NEW YEAR"/>
ทัวร์ยุโรปโปรแกรมทัวร์

29 – 07 JAN’20
ราคา : 92,900.-
BY TG

ทัวร์ยุโรป | (E01_6) PKG EAST EUROPE 10D 7N
NEW YEAR

PKG EAST EUROPE 10D 7N

thai airway

92,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

ธันวาคม I 29 - 07 ม.ค. 63
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียด

วันแรก

กรุงเทพฯ – มิวนิค (เยอรมันนี)

20.00 น.        คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

วันที่สอง

มิวนิค (เยอรมันนี) >> TG 924 (00.50-07.05) – เมืองฟุซเซ่น – ปราสาทโฮเฮนชวานเกา (เข้าชม) – มิวนิค – จัตุรัสมาเรียน – เฟราเอ็นเคียร์เช่อ

00.50 น.          ออกเดินทางสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมัน โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG924

07.05 น.           เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมิวนิค ประเทศเยอรมัน นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว เดินทางสู่ เมืองฟุซเซ่น (ระยะทาง 160 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) ชมเมืองฟุซเซ่นเมืองเล็กๆ สุดทางสายโรแมนติก เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปปราสาท และเป็นเมืองท่องเที่ยวธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวหลายต่อหลายคนชื่นชอบ ทั้งบรรยากาศที่เงียบสงบ บ้านเมืองที่ดูน่ารัก ชาวเมืองที่รอต้อนรับอย่างอบอุ่น และการตกแต่ง ทั้งโรงแรมและร้านอาหารให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในเมืองแห่งเทพนิยาย

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย              นำท่านเข้าชม ปราสาทโฮเฮนชวานเกา สร้างขึ้นเพื่อเป็นพระราชวังฤดูร้อนแห่งแคว้นบาวาเรีย เมืองฟุซเซ่น ประเทศเยอรมัน เป็นสถานที่ที่พระเจ้าลุดวิกที่ 2 แห่งบาวาเรียประทับเมื่อยังทรงพระเยาว์ ตกแต่งด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิคและสีเหลือง ทำให้กลายเป็นจุดเด่นของปราสาทแห่งนี้ และจุดที่น่าสนใจของปราสาทโฮเฮนชวานเกา คือภาพวาดเรื่องราวอัศวินแห่งหงส์ขาว หรือ โลเฮนกริน ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างปราสาทนอยชวานสไตน์ จากนั้นนำทางลงสู่ด้านล่างโดยรถม้า เพื่อเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (ระยะทาง 110 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.40 ชม.) เที่ยวชม จัตุรัสมาเรียน เป็นหัวใจของเขตเมืองเก่าในยุคกลาง ที่นี่เคยเป็นตลาด แต่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการจัดงานสำคัญทางวัฒนธรรมต่างๆ มาเรียนพลัตซ์มีสิ่งที่น่าชมมากมาย อาทิ Mariensäule ที่มีรูปปั้นพระแม่มารีทองคำบนเสาสูง และ Neues Rathaus ศาลาว่าการเมืองสไตล์นีโอโกธิคโด่งดัง และชม เฟราเอ็นเคียร์เช่อ ยอดหอคอยคู่รูปโดมทรงหัวหอม หรือ โบสถ์พระแม่มารี สร้างด้วยอิฐสีแดงมีความสูง 99 เมตร หอคอยคู่นี้สร้างขึ้นทีหลังโบสถ์เมื่อปีค.ศ.1525 ส่วนตัวโบสถ์สร้างเมื่อปีค.ศ.1494 เป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองมิวนิค ยอดหอคอยตั้งสูงโดดเด่น ภายในโบสถ์มีรอยเท่าของปีศาจตามตำนานของการสร้างโบสถ์ (ชมด้านนอก)

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

พิเศษ!! ลิ้มรสขาหมูเยอรมัน เสิร์ฟพร้อมเบียร์ดังท้องถิ่นท่านละ 1 แก้ว

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Infinity Hotel, Munich หรือเทียบเท่า

https://www.infinity-munich.de/

วันที่สาม

เมืองมิวนิค – ซาลส์บวร์ก (ออสเตรีย) – สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมสาร์ท – อนุสาวรีย์โมสาร์ท – เมืองฮัลล์สตัทท์ – เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (สาธารณรัฐเช็ก)

