ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมทัวร์

13 – 18 NOV’19 BY TG ราคา : 48,900.-
ทัวร์ญี่ปุ่น | (JP08_3) PKG TAKAYAMA AUTUMN 6D 3N

PKG TAKAYAMA AUTUMN (DELIGHT) 6D 3N

ttt

48,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

พฤศจิกายน | 13 - 18
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ

21.00 น.         คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

วันที่สอง

สนามบินเซ็นแทร์ – หมู่บ้านชิราคาว่า – ทาคายาม่า – เมืองเก่าซันมาชิซูจิ – ออนเซ็น

00.05 น.         ออกเดินทางสู่ สนามบินเซ็นแทร์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 644

07.30 น.          เดินทางถึง สนามบินเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาว่า ซึ่งยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และ ได้รับเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1995 บ้านในสไตล์ กัสโซ่ – สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาว

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** เซ็ทอาหารญี่ปุ่น **

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า หรือที่เรียกอย่างหนึ่งว่า “ลิตเติ้ล เกียวโต” มีกลิ่นอายของประวัติศาสตร์ ที่เพียบพร้อมด้วยธรรมชาติ และทัศนียภาพที่สวยงามมากมาย ซึ่งก่อให้เกิดเป็นแหล่งวัฒนธรรมอันล้ำค่า จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ย่านเมืองเก่าซันมาชิชูจิ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านเรือนและสภาพแวดล้อมสมัยเอโดะ ไว้ได้เป็นอย่างดี ชมการดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ท่านจะต้องประทับใจ พร้อมเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกในสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆ เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเก่าแก่

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL HIDA PLAZA หรือเทียบเท่า

https://www.hida-hotelplaza.co.jp/

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ** เซ็ทอาหารญี่ปุ่น **

*** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย ***

วันที่สาม

ทาคายาม่า – ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – นั่งกระเช้าไฟฟ้าชินโฮทากะ – ถนนสายประวัติศาสตร์นะกะเซ็นโด – ออนเซ็น

เช้า                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                  นำท่านชมบรรยากาศของ ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนในยามเช้า อากาศเย็นสบาย และความเรียบง่ายของเมืองแห่งนี้เป็นอีกสถานที่ในแดนปลาดิบที่น่าศึกษาและเรียนรู้ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าแบบพื้นเมือง ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์ที่เก็บมาจากไร่สดๆ ของชาวบ้านแถบนั้น จากนั้นนำท่านเดินทางไป นั่งกระเช้าไฟฟ้าชินโฮทากะ เดินทางสู่จุดพักชมวิวที่ทุกท่านสามารถอิ่มเอมไปกับทัศนียภาพแห่งเทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่นตอนเหนือนี้ได้

เที่ยง              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** เซ็ทอาหารญี่ปุ่น **

บ่าย               หลังจากอิ่มอร่อยกับอาหารแล้ว ขอนำทุกท่านย้อนเวลาเข้าสู่เส้นทางสายประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นคือ ถนนนะกะเซ็นโด อดีตเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญต่อเมืองเอโดะ (โตเกียวในปัจจุบัน) และเมืองเกียวโต ด้วยความที่เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางสายประวัติศาสตร์โทไคโด (ถนนซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเชื่อมเมืองโอโดะและเกียวโตในอดีต) ถนนเส้นนี้จึงเปรียบเสมือนเส้นเลือดหล่อเลี้ยงผู้ที่สัญจรผ่าน ด้วยร้านค้าและที่พักละลานตาตลอดสองข้างทาง จึงทำให้ในอดีต ผู้ที่จะเดินทางเข้าสู่เมืองเอโดะไม่ว่าจะเป็นขุนนางชั้นสูง ซามูไรหรือพ่อค้านั้น จะต้องแวะเข้ามาพักเพื่อเปลี่ยนม้าหรือพักผ่อนระหว่างทาง ปัจจุบัน ถนนเส้นนี้ยังคงหยุดเวลาให้อยู่กับที่ และยังคงดำเนินต่อไปเช่นอดีตที่ผ่านมา ร้านค้ายังคงทำหน้าที่เฉกเช่นเดียวกับสมัยก่อน จะมีก็เพียงผู้สัญจรเท่านั้นที่แวะเวียนเปลี่ยนหน้า เปลี่ยนเสื้อผ้าและภาษาไปตามยุคสมัยที่แปรเปลี่ยน สิ่งเหล่านี้มิได้มีให้สัมผัสกลาดเกลื่อนในเมืองญี่ปุ่น หากแต่ว่าเหลือเพียงไม่กี่แห่งที่ควรค่าแก่การเป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาเหล่านั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL ENAKYO KOKUSAI หรือเทียบเท่า

http://yukai-r.jp/enakyo-kh/

ค่ำ                 รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ** บุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่นพร้อมขาปู **

