"/>
ทัวร์ญี่ปุ่นทัวร์ยุโรปโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ยุโรป |GRAND SWITZERLAND 8D 5N

วันเดินทาง :
11 – 18 เม.ย. 63

รหัสทัวร์ : E04_3
ราคา :
92,900 บาท


รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ – กรุงโดฮา (ประเทศกาตาร์)

18.00 น.  :  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง ชั้น 4 เคาน์เตอร์ Q ประตู 8 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

21.10 น.  :  นำท่านเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR833

วันที่ 2

กรุงโดฮา – ซูริค (สวิสเซอร์แลนด์) – เมืองชาฟเฮาเซน – น้ำตกไรซ์ – เมืองชไตน์ อัม ไรน์ –

เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – เมืองอินเทอร์ลาเกน

00.30 น.  :  เดินทางถึง กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

01.55 น.  :  ออกเดินทางต่อไปยัง เมืองซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยสายการบินกาตาร์
แอร์เวย์ เที่ยวบินที่
QR093

07.20 น.  :  เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
ต่อด้วยนำท่านเดินทางสู่ เมืองชาฟเฮาเซน (ระยะทาง 45 กม. ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) จากนั้นนำท่านชม น้ำตกไรซ์ เป็นน้ำตกที่เกิดจากแม่น้ำไรน์ ถือเป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ด้วยน้ำตกไรน์มีน้ำเป็นสีเขียวมรกตใสไหลอย่างเชี่ยวกราดทำให้เกิดฟองขาวแตกกระเซ็นยามกระทบกับแก่งหิน ละอองน้ำที่กระจายปกคลุมไปทั่ว เกิดภาพที่งดงามจับใจ พร้อมสูดอากาศบริสุทธิ์ และสัมผัสต้นไม้ใหญ่เรียงรายทั่วบริเวณ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองชไตน์ อัม ไรน์ (ระยะทาง 25 กม. ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เป็นเมืองโบราณเล็กๆ มีแม่น้ำไรน์ไหลผ่านกลางเมืองและมีถนนสายหลักเพียงสายเดียวอาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณ โดยบางบ้านจะมีมุขหน้าต่างยื่นออกมา ผนังนอกบ้านมีการวาดภาพสีน้ำปูนเปียกบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ เอาไว้

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองท่องเที่ยวชื่อดังของสวิสเซอร์แลนด์ อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเฉียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้วก็ยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนินเขา และไหล่เขาสลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม ต่อมานำท่านชม อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่     ใจกลางเมือง ไม่ไกลจากสะพานไม้มากนักอยู่บนหน้าผา โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติ แก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และจงรักภักดีที่เสียชีวิตไปในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวัง

จากนั้นนำท่านชม สะพานไม้ชาเปล เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว อิสระเดินเล่นชมเมืองลูเซิร์น หรือเลือกซื้อสินค้า เช่น ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดังอาทิ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น จากนั้นนำท่านลงจากเขาเพื่อเดินทาง เมืองอินเทอร์ลาเกน (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  1 ชม.) เป็นหนึ่งในเมืองยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว ถูกขนาบข้างด้วยสองทะเลสาบเบรียนซ์และทูน ที่มาของชื่ออินเทอร์ลาเกนมีความหมายว่า “เมืองระหว่างสองทะเลสาบ” มีภาพของยอดเขาจุงเฟราเป็นฉากหลัง อีกทั้งยังเป็นเมืองแห่งการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ์ เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสวิสเซอร์แลนด์และคึกคักตลอดปี มีความงดงามและบรรยากาศที่เงียบสงบและประกอบไปด้วยอาคารโบราณจากยุคศตวรรษที่ 19 ส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้สไตล์สวิสชาเล่ต์ ในย่านถนนโฮอีเวก ศูนย์กลางการช้อปปิ้งในอินเทอร์ลาเกน และยังเป็นที่ตั้งของเมืองที่เป็นจุดเริ่มต้นสู่ยอดเขาจุงเฟราที่เป็นส่วนหนึ่งของแนวเทือกเขาแอลป์ฉายา Top of Europe

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Metropole Hotel, Interlaken หรือเทียบเท่า

https://www.metropole-interlaken.ch/en

วันที่ 3

เมืองอินเทอร์ลาเกน – เมืองกรินเดอร์วาลกรุน – ยอดเขาจุงเฟรายอร์ค –

เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน – เมืองอินเทอร์ลาเกน

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอร์วาลกรุน (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) จุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวเขาจุงเฟรา โดยเมื่อปีค.ศ 2001 ยูเนสโก้ประกาศให้เขาจุงเฟราเป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป

