"/>
ทัวร์พม่าโปรแกรมทัวร์

ทัวร์พม่า | GRAND MYANMAR
6D 5N

วันเดินทาง :
ต.ค.-ธ.ค.’19

รหัสทัวร์ : M02_4
ราคา :
34,900บาท


รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก I ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์ – แคมป์คิมปุน – พระธาตุอินทร์แขวน (นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุ)

วันแรก

              กรุงเทพ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์ – แคมป์คิมปุน –พระธาตุอินทร์แขวน (นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุ)

08.30 น.  :  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ N สายการบินเมียนมาร์ แนชั่นแนล มีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร

11.00 น.  :  ออกเดินทางสู่ กรุงย่างกุ้ง โดยสายการบินเมียนมาร์ แนชั่นแนล เที่ยวบินที่ UB 020

11.30 น.  :  เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากรเรียบร้อย (เวลาท้องถิ่นที่พม่าช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง) นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองหงสาวดี ด้วยรถโค้ชปรับอากาศ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. ** หมายเหตุ : กรุณาแยกกระเป๋าเสื้อผ้าเป็นกระเป๋าใบเล็กที่สามารถหิ้วได้สะดวก ใส่เสื้อผ้าชุดนอน อย่างละ 1 ชุด และของใช้ส่วนตัวสำหรับใช้ 1 วัน เพื่อขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน เพราะต้องเปลี่ยนรถเพื่อขึ้นไปพักที่โรงแรมบนพระธาตุ 1 คืน ส่วนกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ฝากไว้ที่รถบัส หากกระเป๋าเดินทางเป็นใบเล็กสามารถใช้กระเป๋าเพียงใบเดียวได้ **  จากนั้นนำท่านชมและสักการะ เจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระธาตุมุเตา เป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ใจกลางเมืองหงสาวดี และเป็นพระมหาเจดีย์สูงใหญ่คู่บ้านคู่เมืองหงสาวดี ซึ่งประดิษฐานพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้า ทั้งชาวพุทธ พม่า มอญ ไทย มีความเชื่อและนับถือกันมากว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ยังมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของพม่าระบุว่า ก่อนพระเจ้าบุเรงนองจะออกทำศึกจะทรงนมัสการพระธาตุมุเตาก่อนทุกครั้ง พระมหาเจดีย์นี้เป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพม่าจะต้องกราบสักการะให้ได้สักครั้งในชีวิต จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ คิมปูนแคมป์ (เชิงเขาไจท์ทิโย) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ถึงคิมปูนแคมป์ หยุดพักเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อเพื่อขึ้นบนภูเขาไจท์ทิโย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำทุกท่าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่พระธาตุอินทร์แขวน  (ใช้เวลาประมาณ 10 นาที) **หมายเหตุ: ในกรณีกระเช้าปิดเนื่องการการซ่อมบำรุงหรือสภาพอากาศไม่เหมาะสมจะเปลี่ยนเป็นขึ้นรถบรรทุกแทน โดยทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณี ** จากนั้นนำท่านสักการะ พระธาตุอินทร์แขวน  นับเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า และเป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ตั้งสถิตอยู่ปลายก้อนหินบนหน้าผาที่สูงชัน และเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีจออีกด้วย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KYAIKHTO HOTEL หรือเทียบเท่า

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

หลังอาหารค่ำ เชิญท่านสักการะองค์พระธาตุตามอัธยาศัย สามารถนั่งสมาธิหรือสวดมนต์บริเวณพระเจดีย์ได้ตลอดคืน (แต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับสุภาพบุรุษที่เข้าไปปิดทององค์เจดีย์เปิดถึงเวลา 22.00 น. ส่วนสุภาพสตรีสามารถอธิษฐาน และฝากสุภาพบุรุษเข้าไปปิดแทนได้) หรือจะไหว้ขอพร เทพทันใจพระธาตุอินทร์แขวน ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่ง

วันที่ 2 I พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – ย่างกุ้ง – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี – เจดีย์ชเวดากอง

วันที่ 2

พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว –ย่างกุ้ง – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี – เจดีย์ชเวดากอง

