• สัมผัสบรรยากาศใบไม้เปลี่ยนสีแสนโรแมนติก
 • เพลิดเพลินกับความงามของดอกโคเคีย

PKG TOKYO AUTUMN 7D 4N

images

53,900.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

ตุลาคม | 17 - 23
สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ

21.30 น.        คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ L โดยสายการบินออลนิปปอน เเอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารและสัมภาระในการเดินทาง

วันที่สอง

นาริตะ – อิบารากิ – อุชิคุ ไดบุทสึ – สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค – ฟุคุชิมะ – ออนเซ็น

00.30 น.        ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยออลนิปปอน เเอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NH 808

08.40 น.        เดินทางถึง สนามบินนาริตะ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอิบารากิ เพื่อนำท่านสักการะ อุชิคุ ไดบุทสึ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางยืนทองสัมฤทธิ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยสูงถึง 120 เมตร และได้รับการบันทึกสถิติโลกจากกินเนสส์ ว่าเป็น “Tallest Buddha” อีกด้วยภายในพระพุทธรูปก็แบ่งออกเป็น 5 ชั้น เมื่อขึ้นลิฟต์โดยสารไปยังจุดชมวิวบริเวณพระอุระที่มีความสูงถึง 85 ม. ท่านจะเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์อันกว้างใหญ่ ซึ่งรับชมได้จากกระจกทั้ง 4 ด้าน

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปุ่น )

บ่าย              นำท่านไปยัง สวนฮิตาชิ ซีไซด์ พาร์ค (Hitachi Seaside Park) ที่นี่คือสวนสวรรค์สำหรับคนรักไม้ดอกไม้ประดับอย่างแท้จริง กับอาณาจักรแห่งไม้ดอกที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่า 1,900,000 ตารางเมตร ละลานตาไปด้วยดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์ตามฤดูกาล ที่นี่เป็นสวนริมทะเลขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงด้านทุ่งดอกไม้ที่สวยงาม โดยเฉพาะ ทุ่งดอกโคเชีย(Kochia) หรือที่เรียกว่าช่วง Kochia Carnival ในฤดูใบไม้ร่วงช่วงปลายเดือนกันยายนถึงกลางเดือนตุลาคม โดยปกติต้นโคเชียจะเป็นไม้พุ่มกลมสีเขียวซึ่งก็สวยงามอยู่แล้ว แต่พอถึงช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงสดก็ยิ่งทำให้ทั้งสวยงามและแปลกตามากยิ่งขึ้น จนลายเป็นไฮไลท์หลักของสวนแห่งนี้เลยทีเดียว ซึ่งที่สวนฮิตาชิจะปลูกอยู่บริเวณเนินเขา มิฮาราชิทั่วทั้งเนินทำให้เนินแห่งนี้จะเปลี่ยนจากสีเขียวเข้ม กลายเป็นสีแดงสดในช่วงเดือนตุลาคม พร้อมกันนี้ยังมีดอกคอสมอสหลากสีสันบานอยู่ใกล้ๆกันด้วย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ จังหวัดฟุคุชิมะ 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL LISTEL INAWASHIRO หรือเทียบเท่า

http://www.listel-inawashiro.jp/english/

ค่ำ                รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิด )

---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น ----

วันที่สาม

ฟุคุชิมะ – ทะเลสาบโกชิคินุมะ – ไอสึวากามัตสึ – สวนผลไม้ (เก็บแอปเปิ้ล) – โออุจิจูกุ – เมืองนาสุ – ออนเซ็น

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                 เดินทางสู่ ทะเลสาบโกชิคินุมะ หรือ บึงน้ำ 5 สี สถานที่ที่สร้างแรงบันดาลใจจากการได้เห็นวิวที่น่ามหัศจรรย์ ซึ่งสีของน้ำที่เห็นจะเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศ ช่วงเวลา และปัจจัยอื่นๆ ตลอดความยาวกว่า 3.6 กิโลเมตร ถือเป็นเส้นทางเที่ยวชมธรรมชาติยอดนิยมแห่งหนึ่งในแถบนี้และคุณสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพได้ทุกฤดูกาล จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่เมืองไอสึวากามัตสึ เข้าชมสวนผลไม้ ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มลองรสแอปเปิ้ลของญี่ปุ่น

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปุ่น )

บ่าย             นำท่านเดินทางสู่ เมืองชิโมโกะ เพื่อเยี่ยมชมหมู่บ้านญี่ปุ่นสมัยเอโดะ โออุจิจูกุ บ้านโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆเรียงรายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง เมื่อ พ.ศ.2524 หมู่บ้านโออุจิจูกุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังในโออุชิจูกุได้รับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหารและที่พักแบบญี่ปุ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองนาสุ จังหวัดโทชิงิ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL ROYAL NASU หรือเทียบเท่า

https://www.daiwaresort.jp/nasu/

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิด )

---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น ----

วันที่สี่

นาสุ – นิกโก้ – กระเช้าลอยฟ้าอะเคจิไดระ – ทะเลสาบชูเซนจิ – ศาลเจ้าโทโชกุ – มหานครโตเกียว