นำท่านนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ ชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของสวิส แล้วเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ไชเด็ค (Kleine Scheidegg) ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 3,454 เมตร ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE จนถึงสถานีจุงเฟรา (Jungfraujoch) ชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ

จากนั้นนำท่านชมถ้ำน้ำแข็ง (Ice Palace) ที่ได้รับการขุดเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงาม หรือเล่นหิมะบนลานสกี ก่อนให้เวลาเดินเล่นสบายๆ หรือซื้อไปรษณีย์บัตรส่งกลับบ้านจาก TOP OF EUROPE

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมืองบนยอดเขา

บ่าย  :  จากนั้นอิสระให้ท่านเก็บภาพที่ระลึกบนลานกว้างที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน จนถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับโดยใช้เส้นทางที่สุดแสนโรแมนติกอีกเส้นหนึ่ง นำท่านเดินทางกลับลงจากยอดเขา แวะเปลี่ยนรถไฟที่ สถานีไคลน์ไชเด็ค (Kleine Scheidegg) เดินทางสู่ เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน ผ่านเมืองเวนเก้น เมืองแสนสวย จนถึงเมืองเลาเทอร์บรุนเนิน หมู่บ้านเล็กๆ ในรัฐเบิร์น ตั้งอยู่กลางหุบเขาสูงชัน โดยมีฉากหลังของหมู่บ้านเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดชื่อว่า ชเตาบ์บาค (Staubbach) ที่ไหลดิ่งลงมาจากหน้าผาหินสูงชัน

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Metropole Hotel, Interlaken หรือเทียบเท่า

https://www.metropole-interlaken.ch/en

หมายเหตุ : ที่พักในวันถัดไปตั้งในเมืองเซอร์แมท คณะทัวร์จะต้องเดินทางโดยรถไฟท้องถิ่นจากท๊าซ (Tasch) สู่เซอร์แมท (Zermatt) เนื่องจากรถใหญ่ไม่สามารถเข้าได้ เพื่อความสะดวกจึงขอแนะนำให้ท่านแบ่งสัมภาระเป็นกระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก สำหรับ 1 คืน โดยกระเป๋าจะอยู่ในความดูแลของท่านเองตลอดการเดินทาง

วันที่ 4

เมืองอินเทอร์ลาเกน – หมู่บ้านมูร์เริน – ยอดเขาชิลธอร์น – เมืองเซอร์แมท 

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ มูร์เริน (Murren) หมู่บ้านเล็กๆ บนภูเขา นำท่าน นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น (Schilthorn) ซึ่งจะเห็นทิวทัศน์ที่น่าตื่นตาตื่นใจมาก เห็นแนวเทือกเขาแอลป์ขาวโพลนไปตลอดทางสลับกับวิวของหมู่บ้านชนบทเบื้องล่างที่ชาวบ้านยังคงทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์อยู่ตามเชิงเขา ซึ่งหมู่บ้านมูร์เรินแห่งนี้เป็นหมู่บ้านที่ปลอดรถยนต์เพราะไม่มีถนนขึ้นมา ใครต้องการมาเยือนที่นี่ต้องนั่งรถไฟหรือกระเช้ามาเท่านั้น กระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาชิลธอร์นถือว่าเป็นเส้นทางที่ยาวที่สุดในสวิสเซอร์แลนด์ ถ้านับจาก หมู่บ้านกิมเมอวาลด์ จนถึงสถานีชิลธอร์น อันเป็นสถานีปลายทางที่ระดับความสูง 2,*00456+วิวทิวทัศน์แบบพาโนราม่าได้ทุกด้าน แต่มุมอันเป็นที่ใฝ่ฝันของผู้มาเยือนก็คือ การได้เห็นยอดเขาสามผู้ยิ่งใหญ่นั่นคือ ยอดเขาไอเกอร์ (Eiger สูง 3,970 เมตร) ยอดเขาเมินซ์ (Monch สูง 4,107 เมตร) และยอดเขาจุงเฟรา (Junfrau สูง 4,158 เมตร) ตั้งเรียงกันอยู่โดยไม่มีอะไรมาบดบัง

