"/>
TEST
ทัวร์ญี่ปุ่นโปรแกรมทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น | TOKYO – AOMORI (SAKURA) 7D 5N
วันเดินทาง :
17 – 23 เม.ย. 63

รหัสทัวร์ : J18_1
ราคา :
66,900 บาท


รายละเอียดการเดินทาง

วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินฮาเนดะ 

20.00 น.  :  คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ R เคาน์เตอร์เจแปนแอร์ไลน์ ประตู 8 เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

21.55 น.  :  ออกเดินทางสู่ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL034

วันที่ 2

สนามบินฮาเนดะ – สนามบินอะโอะโมะริ – พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะ – A-FACTORY

06.05 น.  :  ถึง สนามบินนาริตะ เมืองโตเกียว เพื่อนำท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง

09.55 น.  :  ออกเดินทางสู่ เมืองอาโอโมริ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL143

11.10 น.  :  ถึง สนามบินอะโอะโมริ เมืองอาโอโมริ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ศิลปะพื้นบ้านเนบูตะ มีอาคารภายนอกปกคลุมด้วย แผ่นโลหะสีแดงมีความโดดเด่น ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของสถานีรถไฟอาโอโมริ เป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจแห่งหนึ่ง ภายในจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับเทศกาลเนบูตะมัตสุริ(Nebuta Matsuri)ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ผู้เข้าชมจะได้ซึมซับบรรยากาศที่มีชีวิตชีวาของประวัติศาสตร์ และประเพณีสำคัญ เริ่มต้นจากประตูทางเข้าชั้นสองเป็นทางเดินสีแดง เรียงรายด้วยภาพถ่ายของเทศกาลเนบูตะมัตสุริที่มีมากว่า 300 ปี ประดับประดาด้วยโคมไฟรูปปลาทองสีแดง(เป็นสัญลักษณ์ประจำเทศกาล) พร้อมกับฟังเสียงกลองไทโกะ ขลุ่ย และเสียงเพลงไปตลอดการเดินชม จนถึงห้องโถงใหญ่มืดๆ ที่จัดแสดงเกี้ยว 5 แบบที่เคยใช้ในขบวนงานเทศกาลที่ผ่านมา ซึ่งเป็นภาพศิลปะอันสวยงามและความประณีตของโครงสร้างที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จากนั้นนําท่านไปยัง “A-FACTORY” แหล่งรวมสินค้าของดีในอาโอโมริ ไม่ว่าจะเป็น  ผัก ผลไม้ อาหาร ขนม เป็นต้น

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พิเศษ!! เต็มอิ่มไม่อั้นกับบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่าง อาหารสดใหม่ อาทิ ซูชิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว ขนมหวาน และเครื่องดื่มซอฟดริ้งไม่อั้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก AOMORI HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.hotelaomori.co.jp/ 

วันที่ 3

อาโอโมริ – ปราสาทฮิโรซากิ (ด้านนอก) – หมู่บ้านซามูไร คาคุโนะดาเตะ – ฮามานากิ – ออนเซ็น

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม ปราสาทฮิโรซากิ ตั้งอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะฮิโรซากิ เมืองฮิโรซากิ จังหวัดอาโอโมริ ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของภูมิภาคโทโฮคุ สร้างโดยตระกูลซูการุในปี ค.ศ. 1611 โครงสร้างปราสาทเดิมที่มีทั้งหมด 5 ชั้น ถูกไฟไหม้จากเหตุการณ์ฟ้าผ่าในปี ค.ศ.1627 และได้สร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1810 ให้กลายเป็นแบบ 3 ชั้นในปัจจุบัน

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  :  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซามูไร คาคุโนะดาเตะ จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีและซากุระที่งดงาม ประกอบด้วยบ้านพักอาศัยประมาณ 80 หลังคาเรือน ซึ่งเป็นอาคารที่มีสถาปัตยกรรมซามูไรแบบดั้งเดิมอันเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของประเทศญี่ปุ่น บริเวณชุมชนมีถนนกว้างขวาง จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองฮามานากิ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HAMANAKI ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.hanamakionsen.co.jp/

 ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวล และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น —-