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                 เดินทางสู่ เมืองนิกโก้ ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องความสวยงามของวัดและศาลเจ้าต่างๆที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก UNESCO นำท่านขึ้น กระเช้าอะเคจิไดระ ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) ซึ่งเป็นจุดชมวิวธรรมชาติอันยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์ของนิกโก้ที่สวยที่สุด จากจุดนี้คุณจะสามารถเห็นภูเขานันไท น้ำตกเคงอน และทะเลสาบชูเซนจิได้ในภาพเดียวอย่างน่าตื่นตาตื่นใจ หลังจากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปที่ทะเลสาบชูเซนจิ ทะเลสาบที่ตั้งอยู่บริเวณฐานภูเขาไฟนันไตที่เกิดจากการระเบิดเมื่อประมาณ 20,000 ปี ที่ผ่านมา ที่นี่ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงกลาง-ปลายเดือนตุลาคมจะสวยงามเป็นพิเศษด้วยทัศนียภาพของสีสันของต้นไม้และภูเขา ในช่วงฤดูร้อนก็มีอากาศที่เย็นสบายไม่ได้ร้อนเหมือนที่อื่นๆ เนื่องจากเป็นพื้นที่สูง 1,269 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปุ่น )

บ่าย             เข้าชม ศาลเจ้าโทโชกุ สถาปัตยกรรมชั้นเยี่ยมของช่างฝีมือที่หาไม่ได้แล้วในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการผสานสถาปัตยกรรมระหว่างพุทธและชินโต สร้างโดยโชกุนรุ่นที่ 3 ของตระกูลอิเอะยาสุ ภายในมีงานประติมากรรมที่เต็มไปด้วยอารมณ์และจินตนาการอย่างมากมาย เช่น มังกร 100 หัว, แมวนอนหลับ, ลิงสามตัว และมังกรหัวเราะ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่ในภูมิภาคคันโต มีประชากรอาศัยอยู่รวมกันกว่า 12 ล้านคน และมีนักท่องจำนวนไม่น้อยที่ต้องการเดินทางมายังจุดศูนย์กลางของดินแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง ) **ให้ท่านได้เลือกสรรอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสันใน เนื้อสันนอก เนื้อหมูสไลด์ เนื้อไก่หมักเครื่องเทศและผักสดนานาชนิด ให้ท่านเลือกได้อย่างตามใจชอบเพื่อมาย่างบนกะทะร้อน พร้อมทั้งน้ำจิ้มสูตรพิเศษ นอกจากนี้ยังมีซูชินานาชนิด อุด้งร้อน พร้อมทั้งของหวานมากมาย เค้ก ผลไม้ ไอศครีม ให้เลือกอย่างจุใจ **

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL KEIHAN TSUKIJI GINZA GRANDE หรือเทียบเท่า

https://www.hotelkeihan.co.jp/tsukijiginza/

วันที่ห้า

โตเกียว – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่มท่านละ 3,000 บาท ราคาเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีจ่ายเพิ่มท่านละ  2,400 บาท) ***

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท) เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน โดยการถมทะเล ออกไปสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย            เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งหรือสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิดในโตเกียวดิสนีย์แลนด์

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL KEIHAN TSUKIJI GINZA GRANDE หรือเทียบเท่า

https://www.hotelkeihan.co.jp/tsukijiginza/

วันที่หก

โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ชินจูกุช้อปปิ้ง – โอไดบะ ( ห้างไดเวอร์ซิตี้ ) – สนามบินฮาเนดะ

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                เดินทางสู่ วัดอาซะกุซ่า ซี่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว ภายในยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้ท่านจะได้เห็นโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานวัด รวมไปถึงถนนนาคามิเสะ ถนนสายช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่น โบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่นซึ่งมายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน เพื่อซื้อกลับไปฝากคนที่บ้านกันเลยทีเดียว

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย

บ่าย           เยือน ย่านชินจูกุ ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่าง โอนิทสึกะ ไทเกอร์!!! รวมไปถึงเครื่องสำอางยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ หลังจากนั้นเดินทางสู่ เกาะโอไดบะ ห้างไดเวอร์ซิตี้ แหล่งรวมร้านค้า เสื้อผ้าแฟชั่น ร้านอาหารรวมถึงร้านขายของที่ระลึกต่างๆ มากมาย และพิเศษสำหรับผู้ที่ชื่นชอบหุ่นยนต์กันดั้ม ที่นี่มีหุ่นยนต์กันดั้ม รุ่น RX-0 ยูนิคอร์น ซึ่งมีขนาดใหญ่ มีความสูงเกือบ 20 เมตรคอยต้อนรับท่านอยู่

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปุ่น )

                ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามฮาเนดะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่กรุงเทพฯ

วันที่เจ็ด

สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ

00.55 น.       ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยออลนิปปอน เเอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NH 877

06.00 น.      เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 23 ก.ก. X 2 ใบ
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บและการจัดที่นั่งของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินออลนิปปอน กำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกินใบละ 23 ก.ก. 2 ใบ ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการออลนิปปอน หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ ร่วมในเครือ STAR ALLIANCE ของสายการบินไทย ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ว่าจะสะสมได้กี่เปอร์เซ็นต์ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์