้า นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จักกันดี ในฐานะเมืองที่เต็มไปด้วยพิพิธภัณฑ์ระดับโลก และไวน์แอปเปิ้ลรสเลิศ  และยังเป็นเมืองหลวงทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโร จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสโรเมอร์ เป็นย่านใจกลางเมืองเก่า อันเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง ศิลปะแบบโกธิค โดยสร้างขึ้นในปีค.ศ.1405 ตรงกันข้ามกับศาลาว่าการเมือง ท่านจะพบกับอาคารกึ่งไม้ซุงอันงดงามแบบฟาคแวร์กเฮ้าส์ ที่เรียกว่า “ออสไซเล่อ” (OSTZEILE) ที่ได้รับการก่อสร้างขึ้นมาใหม่โดยสามารถรักษารายละเอียดของอาคารดั้งเดิม ที่เคยถูกทำลายหมดสิ้น  เมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองได้ทุกรายละเอียด ถ่ายภาพความสวยงามของ น้ำพุแห่งความยุติธรรม ที่ตั้งเด่นเป็นตระหง่านอยู่กลางลาน

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย                นำท่านเดินทางสู่ เมืองนูเรมเบิร์ก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) อีกหนึ่งเมืองโบราณที่ได้รับสมญานามว่าเมืองแห่งเทพนิยายของเยอรมัน มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 900 ปี โดยในอดีตเป็นเมืองของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเมืองแห่งนี้ได้เป็นศูนย์ประชุมหลักของพรรคนาซี ซึ่งถูกทิ้งระเบิดอย่างหนักในปี ค.ศ. 1945 จากสัมพันธมิตร แต่ปัจจุบันได้ทำการบูรณะขึ้นใหม่ให้งดงามดังเดิม นำท่านถ่ายรูปกับ วิหารเซนต์ลอเรนซ์ วิหารสวยประจำเมืองที่เห็นในปัจจุบันคือตัววิหารที่ทำการบูรณะขึ้นมาใหม่ เนื่องจากตัววิหารตั้งแต่ดั้งเดิมนั้นถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ตัววิหารการตกแต่งในลักษณะของสถาปัตยกรรมแบบยุคกลางที่ให้ความขลัง และความสง่างาม จากนั้นนำท่านชม น้ำพุแห่งความดีงาม บนสุดประดับด้วยรูปปั้นเทพีแห่งความยุติธรรม มือซ้ายถือตาชั่ง มือขวาถือดาบ ปิดตา เหมือนที่เราเห็นบ่อยๆ ตามจตุรัสต่างๆ ในยุโรป แต่ที่เพิ่มเติมคือ ที่ฐานน้ำพุด้านล่าง มีรูปปั้นเทพีอีก 7 องค์  ที่มีน้ำพุพ่นออกมาจากหน้าอก และนำท่านสู่ จัตุรัสกลางใจเมือง  ซึ่งมีตลาดนัดขนาดใหญ่ประจำเมือง อันถือเป็นตลาดนัดคริสต์มาสที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเยอรมนี จากนั้นชม โบสถ์พระแม่มาเรีย  จุดเด่นคือ มีนาฬิกาตุ๊กตาไขลานที่หน้าจั่วของโบสถ์พระแม่มาเรีย ตัวนาฬิกาและตุ๊กตาประดับนี้ถูกสร้างเพิ่มเติมภายหลังในปี ค.ศ. 1509 เพื่อเป็นการรำลึกถึง พระราชกฤษฎีกาทองคำปีค.ศ.1356 ที่ตราขึ้นตามพระราชบัญชาของจักรพรรดิคาร์ลที่ 4 แห่งจักรวรรดิโรมันอัน ศักดิ์สิทธิ์ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ย่านเมืองเก่า ที่มีอายุยาวนาน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1300  โดยมีกำแพงเมืองความยาวกว่า 5 กม. รอบล้อมตัวเมืองเก่าไว้ ภายในมีสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญๆ หลายจุด เช่น Nuremberg Castle และ City wall

