สงกรานต์"/>
ทัวร์ยุโรปโปรแกรมทัวร์

10 – 17 APR’20
ราคา : 100,900.-
BY TG

ทัวร์ยุโรป | (E04_1) GRAND SWITZERLAND 8D 5N
สงกรานต์

GRAND SWITZERLAND 8D 5N

thai airway

100,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

เมษายน I 10 - 17
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียด

วันแรก

กรุงเทพฯ

20.00 น.     คณะพร้อม ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของ บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

วันที่สอง

กรุงเทพฯ – ซูริค (สวิสเซอร์แลนด์) – เมืองชาฟเฮาเซน – น้ำตกไรซ์ – เมืองชไตน์อัมไรน์ – เมืองลูเซิร์น–อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – เมืองอินเทอร์ลาเกน

01.05 น.      นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970

07.50 น.      เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมือง เมืองชาฟเฮาเซน (ระยะทาง 45 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) เที่ยวชม น้ำตกไรน์ เป็นน้ำตกที่เกิดจากแม่น้ำไรน์ ถือเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชไตน์ อัม ไรน์ (ระยะทาง 25 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เป็นเมืองโบราณเล็กๆมีแม่น้ำไรน์ไหลผ่านกลางเมืองและมีถนนสายหลักเพียงสายเดียวอาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณ โดยบางบ้านจะมีมุขหน้าต่างยื่นออกมา ผนังนอกบ้านมีการวาดภาพสีน้ำปูนเปียกบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2 ชม.) เป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดังของสวิสเซอร์แลนด์ และเป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่าเป็น “ หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) ” นอกจากจะมีเทือกเขาสูงอย่างเทือกเขาแอลป์แล้วยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้แทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขาสลับด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ไม่ไกลจากสะพานไม้มากนัก อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน แกะสลักอยู่บนหน้าผา โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดี ที่เสียชีวิตไปในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวัง หลังจากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นชม สะพานไม้ชาเปล เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี ซึ่งเป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลย นอกจากนี้ยังมีสินค้าหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อ เช่น ช็อกโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น และนำท่านลงจากเขาเพื่อเดินทาง เมืองอินเทอร์ลาเกน (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม) เป็นหนึ่งในเมืองยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวถูกขนาบข้างด้วยทะเลสาบเบรียนซ์และทะเลสาบทูน โดยมีภาพของยอดเขาจุงฟราวเป็นฉากหลัง อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และคึกคักตลอดปี มีความงดงามและบรรยากาศที่เงียบสงบและประกอบไปด้วยอาคารโบราณยุคศตวรรษที่ 19 ส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้สไตล์สวิสชาเล่ต์ อิสระให้ท่านเดินเล่นย่านถนนโฮอีเวก ซึ่งเป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้งในอินเทอร์ลาเกน และยังเป็นที่ตั้งของเมืองที่เป็นจุดเริ่มต้นสู่ยอดเขาจุงฟราวที่เป็นส่วนหนึ่งของแนวเทือกเขาแอลป์ฉายา Top of Europe

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Metropole Hotel, Interlaken หรือเทียบเท่า

https://www.metropole-interlaken.ch/en 

วันที่สาม

เมืองอินเทอร์ลาเกน – เมืองกรินเดอร์วาลกรุน – ยอดเขาจุงฟราวยอร์ค  เมืองเลาเทอร์บรุนเนน – เมืองอินเทอร์ลาเกน

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

              นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอร์วาลกรุน (Grindelwald Grund) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวเขาจุงฟราว โดยเมื่อปี ค.ศ. 2001 ยูเนสโก้ประกาศให้เขาจุงฟราวเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นำท่านนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของสวิส แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ชีเด็ก(Kleine Scheidegg) ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงฟราวที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 3,454 เมตร ซึ่งได้รับกำรยกย่องว่าเป็น “Top of Europe”จนถึงสถานีจุงฟราว (Jungfraujoch) ชมวิวที่สวยงาม และสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ Sphinx และชมถ้ำน้ำแข็ง (Ice Palace) ที่ได้รับการขุดเจาะ และตกแต่งไว้อย่างงดงาม หรือเล่นหิมะบนลานสกี ก่อนให้เวลาเดินเล่นสบายๆ หรือซื้อไปรษณียบัตรส่งกลับบ้านจาก “Top of Europe” 