05.00 น.  :  เชิญท่านนมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน หรือใส่บาตรตามอัธยาศัย ใส่บาตรพระสงฆ์หรือถวายข้าวพระพุทธ (เมื่อถวายข้าวพระพุทธ นิยมจุดเทียนตามกำลังวันหรือจำนวนอายุ) ท่านจะพบกับบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่นทิวทัศน์งดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา ถ่ายภาพและชมทัศนียภาพรอบๆ พระธาตุ พิสูจน์ความมหัศจรรย์ว่าพระธาตุองค์นี้ตั้งอยู่ได้อย่างไรโดยไม่ล้มหรือหล่นลงมา การที่ก้อนหินสีทองวางหมิ่นเหม่บนหน้าผามานานนับพันปีโดยเฉพาะเมื่อมองจากด้านล่างขึ้นไปก็ดูคล้ายกับลอยอยู่เหนือหน้าผาราวกับพระอินทร์นำไปแขวนไว้กลางอากาศนับเป็นอัศจรรย์เจดีย์

07.00 น.  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นให้ท่านเก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางกลับสู่ เมืองหงสาวดี

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  :  นำท่านนมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นพระนอนที่มีพุทธลักษณะที่งดงามและยาวที่สุดในพม่า มีอายุประมาณกว่า 1,200 ปี เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักที่มั่นคง ให้ท่านซื้อของฝากจากเมืองหงสาวดี จากนั้นเดินทางกลับ เมืองย่างกุ้ง นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว หรือ พระนอนตาหวาน ซึ่งเป็นพระปางไสยาสน์ที่มีความงามที่สุดในพม่า มีพระพักตร์และขนตาที่งดงาม พระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ และพระบาทซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย หลังจากนั้นนำท่านกราบนมัสการ มหาเจดีย์ชเวดากอง เป็นพระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่า อายุกว่าสองพันห้าร้อยปีห่อหุ้มทองคำหนักยี่สิบสามตัน ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวนแปดเส้นและอัฐิบริขารของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนทั้งสามพระองค์ บนยอดประดับด้วยเพชรพลอยและอัญมณีต่างๆ จำนวน 5,428 เม็ด และยังมีเพชรขนาดใหญ่ประดับอยู่บนยอดเจดีย์ ณ จุดอธิษฐานศักดิ์สิทธิ์ และสรงน้ำพระประจำวัน และเรายังให้ท่านได้สักการะเจดีย์ชเวดากองตามจุดสำคัญๆ ได้ครบทั้ง 10 จุด นอกจากนี้บริเวณลานอธิษฐาน ยังเชื่อว่าเมื่อได้ตั้งจิตอธิษฐานบริเวณนั้นแล้วจะสมความปรารถนาได้อย่างไม่ยาก

หมายเหตุ : เจดีย์ชเวดากองอยู่ระหว่างการทำทองปิดองค์เจดีย์ใหม่ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือน มีนาคม 2562 ซึ่งระหว่างนี้สามารถเที่ยวชมได้ตามปกติ

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก TAW WIN GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 4 ดาว

วันที่ 3 I ย่างกุ้ง – พุกาม – พระเจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันทวิหาร – วิหารมนูหะ – วัดธรรมยางจี – เจดีย์สัพพัญญู – ชมทุ่งทะเลเจดีย์ยามพระอาทิตย์อัสดง

วันที่ 3

ย่างกุ้ง – พุกาม – พระเจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันทวิหาร – วิหารมนูหะ – วัดธรรมยางจี –

เจดีย์สัพพัญญู – ชมทุ่งทะเลเจดีย์ยามพระอาทิตย์อัสดง

05.30 น.  :  นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินมิงกาลาดง เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางสู่เมืองพุกาม *** รับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง) ***

07.00 น.  :  ออกเดินทางสู่ เมือพุกาม โดยสายการบินภายในประเทศ

08.15 น.  :  ถึงเมืองพุกาม อาณาจักรแรกของพม่าที่ยิ่งใหญ่ ดินแดนแห่งพระเจดีย์สี่พันองค์ นำท่านเดินทางสู่ เจดีย์ชเวสิกอง องค์เจดีย์สีทองอร่ามทรงระฆัง สูง 160 เมตร เป็นสถานที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและพระเขี้ยวแก้วเจดีย์รูปแบบศิลปะพม่าแท้ สร้างขึ้นโดยกษัตริย์อโนรธามังช่อ ด้วยทรงเชื่อว่าตนเองเป็น “พระมหาจักรพรรดิราช” จึงพยายามรวบรวมพระสารีริกธาตุมาไว้ด้วยกัน จากนั้น ทรงปล่อยช้างเผือกที่อัญเชิญมาจากลังกาออกไปเพื่อเสี่ยงทาย พญาช้างเผือกพํานักที่ตรงไหน ก็สร้างเจดีย์ชเวสิกองที่นั้น แต่สร้างฐานไปได้แค่สามชั้นพระเจ้าอโนรธามังช่อก็สิ้นพระชนม์ลง พระเจ้าจันสิตธาจึงสร้างต่อจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี 1089  จากนั้นนำท่านชม วัดอานันทวิหาร สร้างเสร็จเมื่อปี 1091 โครงสร้างของวัดมีระเบียงทางเดินที่ไม่ซับซ้อน มีซุ้มประตูใหญ่สี่ซุ้มขนาดเท่ากันทุกด้านเปิดจากแนวกึ่งกลางกำแพงไปสู่ห้องคูหากลางวิหาร ด้านบนก่อเป็นแกนทึบสี่เหลี่ยมขึ้นไปรับกับส่วนยอดโครงสร้างวิหารมีผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปประทับยืนไม้ปิดทอง สูง 9.5 เมตร ประดิษฐานอยู่ทั่วทั้งสี่ซุ้มแทนองค์พระพระพุทธเจ้าทั้ง 4 พระองค์