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร  PIZ GLORIA บนยอดเขา

บ่าย  :  ออกเดินทางขึ้นสู่ เมืองเซอร์แมท (ระยะทาง 167 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 30 นาที) นำท่านชม เมืองเซอร์แมท ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองปลอดมลพิษโลก ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร ภายในเมืองไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่ง

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Alpenblick Hotel, Zermatt หรือเทียบเท่า

https://www.alpenblick-zermatt.ch/

วันที่ 5

เซอร์แมท – นั่งรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขากรอนเนอแกรต – ทะเลสาบริฟเฟลซี เมืองท๊าซ – เมืองมองเทรอซ์

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านทางสู่ สถานีรถไฟกรอนเนอแกรต ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับการ นั่งรถไฟขึ้นสู่ยอดเขากรอนเนอแกรต ซึ่งมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ตื่นตาตื่นใจกับวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอื้อม ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆเพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า ให้ท่านเก็บภาพกับลานหิมะชมบรรยากาศของ ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตา ถือเป็นมงกุฎแห่งสวิสเซอร์แลนด์และถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศ แม้กระทั่งช็อคโกแลตชื่อดังอย่าง  ทอปเบอโรน และบริษัทสร้างหนังฮอลลีวู้ดแห่งหนึ่งก็ยังนำไปเป็นโลโก้ของสินค้า และบริษัท ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางลงจากยอดเขา ระหว่างทางนำท่านแวะลงที่สถานีโรเท็นบอเด็น ให้ท่านถ่ายรูปทะเลสาบริฟเฟลซี ทะเลสาบบนเขาที่ท่านสามารถถ่ายรูปยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นอีกจุดหนึ่ง ท่านจะเห็นภาพเงาสะท้อนของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์นในทะเลสาบงดงามถือเป็นมงกุฎแห่งสวิสเซอร์แลนด์

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย  :  อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองหรือเลือกซื้อสินค้าสวิส อาทิ นาฬิกาทุกยี่ห้อ, ของที่ระลึก, มีดพับ ฯลฯ นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองท๊าซ (Tasch) โดยรถไฟประมาณ 12 นาที จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองตากอากาศที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ชื่อว่าริเวียร่าของสวิส (ระยะทาง 140 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 30 นาที) 

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Eden Palace au Lac Hotel, Montreux หรือเทียบเท่า

https://www.edenpalace.ch/en/

วันที่ 6

เมืองมองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง (ด้านนอก)  – เมืองเวเว่ย์ – เมืองโลซานส์ – เมืองเบิร์น – ซูริค

เช้า                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ ปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างขึ้นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตั้งแต่ยุคโรมันเรืองอำนาจโดยราชวงศ์ซาวอย สัญลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ในอดีต เคยเป็นจุดควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและเก็บค่าผ่านทางของขบวนเรือสินค้า ที่สัญจรผ่านไปมารวมถึงเคยใช้เป็นคุกลับที่มืดมิดและโหดร้ายอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองที่ตั้งอยู่ในรัฐโวของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยตัวเมืองตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ต่างก็ขนานนามให้เมืองเวเว่ย์เป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” ที่แม้แต่ศิลปินตลกชื่อดังแห่งฮอลลีวู้ด “ชาลี แชปลิน” ยังหลงไหลและได้อาศัยอยู่ที่เมืองนี้ในบั้นปลายชีวิต นำท่านชมเมืองและถ่ายรูปคู่กับ รูปปั้นชาลี แชปลิน (Charlie Chaplin’s statue) โดยที่ส้อมยักษ์ตั้งอยู่ในทะเลสาบใกล้กับสวนสาธารณะของเมืองเวเว่ย์ สร้างเป็นสัญลักษณ์ของบริษัทเนสเล่ย์ เนื่องจากเป็นบ้านเกิดของบริษัท เนสเล่ย์ ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทเนสเล่ย์ ปัจจุบันได้ย้ายไปอยู่ที่ทำการใหม่ใกล้ท่าเรือ อาคารแห่งเดิมจึงกลายเป็นพิพิธภัณฑ์เนสเล่ย์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหาร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (ระยะทาง 140 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. 30 นาที) ซึ่งตั้งอยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิสเซอร์แลนด์
มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณริมฝั่งทะเลสาบที่นี่ เมืองโลซานน์มีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศที่นี่ เมืองนี้ยังเป็นเมืองที่มีความสำคัญสำหรับชาวไทยเนื่องจากเป็นเมืองที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จย่า