วันที่ 4

ฮามานากิ – สวนคิตะคามิ เทนโชจิ เพื่อชมซากุระ ** ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ** 

ล่องเรือเกบิเคย์ – วัดชูซนจิ – ซาโอะ – ออนเซ็น

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สวนคิตะคามิ เทนโชจิ เพื่อชมซากุระ ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 3 สถานที่ชมซากุระริมแม่น้ำที่สวยที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ พื้นที่กว้างขนาด 293 เฮคเตอร์ ที่เต็มไปด้วยซากุระบานมากกว่า 10,000 ต้นเรียงรายเลียบแม่น้ำคิตะคามิ เป็นระยะทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร ทำให้เดือนเมษายนสวนแห่งนี้เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่มาเยือนอย่างไม่ขาดสาย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หุบเขาเกบิเคย์ อยู่ในจังหวัดอิวาเตะ นำท่าน ล่องเรือ ล่องไปตามลำน้ำประมาณ 90 นาที บริเวณ จุดแวะผู้โดยสารต้องออกจากเรือ จากนั้นเดินไปประมาณ 15-20 นาที เพื่อเข้าสู่หุบเขาจากจุดนั้นสามารถมองเห็นก้อนหินขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายจมูกสิงโต สามารถซื้อหินโชคดีเพื่อโยนไปยังหน้าผาฝั่งตรงข้ามแม่น้ำเพื่อขอพร และยังสามารถเดินทางมาชมความงาม และชมพฤกษานานาพันธุ์ได้ทั้งสี่ฤดู ด้วยบรรยากาศที่แตกต่างกันไป ถ้าต้องการชมความเขียวขจีของต้นไม้ควรมาในช่วงฤดูร้อน  หรือต้องการสัมผัสกับความเหน็บหนาวและความขาวโพลนของหิมะควรมาเยี่ยมชมในฤดูหนาว  รวมถึงดอกฟูจิที่จะมาในฤดูใบไม้ผลิ และใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้ร่วง

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  :  นำท่านเดินทางสู่ วัดชูซนจิ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองฮิราอิซูมิก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 850 เป็นวัดของพระพุทธศาสนานิกายเทนได ประกอบด้วยอาคารกว่าสิบหลังในพื้นที่ขนาดใหญ่ แต่หลังจากการล่มสลายของตระกูลฟูจิวาระในปลายศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันจึงเหลืออาคารดั้งเดิมเพียง 2 หลัง อาคารที่มีชื่อเสียงมากที่สุด คือ อาคารคอนจิคิโดะ มีลักษณะคล้ายกับศาลทองคำของวัดคินคะคุจิในเกียวโต แต่มีอาคารครอบไว้อีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันการถ่ายภาพ และห้องโถงเคียวโซะใช้เป็นพื้นที่สำหรับเก็บพระสูตร (คัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา) ซึ่งถูกสร้างขึ้นก่อนอาคารคอนจิคิโดะถึง 16 ปี จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาโอะ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก ACTIVE RESORT MIYAKI ZAO  หรือเทียบเท่า

https://www.daiwaresort.jp/zaou/index.html/

ค่ำ  :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวล และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น —-

วันที่ 5

ซาโอะ – ปราสาทสึรุกะ (เข้าชม) – หมู่บ้านโบราณโออุจิจูกุ – คินุกาว่า  ออนเซ็น

เช้า  :  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ปราสาทสึรุกะ (เข้าชม) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ปราสาท นกกระเรียน เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดฟุคุชิมะ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1384 ภายหลัง ถูกทำลายในปี ค.ศ. 1874 และบูรณะใหม่ให้งดงามแบบดั้งเดิม เป็นจุดชมซากุระ ที่สวยงามในฤดูใบไม้ผลิ

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  :  นำท่านชม หมู่บ้านโบราณโออุจิจูกุ เป็นหมู่บ้านโบราณญี่ปุ่นสมัยเอโดะ ถูกสร้างเมื่อหลายร้อยปีก่อน ซึ่งเป็นบ้านชาวนาญี่ปุ่นโบราณที่มุงหลังคาทรงหญ้าคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝั่งกินระยะทางประมาณ 500 เมตร โดยรวมมีบ้านโบราณประมาณ 40- 50 หลัง เมื่อ พ.ศ. 2524 หมู่บ้านโออุจิจูกุได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่า จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ เมืองคินุกาว่า