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  :  นำท่านชม มนูหะวิหาร สร้างขึ้นโดยกษัตริย์มนูหะ เมื่อพระองค์ตกเป็นเชลยของพระเจ้าอโนรธา ทรงมีพระประสงค์ที่จะสั่งสมบุญไว้สําหรับชาติภพหน้า จึงนําเอาอัญมณีบางส่วนไปขายเอาเงินมาสร้างวัดแห่งนี้ โดยสร้างพระพุทธรูปนั่งขนาดใหญ่ 3 องค์และพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่อีก 1 องค์ ในศาลาสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดเล็ก สะท้อนออกถึงความคับแค้นใจที่ถูกจับมาขังเป็นเชลยได้อย่างดี จากนั้นนำท่านชม วิหารธรรมยางจี เป็นเจดีย์ที่ยิ่งใหญ่และแข็งแรงที่สุดในพุกาม ลักษณะอาคารทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีมุขยื่นออกมาสี่ด้าน วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อล้างบาป จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เจดีย์สัพพัญญู เป็นเจดีย์ที่มีความสูงที่สุดในเมืองพุกามถึง 61 เมตร สร้างขึ้นตามศิลปะแบบปาละของอินเดีย โดยแบ่งลักษณะของเจดีย์ออกเป็นระดับจำนวน 5 ชั้น และนำท่าน ปีนเจดีย์สูงชมวิว ทุ่งเจดีย์ของพุกามเมื่อยามอาทิตย์ตก จะได้เห็นภาพหมู่เจดีย์สุดลูกหูลูกตาที่ต้องแสงสีแดงอ่อนแห่งยามเย็นอย่างงดงาม(เจดีย์ที่ปีนขึ้นอยู่กับช่วงที่เดินทางเปิดให้ปีนขึ้นเจดีย์ไหน)

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก MYANMAR TREASURE BAGAN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 I พุกาม – มัณฑะเลย์ – อมรปุระ – วัดมหากันดายงค์ – สะพานไม้อูเบ็ง – วัดมหากันดายงค์ –พระราชวังมัณฑะเลย์ – วิหารชเวนันดอร์ – วัดกุโสดอร์ – เนินเขามัณฑะเลย์

วันที่ 4

พุกาม – มัณฑะเลย์ – อมรปุระ – วัดมหากันดายงค์ – สะพานไม้อูเบ็ง – วัดมหากันดายงค์ –

พระราชวังมัณฑะเลย์ – วิหารชเวนันดอร์ – วัดกุโสดอร์ – เนินเขามัณฑะเลย์

07.00 น.  :  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสนามบินยองอูเพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางสู่ เมืองมัณฑะเลย์ *รับประทานอาหารเช้า (แบบกล่อง)*    

08.30 น.  :  ออกเดินทางสู่ มัณฑะเลย์ โดยสายการบินภายในประเทศ

08.55 น.  :  เดินทางถึง เมืองมัณฑะเลย์ เรียบร้อยแล้ว นำท่านไปยัง วัดมหากันดายงค์ เป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่ที่สุดของพม่า โดยมีภิกษุสามเณรมาศึกษาเล่าเรียนทางธรรมกว่า 1,200 รูป และเดินทางสู่ สะพานไม้อูเบ็ง เป็นสะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลกมีเสาไม้สักถึง 1,208 ต้น มีอายุมากกว่า 200 ปี เป็นสะพานไม้ที่ใช้ข้ามทะเลสาปคองตามัน