ค่ำ                   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ---ลิ้มรสขาหมูเยอรมัน และไส้กรอกเยอรมัน เสิร์ฟพร้อมเบียร์ดังท้องถิ่นท่านละ 1 แก้ว

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Hilton Nuremberg Hotel, Nuremberg หรือเทียบเท่า

https://www3.hilton.com/en/hotels/bavaria/

วันที่สาม

เมืองนูเรมเบิร์ก – กรุงปราก (สาธารณรัฐเช็ก) – เข้าชมปราสาทปราก – สะพานชาร์ลส์ – จตุรัสเมืองเก่าปราก

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                     นำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. 30 นาที) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งอยู่ใจ กลางแคว้นโบฮีเมีย เมืองที่มีหลากหลายฉายา เช่น นครแห่งมนต์ขลัง นครแห่งความรุ่งโรจน์ นครร้อยหอคอยปารีสตะวันออก หรือน้องสาวของเวียนนา เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงาม

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย                 นำท่าน เข้าชมปราสาทปราก (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายด้านใน)  ที่งดงามซึ่งส่วนหนึ่งได้กลายเป็นที่ทำงานของประธานาธิบดี ชมวิหาร ST.VITUS  จุดกำเนิดของกรุงปรากที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของชาวเชค ชม GOLDEN LANE ถนนค้าขายที่แปลกตาที่สุด  จากนั้นเดินทางสู่ สะพานชาร์ลส์  สะพานเก่าแก่สัญลักษณ์ของเมืองที่สร้างข้ามแม่น้ำวัลตาวา จุดเด่นของสะพานแห่งนี้คือมีการประดับด้วยรูปปั้นนักบุญถึง 28 องค์ จัตุรัสเมืองเก่า บริเวณที่มีความสวยงามและเสน่ห์ อันน่าหลงไหล มีศิลปะการก่อสร้างที่ผสมผสานหลายแบบ ทั้งโกธิค เรเนสซองส์ และบาร็อค อาคารบ้านเรือนและวิหารเก่าแก่ อายุหลายร้อยปี จนได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก ชมอนุสาวรีย์ยานฮุส  ผู้ซึ่งอุทิศตนเพื่อต่อสู้กับการฉ้อราษฎ์ในคริสตจักร และเขาถูกจับเผาทั้งเป็นในปี ค.ศ. 1415 จากนั้นไม่นานเขาก็ได้รับยกย่องให้เป็นวีรบุรุษของชาวปราก   นำชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์  ที่นักท่องเที่ยวจะมาเฝ้ารอการตีบอกเวลาทุกๆ 1 ชั่วโมง จะมีรูปปั้นสิบสองนักบุญเดินเวียนออกมาบริเวณเวทีเล็กๆ เหนือนาฬิกา ซึ่งนักบุญแต่ละองค์ก็จะมีอิริยาบถแตกต่างกันตามความหมายของชื่อ เช่น Venity คือความฟุ้งเฟ้อ หลงตัวเอง เพราะฉะนั้นจึงมองแต่ตัวเองในกระจก เป็นต้น

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง ---ลิ้มรสซุป และไวน์พร้อมโชว์พื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Majestic Plaza Hotel, Prague หรือเทียบเท่า

https://www.hotel-majestic.cz/

วันที่สี่

กรุงปราก – เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ – ปราสาทคลุมลอฟ – จัตุรัสเมืองเก่า – เวียนนา (ออสเตรีย)