*** หลังรับประทานอาหารค่ำ ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ำแร่สไตล์ญี่ปุ่น หรือที่เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าการอาบน้ำแร่นั้นจะทำให้ผิวพรรณมีสุขภาพดีอีกด้วย ***

วันที่สี่

เมืองโอบาระ – เทศกาลชมใบไม้เปลี่ยนสีพร้อมซากุระ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – หุบเขาโครังเค – แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต – นาบานะ โนะซาโตะ (การแสดงไฟในฤดูหนาว) – นาโกย่า

 เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                 นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอบาระ เพื่อชม เทศกาลใบไม้เปลี่ยนสีพร้อมกับซากุระ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) งานเทศกาลที่สามารถชมดอกซากุระที่ออกดอกพร้อมกับใบไม้แดงที่จัดขึ้นตลอดเดือนพฤศจิกายนของทุกปี โดยจะมีร้านอาหารแผงลอยสไตล์ญี่ปุ่นตั้งขายในบริเวณงานอีกด้วย และท่านจะได้พบกับต้น Shikizakura ที่มีอายุมากกว่า 100 ปีซึ่งถือเป็นสมบัติทางธรรมชาติของจังหวัดไอจิ จากนั้นเยือน หุบเขาโครังเค เพื่อให้ทุกท่านได้ชมใบไม้เปลี่ยนสีหุบเขาที่ติดภูเขาอิอิโมริสูง 254 เมตร ขึ้นชื่อว่าเป็นจุดที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งสำหรับชมใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงของภูมิภาคนี้ ซึ่งเต็มไปด้วยต้นเมเปิ้ล ทิวทัศน์ของใบไม้สีแดงเหลืองจะเกิดขึ้นประมาณกลางเดือนถึงปลายเดือนพฤศจิกายนของทุกปี มีสะพานไม้ไทเกะสึเคียว สะพานสัญลักษณ์ประจำโครังเค ที่เป็นจุดถ่ายภาพที่งดงามให้ท่านได้ชม  

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** บุพเฟ่ต์ปิ้งย่าง ** ให้ท่านได้เลือกสรรอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสันใน  เนื้อสันนอก เนื้อหมูสไลด์ เนื้อไก่หมักเครื่องเทศ และผักสดนานาชนิด ให้ท่านเลือกได้อย่างตามใจชอบ เพื่อมาย่างบนกะทะร้อน พร้อมทั้งน้ำจิ้มสูตรพิเศษ นอกจากนี้ยังมีซูชินานาชนิด, อุด้งร้อ, พร้อมทั้งของหวานมากมาย เค้ก, ผลไม้ และไอศครีมให้เลือกอย่างจุใจ

บ่าย            นำท่านเพลิดเพลินไปกับ แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต ที่อยู่ในเขตคุวะนะ จังหวัดมิเอะ ที่นี่เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่สามารถเพลิดเพลินกับการซื้อของจนลืมเวลา อาคารของที่นี่สร้างแบบเปิดเพื่อให้แสงข้างนอกส่องลงมา ตรงทางเดินมีชายคายื่นออกมา จึงสามารถเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งได้ไม่ว่าอยู่ในสภาพอากาศแบบไหน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ นาบานะ โนะซาโตะ พร้อมชมการประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุด สำหรับที่นี่ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมซึ่งมีดอกไม้สวยๆ มากมายพร้อมหลากหลายกว่า 40 ชนิด ซึ่งรวมถึงซากุระ ทิวลิป และคอสมอส (ดอกดาวกระจาย) ซึ่งเบ่งบานตามฤดูกาล ซึ่งท่านสามารถรื่นรมย์กับความงามของดอกไม้ ไม่ว่าจะมาเยือนในฤดูกาลใดก็ตาม ในช่วงฤดูหนาว ที่นี่จะมีการจัดงานประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ซึ่งรวมถึงการประดับไฟในอุโมงค์ยาว 200 เมตร “The Tunnel of Lights” นอกจากนี้ภายในสวนยังมีร้านอาหารไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัยภายในสวน พร้อมคูปองมูลค่า 1,000 เยน