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองบนยอดเขา

บ่าย           อิสระให้ท่านเก็บภาพที่ระลึกบนลานกว้างที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนจนถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับโดยใช้เส้นทางที่สุดแสนโรแมนติกอีกเส้นหนึ่ง นำท่านเดินทางกลับลงจากยอดเขา แวะเปลี่ยนรถไฟที่ สถานีไคลน์ไชเด็ค (Kleine Scheidegg) เดินทางสู่ เมืองเลาเทอร์บรุนเนน (Lauterbrunnen) หมู่บ้านเล็กๆ ในรัฐเบิร์น ตั้งอยู่กลางหุบเขาสูงชัน โดยมีฉากหลังของหมู่บ้านเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดชื่อว่า ชเตาบ์บาค (Staubbach) ที่ไหลดิ่งลงมาจากหน้าผาหินสูงชัน นำท่านเดินทางสู่ เมืองบาเซล (Basel) (ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองชายแดนสามประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส และเยอรมันที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำไรน์ 

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Metropole Hotel, Interlaken หรือเทียบเท่า

https://www.metropole-interlaken.ch/en

หมายเหตุ : ที่พักในวันถัดไปตั้งในเมืองเซอร์แมท คณะทัวร์จะต้องเดินทางโดยรถไฟ และถือกระเป๋าต่อเพื่อไปยังโรงแรม เพื่อความสะดวกจึงขอแนะนำให้ท่านแบ่งสัมภาระเป็นกระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก สำหรับ 1 คืน โดยกระเป๋าจะอยู่ในความดูแลของท่านเองตลอดการเดินทาง

วันที่สี่

เมืองอินเทอร์ลาเกน – เมืองอันเดอร์แมท – รถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส – เมืองเซอร์แมท 

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

              นำท่านเดินทางสู่ อันเดอร์แมท (ระยะทาง 100 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที) เมืองเล็กๆ น่ารักที่ถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ และเป็นเมืองชุมทางรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซเพรส ภายในเมืองมีร้านค้าที่พักต่างๆมากมายสำหรับรองรับนักท่องเที่ยว

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย          ออกเดินทางขึ้นสู่ เมืองเซอร์แมท โดย รถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส (Glacier Express) สัมผัสความงามตลอด 2 ข้างทาง ด้วยระยะเวลา 3 ชั่วโมง ที่ท่านจะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติของภูเขาสูงของเทือกเขาแอลป์ ทุ่งหญ้า บ้านทรงชาเล่ต์ สายน้ำธรรมชาติที่งดงามจนถึงเมืองเซอร์แมท จากนั้นนำท่านชม เมืองเซอร์แมท ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองปลอดมลพิษโลก ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร ภายในเมืองไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่ง ซึ่งนักท่องเที่ยว อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าสวิส อาทิ นาฬิกาทุกยี่ห้อ, ของที่ระลึก, มีดพับ ฯลฯ

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Simi Hotel , Zermatt หรือเทียบเท่า

https://www.hotelsimi.ch/

วันที่ห้า

เซอร์แมท – กลาเซียร์พาราไดซ์ขึ้นสู่ยอดเขาไคลน์มัทเทอร์ฮอร์น (กระเช้า) – เมืองท๊าซ – เมืองโลซานน์ – เมืองเวเว่ย์ – เมืองมองเทรอซ์

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

              นำท่าน นั่งกระเช้ากลาเซียร์พาราไดซ์ขึ้นสู่ยอดเขาไคลน์มัทเทอร์ฮอร์น ที่มีความสูง 3,883 เมตร โดยกระเช้าไฟฟ้าใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ถึงจุดชมวิวกลาเซียร์พาราไดซ์ เพื่อชมความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ที่มีความสูงถึงถึง 4,478 เมตร ที่ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอลป์

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย          นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองท๊าซ โดยรถไฟ (ใช้เวลาประมาณ 12 นาที) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) (ระยะทาง 165 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ซึ่งตั้งอยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณริมฝั่งทะเลสาบที่นี่ เมืองโลซานน์มีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศที่นี่ เมืองนี้ยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญสำหรับชาวไทยเนื่องจากเป็นเมืองที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จย่า ชม ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะปาร์ค ดู เดอนองตู สร้างขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และเพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญ 2 วาระคือวโรกาสที่ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2552  หลังจากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 30 นาที) ตั้งอยู่ในรัฐโวของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยตัวเมืองตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้รับกสนขนานนามให้เมืองเวเว่ย์เป็น "ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส" ที่แม้แต่ศิลปินตลกชื่อดังแห่งฮอลลีวู้ด “ชาลี แชปลิน” ยังหลงไหลและได้อาศัยอยู่ที่เมืองนี้ในบั้นปลายชีวิต ต่อจากนั้นชมเมืองและถ่ายรูปคู่กับ รูปปั้นชาลี แชปลิน โดยที่ส้อมยักษ์ตั้งอยู่ในทะเลสาบใกล้กับสวนสาธารณะของเมืองเวเว่ย์ สร้างเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทเนสเล่ย์ เนื่องจากเป็นบ้านเกิดของบริษัทเนสเล่ย์ ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเนสเล่ย์ ปัจจุบันได้ย้ายไปอยู่ที่ทำการใหม่ใกล้ท่าเรือ และอาคารแห่งเดิมได้กลายเป็นพิพิทธภัณฑ์เนสเล่ย์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร และนำท่านออกเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ เป็นเมืองตากอากาศที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา (ระยะทาง 6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที)   

