"/>
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น | TOKYO TOHOKU SNOW ICE MONSTER 7D 4N
วันเดินทาง
25ธ.ค62-31ม.ค.63

รหัสทัวร์ : J30_1
ราคา :
56,500บาท


PKG TOKYO TOHOKU SNOW ICE MONSTER 7D 4N (KAMAKURA FESTIVAL)

images

56,500.-

ราคารวมทุกอย่างแล้ว

สิทธิพิเศษ
 • ฟรี! ค่าธรรมเนียมทุกธนาคาร เมื่อชำระค่าทัวร์ผ่านบัตรเครดิต Visa / Master 
  (ยกเว้น American Express)
 • ผ่อนชำระ 0% นาน 3 เดือน (บัตรเครดิต UOB)
ทำไมต้องเดินทางกับ PKG ?

ภาพรวมเส้นทาง

รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ

19.30 น.       คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ L โดยสายการบินออลนิปปอน เเอร์เวย์ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

วันที่สอง

กรุงเทพฯ – นาริตะ – นิกโก้ – สะพานชินเคียว – ศาลเจ้าโทโชกุ – สวนสตรอเบอร์รี่ – เทศกาลยุนิชิงาวะออนเซ็นคามาคุระ – คินูกาว่า – ออนเซ็น

00.30 น.      ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ โดยออลนิปปอนเเอร์เวย์ เที่ยวบินที่ NH 808

08.25 น.       เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองนิกโก้ เพื่อเที่ยวชม สะพานชินเคียว ซึ่งมีความหมายว่า สะพานศักดิ์สิทธิ์ รูปแบบของสะพานชินเคียวเป็นสะพานไม้โค้งแบบโบราณทาด้วยสีแดงด้านหลังสะพานเป็นวิวภูเขาอีกฝั่งของสะพานติดถนน

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าโทโชกุ เป็นศาลเจ้าลัทธิชินโตที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานในการรำลึกถึงโชกุนลำดับที่ 1 ของรัฐบาลทหารในยุคเอโดะ ซึ่งคือโชกุนโทคุกาวะ อิเอยะสึ ภายในประกอบด้วยอาคารทั้งหมด 42 หลัง นอกจากนั้นทางด้านซ้ายของทางเข้าศาลเจ้ายังมีเจดีย์ 5 ชั้น สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1650 โดยชั้นแรกมีลวดลายภาพแกะสลัก 12 จักรราศีตามความเชื่อของจีนโบราณ และถัดจากนั้นคือศาลาไม้เก่าอันมีรูปสลักที่มีชื่อเสียงอย่างมาก เป็นผลงานของฮิดาริ จินโกโร่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสตรอเบอร์รี่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่สดๆ จากต้นแบบไม่อั้น จากนั้นเดินทางสู่ ยุนิชิงาวะออนเซ็น เพื่อเข้าชม เทศกาลยุนิชิงาวะออนเซ็นคามาคุระ ซึ่งเทศกาลนี้ถือเป็นงานประเพณีเก่าแก่ในฤดูหนาวของเมืองออนเซ็นยุนิชิงาวะ ตลอดงานเทศกาลก็มีการตกแต่งสถานที่ด้วยตุ๊กตาหิมะจากฝีมือของเด็ก และผู้สูงอายุในพื้นที่เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกทั้งมีบริการรถเลื่อนหิมะ และในช่วงกลางคืนก็จะมีกระท่อมหิมะคามาคุระที่จุดเทียนอยู่ภายในประดับประดาอยู่ตามบริเวณริมน้ำได้บรรยากาศโรแมนติกท่ามกลางหิมะปกคลุมทั่วพื้นที่ ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ คินูกาว่าออนเซ็น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Kinugawa Plaza Hotel หรือเทียบเท่า

https://www.kinugawa.co.jp/plaza/

คํ่า             รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

*** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น ***

วันที่สาม

คินูกาว่า – ฟุคุชิม่า – หมู่บ้านโออุจิจูคุ – จุดชมวิวรถไฟสายทาดามิ – ปราสาทสึรุกะ (ด้านนอก) – อาชิโนะมากิออนเซ็น – ออนเซ็น