                 นำท่านเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า เมืองใหญ่ที่สุดในภูมิภาคชูบุ ซึ่งอยู่ตรงกลางของประเทศญี่ปุ่น บริเวณรอบๆ นาโกย่ามีแหล่งผลิตสินค้าการเกษตร ปศุสัตว์ และประมงที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น อีกทั้งยังเป็นเมืองอุตสาหกรรม โดยมีฐานการผลิตรถยนต์, ยานอวกาศ, เครื่องจักร และเซรามิก ฯลฯ 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL INTERNATIONAL NAGOYA หรือเทียบเท่า

https://nagoyakokusai.com/

วันที่ห้า

นาโกย่า – นาโกย่า ทีวี ทาวเวอร์ – วัดนิตไตจิ – วัดโอสุคันนอน – ย่านร้านค้าโอสุ – อิออน มอล์ – สนามบินเซ็นแทร์

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                นำท่านขึ้นชมวิวเมืองนาโกย่าที่ นาโกย่าทีวีทาวเวอร์ ที่นี่เรียกได้ว่าเป็นจุดชมวิวยอดฮิตตลอดกาลของเมืองแห่งนี้ และที่สำคัญตึกแห่งนี้เป็นหอส่งสัญญาณโทรทัศน์แห่งแรกในประเทศญี่ปุ่น มีความสูงอยู่ที่ 180 เมตร มีทั้งหมด 5 ชั้น บริเวณชั้น 1 จะมีพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่สามารถเงยหน้ามองขึ้นไปถึงจุดสูงสุดของทาวเวอรได้ และจุดไฮไลท์อย่างหอชมวิวนั้นอยู่สูงจากพื้นดิน 100 เมตร ในวันที่อากาศปลอดโปร่งจะสามารถมองเห็นเมืองกิฟุและจังหวัดมิเอะด้วย จากนั้นนำท่านเข้าชม วัดนิตไตจิ วัดไทย-ญี่ปุ่น ที่นี่สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1904 เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปที่ได้รับพระราชทานจากพระมหากษัตริย์แห่งสยามในปี ค.ศ.1900 วัดนิตไตจิเป็นวัดเพียงแห่งเดียวในญี่ปุ่นที่ไม่ได้เป็นของพุทธศาสนานิกายใดนิกายหนึ่ง แต่ทุกนิกายผลัดเปลี่ยนกันดูแล

เที่ยง                รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ** เซ็ทอาหารญี่ปุ่น **

บ่าย                 นำท่านเดินทาง เจ้าแม่กวนอิมที่วัดโอสุคันนอน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้มีเทวรูปไม้คันนอน เทพแห่งความเมตตาในศาสนาพุทธที่ประดิษฐานในห้องสักการะหลักซึ่งแกะสลักโดยนักบุญในพระพุทธศาสนา ท่านโกโบ ไดชิ อาคารปัจจุบันก่อสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี ค.ศ.1970 ภายในวัดมีห้องสมุดซึ่งรวบรวมคัมภีร์โบราณในภาษาญี่ปุ่น และภาษาจีนมากกว่า 15,000 เล่ม ซึ่งหลายๆ เล่มในจำนวนนี้ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของชาติหรือทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญ ตำราโคจิกิบันทึกประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นโบราณฉบับเขียนมือที่เก่าที่สุดที่มีอยู่ก็ถูกเก็บรักษาไว้ที่นี่ด้วย จากนั้นเพลิดเพลินกับ ย่านร้านค้าโอสุ แหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ มีทั้งร้านค้า, ร้านอาหาร, CAFÉ, ร้านเครื่องใช้ไฟฟ้า และร้านขายเสื้อผ้ามือสอง สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ อิออนมอลล์ โทโคนาเมะ แหล่งช้อปปิ้งที่มีของให้เลือกมากมายทั้งแบรนด์หรูต่างประเทศ ในประเทศ สินค้าแฟชั่นที่กำลังเป็นที่นิยม ของเด็ก สุภาพบุรุุษและสุภาพสตรีรวมทั้งเครื่องหนัง และอุปกรณ์กีฬา และที่นี่คุณจะได้พบกับแมวกวักยักษ์ มาเนะกิเนะโกะ ซึ่งถือได้ว่าเป็นเครื่องรางของญี่ปุ่นเชื่อกันว่าแมวที่ยกอุ้งเท้าขึ้นจะช่วยเรียกเงินและลูกค้า ซึ่งมาเนะกิเนะโกะนั้นมีต้นกำเนิดมาจากเมืองโทโคนาเมะ อิออนมอลล์แห่งนี้เป็นบ้านของมาเนะกิเนะโกะที่ใหญ่ที่สุดในโลกตัวหนึ่ง

คํ่า                 รับประทานอาหารคํ่า อิสระตามอัธยาศัย

                  สมควรแก่เวลาเดินทางสู่ สนามบินเซ็นแทร์ เพื่อเตรียมตัวกลับกรุงเทพฯ

วันที่หก

สนามบินเซ็นแทร์ – กรุงเทพฯ

00.30 น.         ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 647

05.10 น.          เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนดคือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์