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  

บ่าย                 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเบิร์น (ระยะทาง 110 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองหลวงของสวิสเซอร์แลนด์ ที่มีหมีเป็นสัญลักษณ์ เป็นเมืองเก่าจากยุคกลางที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นภูมิประเทศและแม่น้ำ ที่ยังคงรูปลักษณ์ดั้งเดิมตั้งแต่เมื่อ 800 ปีที่แล้ว ความงดงามทางสถาปัตยกรรม ความคลาสสิกของอาคารบ้านเรือนธรรมชาติที่แวดล้อม รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คนที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ จึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก นำท่านชม ย่านเมืองเก่า ซึ่งได้รับการบรรจุไว้ในรายชื่อมรดกโลกในปีค.ศ.1983  และก่อตั้งขึ้นในสมัยคริสศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่บนภูเขาล้อมรอบด้วยแม่น้ำอาเร (Aare River) ชมมาร์คกาสเซ (Marktgasse) ย่านเมืองเก่าที่ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้ และร้านเสื้อผ้าบูติคเป็นย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ 200 – 300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี้ ถนนครัมกาสเซเต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ

นำท่านชม นาฬิกาไซ้ท์กล็อคเค่ หอนาฬิกายุคกลางที่มีชื่อเสียงที่สุดของย่าน เมืองเก่าเบิร์น ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 อายุ 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆ ชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของกรุงเบิร์น

จากนั้นนำท่านชม อพาร์ทเมนต์ไอน์สไตน์ (ด้านนอก) บ้าน 1 ใน 5 หลังของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักวิทยาศาสตร์ระดับโลก ตั้งอยู่ที่บ้านหมายเลข 49 ถนนกรัมกาสเซ (Kramgasse) ซึ่งเขาพักอยู่ที่ชั้นสองของบ้านหลังนี้ระหว่างปีค.ศ.1903-1905 ปัจจุบันนี้เป็นพิพิธภัณฑ์และคาเฟ่ ต่อมาเดินทางสู่ เมืองซูริค (ระยะทาง 120 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิส และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย           

ค่ำ                    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Novotel Zurich Airport Messe Hotel, Zurich หรือเทียบเท่า

https://all.accor.com/hotel/0884/i

วันที่ 7

ซูริค – มหาวิหารกรอส มุนเต – ช้อปปิ้งถนนบาห์นฮอล์ฟ – สนามบินซูริค – กรุงโดฮา (ประเทศกาตาร์)

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมมหาวิหารคู่บ้านคู่เมือง มหาวิหารกรอส มุนเตอร์ (Grossmunste Church) ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูริค ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำลิมมัต (Limmat River) ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของซูริค

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ถนนบาห์นฮอล์ฟ (Bahnhofstrasse) ย่านช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในเมืองซูริค และใหญ่ที่สุดในสวิสเซอร์แลนด์ ถนนสายนี่ทอดยาวจากสถานีรถไฟผ่านเมืองเก่าไปจนถึงสุดริมน้ำเดิมเคยเป็นทางรถม้า ปัจจุบันเป็นถนนคนเดิน แหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของซูริคสองข้างทางเรียงรายไปด้วยร้านค้าทั้งแบรนด์เนม และร้านอาหาร ขึ้นชื่อว่าเป็นถนนคนเดินที่สวยและหรูหราที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินซูริค โคลเทน ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี

18.05 น.  :  นำท่านเดินทางสู่ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR096

วันที่ 8

กรุงโดฮา (ประเทศกาตาร์) – กรุงเทพฯ

00.55 น.  :  เดินทางถึง กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

02.10 น.  :  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ QR098

12.55 น.  :  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการให้บริการ

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง พร้อมคนขับ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชม./วัน
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป 1 ท่าน
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ โดยเฉลี่ย 2 ยูโร /ท่าน /วัน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) พร้อมค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือ การประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยใน วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท ของบริษัทประกันภัยนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ + หมอนรองคอ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • สายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ สามารถสำรองที่นั่ง LONG LEG และ Exit Seat โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามเงื่อนไขของสายการบิน ลูกค้าที่ประสงค์นั่งตรงนี้สามารถแจ้งหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทางได้
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 กก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (50 ซม. X 37 ซม. X 25 ซม.)

จองโปรแกรมทัวร์