เช้า                 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                     นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (ระยะทาง 175 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ  2.30 ชม.)  เป็นเมืองสวยและโรแมนติกที่สุดเมืองหนึ่งของทวีปยุโรป ได้รับการอนุรักษ์เป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1996 นอกจากนี้ยังเป็นบ้านเกิดของคีตกวีผู้ยิ่งใหญ่ของโลกนามโมสาร์ท และใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์อมตะ ที่สร้างจากเรื่องจริงของคุณครูมาเรีย เรื่องมนต์รักเพลงสวรรค์ ซึ่งทำให้เมืองนี้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลก จากนั้นเที่ยวชม สวนมิราเบล ซึ่งเคยเป็นฉากในภาพยนตร์รักโรแมนติกสุดคลาสสิคในยุค 60 เรื่อง The Sound of Music ตั้งอยู่บนจตุรัสมิราเบลพลัทซ์ เป็นสวนภายในพระราชวังเดิมที่ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้มากมายหลากหลายสีสันอย่างสวยงามเต็มไปด้วยรูปปั้นและน้ำพุแบบบารอค จากนั้นนำท่านชมร้านขายสินค้าพื้นเมืองที่ย่าน ถนนเกไทรเด ที่มีร้านค้าต่าง ๆ มากมาย ซึ่งป้ายร้านค้าจะเป็นรูปบ่งบอกถึงสินค้าที่ขายกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ แวะชม บ้านเกิดโมสาร์ท (ชมด้านนอก) เลขที่ 9 ถนน Getreidegasse ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ความรู้กับผู้ที่สนใจได้สัมผัสโลกของศิลปินเอก บ้านหลังนี้โมสาร์ทอาศัยอยู่จนถึงอายุ 17 ปี ในห้องพักแคบๆที่ชั้นล่างเท่านั้น ก่อนที่จะย้ายไปอยู่บ้านหลังใหม่ที่บริเวณจัตุรัสมาคาร์ทพลัทซ์ ต่อมาชม อนุสาวรีย์โมสาร์ท ซึ่งเป็น  1 ใน 4 ของจตุรัสสำคัญใจกลางเมืองเก่า โดนโมสาร์ทพลัทซ์มีอนุสาวรีย์รูปปั้นของโมสาร์ทนักดนตรีชื่อดังตั้งโดดเด่นอยู่กลางจตุรัส สร้างขึ้นหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้ว 50 ปี และองค์การยูเนสโก้ได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกเมื่อปีค.ศ.1997 หลังจากนั้นชม จตุรัสเรสซิเด้นท์ มีสถาปัตยกรรมน้ำพุสไตล์บารอครูปไตรตันและม้าพ้นน้ำ ตั้งอยู่บริเวณกลางจัตุรัสตรงข้ามทางเข้าวังของปริ้นซ์-อาร์คบิชอป จตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่พักผ่อนของชาวเมือง อีกหนึ่งจุด มีร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านขายของที่ระลึกตั้งอยู่โดยรอบ

เที่ยง               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย                นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัทท์ (ระยะทาง 80 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.20 ชม.) ตั้งอยู่ริมทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลกจนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ริมทะเลสาบที่มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึงพันคน มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงชัน บ้านเรือนในเมืองนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่แคบๆ ริมทะเลสาบ จึงต้องสร้างลดหลั่นเป็นชั้นๆ ตามแนวเขาเหมือนกับสวนลอยฟ้า เนื่องจากเขาตั้งสูงชันเหนือผืนน้ำไม่มีที่ราบพอที่จะสร้างถนนให้รถวิ่งได้ อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (ระยะทาง 200 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.)