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Eden Palace au Lac Hotel, Montreux หรือเทียบเท่า

https://www.edenpalace.ch/en/ 

วันที่หก

เมืองมองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง (ด้านนอก) – เมืองเบิร์น – นาฬิกาไซ้ท์กล็อคเค่ – อพาร์ทเมนต์ไอน์สไตน์ – ซูริค – มหาวิหารกรอส มุนเต  ช้อปปิ้งถนนบาห์นฮอล์ฟ

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

              นำท่านเข้าชม ปราสาทชิลยอง เป็นปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างขึ้นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตั้งแต่ยุคโรมันเรืองอำนาจโดยราชวงศ์ซาวอย สัญลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในอดีตเคยเป็นจุดควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและเก็บค่าผ่านทางของขบวนเรือสินค้าที่สัญจรผ่านไปมารวมถึงเคยใช้เป็นคุกลับที่มืดมิดและโหดร้ายอีกด้วย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์น (Bern) (ระยะทาง 110 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.)  เป็นเมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ที่มีหมีเป็นสัญลักษณ์ และเป็นเมืองเก่าจากยุคกลางที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศ หรือแม่น้ำที่ยังคงรูปลักษณ์ดั้งเดิมตั้งแต่เมื่อ 800 ปีที่แล้ว นอกจากนี้ยังมีความงดงามทางสถาปัตยกรรม อาคารบ้านเรือนธรรมชาติที่แวดล้อม รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เที่ยวชม ย่านเมืองเก่า ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 1983 และก่อตั้งขึ้นในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่บนภูเขาล้อมรอบด้วยแม่น้ำอาเร ชมมาร์คกาสเซย่านเมืองเก่าที่ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้ และร้านเสื้อผ้าบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว ชมอาคารเก่าอายุ 200 – 300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ เป็นถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้ และเต็มไปด้วยร้านภาพวาด นอกจากนี้ยังมีร้านขายของเก่าในอาคารโบราณอีกด้วย ต่อมาชม นาฬิกาไซ้ท์กล็อคเค่ เป็นหอนาฬิกายุคกลางที่มีชื่อเสียงที่สุดของย่านเมืองเก่าเบิร์น ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 มีอายุถึง 800 ปี โดยนาฬิกาตีบอกเวลาทุกๆ ชั่วโมง ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของกรุงเบิร์น และไปชมบริเวณด้านนอก อพาร์ทเมนต์ไอน์สไตน์ เป็ยบ้าน 1 ใน 5 หลังของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก ตั้งอยู่ที่บ้าน หมายเลข 49 ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเขาพักอยู่ที่ชั้นสองของบ้านหลังนี้ระหว่างปีค.ศ.1903-1905 ปัจจุบันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์และคาเฟ่

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

บ่าย          นำท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศแต่เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงระดับโลก และเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศ ชมมหาวิหารคู่บ้านคู่เมืองอย่าง มหาวิหารกรอส มุนเตอร์ ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูริค ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำลิมมัต ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของซูริค จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านถนนบาห์นฮอล์ฟ เป็นย่านช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในเมืองซูริค และใหญ่ที่สุดในสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งถนนสายนี้ทอดยาวจากสถานีรถไฟผ่านเมืองเก่าไปจนถึงสุดริมน้ำเดิมที่เคยเป็นทางรถม้า แต่ปัจจุบันเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของเมืองซูริค สองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านค้าทั้งแบรนด์เนม และร้านอาหาร ขึ้นชื่อว่าเป็นถนนคนเดินที่สวยและหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Novotel Zurich Airport Messe, Zurich หรือเทียบเท่า

www.accorhotels.com/gb/hotel-0884-novotel-zurich-airport-messe/index.shtml

วันที่เจ็ด

ซูริค – กรุงเทพฯ

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

               นำท่านเดินทางสู่ สนามบินซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี

13.30 น.      ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971

วันที่แปด

กรุงเทพฯ

05.30 น.      เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง พร้อมคนขับ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชม./วัน
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป 1 ท่าน
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ โดยเฉลี่ย 2 ยูโร /ท่าน /วัน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) พร้อมค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือ การประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยใน วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท ของบริษัทประกันภัยนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ + หมอนรองคอ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์