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  :  นำท่านเดินทางกลับ เมืองมัณฑะเลย์ เพื่อชม พระราชวังมัณฑะเลย์ รอยอดีตสุดท้ายก่อนพม่าเสียเมือง หรือที่เรียกว่าพระราชวังหลวงในรัชสมัยพระเจ้ามินดง สร้างขึ้นตามแบบผังภูมิจักรวาลแบบพราหมณ์ปนพุทธ แผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสมีกำแพงล้อมรอบทั้งสี่ทิศ แต่ละทิศมีทางเข้า 3 ประตู รวมทั้งสิ้น 12 ประตู ที่ประตูทําสัญลักษณ์จักรราศรีประดับเอาไว้ ใจกลางพระราชวังเป็นห้องพระมหาปราสาท (ห้องสีหาสนบัลลังก์) เหนือห้องทําเป็นยอดปราสาท หุ้มด้วยแผ่นทองซ้อนกันเจ็ดชั้นมีความสูง ถึง 78 เมตร จากนั้นพาท่านชม วิหารชเวนันดอร์ เป็นอาคารไม้แกะสลัก เดิมเคยตั้งอยูในพระราชวังหลวงเป็นที่ประทับนั่งสมาธิของพระเจ้ามินดงเพียงหลังเดียวที่เหลือรอดมาได้จนสิ้นพระชนม์ที่วิหารแห่งนี้  พระเจ้าตี่ปอก็โปรดฯ ให้ย้ายมาไว้ยังที่ตั้งปัจจุบันจาก นําท่านเดินทางสู่ วัดพระมหามัยมุนี เป็นต้นแบบพระพุทธรูปทองคําทรงเครื่องกษัตริย์ขนาดใหญ่ที่ได้รับการขนานนามว่า “พระพุทธรูปทองคำเนื้อนิ่ม” จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เนินเขามัณฑะเลย์ ซึ่งเป็นจุดชมวิวทั้งดูธรรมชาติอันสวยงามที่สุด และสามารถชมวิวเมืองมัณฑะเลย์ได้เกือบทั้งหมด นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างพากันแวะเวียนมาเที่ยวชมตลอดทั้งปี 

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก MANDALAY HAZEL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 I มัณฑะเลย์ – ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เฮโฮ – วัดชเวยันเป – ทะเลสาบอินเล – ล่องเรือทะเลสาบอินเล – หมู่บ้านผ้าใยบัว – สวนผักลอยลอย – วัดบัวเข็ม – วัดแมวกระโดด

วันที่ 5

มัณฑะเลย์ – ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – เฮโฮ – วัดชเวยันเป – ทะเลสาบอินเล –

ล่องเรือทะเลสาบอินเล – หมู่บ้านผ้าใยบัว – สวนผักลอยลอย – วัดบัวเข็ม – วัดแมวกระโดด

04.30 น.  :  นําท่านเดินทางสู่ วัดพระมหามัยมุนี เพื่อเข้าร่วม พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี ซึ่งที่นี่จะทําการเป็นประจําทุกวันเป็นพิธีการที่ศักดิ์สิทธิ์ หากท่านใดที่ได้เข้าร่วมในพิธีจะสัมผัสได้ถึงบรรยากาศแรงศรัทธาที่ชาวมัณฑะเลย์ได้ปฏิบัติทุกวันมีบรรเลงดนตรีขณะทําพีธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี (แนะนําไม่ควรพลาด) หลังเสร็จจากพิธีนําท่านกลับสู่โรงแรม

06.30 น.  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.30 น.  :  นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินมัณฑะเลย์ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางสู่ เมืองเฮโฮ

09.20 น.  :  ออกเดินทางสู่ เมืองเฮโฮ โดยสายการบินภายในประเทศ

09.45 น.  :  เดินทางถึงเมืองเฮโฮ เรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางต่อสู่ วัดชเวยันเป มีอายุประมาณ 115 ปี สร้างโดยเจ้าฟ้าไทยใหญ่เป็นวัดที่ทำจากไม้สัก