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 

นำท่านเข้าสู่ที่ Hotel Old Inn ,Cesky Krumlov  หรือเทียบเท่า

http://www.krumlovhotels.cz/old-inn_e.php

วันที่สี่

เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ (ด้านนอก) – ชมเมือง มรดกโลก – กรุงปราก

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                    นำท่านชม เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ เป็นเมืองที่แวดล้อมไปด้วยขุนเขาและสายน้ำท่ามกลางธรรมชาติอันสมบูรณ์อีกทั้งยังเป็นที่ตั้งของเขื่อนกั้นน้ำขนาดใหญ่ที่สุดในภาคพื้นยุโรปตอนกลาง เที่ยวชม ปราสาทคลุมลอฟ เป็นปราสาทที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากปราสาทกรุงปราก สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 ซึ่งมีความใหญ่โต และแสดงถึงพลังอำนาจของกษัตริย์ในอดีต เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สำคัญของเมือง ชมห้องต่าง ๆ สไตล์เรอเนสซองซ์รวมถึงโบสถ์ ห้องสวีทสไตล์บารอก หอศิลป์ภาพ และห้องเต้นรำ โรงละครสไตล์ร๊อคโคโคอันโดดเด่นของปราสาทพร้อมด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการทำเอฟเฟกต่าง ๆ แบบดั้งเดิม จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นบริเวณลานหน้าปราสาท และสวนตามอัธยาศัย

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

บ่าย                นำท่านชม จัตุรัสเมืองเก่า มีแม่น้ำวิตาวาล้อมรอบไว้เกือบทั้งหมด ชมสภาพบ้านเรือนที่มีความเก่าแก่ไม่ต่ำกว่า 700 ปี เดินเล่นชมเมืองในย่านเมืองเก่าที่มีชื่อเสียงของศิลปะ และสถาปัตยกรรมอันยอดเยี่ยม ความงดงามของเมืองทำให้มักถูกเรียกขานว่าเป็น ไข่มุกแห่งโบฮีเมีย เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองนั้นเป็นศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ของเมืองนี้ องค์การยูเนสโก จึงได้บันทึกไว้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม และธรรมชาติในปีค.ศ.1992 ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (ระยะทาง 175 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเชค ซึ่งอยู่ใจ กลางแคว้นโบฮีเมีย เมืองที่มีหลากหลายฉายา เช่น นครแห่งมนต์ขลัง นครแห่งความรุ่งโรจน์ นครร้อยหอคอยปารีสตะวันออก หรือน้องสาวของเวียนนา เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงาม

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง                 

 นำท่านเข้าสู่ที่พัก Majestic Plaza Hotel, Prague หรือเทียบเท่า

https://www.hotel-majestic.cz/

วันที่ห้า

กรุงปราก – ปราสาทปราก (เข้าชม) – สะพานชาร์ลส์ – จตุรัสเมืองเก่า – อนุสาวรีย์ยานฮุส – หอนาฬิการดาราศาสตร์ – อิสระช้อปปิ้ง

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                  นำท่านเข้าชมความงาม ปราสาทปราก (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายด้านใน) ซึ่งส่วนหนึ่งได้กลายเป็นที่ทำงานของประธานาธิบดี ชมวิหาร ST.VITUS จุดกำเนิดของกรุงปรากที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ของชาวเชค ชมถนนค้าขายที่แปลกตาที่สุด  

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ สะพานชาร์ลส์ เป็นสะพานเก่าแก่และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองที่สร้างข้ามแม่น้ำวัลตาวา จุดเด่นของสะพานแห่งนี้ คือ มีการประดับด้วยรูปปั้นนักบุญ 28 องค์จากนั้นชม จตุรัสเมืองเก่า บริเวณที่มีความสวยงามและเสน่ห์อันน่าหลงไหล มีศิลปะการก่อสร้างที่ผสมผสานหลายแบบทั้งโกธิค เรเนสซองส์ และบาร็อค อาคารบ้านเรือนและวิหารเก่าแก่อายุหลายร้อยปี จนได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลก และชม อนุสาวรีย์ยานฮุส ผู้ซึ่งอุทิศตนเพื่อต่อสู้กับการฉ้อราษฎ์ในคริสตจักร และได้ถูกจับเผาทั้งเป็นในปีค.ศ.1415 หลังจากนั้นไม่นานผู้คนก็ยกย่องให้เป็นวีรบุรุษของชาวปราก ต่อจากนั้นแวะชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่จะตีบอกเวลาทุกๆ 1 ชั่วโมง จะมีรูปปั้นสิบสองนักบุญเดินเวียนออกมาบริเวณเวทีเล็กๆ เหนือนาฬิกา ซึ่งนักบุญแต่ละองค์ก็จะมีอิริยาบถแตกต่างกันตามความหมายของชื่อ อาทิ Venity คือ ความฟุ้งเฟ้อ หลงตัวเอง เพราะฉะนั้นจึงมองแต่ตัวเองในกระจก เป็นต้น หลังจากนั้นอิสระให้ทุกท่านเดินเล่นหรือช้อปปิ้งแบรนด์เนมย่านเมืองเก่า