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

               นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุชิม่า ชมหมู่บ้านญี่ปุ่นสมัยเอโดะ หมู่บ้านโออุจิจูกุ บ้านโบราณที่อดีตเคยเป็นเมืองสำคัญในยุคเอโดะถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน เป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ 40 – 50 หลัง เมื่อพ.ศ. 2524 หมู่บ้านโออุจิจูคุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าของชาติ ซึ่งในปัจจุบันหมู่บ้านโบราณหลายหลังในโออุชิจูคุได้รับการบูรณะใหม่ จนกลายเป็นร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าขายสินค้าพื้นเมือง ร้านอาหาร และที่พักแบบญี่ปุ่นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

** ให้ท่านรับประทานอาหารพื้นเมืองชื่อดัง Negi-Soba (โซบะต้นหอมยักษ์) เมนูเส้นโซะโรยหน้าด้วยหัวไชเท้าขูดและปลาโอแห้งขูดฝอย ซึ่งเวลารับประทานจะใช้ต้นหอมยักษ์ (Negi) แทนตะเกียบ **

บ่าย           นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวรถไฟสายทาดามิ (Tadami Line) ช่วงสะพานไดอิจิเคียวเรียว ในบรรยากาศที่งดงามตามฤดูกาล ในช่วงเวลาที่รถไฟวิ่งผ่านสะพานท่ามกลางขุนเขา และวิวสะท้อนผิวน้ำในช่างเวลาสั้นๆ ที่แสนงดงามตรึงใจ สร้างความตื่นเต้นกับความสวยงามของ Tadami Line ซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องทัศนียภาพอันงดงาม โดยจุดชมวิวรถไฟสายทาดามิ จะอยู่บนเขาต้องใช้การเดินเท้าขึ้นไปเท่านั้น (ใช้เวลาเดินประมาณ 15-30 นาที) จากนั้นนำท่านชม ปราสาทสึรุกะ (ด้านนอก) มีชื่อเรียกอีกชื่อคือ “ปราสาทนกกระเรียน 5 ชั้น” สร้างขึ้นในปีค.ศ.1384 ยังเต็มไปด้วยมนต์ขลังและข้อมูลที่น่าสนใจ ซึ่งถูกเก็บรวบรวมไว้ในตัวปราสาท แม้ตัวปราสาทแต่เดิมจะถูกทำลายโดยรัฐบาลสมัยเมจิในปีค.ศ.1874 แต่ภายหลังก็มีการสร้างขึ้นมาใหม่ในปีค.ศ.1965 โดยยังคงไว้ซึ่งรูปแบบของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวที่มีหิมะโปรยปรายปกคลุมตัวปราสาทยิ่งสวยงามเกินบรรยาย ส่วนในช่วงฤดูใบไม้ผลิ สามารถชมซากุระกว่า 1,000 ต้นในสวนของปราสาท ซึ่งถือเป็น 1 ใน 100 จุดชมซากุระที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Ashinomaki Onsen Okawaso Hotel หรือเทียบเท่า

http://www.ookawaso.co.jp/

คํ่า            รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

*** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น ***

วันที่สี่

อะชิโนะมากิ – ซาโอะโรปเวย์ (ชมปรากฎการณ์ปีศาจน้ำแข็ง) – หมู่บ้านกินซังออนเซ็น – ซาโอะออนเซ็น – ออนเซ็น

เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

              นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาโอะ เพื่อนั่ง ซาโอะโรปเวย์ ชมปรากฎการณ์ความงามของ ปีศาจน้ำแข็ง (Ice Monster) หรือ จูเฮียว (Juhyo) ซึ่งเกิดจากหิมะและน้ำค้างจับตัวทับถมกันมีรูปร่างคล้ายปีศาจ ระยะเวลาที่หิมะก่อตัวและสามารถชมแบ่งออกเป็น 4 ช่วง เดือนธันวาคม (Early Stage) เดือนมกราคม (Growth Stage) เดือนกุมภาพันธ์ (Golden Stage) และเดือนมีนาคม (Declining Stage) (หมายเหตุ : การขึ้นกระเช้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์คืนเป็นเงินสดหรือปรับโปรแกรมตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากกระเช้าปิด เนื่องจากสภาพอากาศไม่ดี)

เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย         นำท่านเดินทางสู่ กินซังออนเซ็น เป็นเมืองน้ำพุร้อนที่เงียบสงบในภูเขาของจังหวัดยามากาตะ ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รอบเหมืองแร่เงินที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาใหม่ มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่นว่าเป็นเมืองออนเซนที่สวยงามที่สุดด้วยห้องพักแบบเรียวกังที่เรียงรายตามสองข้างทางของแม่น้ำ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีย์ญี่ปุ่นชื่อดัง “โอชิน” และเป็นโมเดลต้นแบบให้กับอนิเมะเรื่อง “มิติวิญญาณ (Spirited Away)” ด้วย อีกทั้งให้ท่านได้เดินเล่นเก็บภาพประทับใจกับบ้านโบราณ หรือ ออนเซ็นเท้าคลายความเมื่อยล้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซาโอะออนเซ็น 

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Active Resorts Miyagi Zao Hotel หรือเทียบเท่า

www.daiwaresort.jp/zaou/index.html/

คํ่า            รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

*** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น ***

วันที่ห้า

ซาโอะ – หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ – มัตสึชิม่า – ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิม่า

วัดซุยกันจิ – เซนได – จุดที่ตั้งปราสาทอาโอบะ 

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

              นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกซาโอะ ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองชิโรอิชิในภูเขาของจังหวัดมิยากิ เปิดให้เข้าชมตั้งแต่ปีค.ศ. 1990 ภายในหมู่บ้านมีสัตว์นานาชนิดกว่า 100 ตัว รวมถึงสุนัขจิ้งจอก 6 สายพันธุ์ที่วิ่งไปมาได้อย่างอิสระในพื้นที่กว้าง ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงตัวสัตว์ต่างๆ ได้อย่างใกล้ชิด และสามารถป้อนอาหาร และอุ้มสุนัขจิ้งจอกได้ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม) ซึ่งชาวบ้านมีความเชื่อว่าสุนัขจิ้งจอกมีวิญญาณของเทพอินาริโอคามิ หรือเทพเจ้าของศาสนาพุทธชินโตอยู่ ซึ่งเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ของการเกษตร (ข้าว, ใบชา) และความเจริญรุ่งเรือง จากนั้นเดินทางสู่ มัตสึชิม่า เป็นเมืองทางชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเซนได ซึ่งอ่าวมัตสึชิม่าได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 3 ดินแดนที่งดงามที่สุดในญี่ปุ่น ที่มีเกาะน้อยใหญ่อยู่ถึง 300 เกาะ เมื่อปีพ.ศ. 2554 จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมอ่าวมัตสึชิม่า ชมรอบอ่าวมัตสึชิม่าใช้เวลาทั้งหมด 50 นาที โดยทุกท่านจะสามารถมองเห็นหมู่เกาะน้อยใหญ่บนอ่าวมัตสึชิม่าได้อย่างเด่นชัดกว่า 100 เกาะจากทั้งหมดที่มีอยู่กว่า 260 เกาะเพลิดเพลินไปกับวิวทิวทัศน์ของเกาะต่างๆ มากมาย เช่น เกาะที่มีรูปทรงแปลกตามองเห็นราวกับเป็นนักรบผู้เฝ้าประตูวัด (นิโอจิมะ) เกาะที่มีโพรงลักษณะคล้ายรูประฆัง (คาเนะจิมะ) และอื่นๆ อีกมากมาย เป็นต้น