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม          

                       นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ คลุมลอฟ  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองทางตอนใต้ของประเทศ และแคว้นโบฮีเมีย ซึ่งเป็นเมืองที่แวดล้อมไป ด้วยขุนเขา และสายน้ำท่ามกลางธรรมชาติอันสมบูรณ์อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของเขื่อนกั้นน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในภาคพื้นยุโรปตอนกลาง จากนั้นนำท่านชม ปราสาทคลุมลอฟ  ปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทกรุงปราก สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ซึ่งมีความใหญ่โต และแสดงถึงพลังอำนาจของกษัตริย์ในอดีต อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญของเมือง ให้ท่านเดินเล่นบริเวณลานหน้าปราสาท และสวนตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย                  นำท่าน ชมเมืองบริเวณจัตุรัสเมืองเก่า ซึ่งมีแม่น้ำวิตาวา (Vitava river) ล้อมรอบไว้เกือบทั้งหมด ชมสภาพบ้านเรือนที่มีความเก่าแก่ไม่ต่ำกว่า 700 ปี เดินเล่นชมเมืองในย่านเมืองเก่า ที่มีชื่อเสียงของศิลปะ และสถาปัตยกรรมอันยอดเยี่ยม ความงดงามของเมืองทำให้มักถูกเรียกขานว่าเป็น ไข่มุกแห่งโบฮีเมีย เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองนั้นเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ องค์การยูเนสโก จึงได้บันทึกไว้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม     และธรรมชาติในปี ค.ศ.1992 ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (Vienna) เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 30 นาที) นครหลวงแห่งดนตรี อายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี ศูนย์กลางอำนวยการของจักรวรรดิออสโตร-ฮังกาเรียน 

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาหารพื้นเมือง ---เสิร์ฟซี่โครงหมูรมควัน + Sacher Cake  เค้กชื่อดังของเวียนนา

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Mercure Hotel Raphael Wien, Vienna หรือเทียบเท่า

https://www.accorhotels.com/gb/hotel-A0Q7-hotel-mercure-raphael-wien/index.shtml

**หมายเหตุ : ที่พักในวันรุ่งขึ้นตั้งอยู่บนเกาะคาปรี คณะทัวร์จะต้องเดินทางโดยเรือและนั่งรถรางต่อเพื่อไปยังโรงแรม เพื่อความสะดวกจึงขอแนะนำให้ท่านแบ่งสัมภาระเป็นกระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก     

วันที่ห้า

เวียนนา – พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ (ด้านนอก) – โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์ – คาร์ทเนอร์สตรีท

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

                     นำท่านเดินทางสู่ พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท (Parndorf Outlet) เอาท์เลทแห่งแรก และเป็นแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ของประเทศออสเตรีย เอาท์เลทแห่งนี้มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้าน สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ จากทุกมุมโลกให้เลือกมากมายอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น Bally, Burberry, Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, Lacoste, Levi’s, NIKE, Samsonite, Swarovski, The North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, TUMI, Valentino, Versace ฯลฯ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

เที่ยง                 รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย                  นำชม พระราชวังเชิร์นบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) พระราชวังฤดูร้อนของพระราชวังฮับสบูร์ก สร้างขึ้นปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระนางมาเรียเทเรซ่า ทรงตั้งพระทัยว่าพระราชวังแห่งนี้จะต้องยิ่งใหญ่และงดงาม ไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส ภายในพระราชวังมีห้องกว่า 20 ห้อง ที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม เช่น ห้องบรรทม, ห้องจัดเลี้ยง, ห้องทรงงาน และห้องบอลลูมที่ใช้เต้นรำหรือแสดงดนตรี จากนั้นนำท่านสู่ ถนนสายวงแหวนริงสเตรเซ่ อันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ  โรงละครโอเปร่าอันเก่าแก่, พระราชวังฮาฟบวร์ก, อาคารรัฐสภา, ศาลาว่าการ, มหาวิทยาลัย และโบสถ์ประจำเมือง จากนั้นนำท่านชมความงามของ โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์  โบสถ์ศิลปะแบบโกธิคที่สูงเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมือง จากนั้นอิสระช้อปปิ้ง คาร์ทเนอร์สตรีท เป็นย่านช้อปปิ้งหลักของเวียนนาที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายยี่ห้อชั้นนำตลอดสองข้างทาง

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคารอาหารไทย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Mercure Hotel Raphael Wien, Vienna หรือเทียบเท่า

https://www.accorhotels.com/gb/hotel-A0Q7-hotel-mercure-raphael-wien/index.shtml

วันที่หก

เวียนนา – กรุงเทพฯ

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                       ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทาง และสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

14.35 น.              ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 937

วันที่เจ็ด

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

05.35 น.             เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์