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  :  นำท่าน ล่องเรือทะเลสาบอินเล  ชมทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 158 ตารางกิโลเมตร นอกจากนี้ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านการสร้างบ้าน บนทะเลสาบ ชมแปลงผักลอยน้ำ พายเรือด้วยเท้าข้างเดียวทั้งชายและหญิงอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวอินตา  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านผ้าใยบัว ที่หนองน้ำโอบล้อมด้วยทิวเขาสร้างสรรค์ธรรมชาติอันงดงาม วิถีชีวิตของชาวบ้านอินทาในหนองน้ำอินเลดูแปลกตา ชาวบ้านยืนพายเรือด้วยเท้า ปลูกพืชผักบนแปลงสวะในหนองน้ำ นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นสถานที่ที่รู้จักกันดีว่าเป็นแหล่งผลิตมะเขือเทศแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของพม่า และมีการทอผ้าใยบัวถือเป็นงานอุตสาหกรรมพื้นบ้านที่สำคัญงานหนึ่งของชาวอินทามาหลายชั่วอายุคนซึ่งนับว่าเป็นต้นกำเนิดของผ้าใยบัวที่นำมาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอ, ผ้าคลุมไหล่, โสร่ง, ผ้าถุง รวมถึงใช้ทอเป็นจีวรถวายให้พระสงฆ์ในงานพิธีต่างๆ และเดินทางไปยัง วัดผ่องเตาอู สร้างขึ้นในปีค.ศ.1800 ภายในวัดมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประดิษฐานอยู่ห้าองค์ แกะสลักจากไม้จันทน์อายุเกือบพันปี มีขนาดเพียง 5 เซนติเมตรแต่ด้วยความเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนเผ่าต่างๆ ได้นำทองคำเปลวมาปิดทับจนมีขนาดใหญ่กว่าเดิมหลายสิบเท่า  หลังจากนั้นนำท่านชม วัดงาเพจอง หรือ วัดแมวกระโดด เป็นสำนักสงฆ์ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งในทะเลสาบอินเล จุดเด่นคือ วิหารหลังเก่าสร้างด้วยไม้สักถึง 654 ต้น เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ และยังมีบัลลังก์พระแกะสลักปิดทองอายุกว่า 1,000 ปี อันเป็นสมบัติเก่าแก่ของรัฐฉาน สาเหตุที่เรียก “วัดแมวกระโดด” เพราะพระภิกษุที่วัดนี้เลี้ยงแมวเป็นจำนวนมาก จึงได้ฝึกให้แมวกระโดดรอดห่วงแลกกับการให้อาหาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก MYANMAR TREASURE INLE RESORT หรือเทียบเท่า

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่ 6 I ทะเลสาบอินเล – เฮโฮ – ย่างกุ้ง – เจดีย์กาบาเอ – กรุงเทพฯ

วันที่ 6

ทะเลสาบอินเล – เฮโฮ – ย่างกุ้ง – เจดีย์กาบาเอ – กรุงเทพฯ

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

07.00 น.  :  นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเฮโฮ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง

10.05 น.  :  ออกเดินทางสู่ เมืองย่างกุ้ง โดยสายการบินภายในประเทศ

11.10 น.  :   เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง เมืองย่างกุ้ง

12.00 น.  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  :  นำท่านชม เจดีย์กาบาเอ เป็นเจดีย์ทรงกลม มีทางเข้าทั้งหมด 5 ด้าน คำว่า กาบาเอ แปลว่า โลกแห่งสันติสุขนายอูนุ นายกคนแรกของพม่าได้สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ชำระพระไตรปิฎก และอุทิศเพื่อให้บังเกิดสันติสุขแก่ชาวโลก ภายในเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ให้ท่านร่วมพิธีกรรมทางศาสนาที่เรียกว่า “พิธีครอบเศียร ครอบเกล้า” โดยจะมีการนำพระบรมสารีริกธาตุ หรือพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้ามาสักการะไว้เหนือศีรษะ เพื่อเป็นสิริมงคล

14.00 น.  :  นำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินมิงกาลาดง เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ

17.50 น.  :  เดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเมียนมาร์ แนชั่นแนล เที่ยวบินที่ UB 017

19.20 น.  :  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการให้บริการ

อัตรานี้รวม

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2 ท่านเท่านั้น

(หมายเหตุ: ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบพักคู่ (Twin / Double) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักจะมีความแตกต่างกัน อาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องติดกันตามที่ต้องการ)

 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น, น้ำดื่มบนรถวันละ 2 ขวด/ท่าน/วัน
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ผ้าเปียกเช็ดเท้าวันละ 2 ผืน
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋าท่านละ 1 ใบ
อัตรานี้ไม่รวม

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศพม่า เฉพาะชาวต่างชาติ ระยะเวลาการยื่นวีซ่าประมาณ 4 วันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าวีซ่าประมาณ 2,500 บาท/ท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อท่าน สายการบินมีสิทธิ์เรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มได้
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (ไม่บังคับ ตามแต่ความประทับใจของท่าน)
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
ตั๋วเครื่องบิน

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการเมียนมาร์แอร์เวย์ กำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (45 ซม. X 56 ซม. X 25 ซม.)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง

จองโปรแกรมทัวร์