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง พิเศษ!! ลิ้มรสซุปและไวน์พร้อมโชว์พื้นเมือง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Majestic Plaza Hotel, Prague หรือเทียบเท่า

https://www.hotel-majestic.cz

วันที่หก

กรุงปราก – บราติสลาวา (สโลวัก) – ปราสาทบราติสลาวา (ด้านนอก) – สะพาน UFO – เมืองเก่าบราติสลาวา – เมืองบูดาเปสต์ (ฮังการี) – ป้อมปราการซีตาเดลล่า

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                 นำท่านเดินทางสู่ กรุงบราติสลาวา ประเทศสโลวัก (ระยะทาง 330 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.) เป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐสโลวาเกีย ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศ ไม่ไกลจากกรุงเวียนนา ซึ่งเป็นที่ตั้งของทำเนียบประธานาธิบดี รัฐสภา และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์ โรงละคร หอศิลป์ และสถาบันอื่นๆ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการศึกษา จากนั้นนำท่านชม ปราสาทแห่งกรุงบราติสลาวา (ด้านนอก) ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา  คาร์เบเธียนทางตะวันตกของตัวเมือง ริมแม่น้ำดานูบ ตัวอาคารมีหอคอยสูง 80 เมตร ทั้ง 4 ด้านผสมผสานด้วยศิลปะแบบโกธิค เรอเนซองส์ และบารอค ในช่วงของสงครามนโปเลียนเคยถูกเพลิงเผาในปีค.ศ.1811 ปัจจุบันเป็นทั้งพิพิธภัณฑ์และสภาแห่งชาติ และชม สะพาน UFO นิวบริดจ์หรือสะพานปฏิวัติแห่งชาติสโลวัค สะพานที่เชื่อมเมืองเก่ากับเมืองใหม่ เข้าด้วยกัน สร้างขึ้นระหว่างปีค.ศ.1967-1972 กลางสะพานมีหอคอยทรงสูง เปิดเป็นจุดชมวิวและภัตตาคารลอยฟ้าที่ความสูง 431 เมตรจากระดับน้ำทะเล ด้วยรูปทรงที่คล้ายกับ UFO จึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งใน World Federation of Great Towers ของโลก

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย             นำท่านชม เมืองเก่าบราติสลาวา สัมผัสบรรยากาศเมืองเก่า แวะถ่ายภาพกับรูปปั้นที่ซ่อนอยู่ในตัวเมือง ไม่ว่าจะเป็นรูปปั้น      นโปเลียนหน้าสถานทูตฝรั่งเศส หรือรูปปั้นปาปารัซซี่ แวะถ่ายรูปกับ ประตูไมเคิล ก่อสร้างสไตล์โกธิคมีความสูง 51 เมตร เดิมมีอยู่ทั้งหมด 4 แห่ง แต่ปัจจุบันเป็นประตูเพียงแห่งเดียวที่ยังเหลืออยู่ ประตูไมเคิลมียอดโดมทรงหัวหอมตามศิลปะบารอค 3 ชั้น ลดหลั่นกัน ประตูแห่งนี้ตั้งอยู่ศูนย์กลางเมืองเก่า สองฝั่งถนนมีอาคารเก่าแก่สไตล์อาร์ตนูโวตั้งเรียงรายอยู่ทำให้บรรยากาศคึกคัก และชม รูปปั้นคนตกท่อคูมิล ที่โด่งดัง ณ แห่งนี้เคยถูกรถชนมาแล้วถึง 2 ครั้ง ในปัจจุบันจึงมี ป้ายเขียนว่า “Man at Work” ปักอยู่บริเวณดังกล่าว เป็นสัญลักษณ์ช่วงที่เป็นคอมมิวนิสต์และตำนานยังกล่าวต่อไปว่าอาจจะเป็นคุณลุงที่เหน็ดเหนื่อยกับการทำงาน อยากจะพักผ่อนบ้างตามประสาคนทำงานหนัก ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี (ระยะทาง 200 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เป็นเมืองหลวงที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่น่าสนใจ อีกทั้งความสวยงามทางธรรมชาติที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่านกลางเมืองทำให้เมืองแบ่งออกเป็นสองฝั่ง คือ เมืองเก่า หรือ บูดา ที่ยังคงความสวยงามของประวัติศาสตร์ อันเก่าแก่ และเมืองใหม่ หรือ เปสต์ ที่มีความหรูหราทันสมัย และยังมีเรื่องเล่าว่า เป็นที่แรกในโลกที่สร้างรถไฟใต้ดิน แต่เปิดใช้ทีหลังรถไฟใต้ดินของอังกฤษ และเดินทางสู่ ป้อมปราการซีตาเดลล่า จุดชมวิวเมืองเก่าแก่ที่ได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น วิวช่วงกลางวันหรือกลางคืน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบูดาเปสต์ฝั่งทิศตะวันตกบนเขาเกลเล็ต ซึ่งเป็นชื่อของบาทหลวงที่ได้นำศาสนาศริสตผืเข้ามาสู่ฮังการี เขาแห่งนี้มีความสูงถึง 235 เมตร บริเวณรอบๆ ป้อมแห่งนี้จะมีร้านขายของมากมาย