นำท่านเข้าสู่ที่พัก KINUGAWA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

https://www.kinugawa.co.jp/plaza/

คํ่า  :  รับประทานอาหารคํ่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม – เซ็ตญี่ปุ่น

—- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ำแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ำแร่จะทำให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวล และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น —-

วันที่ 6

คินุกาว่า – สะพานชินเคียว (ผ่านชม) – ศาลเจ้าโทโชกุ – โตเกียว – ย่านชินจูกุ

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ นิกโก้ เพื่อนำท่านเดินทางสู่ สะพานชินเคียว มีความหมายว่าสะพานศักดิ์สิทธิ์ รูปแบบของสะพานเป็นสะพานไม้โค้งแบบโบราณ ทาด้วยสีแดงด้านหลังสะพานเป็นวิวภูเขาอีกฝั่งของสะพานติดถนน จากนั้นเที่ยวชม ศาลเจ้าโทโชกุ เป็นศาลเจ้าลัทธิชินโตที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน ในการรำลึกถึงโชกุนลำดับที่ 1 ของรัฐบาลทหารในยุคเอโดะ ซึ่งภายในประกอบด้วยอาคารทั้งหมด 42 หลัง นอกจากนั้นทางด้านซ้ายของทางเข้าศาลเจ้ายังมีเจดีย์ 5 ชั้น โดยชั้นแรกมีลวดลายภาพแกะสลัก 12 จักรราศี ตามความเชื่อของจีนโบราณ และถัดจากนั้นคือศาลาไม้เก่า มีรูปสลักที่มีชื่อเสียงอย่างมาก เป็นผลงานของฮิดาริ จินโกโร่ จากนั้นได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองโตเกียว

เที่ยง  :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ลิ้มรส เซ็ตปูไคเซกิ ร้านดังแห่งโตเกียวที่ปรุงแบบพิถีพิถันให้ท่านได้ลิ้มลอง

บ่าย  :  นำท่านเดินทางเข้าสู่ ย่านชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านำสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะไทเกอร์!!!  รวมไปถึงเครื่องสำอางยอดนิยม SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย

นำท่านเข้าสู่ที่พัก GRAND PRINCE  NEW TAKANAWA HOTEL  หรือเทียบเท่า

https://www.princehotels.co.jp/shintakanawa/

วันที่ 6

คินุกาว่า – สะพานชินเคียว (ผ่านชม) – ศาลเจ้าโทโชกุ – โตเกียว – ย่านชินจูกุ

เงื่อนไขการให้บริการ

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) สายการบิน และ เส้นทางตามที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมใดๆ เพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง
 • ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการที่ระบุไว้เท่านั้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านั้น
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวคอยดูแลอำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
 • สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
 • บริการน้ำดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 23 ก.ก. X 2 ใบ
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสำหรับคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ตั๋วเครื่องบิน

 • ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
 • และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดำเนินการออกตั๋วไปแล้วนั้น ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษัทฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
 • กรณีท่านมีความประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดำเนินได้ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๊ปแล้วเท่านั้น โดยผู้โดยสารต้องดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยตัวท่านเอง
 • ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้เดินทางในกรณีนี้ทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผู้โดยสารท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทั้งหมด
 • ทางสายการบินไม่รับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นั่งตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางที่สนามบิน
 • สายการบินเจแปนแอร์ไลน์กำหนดให้น้ำหนักกระเป๋าเดินทางได้ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกินใบละ 23 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ำหนักไม่เกิน 10 ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 55 ซม. X 40 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องน้ำหนักและจำนวน สัมภาระอีกครั้งกับเจ้าหน้าที่
 • การสะสมไมล์ของสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ อยู่ในเครือวันเวิลด์ หากใช้ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ ขึ้นอยู่กับคลาสนั้นๆ เงื่อนไขระหว่างสายการบิน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขขึ้นอยู่กับสิทธิ์ของสายการบิน
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ำหนักกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่งผู้เดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง

จองโปรแกรมทัวร์