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย           นำท่านชม วัดซุยกันจิ วัดประจำตระกูลของท่านซามูไรดาเตะ มาสะมุเนะ เป็นวัดที่ได้รับการยกย่องให้เป็นสมบัติแห่งชาติ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ วัดแห่งนี้ได้สะท้อนความสวยงามตามธรรมชาติของเมืองมัตสึชิมะได้เป็นอย่างดี โดยบริเวณทางเข้ามีถ้ำต่างๆ ที่อดีตเคยเป็นสถานที่ทำสมาธิ ปัจจุบันเต็มไปด้วยรูปปั้นต่างๆ นอกจากห้องหอหลักของวัดแล้ว ยังมีห้องครัวคูริ ซึ่งอดีตใช้เป็นที่สำหรับจัดทำอาหาร ทั้งหอหลักและห้องครัวได้ขึ้นบัญชีเป็นสมบัติของชาติอีกด้วย ตรงข้ามห้องครัวคูริ เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ศิลปะซูอิกันจิ ภายในจัดแสดงสมบัติของวัด รวมถึงประตูบานเลื่อนสไลด์ทองคำ และสิ่งประดิษฐ์ของตระกูลดาเตะ เช่น หุ่นไม้สลักเท่าขนาดจริงของ ซามูไรดาเตะ มาสะมุเนะ สวมชุดเกราะ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนได เที่ยวชม จุดที่ตั้งปราสาทอาโอบะ หรือ ปราสาทเซนได ตั้งอยู่บนผาสูงชันประหนึ่งปรากฎการณ์ตามธรรมชาติ สร้างโดยดาเทะ มาซามุเนะ แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ น่าเสียดายที่ปัจจุบันไม่มีตัวปราสาทเดิมหลงเหลืออยู่ เนื่องจากถูกไฟไหม้และระเบิดในช่วงสงคราม จึงเหลือเพียงกำแพงหินขนาดใหญ่และป้อมปราการที่ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ มีพิพิธภัณฑ์ สวนสาธารณะ และอนุสาวรีย์ของมาซามุเนะบนหลังม้าที่หันหน้าไปทางเมืองเซนได

คํ่า             รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร

พิเศษ! ลิ้มรสสุกี้ยากี้ปูร้านดังแห่งเซนไดที่ปรุงแบบพิถีพิถันให้ท่านได้ลิ้มลอง

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Metropolitan Sendai Hotel หรือเทียบเท่า

https://east-sendai.metropolitan.jp/

วันที่หก

เซนได – นั่งรถไฟชินคันเซ็น (เซนได – โตเกียว) – ช้อปปิ้งชินจูกุ – ไดเวอร์ซิตี้ – สนามบินฮาเนดะ

เช้า            รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

              นำท่าน นั่งรถไฟชินคันเซ็น หรือรถไฟหัวกระสุนจากเมืองเซนได เข้าสู่มหานครโตเกียว ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 95 นาที ที่นั่งแบบ RESERVED SEAT 

เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย

บ่าย           ให้ท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ เป็นย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้านานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า เครื่องสำอาง สินค้าแบรนด์เนม ของกิน และอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ ไดเวอร์ซิตี้ เป็นห้างดังอีกห้างหนึ่งที่อยู่บนเกาะโอไดบะ จุดเด่นของห้างนี้คือ หุ่นยนต์กันดั้ม ขนาดเท่าของจริงซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ในบริเวณห้างก็จะมีร้านค้าสำหรับคอกันดั้ม เช่น กันดั้มคาเฟ่ และถ้าอยากเข้าไปดูนิทรรศการกันดั้มก็ต้องไปที่กันดั้ม ฟรอนท์ ซึ่งอยู่ในบริเวณห้าง

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินฮาเนดะ

วันที่เจ็ด

สนามบินฮาเนดะ – กรุงเทพฯ

00.50 น.     ออกเดินทางเพื่อกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินออลนิปปอน เที่ยวบินที่ NH877

05.55 น.      เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆเพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินไทยกำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 % ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขระหว่างสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
 • กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯส่งให้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รับไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)
Download : โปรแกรมทัวร์

จองโปรแกรมทัวร์