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาหารพื้นเมืองแบบกูลาช

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Novotel Budapest Hotel, Budapest หรือเทียบเท่า

www.accorhotels.com/gb/hotel-6151-novotel-budapest-danube/index.shtml                       

วันที่เจ็ด

เมืองบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – จตุรัสฮีโร่ – ป้อมปราการชาวประมง – มหาวิหารแมททิอัส – พาร์นดอร์ฟ (ออสเตรีย) – ช้อปปิ้ง McArthurGlen Designer Outlet – กรุงเวียนนา

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                นำท่าน ล่องเรือแม่น้ำดานูบ ล่องชมความงดงามของสถาปัตยกรรมสองฝั่ง อาทิ อาคารรัฐสภา, สะพานเชนบริเวณคาสเซิล ฮิลล์ ฯลฯ จากนั้นนำท่านสู่บริเวณ จัตุรัสวีรบุรุษ หรือ HERO SQUARE ที่นับเป็นสัญลักษณ์ของตัวเมืองที่สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์แก่วีรบุรุษชาวแมกย่าร์ผู้ร่วมก่อตั้งประเทศครบรอบ 1,000 ปี หลังจากนั้นนำท่านขึ้นชม  CASTLE HILL ในฝั่งบูดาซึ่งท่านจะได้ชมทิวทัศน์งดงามของตัวเมืองจาก ป้อมปราการชาวประมง เป็นอนุสรณ์จากการสู้รบของชาวประมงกับพวกที่รุกรานบูดาเปสต์ในช่วงปีค.ศ.1241 และนำทุกท่านถ่ายรูปกับ มหาวิหารแมททิอัส ชมบริเวณรอบนอกที่งดงาม ซึ่งได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่ให้สวยงามยิ่งใหญ่ดังเดิม ต่อจากนั้นนำท่านสู่ จตุรัสเวอริชมอร์ตี้ เป็นแหล่งศูนย์รวมของกิจกรรมนานาชนิด ตอนเหนือสุดของจัตุรัสเป็นที่ตั้งของโบสถ์เซนต์สตีเฟ่นสไตล์นีโอโรมาแนสก์ ซึ่งชาวฮังการีนิยมมานมัสการมือขวาของนักบุญสตีเฟ่นกัน

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ เมืองพาร์นดอร์ฟ (ระยะทาง 200 กม.ใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 2.30 ชม.) เพื่อช้อปปิ้ง McArthurGlen Designer Outlet Parndorf เป็นเอ้าท์เล็ตแห่งแรกและเป็นแหล่งช้อปปิ้งใหญ่ของประเทศออสเตรีย ห่างจากกรุงเวียนนา 47 กิโลเมตร เอ้าท์เล็ตแห่งนี้มีร้านค้ามากกว่า 120 ร้าน สินค้าแบรนด์ชื่อดังต่างๆ จากทุกมุมโลกให้เลือกมากมายอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น Bally, Burberry, Calvin Klein, Camel, Fossil, Guess, Lacoste, Levi’s, NIKE, Samsonite, Swarovski, The North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, TUMI, Valentino, Versace ฯลฯ อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย  

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย (ระยะทาง 60 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Savoyen Hotel, Viennaหรือเทียบเท่า

www.austria-trend.at/de/hotels/savoyen

วันที่แปด

เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ (เข้าชม) – ฮุนเดิร์ทวัสเซอร์เฮ้าส์ – โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์ – คาร์ทเนอร์สตรีท

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                 นำชม พระราชวังเชิร์นบรุนน์ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายด้านใน) พระราชวังฤดูร้อนของพระราชวังฮับสบูร์ก สร้างขึ้นปลายศตวรรษที่ 17 โดยพระนางมาเรียเทเรซ่า ทรงตั้งพระทัยว่าพระราชวังแห่งนี้จะต้องยิ่งใหญ่และงดงาม ไม่แพ้พระราชวังแวร์ซายส์ในกรุงปารีส นำชมความงามภายในพระราชวังกว่า 20 ห้อง ที่ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม อาทิ ห้องบรรทม ห้องจัดเลี้ยง ห้องทรงงาน ห้องบอลลูมที่ใช้เต้นรำหรือแสดงดนตรี จากนั้นนำท่านชม ฮุนเดิร์ทวัสเซอร์เฮ้าส์ เป็นย่านบ้านสไตล์เอ็กเพรสชั่นนิส สร้างโดยศิลปินชาวออสเตรีย ฟรีเดนสไรซ์ ฮุนเดิร์ทวัสเซอร์ เอาตึกเก่า ๆ มาดัดแปลงแหวกแนวความคิดเดิม ๆ ที่ศิลปะอยู่ในกรอบ ด้วยการแต่งแต้มสีสันสดใส เส้นกับลวดลายและเส้นคดเคี้ยว รวมถึงความเป็นหนึ่ง เดียวกับธรรมชาติ

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารไทย

บ่าย             นำท่านสู่ ถนนสายวงแหวนริงสเตรเซ่ อันเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญต่างๆ อาทิ โรงละครโอเปร่าอันเก่าแก่ พระราชวังฮาฟบวร์ก อาคารรัฐสภา ศาลาว่าการ มหาวิทยาลัย และโบสถ์ประจำเมือง จากนั้นนำท่านชมความงามของ โบสถ์เซนต์สตีเฟ่นส์ เป็นโบสถ์ศิลปะแบบโกธิคที่สูงเด่นเป็นสง่าอยู่ใจกลางเมือง จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง คาร์ทเนอร์สตรีท ย่านช้อปปิ้งหลักของเวียนนา ที่เต็มไปด้วยสินค้าแบรนด์เนมหลากหลายยี่ห้อชั้นนำตลอดสองข้างทาง (โดยปกติร้านช้อปปิ้งในยุโรปจะหยุดวันอาทิตย์ต้องขออภัยในความใม่สะดวก)

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

พิเศษ! เสิร์ฟซี่โครงหมูรมควัน และปิดท้ายด้วยของหวาน Sacher Cake ชื่อดังของ กรุงเวียนนา

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Savoyen Hotel, Viennaหรือเทียบเท่า

www.austria-trend.at/de/hotels/savoyen

วันที่เก้า

เวียนนา – กรุงเทพฯ

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                   ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา  กรุงเวียนนา เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

14.30 น.         ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 937

วันที่สิบ

กรุงเทพฯ

05.30 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง พร้อมคนขับ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชม./วัน
 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป 1 ท่าน
 • ค่า Coach Tax และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ โดยเฉลี่ย 2 ยูโร /ท่าน /วัน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า (กลุ่มเชงเก้นวีซ่า) พร้อมค่าประกันสุขภาพ ค่าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น พร้อมอาหารเช้า โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือ การประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,500,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยใน วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท ของบริษัทประกันภัยนิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ จำกัด
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ + หมอนรองคอ

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์